شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DJIA mini-sized

  • نرخ فعلی:21038
  • بالاترین قیمت روز:21334
  • پایین ترین قیمت روز:20934
  • بیشترین مقدار نوسان روز:167
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.7%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,028
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:21,060
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:22

نمودار کندل استیک DJIA mini-sized در روز جاری

نمودار کندل استیک DJIA mini-sized در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,038 ریال13:29:11
21,034 ریال13:28:13
21,004 ریال13:25:13
21,038 ریال13:24:13
21,004 ریال13:21:13
21,100 ریال13:18:13
21,038 ریال13:17:12
21,100 ریال13:16:12
21,034 ریال13:15:15
21,102 ریال13:14:13
21,100 ریال13:13:13
21,038 ریال13:12:12
21,034 ریال13:11:13
21,100 ریال13:10:13
21,102 ریال13:09:13
21,100 ریال13:08:11
21,102 ریال13:07:12
21,100 ریال13:06:13
21,101 ریال13:05:12
21,113 ریال13:04:13
21,100 ریال13:02:12
21,092 ریال13:01:14
21,102 ریال13:00:19
21,101 ریال12:59:12
21,092 ریال12:58:12
21,101 ریال12:57:11
21,113 ریال12:56:12
21,082 ریال12:54:11
21,092 ریال12:52:11
21,082 ریال12:49:12
21,092 ریال12:47:11
21,103 ریال12:45:12
21,092 ریال12:42:12
21,082 ریال12:41:12
21,103 ریال12:40:14
21,053 ریال12:37:12
21,040 ریال12:36:11
21,103 ریال12:35:14
21,040 ریال12:34:11
21,053 ریال12:33:13
21,103 ریال12:31:13
21,040 ریال12:30:17
20,996 ریال12:29:10
21,053 ریال12:28:11
20,996 ریال12:27:11
21,053 ریال12:25:11
20,996 ریال12:24:11
21,053 ریال12:23:11
20,996 ریال12:22:12
21,040 ریال12:21:14
20,996 ریال12:18:11
20,999 ریال12:17:11
20,996 ریال12:16:12
20,999 ریال12:15:11
20,996 ریال12:14:12
20,999 ریال12:10:13
21,119 ریال12:08:11
20,999 ریال12:07:15
21,119 ریال12:06:14
20,999 ریال12:05:14
21,119 ریال12:03:14
20,999 ریال12:01:19
21,119 ریال12:00:27
21,088 ریال11:59:14
21,119 ریال11:57:13
21,088 ریال11:55:14
21,119 ریال11:53:12
21,103 ریال11:52:12
21,119 ریال11:51:15
21,103 ریال11:50:14
21,088 ریال11:49:15
21,103 ریال11:47:12
21,088 ریال11:46:14
21,103 ریال11:45:15
21,088 ریال11:41:15
21,038 ریال11:40:13
21,088 ریال11:39:15
21,103 ریال11:38:12
21,027 ریال11:36:14
21,038 ریال11:34:12
21,027 ریال11:33:11
21,038 ریال11:32:12
21,027 ریال11:31:14
21,038 ریال11:30:17
21,027 ریال11:29:11
20,993 ریال11:27:16
21,027 ریال11:26:11
21,026 ریال11:25:11
20,993 ریال11:23:10
21,027 ریال11:22:10
20,993 ریال11:21:13
21,027 ریال11:20:13
20,993 ریال11:18:11
21,028 ریال11:17:11
21,037 ریال11:16:11
21,028 ریال11:15:12
21,037 ریال11:14:11
20,993 ریال11:10:14
21,051 ریال11:09:11
21,028 ریال11:08:10
21,037 ریال11:07:10
21,028 ریال11:06:11
21,037 ریال11:05:12
21,051 ریال11:04:11
21,037 ریال11:02:12
21,051 ریال11:01:12
21,037 ریال11:00:17
21,051 ریال10:59:10
21,039 ریال10:54:11
21,051 ریال10:51:13
21,039 ریال10:49:11
21,028 ریال10:48:11
21,039 ریال10:47:10
20,977 ریال10:46:11
21,039 ریال10:43:10
20,977 ریال10:42:11
21,028 ریال10:41:11
20,977 ریال10:40:12
20,950 ریال10:38:10
20,977 ریال10:34:11
20,934 ریال10:33:11
20,977 ریال10:31:12
20,950 ریال10:29:10
20,953 ریال10:28:11
20,950 ریال10:27:10
20,953 ریال10:24:11
20,950 ریال10:23:10
20,953 ریال10:21:14
20,950 ریال10:20:10
20,934 ریال10:19:10
20,944 ریال10:18:10
20,953 ریال10:17:09
20,944 ریال10:15:11
20,953 ریال10:14:10
20,944 ریال10:12:11
20,953 ریال10:11:11
20,944 ریال10:10:11
20,990 ریال10:09:10
20,949 ریال10:08:10
20,944 ریال10:05:12
20,990 ریال10:04:11
20,944 ریال10:01:14
20,990 ریال9:59:10
20,971 ریال9:57:10
20,990 ریال9:53:10
20,971 ریال9:52:11
20,990 ریال9:51:11
20,971 ریال9:50:12
21,003 ریال9:49:10
20,971 ریال9:48:10
20,976 ریال9:47:10
20,971 ریال9:46:10
21,003 ریال9:45:11
20,971 ریال9:41:11
20,976 ریال9:39:10
20,964 ریال9:38:09
21,003 ریال9:37:09
20,983 ریال9:36:11
20,964 ریال9:32:11
21,003 ریال9:30:13
20,964 ریال9:29:09
21,005 ریال9:28:10
20,983 ریال9:26:11
20,964 ریال9:23:10
21,005 ریال9:22:10
20,983 ریال9:20:11
21,004 ریال9:15:09
21,006 ریال9:14:09
21,004 ریال9:13:09
21,006 ریال9:12:09
21,004 ریال9:08:10
21,037 ریال9:06:10
21,004 ریال9:00:15
21,044 ریال8:58:09
21,055 ریال8:57:09
21,044 ریال8:53:09
21,055 ریال8:52:10
21,044 ریال8:50:11
21,039 ریال8:49:10
21,055 ریال8:48:10
21,039 ریال8:47:10
21,044 ریال8:46:10
21,039 ریال8:45:10
21,055 ریال8:44:10
21,044 ریال8:43:09
21,055 ریال8:42:10
21,044 ریال8:41:10
21,055 ریال8:40:12
21,053 ریال8:39:09
21,055 ریال8:38:10
21,053 ریال8:37:09
21,039 ریال8:36:09
21,053 ریال8:34:09
21,042 ریال8:33:10
21,053 ریال8:32:10
21,039 ریال8:31:11
21,053 ریال8:27:10
21,042 ریال8:26:10
21,053 ریال8:24:11
21,075 ریال8:23:09
21,053 ریال8:20:12
21,042 ریال8:19:09
21,075 ریال8:09:09
21,063 ریال8:08:09
21,075 ریال8:07:13
21,063 ریال8:06:09
21,075 ریال8:04:10
21,098 ریال8:03:10
21,075 ریال8:01:12
21,104 ریال7:59:08
21,075 ریال7:57:10
21,111 ریال7:56:09
21,098 ریال7:55:09
21,104 ریال7:54:08
21,098 ریال7:51:10
21,104 ریال7:49:09
21,098 ریال7:48:09
21,118 ریال7:46:09
21,098 ریال7:45:10
21,118 ریال7:43:09
21,080 ریال7:40:24
21,111 ریال7:39:10
21,080 ریال7:31:10
21,100 ریال7:30:12
21,080 ریال7:29:08
21,100 ریال7:28:09
21,080 ریال7:27:10
21,095 ریال7:26:09
21,080 ریال7:23:09
21,084 ریال7:21:09
21,080 ریال7:20:08
21,084 ریال7:19:08
21,095 ریال7:18:09
21,084 ریال7:13:09
21,080 ریال7:10:10
21,084 ریال7:07:10
21,120 ریال7:06:09
21,080 ریال7:05:09
21,120 ریال7:04:08
21,084 ریال7:03:09
21,155 ریال7:01:10
21,120 ریال7:00:13
21,155 ریال6:57:08
21,120 ریال6:56:09
21,155 ریال6:53:08
21,133 ریال6:52:08
21,155 ریال6:51:09
21,120 ریال6:50:10
21,133 ریال6:48:09
21,155 ریال6:45:08
21,133 ریال6:43:08
21,134 ریال6:42:08
21,123 ریال6:37:08
21,162 ریال6:36:08
21,123 ریال6:35:09
21,134 ریال6:34:08
21,123 ریال6:33:08
21,162 ریال6:32:07
21,123 ریال6:26:09
21,113 ریال6:25:08
21,123 ریال6:23:11
21,097 ریال6:19:08
21,087 ریال6:18:12
21,097 ریال6:17:08
21,113 ریال6:16:08
21,097 ریال6:12:08
21,113 ریال6:11:08
21,097 ریال6:10:10
21,087 ریال6:09:09
21,097 ریال6:08:09
21,069 ریال6:07:09
21,097 ریال6:04:10
21,087 ریال6:03:09
21,071 ریال6:02:10
21,069 ریال6:01:10
21,071 ریال5:59:07
21,105 ریال5:58:08
21,071 ریال5:57:08
21,105 ریال5:56:09
21,071 ریال5:54:08
21,069 ریال5:53:07
21,071 ریال5:52:08
21,069 ریال5:51:09
21,071 ریال5:49:08
21,105 ریال5:48:08
21,090 ریال5:47:08
21,071 ریال5:43:09
21,126 ریال5:41:08
21,090 ریال5:39:08
21,142 ریال5:38:07
21,126 ریال5:37:08
21,090 ریال5:36:09
21,126 ریال5:33:09
21,090 ریال5:32:08
21,142 ریال5:31:09
21,126 ریال5:30:10
21,142 ریال5:28:08
21,126 ریال5:25:08
21,094 ریال5:24:07
21,119 ریال5:22:07
21,094 ریال5:20:08
21,119 ریال5:19:07
21,094 ریال5:17:07
21,119 ریال5:16:08
21,087 ریال5:15:07
21,094 ریال5:12:07
21,119 ریال5:11:08
21,094 ریال5:10:08
21,190 ریال5:07:07
21,087 ریال5:06:07
21,094 ریال5:04:07
21,190 ریال5:03:07
21,195 ریال5:02:08
21,148 ریال4:59:08
21,190 ریال4:58:06
21,148 ریال4:57:06
21,195 ریال4:56:08
21,148 ریال4:55:07
21,190 ریال4:54:07
21,195 ریال4:51:08
21,148 ریال4:50:07
21,195 ریال4:49:06
21,160 ریال4:44:07
21,148 ریال4:43:07
21,173 ریال4:42:07
21,193 ریال4:40:07
21,173 ریال4:39:07
21,193 ریال4:38:07
21,173 ریال4:36:07
21,193 ریال4:34:07
21,173 ریال4:33:07
21,193 ریال4:30:08
21,173 ریال4:27:07
21,193 ریال4:26:07
21,173 ریال4:25:07
21,193 ریال4:22:06
21,266 ریال4:21:08
21,270 ریال4:19:07
21,266 ریال4:17:07
21,270 ریال4:12:07
21,266 ریال4:11:07
21,263 ریال4:10:08
21,266 ریال4:09:06
21,297 ریال4:08:07
21,270 ریال4:07:08
21,297 ریال4:06:07
21,266 ریال4:05:08
21,270 ریال4:04:08
21,308 ریال4:02:06
21,272 ریال4:01:08
21,308 ریال4:00:10
21,297 ریال3:59:07
21,308 ریال3:57:07
21,272 ریال3:54:07
21,297 ریال3:53:07
21,308 ریال3:52:07
21,272 ریال3:51:07
21,297 ریال3:50:08
21,272 ریال3:48:07
21,254 ریال3:47:06
21,272 ریال3:46:08
21,308 ریال3:44:06
21,271 ریال3:43:07
21,272 ریال3:42:07
21,254 ریال3:41:07
21,271 ریال3:38:06
21,277 ریال3:36:08
21,271 ریال3:33:07
21,277 ریال3:32:08
21,254 ریال3:31:07
21,277 ریال3:30:09
21,271 ریال3:28:07
21,277 ریال3:25:07
21,271 ریال3:24:07
21,334 ریال3:23:06
21,277 ریال3:21:08
21,306 ریال3:19:07
21,331 ریال3:18:08
21,306 ریال3:17:07
21,331 ریال3:16:08
21,334 ریال3:15:07
21,306 ریال3:13:07
21,331 ریال3:12:07
21,334 ریال3:11:07
21,306 ریال3:10:08
21,331 ریال3:08:06
21,281 ریال3:07:07
21,306 ریال3:04:07
21,331 ریال3:03:07
21,306 ریال3:01:08
21,257 ریال3:00:10
21,273 ریال2:58:07
21,257 ریال2:57:07
21,273 ریال2:56:07
21,257 ریال2:55:08
21,273 ریال2:52:10
21,281 ریال2:51:07
21,257 ریال2:50:08
21,273 ریال2:48:08
21,257 ریال2:47:07
21,273 ریال2:00:10
21,280 ریال1:59:07
21,273 ریال1:56:07
21,280 ریال1:52:07
21,273 ریال1:49:07
21,280 ریال1:48:07
21,273 ریال1:47:07
21,280 ریال1:41:07
21,283 ریال1:40:08
21,333 ریال1:36:07
21,283 ریال1:35:07
21,333 ریال1:34:07
21,283 ریال1:33:12
21,333 ریال1:32:07
21,312 ریال1:31:08
21,283 ریال1:30:09
21,333 ریال1:28:07
21,272 ریال1:27:07
21,333 ریال1:23:07
21,272 ریال1:22:08
21,312 ریال1:21:07
21,333 ریال1:20:07
21,272 ریال1:13:07
21,289 ریال1:12:07
21,272 ریال1:07:08
21,289 ریال1:06:07
21,272 ریال1:04:06
21,225 ریال1:03:08
21,272 ریال1:02:08
21,225 ریال1:01:09
21,272 ریال1:00:11
21,225 ریال0:49:09
21,185 ریال0:48:06
21,225 ریال0:42:07
21,185 ریال0:40:08
21,018 ریال0:36:07
21,084 ریال0:35:07
21,185 ریال0:34:07
21,084 ریال0:32:08
21,185 ریال0:31:07
21,084 ریال0:30:09
21,018 ریال0:29:07
21,185 ریال0:28:07
21,018 ریال0:27:06
21,084 ریال0:26:08
21,018 ریال0:25:08
21,084 ریال0:24:07
21,018 ریال0:23:07
21,083 ریال0:20:08
21,110 ریال0:19:08
21,083 ریال0:18:07
21,060 ریال0:17:07
21,083 ریال0:16:07
21,060 ریال0:15:08
21,110 ریال0:14:07
21,028 ریال0:13:07
21,110 ریال0:12:07
21,060 ریال0:11:07
21,028 ریال0:10:07
21,110 ریال0:09:08
21,028 ریال0:08:09
21,004 ریال0:07:07
21,028 ریال0:05:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی