شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.0988
  • بالاترین قیمت روز:0.0989
  • پایین ترین قیمت روز:0.098
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0986
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:0.0984
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0988 ریال22:36:41
0.0987 ریال22:35:54
0.0987 ریال22:35:52
0.0988 ریال22:31:48
0.0987 ریال22:22:36
0.0988 ریال22:21:53
0.0987 ریال22:15:45
0.0987 ریال22:15:42
0.0988 ریال22:14:49
0.0987 ریال22:08:44
0.0988 ریال22:07:51
0.0987 ریال22:06:45
0.0988 ریال22:01:57
0.0989 ریال22:01:37
0.0989 ریال22:01:35
0.0988 ریال21:57:39
0.0989 ریال21:56:50
0.0988 ریال21:51:44
0.0989 ریال21:46:45
0.0988 ریال21:43:38
0.0989 ریال21:42:48
0.0988 ریال21:36:46
0.0989 ریال21:35:57
0.0989 ریال21:35:56
0.0988 ریال21:29:38
0.0989 ریال21:28:46
0.0988 ریال21:22:37
0.0983 ریال21:21:56
0.0988 ریال21:15:46
0.0988 ریال21:15:44
0.0983 ریال21:14:47
0.0988 ریال21:08:38
0.0983 ریال21:07:46
0.0988 ریال20:41:44
0.0989 ریال20:36:00
0.0989 ریال20:35:58
0.0987 ریال20:31:51
0.0989 ریال20:22:40
0.0983 ریال20:21:51
0.0989 ریال20:15:41
0.0989 ریال20:15:41
0.0983 ریال20:14:49
0.0989 ریال20:08:48
0.0986 ریال20:07:54
0.0989 ریال20:06:49
0.0987 ریال20:02:19
0.0986 ریال20:01:49
0.0986 ریال20:01:48
0.0987 ریال19:57:38
0.0986 ریال19:51:42
0.0985 ریال19:50:52
0.0985 ریال19:50:51
0.0986 ریال19:49:48
0.0985 ریال19:43:40
0.0983 ریال19:42:49
0.0985 ریال19:36:43
0.0983 ریال19:31:50
0.0984 ریال19:29:37
0.0983 ریال19:28:49
0.0984 ریال19:22:39
0.0983 ریال19:21:52
0.0984 ریال19:16:42
0.0985 ریال19:15:41
0.0985 ریال19:15:40
0.0983 ریال19:14:44
0.0985 ریال19:08:39
0.0984 ریال19:07:46
0.0985 ریال19:01:58
0.0984 ریال19:01:38
0.0984 ریال19:01:37
0.0986 ریال18:57:38
0.0984 ریال18:56:51
0.0985 ریال18:51:41
0.0986 ریال18:50:44
0.0986 ریال18:50:44
0.0984 ریال18:49:47
0.0986 ریال18:46:37
0.0984 ریال18:35:56
0.0984 ریال18:35:54
0.0985 ریال18:31:46
0.0986 ریال18:29:34
0.0984 ریال18:28:46
0.0986 ریال18:26:41
0.0984 ریال18:21:53
0.0983 ریال18:16:37
0.0981 ریال18:15:38
0.0981 ریال18:15:38
0.0984 ریال18:14:48
0.0981 ریال18:11:46
0.0982 ریال18:08:39
0.0984 ریال18:07:52
0.0982 ریال18:06:47
0.0984 ریال18:02:15
0.0986 ریال18:01:41
0.0986 ریال18:01:40
0.0985 ریال17:57:33
0.0986 ریال17:56:50
0.0985 ریال17:51:43
0.0986 ریال17:41:47
0.0985 ریال17:36:39
0.0984 ریال17:35:51
0.0984 ریال17:35:50
0.0985 ریال17:31:44
0.0984 ریال17:22:32
0.0983 ریال17:21:50
0.0984 ریال17:15:42
0.0984 ریال17:15:39
0.0983 ریال17:14:42
0.0984 ریال17:08:35
0.0983 ریال17:07:43
0.0984 ریال17:06:42
0.0983 ریال17:01:54
0.0984 ریال16:51:39
0.0983 ریال16:50:42
0.0983 ریال16:50:41
0.0984 ریال16:49:41
0.0983 ریال16:46:34
0.0984 ریال16:43:30
0.0983 ریال16:42:40
0.0984 ریال16:36:34
0.0983 ریال16:31:44
0.0984 ریال16:29:30
0.0983 ریال16:28:41
0.0984 ریال16:22:32
0.0983 ریال16:06:32
0.0984 ریال16:01:52
0.0982 ریال16:01:26
0.0982 ریال16:01:25
0.0984 ریال15:57:31
0.0982 ریال15:56:46
0.0985 ریال15:51:35
0.0983 ریال15:50:38
0.0983 ریال15:50:37
0.0982 ریال15:49:38
0.0983 ریال15:46:29
0.0982 ریال15:41:32
0.0983 ریال15:36:33
0.0982 ریال15:35:48
0.0982 ریال15:35:43
0.0983 ریال15:29:27
0.0982 ریال15:28:36
0.0983 ریال15:26:29
0.0982 ریال15:21:41
0.0983 ریال15:16:28
0.0986 ریال15:02:16
0.0985 ریال15:00:58
0.0985 ریال15:00:56
0.0986 ریال14:57:28
0.0985 ریال14:56:43
0.0984 ریال14:51:31
0.0986 ریال14:50:31
0.0986 ریال14:50:30
0.0985 ریال14:49:36
0.0986 ریال14:46:28
0.0985 ریال14:35:37
0.0985 ریال14:35:36
0.0984 ریال14:31:32
0.0985 ریال14:22:23
0.0983 ریال14:21:36
0.0984 ریال14:15:27
0.0984 ریال14:15:26
0.0983 ریال14:14:31
0.0984 ریال14:08:26
0.0983 ریال14:07:37
0.0984 ریال14:06:30
0.0985 ریال14:01:37
0.0984 ریال13:41:27
0.0983 ریال13:21:32
0.0984 ریال13:15:26
0.0984 ریال13:15:25
0.0986 ریال13:14:33
0.0984 ریال13:08:20
0.0986 ریال13:07:28
0.0984 ریال13:06:22
0.0985 ریال13:01:41
0.0986 ریال13:01:28
0.0986 ریال13:01:27
0.0985 ریال12:57:20
0.0984 ریال12:51:38
0.0982 ریال12:50:24
0.0982 ریال12:50:24
0.0984 ریال12:49:28
0.0982 ریال12:46:21
0.0984 ریال12:41:23
0.0985 ریال12:36:20
0.0988 ریال12:35:32
0.0988 ریال12:35:30
0.0987 ریال12:31:27
0.0989 ریال12:29:20
0.0988 ریال12:28:27
0.0989 ریال12:26:21
0.0987 ریال12:11:25
0.0989 ریال12:08:21
0.0987 ریال12:07:32
0.0989 ریال12:06:24
0.0987 ریال12:01:35
0.0983 ریال12:01:01
0.0983 ریال12:01:00
0.0986 ریال11:57:19
0.0983 ریال11:56:27
0.0988 ریال11:51:24
0.0987 ریال11:50:28
0.0987 ریال11:50:28
0.0983 ریال11:49:29
0.0987 ریال11:43:20
0.0988 ریال11:42:28
0.0987 ریال11:36:21
0.0988 ریال11:35:33
0.0988 ریال11:35:33
0.0987 ریال11:31:23
0.0986 ریال11:29:17
0.0988 ریال11:28:25
0.0986 ریال11:26:19
0.0988 ریال11:22:18
0.0986 ریال11:21:33
0.0987 ریال11:15:23
0.0987 ریال11:15:23
0.0986 ریال11:14:24
0.0987 ریال11:08:08
0.0986 ریال11:07:17
0.0987 ریال11:06:09
0.0988 ریال11:01:12
0.0983 ریال11:00:34
0.0983 ریال11:00:34
0.0986 ریال10:57:08
0.0983 ریال10:56:17
0.0987 ریال10:51:09
0.0985 ریال10:50:10
0.0985 ریال10:50:10
0.098 ریال10:49:17
0.0985 ریال10:46:09
0.0984 ریال10:43:08
0.0983 ریال10:42:17
0.0984 ریال10:36:09
0.0983 ریال10:35:17
0.0983 ریال10:35:17
0.0985 ریال10:31:11
0.0983 ریال10:26:09
0.0985 ریال10:22:08
0.0983 ریال10:21:19
0.0985 ریال10:16:09
0.0983 ریال10:01:13
0.0981 ریال10:00:34
0.0981 ریال10:00:34
0.0983 ریال9:57:08
0.0981 ریال9:56:17
0.0982 ریال9:50:10
0.0982 ریال9:50:10
0.0981 ریال9:49:16
0.0982 ریال9:43:08
0.0983 ریال9:42:17
0.0982 ریال9:36:09
0.0983 ریال9:35:18
0.0983 ریال9:35:16
0.0981 ریال9:31:10
0.098 ریال9:29:09
0.0983 ریال9:28:16
0.098 ریال9:26:08
0.0983 ریال9:22:08
0.098 ریال9:21:17
0.0982 ریال9:16:08
0.0981 ریال9:15:09
0.0981 ریال9:15:09
0.098 ریال9:14:15
0.0981 ریال9:11:09
0.0982 ریال9:08:08
0.098 ریال9:07:14
0.0982 ریال9:06:08
0.0983 ریال9:00:23
0.0983 ریال9:00:23
0.0984 ریال8:57:07
0.0983 ریال8:51:09
0.0982 ریال8:50:08
0.0983 ریال8:49:15
0.0982 ریال8:46:07
0.0983 ریال8:43:06
0.098 ریال8:42:14
0.0983 ریال8:36:08
0.098 ریال8:35:15
0.098 ریال8:35:14
0.0982 ریال8:29:07
0.098 ریال8:28:14
0.0982 ریال8:22:06
0.098 ریال8:21:15
0.0983 ریال8:15:08
0.0983 ریال8:15:08
0.098 ریال8:14:14
0.0983 ریال8:08:07
0.098 ریال8:07:14
0.0983 ریال8:06:08
0.0984 ریال8:01:09
0.0983 ریال7:51:08
0.0982 ریال7:50:08
0.0983 ریال7:49:13
0.0982 ریال7:46:06
0.0983 ریال7:43:06
0.098 ریال7:42:13
0.0983 ریال7:36:07
0.098 ریال7:35:13
0.098 ریال7:35:12
0.0983 ریال7:31:08
0.0984 ریال7:29:06
0.098 ریال7:28:11
0.0984 ریال7:22:06
0.098 ریال7:21:12
0.0983 ریال7:16:06
0.0982 ریال7:15:07
0.098 ریال7:14:11
0.0982 ریال7:11:07
0.0983 ریال7:08:06
0.0982 ریال7:07:13
0.0983 ریال7:06:07
0.0982 ریال7:00:27
0.0982 ریال7:00:26
0.0981 ریال6:57:06
0.0982 ریال6:51:07
0.0983 ریال6:50:08
0.0983 ریال6:50:07
0.0982 ریال6:49:14
0.0983 ریال6:46:07
0.0982 ریال6:43:06
0.0983 ریال6:42:14
0.0982 ریال6:41:08
0.0983 ریال6:35:16
0.0983 ریال6:35:15
0.0982 ریال6:31:07
0.0983 ریال6:22:06
0.098 ریال6:21:20
0.0983 ریال6:16:07
0.0984 ریال6:15:07
0.0984 ریال6:15:07
0.098 ریال6:14:14
0.0984 ریال6:08:06
0.098 ریال6:07:16
0.0984 ریال5:51:07
0.0983 ریال5:50:07
0.0983 ریال5:50:07
0.0984 ریال5:49:15
0.0983 ریال5:46:06
0.0984 ریال5:41:06
0.0982 ریال5:36:07
0.0984 ریال5:35:13
0.0984 ریال5:35:13
0.0983 ریال5:29:06
0.0984 ریال5:28:12
0.0983 ریال5:22:06
0.0982 ریال4:51:06
0.0983 ریال4:50:06
0.0983 ریال4:50:06
0.0982 ریال4:49:12
0.0983 ریال4:46:05
0.0981 ریال4:43:05
0.0982 ریال4:42:13
0.0981 ریال4:41:05
0.0984 ریال4:36:05
0.0982 ریال4:35:13
0.0982 ریال4:35:13
0.0983 ریال4:29:05
0.0982 ریال4:28:12
0.0983 ریال4:26:04
0.0982 ریال4:22:05
0.098 ریال4:21:12
0.0982 ریال4:15:06
0.0982 ریال4:15:05
0.098 ریال4:14:11
0.0982 ریال4:08:05
0.098 ریال4:07:12
0.0982 ریال4:06:06
0.0983 ریال4:01:06
0.0984 ریال4:00:19
0.0984 ریال4:00:19
0.0983 ریال3:57:05
0.0984 ریال3:41:06
0.0983 ریال3:36:06
0.0985 ریال3:35:13
0.0985 ریال3:35:13
0.0984 ریال3:31:07
0.0985 ریال3:22:05
0.098 ریال3:21:12
0.0985 ریال3:16:05
0.0984 ریال3:15:05
0.0984 ریال3:15:04
0.098 ریال3:14:11
0.0984 ریال3:08:05
0.0985 ریال3:07:12
0.0984 ریال3:06:05
0.0986 ریال3:01:06
0.0985 ریال3:00:19
0.0985 ریال3:00:18
0.0986 ریال2:57:05
0.0985 ریال2:56:12
0.0986 ریال2:51:05
0.0985 ریال2:36:05
0.0986 ریال2:21:13
0.0987 ریال2:15:05
0.0986 ریال2:14:12
0.0987 ریال2:08:05
0.0986 ریال2:07:13
0.0987 ریال2:01:07
0.0986 ریال1:56:13
0.0985 ریال1:50:05
0.0986 ریال1:49:12
0.0985 ریال1:46:05
0.0986 ریال1:36:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی