شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1678
  • بالاترین قیمت روز:0.1684
  • پایین ترین قیمت روز:0.1678
  • بیشترین مقدار نوسان روز:23,356.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:953.87%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1682
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.1684
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1353 ریال17:44:16
1.7684 ریال17:42:33
23,358 ریال17:36:27
32.73 ریال17:33:39
1.5331 ریال17:31:55
0.00377 ریال17:23:22
0.2382 ریال17:23:10
90.01 ریال17:22:31
12.3413 ریال17:21:46
0.032523 ریال17:17:22
1,571.51 ریال17:16:23
0.005965 ریال17:11:24
0.008294 ریال17:11:23
1,574.77 ریال17:04:48
0.00018558 ریال16:59:24
563 ریال16:53:50
83.1261 ریال16:53:22
1,704.4 ریال16:51:27
0.0251749 ریال16:47:21
0.1678 ریال16:41:22
0.1679 ریال16:38:12
0.1678 ریال16:36:15
0.1679 ریال16:35:39
0.1679 ریال16:35:39
0.1678 ریال16:32:14
0.1679 ریال15:49:25
0.1678 ریال15:47:11
0.1679 ریال15:36:10
0.168 ریال15:35:31
0.168 ریال15:35:31
0.1679 ریال15:29:06
0.168 ریال15:28:20
0.1679 ریال15:22:09
0.168 ریال15:21:27
0.1679 ریال15:15:10
0.1679 ریال15:15:09
0.1681 ریال15:14:23
0.1679 ریال15:08:08
0.1681 ریال15:07:20
0.1679 ریال15:01:15
0.1681 ریال15:00:46
0.1681 ریال15:00:45
0.1679 ریال14:59:07
0.168 ریال14:57:07
0.1681 ریال14:56:24
0.168 ریال14:36:09
0.1681 ریال14:32:14
0.168 ریال14:29:07
0.1681 ریال14:26:07
0.1684 ریال14:23:07
0.1681 ریال14:17:08
0.1682 ریال14:15:10
0.1682 ریال14:15:09
0.1681 ریال14:07:24
0.168 ریال14:01:18
0.1681 ریال14:00:50
0.1681 ریال14:00:41
0.168 ریال13:57:08
0.1681 ریال13:56:24
0.168 ریال13:50:12
0.168 ریال13:50:11
0.1681 ریال13:49:21
0.168 ریال13:44:09
0.1682 ریال13:43:07
0.1681 ریال13:42:22
0.1682 ریال13:32:09
0.1681 ریال13:29:08
0.1682 ریال13:28:19
0.1681 ریال13:26:06
0.1682 ریال13:23:07
0.1684 ریال13:22:07
0.1682 ریال13:21:27
0.1684 ریال13:20:12
0.1684 ریال13:20:10
0.1682 ریال13:15:10
0.1682 ریال13:15:09
0.1683 ریال13:11:10
0.1682 ریال13:08:07
0.1683 ریال13:07:19
0.1682 ریال13:02:10
0.1681 ریال13:01:16
0.1683 ریال13:00:48
0.1683 ریال13:00:44
0.1681 ریال12:59:07
0.1683 ریال12:56:22
0.1682 ریال12:38:08
0.1683 ریال12:36:07
0.1682 ریال12:35:26
0.1682 ریال12:35:24
0.1683 ریال12:32:11
0.1682 ریال12:05:10
0.1682 ریال12:05:09
0.1683 ریال12:02:14
0.1682 ریال11:36:08
0.1683 ریال11:35:25
0.1683 ریال11:35:23
0.1684 ریال11:29:07
0.1683 ریال11:28:19
0.1684 ریال11:26:07
0.1682 ریال11:22:06
0.1683 ریال11:21:24
0.1682 ریال11:20:10
0.1682 ریال11:20:09
0.1684 ریال11:17:07
0.1682 ریال11:15:10
0.1682 ریال11:15:09
0.1684 ریال11:14:18
0.1682 ریال11:08:08
0.1684 ریال11:07:25
0.1683 ریال11:05:08
0.1683 ریال11:05:08
0.1684 ریال11:02:12
0.1682 ریال11:01:17
0.1684 ریال11:00:44
0.1684 ریال11:00:44
0.1682 ریال10:59:06
0.1684 ریال10:56:20
0.1682 ریال10:53:06
0.1683 ریال10:50:04
0.1682 ریال10:36:07
0.1683 ریال10:35:31
0.1683 ریال10:35:31
0.1682 ریال10:29:07
0.1683 ریال10:20:04
0.1682 ریال10:15:07
0.1682 ریال10:15:07
0.1683 ریال9:50:11
0.1683 ریال9:50:10
0.1684 ریال9:49:18
0.1683 ریال9:43:06
0.1684 ریال9:42:17
0.1683 ریال9:38:06
0.1684 ریال9:36:06
0.1683 ریال9:32:08
0.1684 ریال9:29:06
0.1683 ریال9:28:16
0.1684 ریال9:26:06
0.1683 ریال9:17:05
0.1684 ریال9:15:08
0.1684 ریال9:15:07
0.1683 ریال9:07:17
0.1684 ریال9:05:07
0.1684 ریال9:05:06
0.1683 ریال8:56:18
0.1684 ریال8:53:06
0.1683 ریال8:49:16
0.1684 ریال8:47:07
0.1683 ریال8:41:08
0.1684 ریال8:36:07
0.1683 ریال8:32:07
0.1684 ریال8:29:05
0.1683 ریال8:28:16
0.1684 ریال8:26:05
0.1683 ریال8:23:06
0.1684 ریال8:22:06
0.1683 ریال8:21:19
0.1684 ریال8:20:07
0.1684 ریال8:20:06
0.1683 ریال8:15:07
0.1683 ریال8:15:07
0.1684 ریال8:14:21
0.1683 ریال8:08:09
0.1684 ریال7:56:19
0.1683 ریال7:50:08
0.1683 ریال7:50:07
0.1684 ریال7:49:16
0.1683 ریال7:44:06
0.1684 ریال7:38:06
0.1683 ریال7:35:22
0.1683 ریال7:35:21
0.1684 ریال7:29:06
0.1683 ریال7:23:06
0.1684 ریال7:22:05
0.1683 ریال7:21:19
0.1684 ریال7:20:07
0.1684 ریال7:20:06
0.1683 ریال7:17:06
0.1684 ریال7:02:08
0.1683 ریال7:01:17
0.1684 ریال7:00:39
0.1684 ریال7:00:38
0.1683 ریال6:59:06
0.1684 ریال6:56:19
0.1683 ریال6:50:09
0.1683 ریال6:50:08
0.1684 ریال6:49:17
0.1683 ریال6:43:05
0.1684 ریال6:42:18
0.1683 ریال6:38:06
0.1684 ریال6:35:23
0.1684 ریال6:35:22
0.1683 ریال6:29:07
0.1684 ریال6:28:18
0.1683 ریال6:22:09
0.1684 ریال6:21:27
0.1683 ریال6:20:09
0.1683 ریال6:20:08
0.1684 ریال6:14:19
0.1683 ریال6:11:07
0.1684 ریال6:02:11
0.1683 ریال6:01:11
0.1684 ریال6:00:38
0.1684 ریال6:00:36
0.1683 ریال5:59:05
0.1684 ریال5:56:21
0.1683 ریال5:53:06
0.1684 ریال5:50:08
0.1684 ریال5:50:07
0.1683 ریال5:47:06
0.1684 ریال5:44:06
0.1683 ریال5:35:23
0.1683 ریال5:35:22
0.1684 ریال5:32:07
0.1683 ریال5:23:05
0.1684 ریال5:22:06
0.1683 ریال5:21:21
0.1684 ریال5:17:05
0.1683 ریال5:14:21
0.1684 ریال5:11:07
0.1683 ریال5:02:06
0.1684 ریال5:01:10
0.1683 ریال5:00:30
0.1683 ریال5:00:30
0.1684 ریال4:57:06
0.1683 ریال4:56:16
0.1684 ریال4:50:04
0.1683 ریال4:47:06
0.1684 ریال4:44:06
0.1683 ریال4:28:17
0.1684 ریال4:26:05
0.1683 ریال4:23:06
0.1684 ریال4:22:05
0.1683 ریال4:21:18
0.1684 ریال4:20:07
0.1684 ریال4:20:07
0.1683 ریال4:17:05
0.1684 ریال4:15:07
0.1684 ریال4:15:06
0.1683 ریال3:44:06
0.1684 ریال3:43:05
0.1683 ریال3:42:16
0.1684 ریال3:41:11
0.1683 ریال3:38:05
0.1684 ریال3:36:05
0.1683 ریال3:35:21
0.1683 ریال3:35:19
0.1684 ریال3:29:05
0.1683 ریال3:28:15
0.1684 ریال3:23:05
0.1683 ریال2:57:05
0.1684 ریال2:56:18
0.1683 ریال2:53:05
0.1684 ریال2:47:05
0.1683 ریال2:43:05
0.1684 ریال2:42:16
0.1683 ریال2:41:09
0.1684 ریال2:38:05
0.1683 ریال2:35:24
0.1683 ریال2:35:20
0.1684 ریال2:29:06
0.1683 ریال2:28:15
0.1684 ریال2:26:06
0.1683 ریال2:23:05
0.1684 ریال2:22:05
0.1683 ریال2:21:18
0.1684 ریال2:07:15
0.1683 ریال2:01:13
0.1684 ریال2:00:45
0.1684 ریال2:00:44
0.1683 ریال1:59:04
0.1684 ریال1:56:18
0.1683 ریال1:50:08
0.1683 ریال1:50:07
0.1684 ریال1:49:15
0.1683 ریال1:43:05
0.1684 ریال1:42:17
0.1683 ریال1:41:06
0.1684 ریال0:36:05
0.1683 ریال0:28:18
0.1684 ریال0:26:06
0.1683 ریال0:23:06
0.1684 ریال0:22:07
0.1683 ریال0:21:20
0.1684 ریال0:17:07
0.1683 ریال0:15:08
0.1683 ریال0:15:07
0.1684 ریال0:14:18
0.1683 ریال0:08:06
0.1681 ریال17:58:14
0.1682 ریال17:57:43
0.1681 ریال17:52:24
0.1681 ریال17:52:23
0.1682 ریال17:51:00
0.1681 ریال17:44:13
0.1682 ریال17:43:37
0.1681 ریال17:37:31
0.1682 ریال17:36:59
0.1682 ریال17:36:57
0.1681 ریال17:30:09
0.1682 ریال17:29:44
0.1681 ریال17:23:31
0.1682 ریال17:22:59
0.1681 ریال17:21:47
0.1681 ریال17:21:47
0.1682 ریال17:17:34
0.1684 ریال17:15:30
0.1684 ریال17:15:28
0.1683 ریال17:14:35
0.1682 ریال17:08:24
0.1683 ریال17:07:44
0.1684 ریال17:05:36
0.1684 ریال17:05:35
0.1682 ریال17:02:50
0.1683 ریال17:01:48
0.1683 ریال17:01:44
0.1682 ریال16:59:22
0.1683 ریال16:53:28
0.1681 ریال16:50:42
0.1681 ریال16:50:41
0.1682 ریال16:49:58
0.1681 ریال16:44:23
0.1683 ریال16:43:18
0.1682 ریال16:42:46
0.1683 ریال16:38:28
0.1682 ریال16:36:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات