شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / نقره

  • نرخ فعلی:18.12
  • بالاترین قیمت روز:18.12
  • پایین ترین قیمت روز:18.113
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.12
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۰:۱۵
  • نرخ روز گذشته:18.113
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.12 ریال8:10:15
18.113 ریال8:00:23
18.12 ریال7:59:11
18.113 ریال7:58:11
18.12 ریال7:57:12
18.113 ریال7:51:12
18.12 ریال7:50:15
18.113 ریال7:49:13
18.12 ریال7:48:12
18.113 ریال7:45:13
18.12 ریال7:44:12
18.113 ریال7:42:13
18.12 ریال7:40:13
18.113 ریال7:38:12
18.12 ریال7:37:13
18.113 ریال7:35:14
18.12 ریال7:34:12
18.113 ریال7:33:12
18.12 ریال7:31:16
18.113 ریال7:27:10
18.12 ریال7:26:11
18.113 ریال7:24:11
18.12 ریال7:22:11
18.113 ریال7:21:12
18.12 ریال7:20:14
18.113 ریال7:18:10
18.12 ریال7:17:13
18.113 ریال7:15:15
18.12 ریال7:13:12
18.113 ریال7:11:12
18.12 ریال7:07:12
18.113 ریال7:06:37
18.12 ریال7:04:13
18.113 ریال7:01:18
18.12 ریال6:59:12
18.113 ریال6:58:12
18.12 ریال6:54:12
18.113 ریال6:51:13
18.12 ریال6:47:11
18.113 ریال6:46:14
18.12 ریال6:42:12
18.113 ریال6:41:14
18.12 ریال6:40:15
18.113 ریال6:39:12
18.12 ریال6:35:13
18.113 ریال6:34:11
18.12 ریال6:31:15
18.113 ریال6:27:12
18.12 ریال6:25:12
18.113 ریال6:20:15
18.12 ریال6:19:11
18.113 ریال5:50:13
18.12 ریال5:49:12
18.113 ریال5:47:12
18.12 ریال5:42:12
18.113 ریال5:40:12
18.12 ریال5:34:11
18.113 ریال5:32:16
18.12 ریال5:31:14
18.113 ریال5:29:12
18.12 ریال5:28:12
18.113 ریال5:25:14
18.12 ریال5:24:11
18.113 ریال5:18:12
18.12 ریال5:17:11
18.113 ریال5:13:11
18.12 ریال5:12:11
18.113 ریال5:07:12
18.12 ریال4:58:11
18.113 ریال4:55:12
18.12 ریال4:38:10
18.113 ریال4:37:11
18.12 ریال4:31:14
18.113 ریال4:30:18
18.12 ریال4:28:12
18.113 ریال4:27:13
18.12 ریال4:25:12
18.113 ریال4:21:13
18.12 ریال4:17:11
18.113 ریال4:15:12
18.12 ریال4:14:12
18.113 ریال4:12:11
18.12 ریال4:02:12
18.113 ریال4:01:13
18.12 ریال4:00:16
18.113 ریال3:57:11
18.12 ریال3:56:12
18.113 ریال3:55:12
18.12 ریال3:53:11
18.113 ریال3:50:18
18.12 ریال3:49:12
18.113 ریال3:47:12
18.12 ریال3:46:11
18.113 ریال3:45:12
18.12 ریال3:43:11
18.113 ریال3:42:15
18.12 ریال3:25:14
18.113 ریال3:24:11
18.12 ریال3:23:12
18.113 ریال3:22:11
18.12 ریال3:16:10
18.113 ریال3:14:10
18.12 ریال3:13:11
18.113 ریال3:11:12
18.12 ریال3:09:11
18.113 ریال3:06:11
18.12 ریال3:05:13
18.113 ریال3:03:12
18.12 ریال3:00:17
18.113 ریال2:59:11
18.12 ریال2:57:11
18.113 ریال2:54:11
18.12 ریال2:53:10
18.113 ریال2:52:11
18.12 ریال2:51:12
18.113 ریال2:49:11
18.12 ریال2:48:11
18.113 ریال2:47:12
18.12 ریال2:44:12
18.113 ریال2:43:11
18.12 ریال2:42:12
18.113 ریال2:36:11
18.12 ریال2:35:12
18.113 ریال2:32:12
18.12 ریال2:31:13
18.113 ریال2:28:11
18.12 ریال2:25:11
18.113 ریال2:23:12
18.12 ریال2:21:14
18.113 ریال2:19:13
18.12 ریال2:16:11
18.113 ریال2:14:11
18.12 ریال2:12:12
18.113 ریال2:08:12
18.12 ریال2:06:11
18.113 ریال1:55:13
18.12 ریال1:54:12
18.113 ریال1:45:13
18.12 ریال1:44:11
18.113 ریال1:43:11
18.12 ریال1:42:12
18.113 ریال1:41:14
18.12 ریال1:39:13
18.113 ریال1:36:13
18.12 ریال1:35:14
18.113 ریال1:29:12
18.12 ریال1:27:11
18.113 ریال1:17:12
18.12 ریال1:16:11
18.113 ریال1:14:12
18.12 ریال1:13:11
18.113 ریال1:11:12
18.12 ریال1:10:13
18.113 ریال1:08:12
18.12 ریال1:06:11
18.113 ریال1:03:11
18.12 ریال1:02:14
18.113 ریال0:52:11
18.12 ریال0:50:12
18.113 ریال0:48:11
18.12 ریال0:45:13
18.113 ریال0:44:10
18.12 ریال0:43:12
18.113 ریال0:40:13
18.12 ریال0:39:11
18.113 ریال0:38:11
18.12 ریال0:36:11
18.113 ریال0:34:12
18.12 ریال0:31:13
18.113 ریال0:30:18
18.12 ریال0:27:11
18.113 ریال0:26:11
18.12 ریال0:25:11
18.113 ریال0:24:11
18.12 ریال0:23:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات