شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9634
  • بالاترین قیمت روز:0.9673
  • پایین ترین قیمت روز:0.9634
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9651
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.9634
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9634 ریال16:15:08
0.9634 ریال16:15:07
0.9666 ریال16:14:20
0.9634 ریال16:08:06
0.9666 ریال16:07:18
0.9634 ریال16:01:12
0.9666 ریال16:00:41
0.9666 ریال16:00:40
0.9634 ریال15:57:07
0.9666 ریال15:56:22
0.9634 ریال15:50:12
0.9634 ریال15:50:10
0.9667 ریال15:49:17
0.9634 ریال15:43:06
0.9667 ریال15:42:21
0.9634 ریال15:36:07
0.9673 ریال15:35:23
0.9673 ریال15:35:22
0.9634 ریال15:29:07
0.9673 ریال15:28:21
0.9634 ریال15:22:06
0.9673 ریال15:21:22
0.9634 ریال15:15:08
0.9634 ریال15:15:07
0.9668 ریال15:14:18
0.9634 ریال15:12:08
0.9668 ریال15:11:34
0.9634 ریال15:01:11
0.9668 ریال15:00:47
0.9668 ریال15:00:46
0.9634 ریال14:57:07
0.9668 ریال14:56:19
0.9634 ریال14:50:11
0.9634 ریال14:50:09
0.9666 ریال14:49:18
0.9634 ریال14:43:07
0.9666 ریال14:42:22
0.9634 ریال14:36:06
0.9662 ریال14:35:22
0.9662 ریال14:35:21
0.9634 ریال14:29:05
0.9662 ریال14:28:21
0.9634 ریال14:22:06
0.9662 ریال14:21:23
0.9634 ریال14:15:08
0.9634 ریال14:15:07
0.9662 ریال14:14:21
0.9634 ریال14:08:07
0.9662 ریال14:07:20
0.9634 ریال14:01:12
0.9662 ریال14:00:45
0.9662 ریال14:00:45
0.9634 ریال13:57:07
0.9662 ریال13:56:22
0.9634 ریال13:50:11
0.9634 ریال13:50:09
0.9659 ریال13:49:21
0.9634 ریال13:43:06
0.9659 ریال13:42:22
0.9634 ریال13:36:07
0.9656 ریال13:35:26
0.9656 ریال13:35:23
0.9634 ریال13:29:06
0.9656 ریال13:28:22
0.9634 ریال13:22:06
0.9656 ریال13:21:26
0.9634 ریال13:15:09
0.9634 ریال13:15:08
0.9654 ریال13:14:22
0.9634 ریال13:08:07
0.9654 ریال13:07:18
0.9634 ریال13:01:12
0.9654 ریال13:00:40
0.9654 ریال13:00:38
0.9634 ریال12:57:07
0.9654 ریال12:56:21
0.9634 ریال12:50:11
0.9634 ریال12:50:09
0.9656 ریال12:49:19
0.9634 ریال12:43:07
0.9656 ریال12:42:23
0.9634 ریال12:36:07
0.9655 ریال12:35:26
0.9655 ریال12:35:25
0.9634 ریال12:29:06
0.9655 ریال12:28:19
0.9634 ریال12:22:06
0.9655 ریال12:21:25
0.9634 ریال12:15:09
0.9634 ریال12:15:07
0.9657 ریال12:14:19
0.9634 ریال12:08:06
0.9657 ریال12:07:18
0.9634 ریال12:01:13
0.9657 ریال12:00:51
0.9657 ریال12:00:45
0.9634 ریال11:57:06
0.9657 ریال11:56:20
0.9634 ریال11:50:10
0.9634 ریال11:50:08
0.9659 ریال11:49:20
0.9634 ریال11:43:06
0.9659 ریال11:42:21
0.9634 ریال11:36:08
0.9658 ریال11:35:26
0.9658 ریال11:35:26
0.9634 ریال11:29:09
0.9658 ریال11:28:24
0.9634 ریال11:22:06
0.9658 ریال11:21:22
0.9634 ریال11:15:09
0.9634 ریال11:15:09
0.9649 ریال11:14:21
0.9634 ریال11:08:07
0.9649 ریال11:07:22
0.9634 ریال11:01:13
0.9649 ریال11:00:50
0.9649 ریال11:00:49
0.9634 ریال10:57:06
0.9649 ریال10:56:21
0.9634 ریال10:50:10
0.9634 ریال10:50:08
0.9651 ریال10:49:18
0.9634 ریال10:43:05
0.9651 ریال10:42:20
0.9634 ریال10:36:06
0.9654 ریال10:35:21
0.9654 ریال10:35:21
0.9634 ریال10:29:06
0.9654 ریال10:28:21
0.9634 ریال10:22:06
0.9654 ریال10:21:21
0.9634 ریال10:15:08
0.9634 ریال10:15:07
0.9652 ریال10:14:25
0.9634 ریال10:08:06
0.9652 ریال10:07:17
0.9634 ریال10:01:13
0.9652 ریال10:00:36
0.9652 ریال10:00:35
0.9634 ریال9:57:06
0.9652 ریال9:56:21
0.9634 ریال9:50:10
0.9634 ریال9:50:09
0.9652 ریال9:49:19
0.9634 ریال9:43:06
0.9652 ریال9:42:22
0.9634 ریال9:37:08
0.9651 ریال9:35:23
0.9651 ریال9:35:22
0.9634 ریال9:29:05
0.9651 ریال9:28:21
0.9634 ریال9:22:06
0.9651 ریال9:21:22
0.9634 ریال9:15:07
0.9634 ریال9:15:06
0.9654 ریال9:14:19
0.9634 ریال9:08:06
0.9654 ریال9:07:18
0.9634 ریال9:01:12
0.9654 ریال9:00:41
0.9654 ریال9:00:40
0.9634 ریال8:57:06
0.9654 ریال8:56:17
0.9634 ریال8:50:08
0.9634 ریال8:50:08
0.9656 ریال8:49:18
0.9634 ریال8:43:07
0.9656 ریال8:42:19
0.9634 ریال8:36:06
0.9656 ریال8:35:22
0.9656 ریال8:35:21
0.9634 ریال8:29:06
0.9656 ریال8:28:17
0.9634 ریال8:22:06
0.9656 ریال8:21:18
0.9634 ریال8:15:07
0.9634 ریال8:15:07
0.9657 ریال8:14:19
0.9634 ریال8:08:06
0.9657 ریال8:07:16
0.9634 ریال8:01:10
0.9657 ریال8:00:35
0.9657 ریال8:00:33
0.9634 ریال7:57:06
0.9657 ریال7:56:18
0.9634 ریال7:50:07
0.9634 ریال7:50:06
0.9659 ریال7:49:16
0.9634 ریال7:43:06
0.9659 ریال7:42:17
0.9634 ریال7:36:06
0.9657 ریال7:35:19
0.9657 ریال7:35:18
0.9634 ریال7:29:05
0.9657 ریال7:28:18
0.9634 ریال7:22:06
0.9657 ریال7:21:18
0.9634 ریال7:15:06
0.9634 ریال7:15:05
0.9655 ریال7:14:17
0.9634 ریال7:08:06
0.9655 ریال7:07:15
0.9634 ریال7:01:18
0.9655 ریال7:00:41
0.9655 ریال7:00:38
0.9634 ریال6:57:06
0.9655 ریال6:56:17
0.9634 ریال6:50:08
0.9634 ریال6:50:08
0.9655 ریال6:49:17
0.9634 ریال6:43:06
0.9655 ریال6:42:18
0.9634 ریال6:36:06
0.965 ریال6:35:21
0.965 ریال6:35:20
0.9634 ریال6:29:06
0.965 ریال6:28:17
0.9634 ریال6:22:06
0.965 ریال6:21:26
0.9634 ریال6:15:07
0.9634 ریال6:15:06
0.9649 ریال6:14:22
0.9634 ریال6:08:07
0.9649 ریال6:07:17
0.9634 ریال6:01:12
0.9649 ریال6:00:42
0.9649 ریال6:00:41
0.9634 ریال5:57:06
0.9649 ریال5:56:19
0.9634 ریال5:50:08
0.9634 ریال5:50:07
0.9653 ریال5:49:19
0.9634 ریال5:43:06
0.9653 ریال5:42:20
0.9634 ریال5:36:06
0.9651 ریال5:35:20
0.9651 ریال5:35:20
0.9634 ریال5:29:06
0.9651 ریال5:28:18
0.9634 ریال5:22:05
0.9651 ریال5:21:20
0.9634 ریال5:15:06
0.9634 ریال5:15:05
0.9651 ریال5:14:17
0.9634 ریال5:08:05
0.9651 ریال5:07:15
0.9634 ریال5:01:09
0.9651 ریال5:00:34
0.9651 ریال5:00:30
0.9634 ریال4:57:06
0.9651 ریال4:56:19
0.9634 ریال4:50:08
0.9634 ریال4:50:07
0.965 ریال4:49:16
0.9634 ریال4:43:06
0.965 ریال4:42:19
0.9634 ریال4:36:06
0.9651 ریال4:35:18
0.9651 ریال4:35:17
0.9634 ریال4:29:05
0.9651 ریال4:28:16
0.9634 ریال4:22:05
0.9651 ریال4:21:17
0.9634 ریال4:15:06
0.9634 ریال4:15:05
0.9652 ریال4:14:18
0.9634 ریال4:08:06
0.9652 ریال4:07:15
0.9634 ریال4:01:07
0.9652 ریال4:00:31
0.9652 ریال4:00:29
0.9634 ریال3:57:05
0.9652 ریال3:56:18
0.9634 ریال3:50:07
0.9634 ریال3:50:07
0.965 ریال3:49:16
0.9634 ریال3:43:06
0.965 ریال3:42:17
0.9634 ریال3:36:05
0.9652 ریال3:35:21
0.9652 ریال3:35:20
0.9634 ریال3:29:06
0.9652 ریال3:28:18
0.9634 ریال3:22:05
0.9652 ریال3:21:19
0.9634 ریال3:15:06
0.9634 ریال3:15:06
0.9655 ریال3:14:18
0.9634 ریال3:08:05
0.9655 ریال3:07:17
0.9634 ریال3:01:08
0.9655 ریال3:00:34
0.9655 ریال3:00:31
0.9634 ریال2:57:05
0.9655 ریال2:56:16
0.9634 ریال2:50:07
0.9634 ریال2:50:06
0.9654 ریال2:49:16
0.9634 ریال2:43:05
0.9654 ریال2:42:17
0.9634 ریال2:36:06
0.965 ریال2:35:21
0.965 ریال2:35:21
0.9634 ریال2:29:05
0.965 ریال2:28:18
0.9634 ریال2:22:04
0.965 ریال2:21:19
0.9634 ریال2:15:07
0.9634 ریال2:15:06
0.9653 ریال2:14:16
0.9634 ریال2:08:06
0.9653 ریال2:07:16
0.9634 ریال2:01:12
0.9653 ریال2:00:45
0.9653 ریال2:00:43
0.9634 ریال1:57:06
0.9653 ریال1:56:16
0.9634 ریال1:50:08
0.9634 ریال1:50:06
0.9651 ریال1:49:16
0.9634 ریال1:43:06
0.9651 ریال1:42:18
0.9634 ریال1:36:05
0.9654 ریال1:35:20
0.9654 ریال1:35:20
0.9634 ریال1:29:05
0.9654 ریال1:28:16
0.9634 ریال1:22:05
0.9654 ریال1:21:19
0.9634 ریال1:15:07
0.9634 ریال1:15:06
0.9651 ریال1:14:18
0.9634 ریال1:08:06
0.9651 ریال1:07:17
0.9634 ریال1:01:07
0.9651 ریال1:00:31
0.9651 ریال1:00:29
0.9634 ریال0:57:05
0.9651 ریال0:56:17
0.9634 ریال0:50:07
0.9634 ریال0:50:05
0.965 ریال0:49:15
0.9634 ریال0:43:06
0.965 ریال0:42:15
0.9634 ریال0:36:05
0.9649 ریال0:35:18
0.9649 ریال0:35:17
0.9634 ریال0:29:05
0.9649 ریال0:28:15
0.9634 ریال0:22:05
0.9649 ریال0:21:16
0.9634 ریال0:15:07
0.9634 ریال0:15:06
0.9651 ریال0:14:16
0.9634 ریال0:08:06
0.9651 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات