شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / پلاتین

  • نرخ فعلی:995
  • بالاترین قیمت روز:995
  • پایین ترین قیمت روز:1000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.54%
  • نرخ بازگشایی بازار:990.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:992.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.6

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,000 ریال2:55:11
995 ریال2:54:11
1,000 ریال2:52:12
995 ریال2:00:18
991.5 ریال1:59:11
995 ریال1:57:11
991.5 ریال1:56:13
991.6 ریال1:55:12
991.5 ریال1:52:11
995 ریال1:50:13
991.5 ریال1:49:11
991.2 ریال1:48:13
991.6 ریال1:47:11
991.5 ریال1:44:11
991.2 ریال1:42:12
991.6 ریال1:41:13
991.2 ریال1:40:13
991.3 ریال1:39:11
991.6 ریال1:38:12
991.2 ریال1:36:11
991.3 ریال1:35:14
991.5 ریال1:34:12
991.3 ریال1:32:13
991.2 ریال1:30:16
991.4 ریال1:28:11
991.3 ریال1:26:13
991.4 ریال1:25:14
991.9 ریال1:22:12
991.4 ریال1:21:13
991.3 ریال1:20:13
991.5 ریال1:19:11
991.9 ریال1:18:12
991.4 ریال1:17:13
992 ریال1:16:12
991.9 ریال1:15:11
991.6 ریال1:14:14
991.9 ریال1:11:12
992 ریال1:10:15
991.6 ریال1:09:12
991.9 ریال1:08:12
992 ریال1:07:13
991.6 ریال1:06:12
991.9 ریال1:05:13
991.6 ریال1:04:11
991.9 ریال1:03:13
991.2 ریال1:02:13
992 ریال1:01:18
991.6 ریال1:00:21
992 ریال0:58:12
991.6 ریال0:54:12
991.2 ریال0:53:12
991.6 ریال0:52:12
992 ریال0:51:14
991.6 ریال0:48:12
992 ریال0:43:11
991.2 ریال0:42:14
992 ریال0:41:13
992.2 ریال0:39:12
992 ریال0:37:13
992.2 ریال0:36:11
992.4 ریال0:35:14
992.2 ریال0:34:10
992.1 ریال0:33:11
992.4 ریال0:32:14
992.1 ریال0:31:17
992.4 ریال0:29:12
992.2 ریال0:28:13
992.1 ریال0:26:12
992.4 ریال0:25:12
992.1 ریال0:24:12
992.4 ریال0:21:14
992.1 ریال0:20:13
992.4 ریال0:19:11
992.1 ریال0:18:13
992.3 ریال0:17:13
992.5 ریال0:16:12
992.1 ریال0:15:13
992.4 ریال0:11:15
992.5 ریال0:09:12
992.4 ریال0:08:11
992.3 ریال0:07:15
988.7 ریال18:03:37
989.7 ریال18:01:39
988.3 ریال18:00:40
988 ریال17:59:25
988.3 ریال17:57:23
988 ریال17:56:21
988.3 ریال17:55:23
988 ریال17:54:17
988.9 ریال17:52:28
988 ریال17:51:36
988.3 ریال17:48:25
988.9 ریال17:45:25
989.7 ریال17:43:22
988.8 ریال17:42:22
988.9 ریال17:41:30
988.3 ریال17:40:27
989 ریال17:37:23
989.7 ریال17:36:30
989 ریال17:35:24
989.7 ریال17:34:22
989 ریال17:33:27
989.7 ریال17:30:39
988.8 ریال17:29:23
989 ریال17:26:29
988.8 ریال17:25:30
986.8 ریال17:22:28
989 ریال17:21:29
989.7 ریال17:20:28
984.6 ریال17:18:26
986.8 ریال17:17:27
984 ریال17:16:21
984.6 ریال17:15:23
986.8 ریال17:14:16
984 ریال17:10:29
984.6 ریال17:09:20
986.8 ریال17:08:20
984 ریال17:07:21
986.8 ریال17:06:23
984.6 ریال17:05:28
987 ریال17:02:33
984 ریال17:01:30
984.6 ریال17:00:41
987.7 ریال16:59:17
987 ریال16:57:20
986.4 ریال16:56:25
987.7 ریال16:55:27
987 ریال16:54:20
987.7 ریال16:53:21
986.4 ریال16:52:26
987.7 ریال16:51:25
986.4 ریال16:49:19
987 ریال16:48:19
987.7 ریال16:46:21
987 ریال16:45:26
986.4 ریال16:43:17
986.2 ریال16:39:22
986.4 ریال16:36:20
986.2 ریال16:35:24
989.9 ریال16:33:27
986.2 ریال16:32:28
989.9 ریال16:30:33
986.2 ریال16:29:20
989.9 ریال16:22:18
987.6 ریال16:21:21
989.9 ریال16:20:29
987.8 ریال16:19:21
989.9 ریال16:18:17
987.8 ریال16:17:22
989.9 ریال16:16:21
987.8 ریال16:15:22
986.1 ریال16:08:23
987.8 ریال16:07:20
986.1 ریال16:06:23
987.8 ریال16:05:21
986.1 ریال16:04:20
987.8 ریال16:03:21
986.1 ریال16:02:24
987.8 ریال16:01:29
990.3 ریال15:59:19
986.1 ریال15:58:20
990.3 ریال15:57:18
990.5 ریال15:56:17
989.1 ریال15:55:23
990.3 ریال15:53:17
989.1 ریال15:51:25
990.3 ریال15:50:28
990.5 ریال15:48:21
989.1 ریال15:47:22
990.3 ریال15:46:23
989.1 ریال15:45:25
990.5 ریال15:44:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات