شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:18.03
  • بالاترین قیمت روز:18.05
  • پایین ترین قیمت روز:18.02
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.052
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:18.062
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.032 دلار1:30:06
18.038 دلار1:29:24
18.043 دلار1:28:33
18.038 دلار1:28:28
18.035 دلار1:28:04
18.032 دلار1:26:09
18.027 دلار1:25:44
18.032 دلار1:25:35
18.027 دلار1:24:41
18.023 دلار1:23:21
18.02 دلار1:23:09
18.023 دلار1:22:11
18.02 دلار1:22:04
18.017 دلار1:21:18
18.02 دلار1:20:05
18.017 دلار1:19:04
18.023 دلار1:17:32
18.025 دلار1:16:27
18.027 دلار1:16:14
18.023 دلار1:16:06
18.025 دلار1:15:46
18.027 دلار1:15:44
18.025 دلار1:15:12
18.023 دلار1:13:31
18.017 دلار1:12:26
18.025 دلار1:12:04
18.02 دلار1:11:12
18.017 دلار1:11:09
18.02 دلار1:09:27
18.023 دلار1:09:06
18.017 دلار1:04:04
18.023 دلار1:03:34
18.017 دلار1:03:11
18.023 دلار1:03:06
18.017 دلار1:02:50
18.02 دلار1:02:23
18.023 دلار1:00:24
18.017 دلار1:00:20
18.023 دلار0:58:19
18.027 دلار0:43:07
18.023 دلار0:40:15
18.025 دلار0:40:07
18.027 دلار0:38:15
18.025 دلار0:38:10
18.023 دلار0:37:43
18.027 دلار0:37:04
18.025 دلار0:36:55
18.023 دلار0:36:23
18.027 دلار0:36:11
18.025 دلار0:36:07
18.023 دلار0:35:27
18.027 دلار0:34:12
18.025 دلار0:34:07
18.027 دلار0:32:27
18.025 دلار0:32:04
18.027 دلار0:31:48
18.023 دلار0:31:04
18.027 دلار0:30:05
18.023 دلار0:29:12
18.02 دلار0:29:04
18.017 دلار0:28:28
18.023 دلار0:28:24
18.02 دلار0:28:20
18.017 دلار0:28:16
18.023 دلار0:28:14
18.017 دلار0:26:31
18.023 دلار0:26:27
18.02 دلار0:26:15
18.017 دلار0:26:10
18.02 دلار0:26:04
18.017 دلار0:25:49
18.023 دلار0:24:27
18.027 دلار0:22:18
18.03 دلار0:22:11
18.027 دلار0:19:35
18.032 دلار0:18:08
18.027 دلار0:18:03
18.032 دلار0:17:12
18.027 دلار0:17:04
18.032 دلار0:12:06
18.038 دلار0:11:44
18.032 دلار0:10:32
18.027 دلار0:10:23
18.038 دلار0:09:13
18.043 دلار0:06:10
18.047 دلار0:05:44
18.052 دلار0:03:37
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات