شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / پالادیوم

  • نرخ فعلی:2282.8
  • بالاترین قیمت روز:2322
  • پایین ترین قیمت روز:2264.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:28.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,322
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۲:۲۱
  • نرخ روز گذشته:2,316.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:33.5

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,282.8 ریال15:52:21
2,279.3 ریال15:51:32
2,282.8 ریال15:50:31
2,279.3 ریال15:48:22
2,282.8 ریال15:47:25
2,279.3 ریال15:46:29
2,288 ریال15:45:27
2,282.8 ریال15:44:23
2,288 ریال15:42:23
2,282.8 ریال15:40:30
2,288 ریال15:39:32
2,284.4 ریال15:38:21
2,288 ریال15:36:30
2,284.4 ریال15:35:19
2,288 ریال15:34:21
2,284.4 ریال15:32:28
2,288 ریال15:31:28
2,284.4 ریال15:28:18
2,288 ریال15:26:19
2,284.4 ریال15:19:17
2,275.4 ریال15:17:22
2,276.1 ریال15:15:23
2,275.4 ریال15:14:19
2,276.1 ریال15:13:17
2,281 ریال15:12:20
2,276.1 ریال15:11:21
2,281 ریال15:10:25
2,275.4 ریال15:09:16
2,276.1 ریال15:08:18
2,281 ریال15:07:18
2,276.1 ریال15:05:24
2,287 ریال15:04:18
2,276.1 ریال15:01:33
2,281 ریال14:58:21
2,292 ریال14:56:20
2,288.8 ریال14:55:22
2,292 ریال14:54:18
2,287 ریال14:53:19
2,288.8 ریال14:51:30
2,287 ریال14:50:32
2,288.8 ریال14:49:19
2,287 ریال14:48:19
2,288.8 ریال14:44:18
2,292 ریال14:43:17
2,290 ریال14:39:17
2,288.8 ریال14:38:20
2,290 ریال14:37:20
2,283.9 ریال14:36:27
2,287.4 ریال14:35:36
2,290 ریال14:34:24
2,283.9 ریال14:30:38
2,287.4 ریال14:29:19
2,283.9 ریال14:27:18
2,290 ریال14:26:21
2,283.9 ریال14:25:22
2,287.4 ریال14:24:22
2,283.9 ریال14:23:19
2,287.4 ریال14:21:25
2,269.9 ریال14:18:22
2,283.9 ریال14:17:22
2,269.9 ریال14:16:24
2,275.8 ریال14:15:31
2,269.9 ریال14:13:17
2,275.8 ریال14:12:18
2,269.9 ریال14:11:22
2,275.8 ریال14:09:21
2,269.9 ریال14:08:18
2,277.2 ریال14:06:25
2,269.9 ریال14:03:26
2,275.2 ریال14:02:32
2,275.8 ریال14:01:32
2,275.2 ریال14:00:31
2,275.8 ریال13:59:19
2,275.2 ریال13:58:18
2,275.8 ریال13:57:20
2,275.2 ریال13:56:21
2,280.3 ریال13:53:18
2,275.2 ریال13:50:33
2,280.3 ریال13:49:17
2,275.2 ریال13:48:19
2,280.3 ریال13:38:23
2,271.9 ریال13:37:18
2,280.3 ریال13:35:25
2,271.9 ریال13:34:23
2,272.1 ریال13:31:29
2,271.9 ریال13:30:35
2,272.1 ریال13:28:22
2,271.9 ریال13:26:22
2,272.1 ریال13:25:20
2,271.9 ریال13:24:19
2,272.1 ریال13:23:26
2,271.9 ریال13:22:25
2,272.1 ریال13:18:22
2,277.7 ریال13:17:25
2,272.1 ریال13:15:31
2,277.7 ریال13:13:23
2,276.2 ریال13:11:24
2,277.7 ریال13:09:19
2,276.2 ریال13:08:21
2,277.7 ریال13:07:20
2,281 ریال13:06:22
2,277.7 ریال13:05:27
2,276.2 ریال13:04:24
2,281 ریال13:03:27
2,276.2 ریال13:02:36
2,277.7 ریال13:01:37
2,279 ریال12:57:21
2,276.2 ریال12:56:25
2,281 ریال12:55:25
2,276.7 ریال12:53:26
2,279 ریال12:49:19
2,276.7 ریال12:48:19
2,279 ریال12:47:23
2,276.7 ریال12:46:21
2,276.8 ریال12:43:18
2,276.7 ریال12:42:24
2,276.8 ریال12:40:28
2,276.7 ریال12:39:21
2,276.8 ریال12:38:19
2,276.7 ریال12:37:19
2,276.8 ریال12:36:23
2,277.2 ریال12:35:27
2,276.8 ریال12:33:23
2,277.2 ریال12:31:37
2,271.3 ریال12:24:23
2,277.2 ریال12:23:19
2,273.4 ریال12:22:28
2,277.2 ریال12:21:26
2,271.3 ریال12:20:35
2,277.2 ریال12:19:19
2,271.3 ریال12:17:23
2,275.2 ریال12:16:28
2,271.3 ریال12:13:21
2,275 ریال12:11:28
2,271.3 ریال12:10:31
2,275.2 ریال12:08:27
2,275 ریال12:06:29
2,275.2 ریال12:03:33
2,275 ریال12:01:40
2,281.6 ریال12:00:46
2,275 ریال11:59:22
2,275.2 ریال11:58:23
2,275 ریال11:57:25
2,281 ریال11:55:22
2,275 ریال11:53:20
2,281.6 ریال11:52:25
2,275 ریال11:51:27
2,283.8 ریال11:50:33
2,275 ریال11:49:22
2,283.8 ریال11:48:24
2,281.6 ریال11:47:23
2,283.8 ریال11:44:25
2,281 ریال11:43:19
2,283.8 ریال11:39:22
2,281 ریال11:38:21
2,282.1 ریال11:36:27
2,283.8 ریال11:31:28
2,282.1 ریال11:28:24
2,283.8 ریال11:27:19
2,282.1 ریال11:24:35
2,283.8 ریال11:21:50
2,282.1 ریال11:20:25
2,283.8 ریال11:17:21
2,284.6 ریال11:16:23
2,283.8 ریال11:13:19
2,282 ریال11:12:25
2,283 ریال11:11:28
2,284.6 ریال11:09:21
2,285.7 ریال11:08:24
2,283.1 ریال11:07:24
2,282 ریال11:06:31
2,285.7 ریال11:04:26
2,283.1 ریال11:03:33
2,285.7 ریال11:01:37
2,282 ریال11:00:46
2,283 ریال10:59:17
2,283.1 ریال10:58:21
2,283.5 ریال10:57:17
2,283.1 ریال10:55:22
2,285.7 ریال10:53:16
2,283.5 ریال10:52:20
2,283.1 ریال10:51:26
2,283.5 ریال10:43:19
2,286.3 ریال10:42:22
2,283.5 ریال10:40:29
2,286.3 ریال10:39:19
2,283.5 ریال10:38:19
2,286.3 ریال10:37:16
2,283.5 ریال10:36:19
2,286.3 ریال10:32:34
2,283.5 ریال10:31:25
2,286.3 ریال10:25:19
2,286.8 ریال10:24:19
2,286.3 ریال10:21:25
2,286.8 ریال10:18:20
2,285.4 ریال10:16:19
2,286.8 ریال10:08:16
2,285.4 ریال10:06:18
2,286.8 ریال10:05:17
2,285.4 ریال9:59:14
2,280.9 ریال9:58:17
2,285.4 ریال9:57:16
2,282.8 ریال9:56:20
2,285.4 ریال9:55:18
2,280.9 ریال9:54:15
2,282.8 ریال9:53:15
2,280.9 ریال9:51:19
2,282.8 ریال9:50:22
2,285.4 ریال9:49:15
2,280.9 ریال9:48:21
2,282.8 ریال9:47:16
2,280.9 ریال9:40:19
2,282.8 ریال9:38:16
2,280.9 ریال9:34:17
2,280.5 ریال9:33:16
2,280.9 ریال9:29:14
2,280.5 ریال9:28:16
2,280.9 ریال9:25:16
2,282.5 ریال9:24:16
2,280.9 ریال9:23:13
2,280.5 ریال9:22:16
2,280.9 ریال9:21:17
2,282.5 ریال9:19:13
2,280.5 ریال9:17:17
2,282.5 ریال9:16:19
2,280.5 ریال9:15:19
2,282.5 ریال9:13:13
2,283.5 ریال9:12:13
2,282.5 ریال9:11:15
2,283.5 ریال9:09:13
2,282.5 ریال9:06:15
2,278 ریال9:05:15
2,282.5 ریال9:03:18
2,283.5 ریال9:02:18
2,278 ریال8:58:14
2,283.5 ریال8:57:14
2,278 ریال8:56:16
2,283.5 ریال8:55:15
2,278 ریال8:53:14
2,282 ریال8:52:14
2,278 ریال8:45:15
2,282 ریال8:44:13
2,278 ریال8:43:13
2,282 ریال8:42:15
2,278 ریال8:41:15
2,282 ریال8:37:12
2,278 ریال8:36:13
2,282 ریال8:09:12
2,282.1 ریال8:08:13
2,282 ریال8:05:15
2,283 ریال8:03:13
2,282 ریال8:02:16
2,283 ریال8:01:21
2,282 ریال7:59:12
2,283 ریال7:55:14
2,282.1 ریال7:53:13
2,283 ریال7:51:15
2,282.1 ریال7:50:15
2,283 ریال7:49:13
2,282.8 ریال7:47:14
2,283 ریال7:46:13
2,282.8 ریال7:45:13
2,283 ریال7:44:11
2,282.8 ریال7:40:15
2,283 ریال7:39:12
2,282.8 ریال7:07:14
2,281.9 ریال7:06:13
2,282.8 ریال7:00:21
2,281.9 ریال6:58:12
2,282.8 ریال6:57:12
2,281.9 ریال6:55:13
2,279.3 ریال6:53:11
2,281.9 ریال6:51:13
2,277.6 ریال6:50:17
2,281.9 ریال6:49:13
2,279.3 ریال6:47:12
2,281 ریال6:46:12
2,277.6 ریال6:43:14
2,281 ریال6:42:13
2,276.6 ریال6:41:15
2,277.6 ریال6:40:15
2,281 ریال6:37:13
2,283 ریال6:36:12
2,281 ریال6:35:20
2,276.6 ریال6:34:12
2,281 ریال6:33:13
2,283 ریال6:28:20
2,285 ریال6:27:13
2,283 ریال6:25:14
2,285 ریال6:24:17
2,283 ریال6:23:12
2,283.7 ریال6:22:12
2,285 ریال6:21:15
2,283 ریال6:20:15
2,284 ریال6:19:13
2,285 ریال6:17:14
2,284 ریال6:15:14
2,283.2 ریال6:14:12
2,284 ریال6:13:13
2,283.2 ریال6:12:12
2,284 ریال6:09:12
2,286.2 ریال6:06:13
2,284 ریال6:05:13
2,280 ریال6:04:13
2,284 ریال6:03:14
2,280 ریال6:02:16
2,283.2 ریال6:01:19
2,289.9 ریال5:58:12
2,280 ریال5:57:12
2,289.9 ریال5:56:13
2,280 ریال5:55:14
2,287 ریال5:54:12
2,289.9 ریال5:53:12
2,280 ریال5:51:12
2,285.7 ریال5:50:15
2,289.9 ریال5:49:13
2,285.7 ریال5:48:11
2,280 ریال5:47:12
2,287 ریال5:46:12
2,285.7 ریال5:45:12
2,289.9 ریال5:42:13
2,285.7 ریال5:41:19
2,284.7 ریال5:39:16
2,285 ریال5:38:17
2,284.7 ریال5:37:18
2,287 ریال5:36:20
2,284.7 ریال5:33:17
2,285.7 ریال5:32:20
2,285 ریال5:30:23
2,281.3 ریال5:29:15
2,284.7 ریال5:27:16
2,285 ریال5:26:18
2,284.7 ریال5:24:17
2,281.3 ریال5:21:20
2,284.7 ریال5:19:17
2,282 ریال5:18:16
2,281.3 ریال5:16:18
2,284.7 ریال5:15:20
2,282 ریال5:14:16
2,280 ریال5:12:16
2,281.3 ریال5:10:19
2,280 ریال5:09:18
2,281.3 ریال5:08:14
2,282 ریال5:07:14
2,281.3 ریال5:06:13
2,278.2 ریال5:05:16
2,280 ریال5:00:24
2,282 ریال4:59:13
2,280 ریال4:58:14
2,278.2 ریال4:57:15
2,276.9 ریال4:56:14
2,280 ریال4:55:15
2,276.9 ریال4:54:14
2,280 ریال4:53:15
2,278.2 ریال4:52:14
2,276.9 ریال4:51:14
2,278.2 ریال4:50:18
2,272 ریال4:49:14
2,280 ریال4:48:13
2,272 ریال4:46:14
2,276.9 ریال4:44:15
2,272 ریال4:43:13
2,276.9 ریال4:42:14
2,272 ریال4:39:14
2,274 ریال4:38:13
2,272 ریال4:36:18
2,267.9 ریال4:35:16
2,274 ریال4:33:14
2,275.6 ریال4:32:18
2,267.9 ریال4:31:18
2,275.6 ریال4:30:19
2,267.9 ریال4:29:14
2,274 ریال4:27:13
2,275.6 ریال4:26:13
2,274 ریال4:22:12
2,275.6 ریال4:21:15
2,274 ریال4:18:12
2,275.6 ریال4:17:13
2,275 ریال4:15:18
2,271.5 ریال4:14:13
2,275 ریال4:13:13
2,276.6 ریال4:12:13
2,275.6 ریال4:11:15
2,275 ریال4:09:12
2,276.6 ریال4:08:12
2,275 ریال4:06:12
2,271.5 ریال4:05:13
2,276.6 ریال4:04:12
2,275 ریال4:02:13
2,271.5 ریال4:00:20
2,276.6 ریال3:58:12
2,276.8 ریال3:56:12
2,275 ریال3:55:13
2,277.4 ریال3:54:13
2,276.6 ریال3:53:12
2,264.4 ریال3:50:16
2,277.4 ریال3:48:12
2,264.4 ریال3:47:12
2,276.8 ریال3:44:12
2,265.6 ریال3:43:12
2,277.4 ریال3:42:13
2,264.4 ریال3:39:12
2,286 ریال3:38:12
2,265.6 ریال3:37:12
2,264.4 ریال3:36:12
2,279.7 ریال3:35:15
2,264.4 ریال3:32:14
2,286 ریال3:31:15
2,276 ریال3:30:15
2,290.3 ریال3:28:12
2,276 ریال3:27:10
2,286 ریال3:26:12
2,290.3 ریال3:24:11
2,279.7 ریال3:23:12
2,276 ریال3:22:12
2,286 ریال3:21:14
2,279.7 ریال3:20:14
2,276 ریال3:18:11
2,279.7 ریال3:17:11
2,276 ریال3:16:12
2,304.8 ریال3:15:13
2,310.3 ریال3:14:13
2,304.8 ریال3:13:12
2,276 ریال3:12:12
2,304.8 ریال3:11:15
2,276 ریال3:10:15
2,304.8 ریال3:09:11
2,310.3 ریال3:06:11
2,304.8 ریال3:05:11
2,310.3 ریال3:03:13
2,304.8 ریال3:01:18
2,310.3 ریال3:00:18
2,304.8 ریال2:59:12
2,310.3 ریال2:58:12
2,304.8 ریال2:57:10
2,310.3 ریال2:54:17
2,316.3 ریال2:53:11
2,310.3 ریال2:52:12
2,316.3 ریال1:45:12
2,322 ریال1:43:11
2,316.3 ریال1:42:13
2,322 ریال1:41:13
2,316.3 ریال1:37:11
2,322 ریال1:36:12
2,316.3 ریال1:35:13
2,322 ریال1:34:12
2,316.3 ریال1:33:11
2,322 ریال1:32:13
2,316.3 ریال1:30:16
2,322 ریال1:29:11
2,316.3 ریال1:21:14
2,322 ریال1:19:11
2,316.3 ریال1:18:12
2,322 ریال1:17:12
2,316.3 ریال1:13:12
2,322 ریال1:12:11
2,316.3 ریال1:10:13
2,322 ریال1:09:12
2,316.3 ریال1:04:11
2,322 ریال1:03:13
2,316.3 ریال0:46:12
2,322 ریال0:45:11
2,316.3 ریال0:44:12
2,322 ریال0:41:11
2,316.3 ریال0:40:14
2,322 ریال0:39:11
2,316.3 ریال0:38:11
2,322 ریال0:35:12
2,316.3 ریال0:34:11
2,322 ریال0:32:13
2,316.3 ریال0:30:16
2,322 ریال0:29:12
2,316.3 ریال0:28:13
2,322 ریال0:27:12
2,316.3 ریال0:22:13
2,322 ریال0:21:14
2,316.3 ریال0:20:15
2,322 ریال0:17:13
2,316.3 ریال0:14:13
2,322 ریال0:13:12
2,316.3 ریال0:11:14
2,322 ریال0:09:12
2,316.3 ریال0:06:16
2,322 ریال0:05:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات