شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.7994
  • بالاترین قیمت روز:1.804
  • پایین ترین قیمت روز:1.7874
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.801
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:1.8006
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7994 ریال13:16:27
1.7989 ریال13:15:32
1.7989 ریال13:15:30
1.7927 ریال13:14:33
1.7989 ریال13:11:30
1.799 ریال13:08:25
1.7927 ریال13:07:31
1.799 ریال13:06:29
1.7994 ریال13:01:35
1.7927 ریال13:00:55
1.7927 ریال13:00:54
1.799 ریال12:57:27
1.7927 ریال12:56:32
1.7997 ریال12:51:31
1.7994 ریال12:50:30
1.7994 ریال12:50:29
1.7927 ریال12:49:29
1.7994 ریال12:46:26
1.7989 ریال12:43:23
1.7927 ریال12:42:33
1.7989 ریال12:41:26
1.7983 ریال12:36:26
1.7927 ریال12:35:35
1.7927 ریال12:35:34
1.7979 ریال12:29:23
1.8001 ریال12:28:32
1.7979 ریال12:26:25
1.799 ریال12:22:25
1.8001 ریال12:21:36
1.7992 ریال12:16:23
1.8007 ریال12:15:27
1.8007 ریال12:15:25
1.8001 ریال12:14:28
1.8007 ریال12:11:31
1.8002 ریال12:08:26
1.801 ریال12:07:38
1.8002 ریال12:06:29
1.7997 ریال12:01:37
1.801 ریال12:01:10
1.801 ریال12:01:02
1.7999 ریال11:57:24
1.801 ریال11:56:34
1.8003 ریال11:51:27
1.8 ریال11:50:30
1.8 ریال11:50:29
1.801 ریال11:49:31
1.8 ریال11:46:23
1.8008 ریال11:43:23
1.8033 ریال11:42:33
1.8008 ریال11:41:26
1.8013 ریال11:36:23
1.8033 ریال11:35:36
1.8033 ریال11:35:34
1.8013 ریال11:31:26
1.8015 ریال11:29:20
1.8033 ریال11:28:14
1.8015 ریال11:26:06
1.8022 ریال11:22:05
1.804 ریال11:21:14
1.8032 ریال11:15:06
1.8032 ریال11:15:06
1.804 ریال11:14:12
1.8032 ریال11:11:05
1.8028 ریال11:08:04
1.804 ریال11:07:13
1.8028 ریال11:06:05
1.8033 ریال11:01:06
1.804 ریال10:57:04
1.8022 ریال10:56:13
1.8037 ریال10:51:04
1.8035 ریال10:50:04
1.8035 ریال10:50:04
1.8022 ریال10:49:14
1.8035 ریال10:46:05
1.8038 ریال10:43:04
1.8022 ریال10:42:12
1.8038 ریال10:41:05
1.802 ریال10:36:05
1.8005 ریال10:35:13
1.8005 ریال10:35:12
1.802 ریال10:31:05
1.8015 ریال10:29:04
1.8005 ریال10:28:12
1.8015 ریال10:26:04
1.8013 ریال10:22:05
1.8005 ریال10:21:14
1.8007 ریال10:16:04
1.8002 ریال10:15:05
1.8002 ریال10:15:04
1.8003 ریال10:14:12
1.8002 ریال10:11:05
1.8003 ریال10:06:05
1.8007 ریال10:01:06
1.8003 ریال9:57:04
1.8008 ریال9:56:14
1.8005 ریال9:51:05
1.8007 ریال9:50:06
1.8007 ریال9:50:05
1.8008 ریال9:49:12
1.8007 ریال9:43:04
1.8008 ریال9:42:12
1.8007 ریال9:41:05
1.8008 ریال9:36:04
1.8003 ریال9:26:04
1.8005 ریال9:22:04
1.8003 ریال9:21:13
1.8 ریال9:16:04
1.7997 ریال9:15:05
1.7997 ریال9:15:05
1.8003 ریال9:14:12
1.7997 ریال9:11:05
1.7994 ریال9:08:05
1.8003 ریال9:07:11
1.7994 ریال9:06:05
1.8001 ریال9:01:06
1.7996 ریال9:00:18
1.8003 ریال9:00:18
1.8002 ریال8:57:04
1.7996 ریال8:56:12
1.8 ریال8:50:05
1.8 ریال8:50:05
1.7996 ریال8:49:11
1.8 ریال8:46:04
1.7997 ریال8:43:04
1.7996 ریال8:42:12
1.7997 ریال8:36:04
1.8001 ریال8:35:12
1.8001 ریال8:35:11
1.8002 ریال8:31:05
1.7997 ریال8:29:04
1.8001 ریال8:28:11
1.7997 ریال8:22:04
1.8001 ریال8:21:13
1.7998 ریال8:16:05
1.8003 ریال8:15:04
1.8003 ریال8:15:04
1.8006 ریال8:14:12
1.8003 ریال8:08:04
1.8006 ریال8:07:13
1.8003 ریال8:06:05
1.8001 ریال8:01:07
1.8017 ریال8:00:19
1.8017 ریال8:00:18
1.8002 ریال7:57:04
1.8017 ریال7:56:11
1.8008 ریال7:51:04
1.801 ریال7:50:05
1.801 ریال7:50:04
1.8017 ریال7:49:12
1.801 ریال7:46:04
1.8015 ریال7:43:27
1.8018 ریال7:42:33
1.8015 ریال7:36:04
1.8018 ریال7:35:10
1.8018 ریال7:35:09
1.8008 ریال7:31:06
1.8013 ریال7:29:05
1.8015 ریال7:28:12
1.8013 ریال7:26:05
1.8022 ریال7:22:05
1.8015 ریال7:21:12
1.802 ریال7:16:04
1.8013 ریال7:15:05
1.8013 ریال7:15:04
1.8015 ریال7:14:11
1.8013 ریال7:11:05
1.8015 ریال7:08:04
1.8016 ریال7:07:13
1.8015 ریال7:06:05
1.8012 ریال7:01:06
1.8016 ریال7:00:19
1.8016 ریال7:00:17
1.8015 ریال6:57:04
1.8016 ریال6:56:12
1.8013 ریال6:51:04
1.8017 ریال6:50:05
1.8017 ریال6:50:04
1.8016 ریال6:49:12
1.8017 ریال6:46:04
1.802 ریال6:43:04
1.8015 ریال6:42:12
1.802 ریال6:36:04
1.8015 ریال6:35:12
1.8015 ریال6:35:12
1.8012 ریال6:31:06
1.801 ریال6:29:04
1.8015 ریال6:28:11
1.801 ریال6:26:04
1.8017 ریال6:22:04
1.8003 ریال6:21:16
1.8017 ریال6:16:04
1.8012 ریال6:15:06
1.8012 ریال6:15:06
1.8003 ریال6:14:11
1.8012 ریال6:11:05
1.801 ریال6:08:04
1.8003 ریال6:07:12
1.801 ریال6:06:05
1.8001 ریال6:01:07
1.7985 ریال6:00:22
1.7985 ریال6:00:21
1.8002 ریال5:57:04
1.7985 ریال5:56:12
1.7999 ریال5:51:04
1.8002 ریال5:50:05
1.8002 ریال5:50:05
1.7985 ریال5:49:12
1.8002 ریال5:43:04
1.7997 ریال5:42:12
1.8002 ریال5:41:04
1.7985 ریال5:36:05
1.7997 ریال5:35:13
1.7997 ریال5:35:12
1.7994 ریال5:31:05
1.7989 ریال5:29:04
1.7997 ریال5:28:12
1.7989 ریال5:26:04
1.7995 ریال5:22:04
1.8009 ریال5:21:13
1.7997 ریال5:16:04
1.8 ریال5:15:05
1.8 ریال5:15:04
1.8009 ریال5:14:11
1.8 ریال5:08:04
1.8009 ریال5:07:11
1.8 ریال5:06:05
1.8003 ریال5:01:05
1.801 ریال5:00:17
1.801 ریال5:00:16
1.8008 ریال4:57:04
1.801 ریال4:56:12
1.8007 ریال4:51:05
1.8013 ریال4:50:04
1.8013 ریال4:50:04
1.801 ریال4:49:11
1.8013 ریال4:46:04
1.8008 ریال4:43:04
1.801 ریال4:42:12
1.8008 ریال4:41:04
1.8012 ریال4:36:04
1.8013 ریال4:31:05
1.8012 ریال4:29:04
1.7874 ریال4:28:06
1.8012 ریال4:26:04
1.8009 ریال4:22:04
1.7874 ریال4:21:08
1.8013 ریال4:16:04
1.801 ریال4:15:04
1.801 ریال4:15:04
1.7874 ریال4:14:06
1.801 ریال4:11:04
1.8013 ریال4:08:05
1.7874 ریال4:07:07
1.8013 ریال4:06:04
1.8012 ریال4:01:05
1.7874 ریال4:00:12
1.7874 ریال4:00:12
1.8012 ریال3:57:04
1.7874 ریال3:56:07
1.8012 ریال3:51:05
1.8009 ریال3:50:05
1.8009 ریال3:50:04
1.7874 ریال3:49:06
1.8009 ریال3:46:04
1.8015 ریال3:43:04
1.7874 ریال3:42:07
1.8015 ریال3:36:04
1.8013 ریال3:35:10
1.8013 ریال3:35:10
1.801 ریال3:31:05
1.8013 ریال3:26:05
1.801 ریال3:22:04
1.8013 ریال3:16:04
1.8012 ریال3:15:05
1.8012 ریال3:15:04
1.8013 ریال3:14:09
1.8012 ریال3:08:04
1.8015 ریال3:07:11
1.8012 ریال3:06:04
1.801 ریال3:01:05
1.8015 ریال3:00:17
1.8015 ریال3:00:16
1.8013 ریال2:57:04
1.8015 ریال2:56:12
1.8013 ریال2:51:05
1.802 ریال2:50:05
1.802 ریال2:50:05
1.8015 ریال2:49:12
1.802 ریال2:43:04
1.8015 ریال2:42:12
1.802 ریال2:41:05
1.8018 ریال2:36:05
1.8017 ریال2:31:05
1.8018 ریال2:29:04
1.8017 ریال2:28:12
1.8018 ریال2:26:04
1.8017 ریال2:22:04
1.802 ریال2:21:12
1.8015 ریال2:16:04
1.8017 ریال2:15:04
1.8017 ریال2:15:04
1.802 ریال2:14:11
1.8017 ریال2:11:05
1.802 ریال2:01:07
1.8018 ریال2:00:16
1.8018 ریال2:00:15
1.802 ریال1:57:04
1.8018 ریال1:56:11
1.802 ریال1:51:04
1.8013 ریال1:50:05
1.8013 ریال1:50:05
1.8018 ریال1:49:10
1.8013 ریال1:46:04
1.8012 ریال1:43:04
1.8018 ریال1:42:10
1.8012 ریال1:41:05
1.8015 ریال1:36:04
1.8023 ریال1:35:11
1.8023 ریال1:35:11
1.802 ریال1:31:05
1.8022 ریال1:29:04
1.8023 ریال1:28:11
1.8022 ریال1:26:04
1.8023 ریال1:21:12
1.8027 ریال1:15:04
1.8027 ریال1:15:04
1.8023 ریال1:14:10
1.8027 ریال1:11:05
1.8028 ریال1:08:04
1.802 ریال1:07:11
1.8028 ریال1:06:05
1.8023 ریال1:01:04
1.802 ریال1:00:16
1.802 ریال1:00:16
1.8023 ریال0:57:04
1.802 ریال0:56:12
1.8025 ریال0:51:04
1.802 ریال0:41:04
1.8022 ریال0:36:05
1.802 ریال0:35:12
1.802 ریال0:35:11
1.8025 ریال0:31:04
1.8022 ریال0:29:04
1.802 ریال0:28:11
1.8022 ریال0:26:04
1.8013 ریال0:22:04
1.8003 ریال0:21:10
1.802 ریال0:16:04
1.8017 ریال0:15:04
1.8017 ریال0:15:04
1.8003 ریال0:14:10
1.8017 ریال0:11:04
1.801 ریال0:08:04
1.8003 ریال0:07:12
1.801 ریال0:06:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی