شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9775
  • بالاترین قیمت روز:0.9778
  • پایین ترین قیمت روز:0.958
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9737
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۷:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.9738
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0037

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9775 ریال13:27:03
0.9778 ریال13:22:04
0.958 ریال13:21:07
0.9775 ریال13:17:04
0.9771 ریال13:15:06
0.9771 ریال13:15:05
0.958 ریال13:14:06
0.9771 ریال13:08:03
0.958 ریال13:07:06
0.9771 ریال13:02:04
0.977 ریال13:01:04
0.958 ریال13:00:12
0.958 ریال13:00:11
0.977 ریال12:57:04
0.958 ریال12:56:07
0.9764 ریال12:52:04
0.9768 ریال12:50:05
0.9768 ریال12:50:04
0.9775 ریال12:49:11
0.9768 ریال12:47:04
0.9771 ریال12:43:04
0.9769 ریال12:42:11
0.9774 ریال12:36:04
0.9769 ریال12:35:13
0.9769 ریال12:35:12
0.9774 ریال12:32:04
0.9773 ریال12:29:04
0.9769 ریال12:28:10
0.9773 ریال12:27:04
0.9765 ریال12:22:04
0.9769 ریال12:21:14
0.9764 ریال12:17:04
0.9766 ریال12:15:05
0.9766 ریال12:15:04
0.9769 ریال12:14:13
0.9766 ریال12:12:04
0.9769 ریال12:07:15
0.9773 ریال12:02:06
0.9768 ریال12:01:09
0.9748 ریال12:00:26
0.9748 ریال12:00:23
0.9768 ریال11:57:05
0.9748 ریال11:56:13
0.9767 ریال11:52:04
0.9762 ریال11:50:06
0.9762 ریال11:50:06
0.9748 ریال11:49:13
0.9762 ریال11:47:04
0.9756 ریال11:43:04
0.9747 ریال11:42:12
0.975 ریال11:37:04
0.9748 ریال11:36:05
0.9747 ریال11:35:12
0.9747 ریال11:35:11
0.9748 ریال11:32:04
0.9746 ریال11:29:04
0.9747 ریال11:28:11
0.9746 ریال11:22:04
0.975 ریال11:21:13
0.9748 ریال11:17:03
0.975 ریال11:12:04
0.9747 ریال11:08:04
0.975 ریال11:07:11
0.9753 ریال11:01:05
0.958 ریال11:00:17
0.958 ریال11:00:15
0.9753 ریال10:57:05
0.958 ریال10:56:10
0.975 ریال10:52:04
0.9747 ریال10:50:05
0.9747 ریال10:50:04
0.958 ریال10:49:10
0.9747 ریال10:47:04
0.9743 ریال10:43:04
0.974 ریال10:37:03
0.9739 ریال10:36:04
0.974 ریال10:35:13
0.974 ریال10:35:12
0.9739 ریال10:32:05
0.9735 ریال10:29:04
0.974 ریال10:28:11
0.9735 ریال10:27:03
0.9738 ریال10:22:04
0.9747 ریال10:21:14
0.9743 ریال10:17:04
0.9739 ریال10:15:05
0.9739 ریال10:15:04
0.9747 ریال10:14:13
0.9739 ریال10:12:04
0.9745 ریال10:08:04
0.9747 ریال10:07:14
0.9746 ریال10:02:04
0.974 ریال10:01:05
0.9747 ریال10:00:22
0.9747 ریال10:00:20
0.974 ریال9:57:04
0.9747 ریال9:56:12
0.9743 ریال9:52:04
0.9742 ریال9:50:06
0.9742 ریال9:50:05
0.9747 ریال9:49:11
0.9742 ریال9:43:04
0.9744 ریال9:42:13
0.9748 ریال9:37:04
0.9747 ریال9:36:05
0.9744 ریال9:35:13
0.9744 ریال9:35:12
0.9747 ریال9:32:04
0.9748 ریال9:29:04
0.9744 ریال9:28:12
0.9748 ریال9:27:04
0.974 ریال9:22:04
0.9742 ریال9:21:15
0.9744 ریال9:17:04
0.9739 ریال9:15:05
0.9739 ریال9:15:04
0.9742 ریال9:14:12
0.9739 ریال9:12:04
0.9744 ریال9:08:05
0.9742 ریال9:07:12
0.9745 ریال9:01:06
0.958 ریال9:00:18
0.958 ریال9:00:17
0.9745 ریال8:57:04
0.958 ریال8:56:12
0.974 ریال8:52:05
0.9741 ریال8:50:06
0.9741 ریال8:50:06
0.958 ریال8:49:12
0.9741 ریال8:47:05
0.9737 ریال8:43:05
0.9744 ریال8:42:13
0.974 ریال8:36:05
0.9744 ریال8:35:11
0.9744 ریال8:35:11
0.974 ریال8:32:05
0.9736 ریال8:29:06
0.9744 ریال8:28:12
0.9736 ریال8:27:05
0.9743 ریال8:22:05
0.958 ریال8:21:14
0.974 ریال8:17:06
0.9744 ریال8:15:06
0.9744 ریال8:15:05
0.958 ریال8:14:13
0.9744 ریال8:12:05
0.9748 ریال8:08:06
0.958 ریال8:07:15
0.9746 ریال8:01:09
0.9737 ریال8:00:21
0.9737 ریال8:00:19
0.9746 ریال7:57:05
0.9737 ریال7:56:12
0.9745 ریال7:52:05
0.9744 ریال7:50:06
0.9744 ریال7:50:06
0.9737 ریال7:49:11
0.9744 ریال7:47:05
0.9746 ریال7:42:23
0.9737 ریال7:37:06
0.9742 ریال7:36:07
0.9746 ریال7:35:13
0.9746 ریال7:35:13
0.9742 ریال7:29:05
0.9746 ریال7:28:12
0.9742 ریال7:27:05
0.9746 ریال7:22:06
0.9745 ریال7:21:14
0.9738 ریال7:17:05
0.974 ریال7:15:06
0.974 ریال7:15:05
0.9745 ریال7:14:11
0.974 ریال7:12:05
0.9737 ریال7:08:06
0.9745 ریال7:07:11
0.9743 ریال7:01:06
0.9741 ریال7:00:19
0.9741 ریال7:00:18
0.9743 ریال6:57:05
0.9741 ریال6:56:13
0.974 ریال6:52:05
0.9746 ریال6:50:07
0.9746 ریال6:50:06
0.9749 ریال6:49:11
0.9746 ریال6:47:05
0.9748 ریال6:43:04
0.9749 ریال6:37:04
0.9743 ریال6:36:06
0.9749 ریال6:35:13
0.9749 ریال6:35:12
0.9743 ریال6:32:04
0.9747 ریال6:29:05
0.9749 ریال6:28:11
0.9747 ریال6:27:04
0.9742 ریال6:22:04
0.9749 ریال6:21:17
0.9747 ریال6:17:05
0.9748 ریال6:15:04
0.9748 ریال6:15:04
0.9749 ریال6:14:12
0.9748 ریال6:12:04
0.975 ریال6:08:04
0.9749 ریال6:07:14
0.9752 ریال6:02:06
0.9754 ریال6:01:06
0.958 ریال6:00:20
0.958 ریال6:00:18
0.9754 ریال5:57:06
0.958 ریال5:56:11
0.9756 ریال5:52:04
0.975 ریال5:50:05
0.975 ریال5:50:05
0.958 ریال5:49:09
0.975 ریال5:47:04
0.9753 ریال5:43:04
0.958 ریال5:42:10
0.9753 ریال5:36:05
0.958 ریال5:35:11
0.958 ریال5:35:10
0.9753 ریال5:32:05
0.9752 ریال5:29:04
0.9754 ریال5:28:10
0.9752 ریال5:27:03
0.9757 ریال5:22:04
0.9754 ریال5:21:10
0.9757 ریال5:17:04
0.9749 ریال5:15:04
0.9749 ریال5:15:03
0.9754 ریال5:14:09
0.9749 ریال5:08:04
0.958 ریال5:07:06
0.9752 ریال5:02:04
0.975 ریال5:01:05
0.958 ریال5:00:10
0.958 ریال5:00:09
0.975 ریال4:57:04
0.958 ریال4:56:07
0.9755 ریال4:52:04
0.9754 ریال4:50:05
0.9754 ریال4:50:04
0.958 ریال4:49:06
0.9754 ریال4:47:03
0.9753 ریال4:43:04
0.958 ریال4:42:06
0.9747 ریال4:37:04
0.9755 ریال4:36:04
0.958 ریال4:35:07
0.958 ریال4:35:06
0.9755 ریال4:32:04
0.9749 ریال4:29:04
0.9751 ریال4:28:11
0.9749 ریال4:27:04
0.9756 ریال4:22:04
0.958 ریال4:21:07
0.9748 ریال4:17:04
0.9756 ریال4:15:04
0.9756 ریال4:15:03
0.958 ریال4:14:06
0.9756 ریال4:08:04
0.958 ریال4:07:07
0.9757 ریال4:02:04
0.9755 ریال4:01:05
0.958 ریال4:00:11
0.958 ریال4:00:10
0.9755 ریال3:57:04
0.958 ریال3:56:07
0.9752 ریال3:52:04
0.9753 ریال3:50:05
0.9753 ریال3:50:04
0.975 ریال3:49:11
0.9753 ریال3:47:03
0.9747 ریال3:43:04
0.958 ریال3:42:12
0.975 ریال3:37:03
0.9755 ریال3:36:05
0.958 ریال3:35:12
0.958 ریال3:35:11
0.9755 ریال3:32:04
0.9752 ریال3:29:04
0.958 ریال3:28:11
0.9752 ریال3:27:03
0.9751 ریال3:22:04
0.9749 ریال3:21:12
0.9748 ریال3:17:03
0.9746 ریال3:15:05
0.9746 ریال3:15:04
0.9749 ریال3:14:10
0.9746 ریال3:12:04
0.9747 ریال3:08:04
0.9749 ریال3:07:10
0.9745 ریال3:02:04
0.9748 ریال3:01:05
0.9747 ریال3:00:18
0.9747 ریال3:00:17
0.9748 ریال2:57:04
0.9747 ریال2:56:12
0.9751 ریال2:52:04
0.9749 ریال2:50:05
0.9749 ریال2:50:05
0.9747 ریال2:49:13
0.9749 ریال2:43:05
0.9736 ریال2:42:13
0.9744 ریال2:37:05
0.9736 ریال2:32:04
0.9737 ریال2:29:04
0.9736 ریال2:28:12
0.9737 ریال2:22:04
0.9732 ریال2:21:13
0.9736 ریال2:15:04
0.9736 ریال2:15:03
0.9732 ریال2:14:13
0.9736 ریال2:12:04
0.9735 ریال2:08:04
0.9732 ریال2:07:14
0.9734 ریال2:01:07
0.9732 ریال2:00:22
0.9732 ریال2:00:21
0.9734 ریال1:57:04
0.9738 ریال1:56:12
0.9733 ریال1:52:04
0.9736 ریال1:50:05
0.9736 ریال1:50:05
0.9738 ریال1:49:11
0.9736 ریال1:47:04
0.9735 ریال1:43:04
0.958 ریال1:42:11
0.9732 ریال1:37:03
0.9738 ریال1:36:04
0.958 ریال1:35:10
0.958 ریال1:35:10
0.9738 ریال1:32:03
0.9737 ریال1:29:04
0.958 ریال1:28:10
0.9737 ریال1:27:04
0.9738 ریال1:22:04
0.9733 ریال1:21:11
0.9737 ریال1:17:03
0.9735 ریال1:15:05
0.9735 ریال1:15:04
0.9733 ریال1:14:11
0.9735 ریال1:12:04
0.9737 ریال1:08:03
0.9738 ریال1:07:09
0.9735 ریال1:01:06
0.9738 ریال1:00:14
0.9738 ریال1:00:12
0.9735 ریال0:57:04
0.9738 ریال0:56:10
0.9734 ریال0:52:03
0.9738 ریال0:50:05
0.9738 ریال0:50:04
0.958 ریال0:49:09
0.9738 ریال0:47:03
0.974 ریال0:43:04
0.958 ریال0:42:08
0.9738 ریال0:37:04
0.9741 ریال0:36:04
0.958 ریال0:35:09
0.958 ریال0:35:09
0.9741 ریال0:32:04
0.9735 ریال0:29:04
0.958 ریال0:28:09
0.9735 ریال0:27:03
0.974 ریال0:22:04
0.9735 ریال0:21:12
0.9745 ریال0:17:03
0.974 ریال0:15:04
0.974 ریال0:15:03
0.9735 ریال0:14:11
0.974 ریال0:12:03
0.9737 ریال0:08:05
0.958 ریال0:07:09
0.9737 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی