شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیره ترکیه / بولیوار ونزوئلا

  • نرخ فعلی:29280.4435
  • بالاترین قیمت روز:29458.9047
  • پایین ترین قیمت روز:29221.8711
  • بیشترین مقدار نوسان روز:156.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:29,246.7513
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۰:۴۲
  • نرخ روز گذشته:29,253.2487
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:27.1948

نمودار کندل استیک لیره ترکیه / بولیوار ونزوئلا در روز جاری

نمودار کندل استیک لیره ترکیه / بولیوار ونزوئلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29,280.4435 ریال21:00:42
29,280.4435 ریال21:00:41
29,282.3858 ریال20:56:26
29,292.9647 ریال20:49:24
29,295.1246 ریال20:42:27
29,285.8393 ریال20:35:28
29,285.8393 ریال20:35:28
29,295.1246 ریال20:28:25
29,317.3903 ریال20:21:24
29,295.7727 ریال20:14:24
29,283.4649 ریال20:07:28
29,287.3505 ریال20:00:58
29,287.3505 ریال20:00:58
29,285.6234 ریال19:56:25
29,270.5205 ریال19:49:24
29,283.8966 ریال19:42:28
29,280.6593 ریال19:35:27
29,280.6593 ریال19:35:27
29,286.271 ریال19:28:26
29,280.6593 ریال19:21:24
29,281.0909 ریال19:14:24
29,276.7755 ریال19:07:26
29,291.0211 ریال19:00:44
29,291.0211 ریال19:00:44
29,291.453 ریال18:56:25
29,303.5514 ریال18:49:24
29,309.6043 ریال18:42:25
29,299.6615 ریال18:28:25
29,313.9293 ریال18:14:23
29,305.2805 ریال18:07:29
29,309.3881 ریال18:01:06
29,309.3881 ریال18:01:05
29,324.0983 ریال17:49:23
29,333.1913 ریال17:42:24
29,347.2751 ریال17:35:28
29,347.2751 ریال17:35:27
29,344.674 ریال17:28:23
29,366.1468 ریال17:21:22
29,365.4957 ریال17:14:24
29,352.0449 ریال17:07:26
29,318.2557 ریال17:00:59
29,318.2557 ریال17:00:59
29,326.0463 ریال16:56:23
29,323.2325 ریال16:49:22
29,360.2875 ریال16:42:26
29,315.2271 ریال16:35:25
29,315.2271 ریال16:35:25
29,313.0642 ریال16:28:24
29,316.0924 ریال16:21:22
29,316.525 ریال16:14:22
29,316.0924 ریال16:07:23
29,315.6597 ریال16:00:55
29,315.6597 ریال16:00:55
29,312.4154 ریال15:56:24
29,314.7945 ریال15:49:23
29,320.2029 ریال15:42:24
29,331.0258 ریال15:35:24
29,331.0258 ریال15:35:23
29,332.1085 ریال15:28:23
29,334.2742 ریال15:21:23
29,336.007 ریال15:14:22
29,333.1913 ریال15:07:23
29,332.7582 ریال15:00:45
29,332.7582 ریال15:00:45
29,331.0258 ریال14:56:23
29,332.7582 ریال14:49:22
29,338.1733 ریال14:42:24
29,341.8567 ریال14:35:22
29,341.8567 ریال14:35:22
29,342.7235 ریال14:28:24
29,336.8735 ریال14:14:21
29,331.892 ریال14:07:24
29,334.924 ریال14:00:55
29,334.924 ریال14:00:54
29,359.4196 ریال13:56:24
29,355.5149 ریال13:49:21
29,355.9487 ریال13:42:24
29,361.5893 ریال13:35:23
29,361.5893 ریال13:35:23
29,351.1776 ریال13:28:24
29,351.3944 ریال13:21:23
29,354.2136 ریال13:14:21
29,358.7688 ریال13:07:24
29,361.1554 ریال13:00:45
29,361.1554 ریال13:00:44
29,360.5044 ریال12:56:23
29,355.9487 ریال12:49:21
29,362.8913 ریال12:42:22
29,362.4573 ریال12:35:22
29,362.4573 ریال12:35:21
29,363.1083 ریال12:28:24
29,363.3254 ریال12:21:22
29,361.1554 ریال12:14:22
29,385.2602 ریال12:07:27
29,386.999 ریال11:56:23
29,374.8316 ریال11:49:21
29,374.3972 ریال11:42:23
29,372.0085 ریال11:35:24
29,372.0085 ریال11:35:23
29,410.2754 ریال11:28:23
29,413.7591 ریال11:21:23
29,427.7024 ریال11:14:21
29,424.6512 ریال11:07:22
29,419.8577 ریال11:00:39
29,419.8577 ریال11:00:38
29,422.69 ریال10:56:21
29,421.8185 ریال10:49:21
29,426.3946 ریال10:42:24
29,425.5229 ریال10:35:22
29,425.5229 ریال10:35:22
29,431.4083 ریال10:28:23
29,428.3563 ریال10:21:20
29,427.7024 ریال10:14:20
29,422.4721 ریال10:07:21
29,424.6512 ریال10:00:43
29,424.6512 ریال10:00:43
29,432.0624 ریال9:56:20
29,431.6263 ریال9:49:20
29,432.2804 ریال9:42:22
29,428.5743 ریال9:35:21
29,428.5743 ریال9:35:21
29,458.9047 ریال9:28:22
29,402.8751 ریال9:21:20
29,399.1764 ریال9:14:21
29,370.9228 ریال9:02:17
29,370.9228 ریال9:02:17
29,388.9554 ریال8:56:23
29,388.5206 ریال8:49:21
29,389.825 ریال8:42:22
29,371.1399 ریال8:35:23
29,371.1399 ریال8:35:23
29,371.5742 ریال8:28:22
29,378.9587 ریال8:21:21
29,390.2598 ریال8:07:23
29,387.2163 ریال8:00:48
29,387.2163 ریال8:00:48
29,390.2598 ریال7:56:23
29,386.1295 ریال7:49:20
29,387.6511 ریال7:42:21
29,385.9122 ریال7:35:21
29,385.9122 ریال7:35:20
29,383.7389 ریال7:28:22
29,383.3042 ریال7:14:20
29,390.6946 ریال6:56:22
29,389.3902 ریال6:49:22
29,391.1295 ریال6:42:28
29,390.6946 ریال6:21:22
29,391.1295 ریال6:14:24
29,391.5643 ریال6:07:24
29,391.1295 ریال6:00:59
29,391.1295 ریال6:00:56
29,393.3039 ریال5:56:23
29,394.6087 ریال5:49:22
29,393.7388 ریال5:42:23
29,392.869 ریال5:35:25
29,392.869 ریال5:35:24
29,393.7388 ریال5:28:21
29,393.3039 ریال5:21:21
29,394.1737 ریال5:14:20
29,391.9992 ریال5:07:20
29,393.7388 ریال5:00:33
29,393.7388 ریال5:00:32
29,400.2642 ریال4:56:21
29,405.0513 ریال4:42:21
29,414.1947 ریال4:28:20
29,413.3236 ریال4:00:37
29,413.3236 ریال4:00:37
29,408.0984 ریال3:56:21
29,413.7591 ریال3:49:20
29,410.7108 ریال3:42:22
29,407.6631 ریال3:35:20
29,407.6631 ریال3:35:19
29,408.9692 ریال3:28:21
29,410.2754 ریال3:21:18
29,411.5817 ریال3:14:20
29,389.825 ریال3:07:20
29,423.3437 ریال3:00:40
29,423.3437 ریال3:00:40
29,422.9079 ریال2:56:22
29,421.6006 ریال2:49:19
29,427.2665 ریال2:42:21
29,425.087 ریال2:28:21
29,411.5817 ریال2:21:18
29,422.0363 ریال2:14:20
29,426.6126 ریال2:07:21
29,430.3182 ریال2:00:58
29,430.3182 ریال2:00:58
29,425.9588 ریال1:56:20
29,429.8822 ریال1:49:19
29,418.9863 ریال1:42:25
29,408.9692 ریال1:35:22
29,408.9692 ریال1:35:21
29,411.1462 ریال1:28:22
29,415.0657 ریال1:14:22
29,381.7832 ریال1:07:21
29,225.5464 ریال1:00:39
29,225.5464 ریال1:00:39
29,224.4653 ریال0:56:20
29,221.8711 ریال0:49:19
29,230.5203 ریال0:42:24
29,235.9286 ریال0:35:22
29,235.9286 ریال0:35:22
29,271.8908 ریال0:28:20
29,272.1077 ریال0:21:21
29,270.8063 ریال0:14:21
29,246.7513 ریال0:07:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی