شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.7757
  • بالاترین قیمت روز:1.7791
  • پایین ترین قیمت روز:1.7727
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7791
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.7793
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7757 ریال10:01:07
1.7759 ریال10:00:26
1.7759 ریال10:00:24
1.7757 ریال9:57:06
1.7759 ریال9:56:16
1.776 ریال9:52:05
1.7758 ریال9:47:05
1.7763 ریال9:43:06
1.7762 ریال9:42:15
1.7763 ریال9:37:05
1.7767 ریال9:36:06
1.7763 ریال9:35:16
1.7763 ریال9:35:15
1.7767 ریال9:32:05
1.7765 ریال9:29:05
1.7763 ریال9:28:16
1.7765 ریال9:27:06
1.7764 ریال9:22:06
1.7761 ریال9:21:16
1.7763 ریال9:17:05
1.7761 ریال9:15:06
1.7761 ریال9:15:06
1.7764 ریال9:14:14
1.7761 ریال9:12:05
1.7764 ریال9:08:05
1.7768 ریال9:07:17
1.7766 ریال9:02:06
1.7768 ریال9:01:07
1.7767 ریال9:00:24
1.7767 ریال9:00:23
1.7768 ریال8:57:05
1.7761 ریال8:56:46
1.7766 ریال8:52:05
1.7765 ریال8:50:07
1.7765 ریال8:50:07
1.7761 ریال8:49:14
1.7765 ریال8:47:05
1.776 ریال8:43:05
1.7761 ریال8:42:15
1.776 ریال8:37:06
1.7759 ریال8:36:05
1.7757 ریال8:35:17
1.7757 ریال8:35:17
1.7759 ریال8:32:07
1.7758 ریال8:29:05
1.7756 ریال8:28:16
1.7758 ریال8:27:06
1.7756 ریال8:21:17
1.7755 ریال8:17:06
1.7754 ریال8:15:05
1.7754 ریال8:15:05
1.7756 ریال8:14:16
1.7754 ریال8:12:06
1.7753 ریال8:08:06
1.7749 ریال8:07:17
1.7753 ریال8:02:08
1.775 ریال8:01:09
1.7749 ریال8:00:35
1.7749 ریال8:00:33
1.775 ریال7:57:05
1.7749 ریال7:52:06
1.7746 ریال7:50:07
1.7746 ریال7:50:06
1.7745 ریال7:49:15
1.7746 ریال7:47:06
1.7744 ریال7:43:06
1.7743 ریال7:37:06
1.7747 ریال7:36:06
1.7748 ریال7:35:17
1.7748 ریال7:35:16
1.7747 ریال7:32:07
1.7748 ریال7:29:05
1.7753 ریال7:28:15
1.7748 ریال7:27:05
1.7751 ریال7:22:09
1.775 ریال7:21:17
1.7749 ریال7:17:06
1.7753 ریال7:15:06
1.7753 ریال7:15:06
1.7748 ریال7:14:15
1.7753 ریال7:12:07
1.7746 ریال7:08:06
1.7745 ریال7:02:06
1.7741 ریال7:01:08
1.7742 ریال7:00:33
1.7742 ریال7:00:31
1.7741 ریال6:57:06
1.7734 ریال6:56:16
1.7737 ریال6:52:05
1.7735 ریال6:50:06
1.7735 ریال6:50:06
1.7732 ریال6:49:15
1.7735 ریال6:47:05
1.7732 ریال6:43:06
1.7734 ریال6:42:17
1.7736 ریال6:36:05
1.7728 ریال6:35:19
1.7728 ریال6:35:18
1.7736 ریال6:32:08
1.7727 ریال6:29:09
1.7732 ریال6:28:17
1.7727 ریال6:27:05
1.7732 ریال6:22:06
1.7736 ریال6:21:20
1.7733 ریال6:17:08
1.7739 ریال6:15:05
1.7739 ریال6:15:05
1.7742 ریال6:14:15
1.7739 ریال6:12:06
1.7745 ریال6:08:06
1.7746 ریال6:07:17
1.7743 ریال6:02:10
1.775 ریال6:01:09
1.7749 ریال6:00:31
1.7749 ریال6:00:31
1.775 ریال5:57:06
1.7748 ریال5:56:16
1.775 ریال5:52:06
1.7749 ریال5:50:07
1.7749 ریال5:50:06
1.7742 ریال5:49:15
1.7749 ریال5:47:05
1.7746 ریال5:43:06
1.774 ریال5:42:17
1.7741 ریال5:37:05
1.7743 ریال5:36:06
1.774 ریال5:35:16
1.774 ریال5:35:16
1.7743 ریال5:32:06
1.7738 ریال5:29:04
1.7753 ریال5:28:15
1.7748 ریال5:23:05
1.7753 ریال5:22:05
1.775 ریال5:21:16
1.7753 ریال5:18:05
1.7751 ریال5:15:05
1.7751 ریال5:15:04
1.7753 ریال5:14:16
1.7751 ریال5:12:05
1.7748 ریال5:08:05
1.7754 ریال5:07:15
1.7751 ریال5:03:05
1.7754 ریال5:01:05
1.7761 ریال5:00:20
1.7761 ریال5:00:20
1.7754 ریال4:57:04
1.7761 ریال4:56:12
1.7757 ریال4:53:05
1.7759 ریال4:50:05
1.7759 ریال4:50:04
1.7761 ریال4:49:13
1.7759 ریال4:47:05
1.7758 ریال4:43:05
1.7757 ریال4:42:15
1.7761 ریال4:37:04
1.7753 ریال4:36:04
1.775 ریال4:35:15
1.775 ریال4:35:14
1.7753 ریال4:32:05
1.7751 ریال4:29:04
1.7752 ریال4:28:14
1.7751 ریال4:27:05
1.7754 ریال4:22:04
1.7753 ریال4:21:14
1.7755 ریال4:17:04
1.7754 ریال4:15:04
1.7754 ریال4:15:03
1.7753 ریال4:14:14
1.7754 ریال4:12:05
1.7753 ریال4:08:05
1.7754 ریال4:01:05
1.7756 ریال4:00:26
1.7756 ریال4:00:24
1.7754 ریال3:57:05
1.7752 ریال3:56:15
1.7755 ریال3:52:04
1.7753 ریال3:50:05
1.7753 ریال3:50:04
1.7758 ریال3:49:13
1.7753 ریال3:48:04
1.7754 ریال3:43:04
1.7756 ریال3:42:15
1.7757 ریال3:37:04
1.7756 ریال3:36:05
1.7759 ریال3:35:14
1.7759 ریال3:35:14
1.7756 ریال3:32:05
1.7761 ریال3:29:04
1.7763 ریال3:28:13
1.7765 ریال3:22:04
1.7766 ریال3:21:14
1.7765 ریال3:15:04
1.7765 ریال3:15:04
1.7766 ریال3:14:14
1.7765 ریال3:08:05
1.7768 ریال3:07:15
1.7764 ریال3:01:05
1.7765 ریال3:00:20
1.7765 ریال3:00:20
1.7764 ریال2:57:04
1.7765 ریال2:56:14
1.7767 ریال2:52:05
1.7765 ریال2:43:05
1.7764 ریال2:37:05
1.7769 ریال2:36:06
1.7764 ریال2:35:16
1.7764 ریال2:35:15
1.7769 ریال2:33:05
1.7765 ریال2:22:04
1.776 ریال2:21:15
1.7759 ریال2:15:04
1.7759 ریال2:15:04
1.7761 ریال2:14:13
1.7759 ریال2:08:04
1.7765 ریال2:07:15
1.7759 ریال2:02:08
1.7764 ریال2:01:06
1.7763 ریال2:00:27
1.7763 ریال2:00:27
1.7764 ریال1:57:04
1.7772 ریال1:56:15
1.7777 ریال1:52:04
1.7769 ریال1:47:05
1.7761 ریال1:43:05
1.7765 ریال1:36:05
1.7764 ریال1:35:14
1.7764 ریال1:35:13
1.7765 ریال1:32:04
1.7764 ریال1:29:04
1.777 ریال1:28:14
1.7764 ریال1:27:05
1.7769 ریال1:22:05
1.7771 ریال1:21:14
1.7767 ریال1:19:04
1.7761 ریال1:15:05
1.7761 ریال1:15:04
1.7774 ریال1:14:13
1.7761 ریال1:12:05
1.7772 ریال1:08:04
1.778 ریال1:07:15
1.7773 ریال1:02:05
1.7765 ریال1:01:05
1.7779 ریال1:00:20
1.7779 ریال1:00:18
1.7765 ریال0:57:05
1.7779 ریال0:56:15
1.7781 ریال0:52:05
1.7779 ریال0:50:05
1.7779 ریال0:50:04
1.7786 ریال0:49:13
1.7779 ریال0:47:04
1.7781 ریال0:43:05
1.7778 ریال0:42:15
1.7782 ریال0:37:04
1.778 ریال0:36:04
1.7778 ریال0:35:14
1.7778 ریال0:35:14
1.778 ریال0:32:06
1.7778 ریال0:29:04
1.7776 ریال0:28:15
1.7778 ریال0:27:05
1.7774 ریال0:22:05
1.7777 ریال0:21:16
1.7778 ریال0:17:04
1.7779 ریال0:15:05
1.7779 ریال0:15:04
1.7784 ریال0:14:14
1.7779 ریال0:12:04
1.7785 ریال0:08:05
1.7788 ریال0:07:16
1.7791 ریال0:05:07
1.7791 ریال0:05:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی