iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1028
  • بالاترین قیمت روز:0.1032
  • پایین ترین قیمت روز:0.1023
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1028
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۹:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.1031
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1028 ریال18:49:29
0.1024 ریال18:43:21
0.1028 ریال18:42:35
0.1025 ریال18:37:24
0.1024 ریال18:36:30
0.1028 ریال18:35:47
0.1028 ریال18:35:47
0.1024 ریال18:31:31
0.1023 ریال18:29:22
0.1028 ریال18:28:31
0.1023 ریال18:22:23
0.1028 ریال18:21:46
0.1023 ریال18:15:33
0.1023 ریال18:15:32
0.1028 ریال18:14:38
0.1023 ریال18:08:30
0.1028 ریال18:07:42
0.1023 ریال18:02:42
0.1028 ریال18:01:46
0.1028 ریال18:01:44
0.1023 ریال17:57:21
0.1028 ریال17:56:36
0.1023 ریال17:50:42
0.1023 ریال17:50:41
0.1028 ریال17:49:32
0.1023 ریال17:43:22
0.1028 ریال17:42:36
0.1023 ریال17:40:35
0.1023 ریال17:40:35
0.1024 ریال17:36:29
0.1028 ریال17:35:46
0.1028 ریال17:35:44
0.1024 ریال17:29:24
0.1028 ریال17:28:32
0.1024 ریال17:22:21
0.1028 ریال17:21:38
0.1024 ریال17:15:28
0.1024 ریال17:15:28
0.1028 ریال17:14:30
0.1024 ریال17:08:25
0.1028 ریال17:07:51
0.1025 ریال17:01:56
0.1028 ریال17:01:44
0.1028 ریال17:01:32
0.1025 ریال16:57:27
0.1028 ریال16:56:52
0.1025 ریال16:50:43
0.1025 ریال16:50:40
0.1028 ریال16:49:46
0.1025 ریال16:43:23
0.1028 ریال16:42:41
0.1025 ریال16:36:27
0.1028 ریال16:35:54
0.1028 ریال16:35:48
0.1025 ریال16:29:27
0.1028 ریال16:28:46
0.1025 ریال16:22:36
0.1028 ریال16:21:52
0.1025 ریال16:15:35
0.1025 ریال16:15:35
0.1028 ریال16:14:39
0.1025 ریال16:08:25
0.1028 ریال16:07:38
0.1025 ریال16:02:46
0.1028 ریال16:01:51
0.1028 ریال16:01:48
0.1025 ریال15:57:24
0.1028 ریال15:56:38
0.1025 ریال15:50:43
0.1025 ریال15:50:42
0.1028 ریال15:49:38
0.1025 ریال15:43:21
0.1028 ریال15:42:37
0.1025 ریال15:36:29
0.1028 ریال15:35:52
0.1028 ریال15:35:52
0.1025 ریال15:29:25
0.1028 ریال15:28:33
0.1026 ریال15:22:23
0.1028 ریال15:21:42
0.1026 ریال15:15:22
0.1026 ریال15:15:21
0.1028 ریال15:14:30
0.1026 ریال15:08:23
0.1028 ریال15:07:42
0.1026 ریال15:02:45
0.1028 ریال15:01:40
0.1028 ریال15:01:35
0.1026 ریال14:57:19
0.1028 ریال14:56:38
0.1026 ریال14:50:35
0.1026 ریال14:50:35
0.1028 ریال14:49:29
0.1026 ریال14:43:18
0.1028 ریال14:42:34
0.1026 ریال14:36:38
0.1028 ریال14:35:55
0.1028 ریال14:35:54
0.1026 ریال14:29:24
0.1028 ریال14:28:32
0.1026 ریال14:22:29
0.1028 ریال14:21:39
0.1026 ریال14:19:19
0.1027 ریال14:16:22
0.1026 ریال14:15:30
0.1026 ریال14:15:30
0.1028 ریال14:14:38
0.1026 ریال14:13:23
0.1027 ریال14:10:27
0.1027 ریال14:10:26
0.1026 ریال14:08:23
0.1028 ریال14:07:32
0.1026 ریال14:02:34
0.1028 ریال14:01:33
0.1028 ریال14:01:32
0.1026 ریال13:57:23
0.1028 ریال13:56:42
0.1026 ریال13:55:28
0.1026 ریال13:55:26
0.1027 ریال13:52:22
0.1026 ریال13:50:32
0.1026 ریال13:50:32
0.1028 ریال13:49:33
0.1026 ریال13:43:20
0.1028 ریال13:42:47
0.1026 ریال13:40:24
0.1026 ریال13:40:21
0.1025 ریال13:37:16
0.1026 ریال13:36:28
0.1028 ریال13:35:48
0.1028 ریال13:35:47
0.1026 ریال13:34:15
0.1027 ریال13:31:19
0.1026 ریال13:29:11
0.1028 ریال13:28:29
0.1026 ریال13:25:15
0.1026 ریال13:25:15
0.1027 ریال13:22:17
0.1028 ریال13:21:32
0.1027 ریال13:15:35
0.1027 ریال13:15:34
0.1028 ریال13:14:34
0.1027 ریال13:10:18
0.1027 ریال13:10:16
0.1026 ریال13:08:19
0.1028 ریال13:07:28
0.1027 ریال13:02:36
0.1028 ریال13:01:58
0.1028 ریال13:01:52
0.1027 ریال12:58:13
0.1026 ریال12:57:18
0.1028 ریال12:56:37
0.1026 ریال12:50:35
0.1026 ریال12:50:32
0.1028 ریال12:49:25
0.1025 ریال12:46:12
0.1026 ریال12:43:13
0.1028 ریال12:42:32
0.1026 ریال12:40:19
0.1026 ریال12:40:19
0.1025 ریال12:37:17
0.1026 ریال12:36:32
0.1028 ریال12:35:52
0.1028 ریال12:35:50
0.1026 ریال12:29:27
0.1028 ریال12:28:44
0.1026 ریال12:22:42
0.1028 ریال12:21:50
0.1026 ریال12:15:42
0.1026 ریال12:15:42
0.1028 ریال12:14:33
0.1026 ریال12:08:39
0.1028 ریال12:07:53
0.1025 ریال12:04:31
0.1027 ریال12:03:27
0.1028 ریال12:02:37
0.1028 ریال12:02:30
0.1027 ریال11:57:37
0.1028 ریال11:57:02
0.1027 ریال11:50:39
0.1027 ریال11:50:38
0.1028 ریال11:37:23
0.1027 ریال11:36:34
0.1028 ریال11:35:53
0.1028 ریال11:35:52
0.1027 ریال11:31:31
0.1028 ریال11:13:17
0.1029 ریال11:08:26
0.1028 ریال11:01:46
0.1028 ریال11:01:39
0.1028 ریال11:01:35
0.1029 ریال10:57:19
0.1028 ریال10:56:45
0.1029 ریال10:50:39
0.1029 ریال10:50:38
0.1028 ریال10:49:29
0.1029 ریال10:43:18
0.1028 ریال10:42:41
0.1029 ریال10:37:12
0.103 ریال10:36:23
0.1028 ریال10:35:37
0.1028 ریال10:35:36
0.103 ریال10:34:18
0.1029 ریال10:29:15
0.1028 ریال10:28:25
0.1029 ریال10:25:10
0.1029 ریال10:25:09
0.103 ریال10:22:24
0.1028 ریال10:21:31
0.103 ریال10:15:25
0.103 ریال10:15:24
0.1028 ریال10:14:34
0.103 ریال10:08:19
0.1028 ریال10:07:25
0.103 ریال10:02:14
0.1028 ریال10:01:22
0.1028 ریال10:01:13
0.103 ریال9:57:11
0.1028 ریال9:56:32
0.103 ریال9:50:25
0.103 ریال9:50:24
0.1028 ریال9:49:22
0.103 ریال9:43:10
0.1028 ریال9:42:23
0.103 ریال9:36:21
0.1028 ریال9:35:30
0.1028 ریال9:35:30
0.103 ریال9:31:13
0.1029 ریال9:29:09
0.1028 ریال9:28:22
0.103 ریال9:22:11
0.1028 ریال9:21:23
0.103 ریال9:15:13
0.103 ریال9:15:13
0.1028 ریال9:14:19
0.103 ریال9:08:11
0.1028 ریال9:07:20
0.103 ریال9:01:21
0.1028 ریال9:00:47
0.1028 ریال9:00:47
0.103 ریال8:57:08
0.1028 ریال8:56:21
0.103 ریال8:55:06
0.1029 ریال8:52:07
0.103 ریال8:50:12
0.103 ریال8:50:12
0.1028 ریال8:49:17
0.103 ریال8:43:07
0.1028 ریال8:42:18
0.103 ریال8:37:06
0.1029 ریال8:36:11
0.1028 ریال8:35:25
0.1028 ریال8:35:24
0.1029 ریال8:34:08
0.103 ریال8:29:07
0.1028 ریال8:28:17
0.103 ریال8:25:07
0.103 ریال8:25:07
0.1029 ریال8:22:08
0.1028 ریال8:21:23
0.103 ریال8:15:08
0.1028 ریال8:14:18
0.103 ریال8:13:06
0.1029 ریال8:08:08
0.1028 ریال8:07:17
0.1029 ریال8:04:07
0.103 ریال8:01:22
0.1028 ریال8:00:47
0.1028 ریال8:00:46
0.1029 ریال7:58:06
0.103 ریال7:57:07
0.1028 ریال7:56:18
0.103 ریال7:55:06
0.1029 ریال7:50:10
0.1029 ریال7:50:10
0.1028 ریال7:49:16
0.1029 ریال7:43:06
0.1028 ریال7:42:18
0.1029 ریال7:37:06
0.103 ریال7:36:10
0.1028 ریال7:35:31
0.1028 ریال7:35:25
0.103 ریال7:34:06
0.1029 ریال7:29:07
0.1028 ریال7:28:19
0.1029 ریال7:22:07
0.1028 ریال7:21:22
0.1029 ریال7:15:11
0.1029 ریال7:15:11
0.1028 ریال7:14:18
0.1029 ریال7:08:07
0.1028 ریال7:07:17
0.1029 ریال7:01:23
0.1028 ریال7:00:44
0.1028 ریال7:00:40
0.1029 ریال6:57:08
0.1028 ریال6:56:19
0.1029 ریال6:50:12
0.1029 ریال6:50:12
0.1028 ریال6:49:17
0.1029 ریال6:43:07
0.1028 ریال6:42:18
0.1029 ریال6:36:08
0.1028 ریال6:35:28
0.1028 ریال6:35:27
0.1029 ریال6:29:07
0.1028 ریال6:28:16
0.1029 ریال6:22:07
0.1028 ریال6:21:21
0.1029 ریال6:15:05
0.1028 ریال6:14:25
0.1029 ریال6:08:21
0.1028 ریال6:07:31
0.1029 ریال6:01:46
0.1028 ریال6:01:04
0.1028 ریال6:01:01
0.1029 ریال5:57:19
0.1028 ریال5:56:31
0.1029 ریال5:52:19
0.103 ریال5:50:26
0.103 ریال5:50:25
0.1028 ریال5:49:27
0.103 ریال5:43:18
0.1028 ریال5:42:26
0.1029 ریال5:37:16
0.103 ریال5:36:22
0.1028 ریال5:35:38
0.1028 ریال5:35:37
0.103 ریال5:29:17
0.1028 ریال5:28:26
0.103 ریال5:25:18
0.1029 ریال5:22:19
0.1028 ریال5:21:36
0.1029 ریال5:15:21
0.1029 ریال5:15:21
0.1028 ریال5:14:25
0.1029 ریال5:08:16
0.1028 ریال5:07:24
0.103 ریال5:01:32
0.1028 ریال5:00:49
0.1028 ریال5:00:49
0.103 ریال4:57:13
0.1028 ریال4:56:26
0.103 ریال4:50:20
0.103 ریال4:50:20
0.1028 ریال4:49:22
0.103 ریال4:43:12
0.1028 ریال4:42:19
0.103 ریال4:36:11
0.1028 ریال4:35:22
0.1028 ریال4:35:21
0.103 ریال4:29:09
0.1028 ریال4:28:17
0.103 ریال4:25:09
0.103 ریال4:25:09
0.1031 ریال4:22:09
0.1028 ریال4:21:20
0.1031 ریال4:15:09
0.1031 ریال4:15:09
0.1028 ریال4:14:17
0.1031 ریال4:08:07
0.1028 ریال4:07:16
0.1031 ریال4:01:13
0.1028 ریال4:00:34
0.1028 ریال4:00:33
0.1031 ریال3:57:06
0.1028 ریال3:56:16
0.1031 ریال3:50:08
0.1031 ریال3:50:08
0.1028 ریال3:49:15
0.1031 ریال3:43:06
0.1028 ریال3:42:14
0.1031 ریال3:40:07
0.1031 ریال3:40:06
0.1032 ریال3:36:16
0.1028 ریال3:35:26
0.1028 ریال3:35:25
0.1032 ریال3:29:17
0.1028 ریال3:28:21
0.1032 ریال3:22:13
0.1028 ریال3:21:25
0.1032 ریال3:15:14
0.1032 ریال3:15:13
0.1028 ریال3:14:20
0.1032 ریال3:08:10
0.1028 ریال3:07:19
0.1032 ریال3:01:20
0.1028 ریال3:00:42
0.1028 ریال3:00:39
0.1031 ریال2:57:10
0.1028 ریال2:56:19
0.1031 ریال2:52:08
0.1032 ریال2:50:15
0.1032 ریال2:50:14
0.1028 ریال2:49:19
0.1032 ریال2:43:10
0.1028 ریال2:42:17
0.1032 ریال2:36:09
0.1028 ریال2:35:20
0.1028 ریال2:35:19
0.1032 ریال2:29:07
0.1028 ریال2:28:16
0.1032 ریال2:22:08
0.1028 ریال2:21:19
0.1032 ریال2:15:09
0.1032 ریال2:15:09
0.1028 ریال2:14:17
0.1032 ریال2:08:07
0.1028 ریال2:07:15
0.1032 ریال2:01:19
0.1028 ریال2:00:37
0.1028 ریال2:00:36
0.1032 ریال1:57:06
0.1028 ریال1:56:15
0.1032 ریال1:55:06
0.1032 ریال1:55:05
0.1031 ریال1:52:07
0.1032 ریال1:50:16
0.1032 ریال1:50:13
0.1028 ریال1:49:17
0.1032 ریال1:43:07
0.1028 ریال1:42:17
0.1032 ریال1:36:10
0.1028 ریال1:35:23
0.1028 ریال1:35:23
0.1032 ریال1:29:06
0.1028 ریال1:28:16
0.1032 ریال1:22:06
0.1028 ریال1:21:23
0.1032 ریال1:19:04
0.1031 ریال1:16:06
0.1032 ریال1:15:07
0.1032 ریال1:15:07
0.1028 ریال1:14:16
0.1032 ریال1:13:04
0.1031 ریال1:10:07
0.1031 ریال1:10:06
0.1032 ریال1:08:06
0.1028 ریال1:07:16
0.1032 ریال1:04:06
0.1031 ریال1:01:17
0.1028 ریال1:00:36
0.1028 ریال1:00:28
0.1031 ریال0:58:05
0.1032 ریال0:57:06
0.1028 ریال0:56:20
0.1032 ریال0:55:05
0.1031 ریال0:52:06
0.1032 ریال0:50:10
0.1032 ریال0:50:09
0.1028 ریال0:49:15
0.1032 ریال0:46:08
0.1031 ریال0:43:06
0.1028 ریال0:42:16
0.1031 ریال0:36:09
0.1028 ریال0:35:24
0.1028 ریال0:35:23
0.1031 ریال0:29:08
0.1028 ریال0:28:14
0.1031 ریال0:22:07
0.1028 ریال0:21:21
0.1031 ریال0:15:09
0.1031 ریال0:15:09
0.1028 ریال0:14:17
0.1031 ریال0:10:08
0.1031 ریال0:10:07
0.1032 ریال0:08:08
0.1028 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات