شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

/ درهم امارات

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 3.6728 3.6728 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۱۵:۱۱:۲۸
کرون سوئد / دلار 0.0994 0.099 0.1006 0.1003 (0.8%) 0.0008 ۱۹:۴۳:۲۳
/ درهم امارات 2.6187 2.6103 2.6305 2.6187 (0.01%) 0.0002 ۱۹:۱۴:۳۰
/ درهم امارات 3.7805 3.7762 3.7965 3.7809 (0.06%) 0.0023 ۱۹:۱۴:۳۰
/ درهم امارات 0.5348 0.5338 0.5376 0.5343 (0.11%) 0.0006 ۱۹:۱۴:۳۰
/ درهم امارات 3.9916 3.984 4.0137 3.986 (0.13%) 0.0053 ۱۹:۱۴:۳۰
/ درهم امارات 4.5526 4.5168 4.5757 4.5437 (0.21%) 0.0096 ۱۹:۱۴:۳۰
/ درهم امارات 0.0337 0.0337 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۷:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.0565 0.0564 0.0565 0.0565 (0.18%) 0.0001 ۱۳:۴۹:۴۰
/ درهم امارات 2.2908 2.2792 2.3141 2.29 (0.06%) 0.0013 ۱۹:۱۴:۳۰
/ درهم امارات 0.713 0.713 0.7246 0.7212 (1.12%) 0.008 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.5195 0.5195 0.5217 0.5217 (0.35%) 0.0018 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.4737 0.4737 0.4738 0.4738 (0.02%) 0.0001 ۱۵:۴۲:۳۸
/ درهم امارات 0.1528 0.1523 0.1567 0.1567 (2.22%) 0.0034 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.3579 0.3553 0.3616 0.3581 (0%) 0 ۱۹:۱۴:۳۰
/ درهم امارات 2.2109 2.1779 2.2254 2.2069 (0.27%) 0.006 ۱۹:۱۴:۳۱
/ درهم امارات 0.8799 0.8762 0.8842 0.8842 (0.37%) 0.0033 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.049 0.049 0.0498 0.0497 (1.64%) 0.0008 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.9774 0.9762 0.9774 0.9765 (0.02%) 0.0002 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.3651 0.3639 0.3684 0.3684 (0.85%) 0.0031 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 2.5769 2.571 2.5893 2.575 (0.08%) 0.0021 ۱۹:۱۴:۳۱
/ درهم امارات 0.1122 0.1119 0.1123 0.1123 (0%) 0 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.5419 0.5416 0.5512 0.5512 (1.73%) 0.0094 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.1222 0.122 0.1223 0.1223 (0.25%) 0.0003 ۱۷:۳۵:۴۵
VEF/AED 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
/ درهم امارات 0.2014 0.1993 0.205 0.2002 (0.85%) 0.0017 ۱۹:۱۴:۳۱
/ درهم امارات 0.2327 0.2326 0.2334 0.2327 (0.21%) 0.0005 ۱۸:۴۲:۳۹
/ درهم امارات 11.805 11.79 11.89 11.811 (0.18%) 0.021 ۱۹:۱۴:۳۰
/ درهم امارات 5.181 5.1766 5.1829 5.1773 (0.09%) 0.0046 ۱۹:۱۴:۳۰
SEK/AUD 0.1593 0.159 0.1602 0.1591 (0.19%) 0.0003 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/ARS 6.4775 6.4465 6.5354 6.5354 (0.82%) 0.0534 ۱۹:۰۷:۳۷
SEK/BBD 0.2027 0.1993 0.2046 0.2046 (0.84%) 0.0017 ۱۹:۰۷:۳۷
SEK/BHD 0.0375 0.0374 0.0378 0.0378 (0.53%) 0.0002 ۱۹:۰۷:۳۷
SEK/BRL 0.512 0.5076 0.512 0.5076 (0.91%) 0.0046 ۱۹:۰۷:۳۸
SEK/CAD 0.1394 0.1389 0.1402 0.1389 (0.43%) 0.0006 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/CHF 9.702 9.63 9.7412 9.63 (0.71%) 0.0687 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/CLP 84.17 83.71 84.22 84.05 (0.13%) 0.11 ۱۹:۰۷:۳۸
SEK/CNY 0.7026 0.7 0.7066 0.7066 (0.58%) 0.0041 ۱۹:۰۷:۳۸
SEK/CZK 2.481 2.457 2.4927 2.478 (0.01%) 0.0002 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/DKK 0.6831 0.6814 0.6853 0.6815 (0.21%) 0.0014 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/EGP 1.5702 1.5651 1.5845 1.5845 (0.94%) 0.0147 ۱۹:۰۷:۳۹
SEK/EUR 0.0915 0.0912 0.0918 0.0912 (0.22%) 0.0002 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/GBP 0.0802 0.0799 0.0806 0.0801 (0.62%) 0.0005 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/HKD 0.7704 0.7681 0.7775 0.7775 (0.93%) 0.0072 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/HUF 32.81 32.37 32.83 32.5 (0.83%) 0.27 ۱۹:۰۷:۳۹
SEK/IDR 1609.94 1569.98 1613.18 1588.56 (1.28%) 20.29 ۱۹:۰۷:۳۹
SEK/INR 7.5534 7.5366 7.6508 7.5855 (0.54%) 0.041 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/ISK 14.285 14.01 14.326 14.326 (0.42%) 0.06 ۱۹:۰۷:۳۹
SEK/JMD 13.71 13.67 13.84 13.84 (1.02%) 0.14 ۱۹:۰۷:۳۹
SEK/JOD 0.0706 0.0703 0.0712 0.0712 (0.99%) 0.0007 ۱۹:۰۷:۳۹
SEK/JPY 10.8291 10.7871 10.8913 10.7871 (0.33%) 0.0352 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/KES 10.54 10.51 10.64 10.64 (0.85%) 0.09 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/KRW 120.75 120.52 121.68 121.52 (0.61%) 0.74 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/LBP 150.93 150.43 152.26 152.26 (0.89%) 1.34 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/LKR 19.25 18.92 19.28 19.21 (0.36%) 0.07 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/LTL 0 0.3314 0.3337 0.3315 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SEK/MAD 1.0213 1.0182 1.0259 1.0259 (0.55%) 0.0056 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/MXN 2.3897 2.3554 2.3909 2.3554 (1.21%) 0.0285 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/MYR 0.4322 0.4302 0.4348 0.4348 (0.58%) 0.0025 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/NAD 1.8177 1.7903 1.8177 1.8028 (0.82%) 0.0147 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/NOK 1.021 1.0159 1.0254 1.0176 (0.26%) 0.0026 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/NPR 12.15 12.09 12.24 12.24 (0.82%) 0.1 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/NZD 0.1652 0.165 0.1658 0.1655 (0.3%) 0.0005 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/OMR 0.0382 0.0381 0.0386 0.0386 (0.78%) 0.0003 ۱۸:۴۲:۴۳
SEK/PAB 0.0992 0.0991 0.1003 0.1003 (0.91%) 0.0009 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/PHP 5.0158 5.0057 5.0635 5.0635 (0.96%) 0.0481 ۱۹:۰۷:۴۰
SEK/PKR 16.75 16.69 16.9 16.9 (0.96%) 0.16 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/PLN 0.4149 0.4123 0.4177 0.4152 (0.7%) 0.0029 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/QAR 0.3614 0.3608 0.3652 0.3652 (0.91%) 0.0033 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/RON 0.4419 0.4413 0.4436 0.4436 (0.25%) 0.0011 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/RUB 7.4562 7.3249 7.4949 7.4196 (0.59%) 0.0436 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/SAR 0.374 0.3727 0.3774 0.3774 (0.94%) 0.0035 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/SGD 0.1415 0.1412 0.1423 0.1423 (0.42%) 0.0006 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/THB 3.2527 3.2475 3.2819 3.2819 (0.92%) 0.0299 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/TRY 0.6737 0.6672 0.6741 0.6688 (0.81%) 0.0054 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/TWD 2.9915 2.9826 3.015 3.015 (0.64%) 0.0192 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/VEF 9603.414 10002.5883 9603.414 10127.0777 (5.46%) 524.4272 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/XAF 59.95 59.75 60.58 60.58 (1%) 0.6 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/XCD 0.2701 0.2691 0.2729 0.2729 (0.92%) 0.0025 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/XOF 60.47 60.23 60.89 60.89 (0.59%) 0.36 ۱۹:۰۷:۴۱
SEK/ZAR 1.8144 1.7904 1.8198 1.8071 (0.7%) 0.0127 ۱۹:۱۴:۳۱
SEK/CNH 0 0.704 0.704 0.704 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 9.5383 9.5383 9.5383 9.5383 (0.07%) 0.0063 ۱۳:۵۶:۳۷
/ درهم امارات 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 (0.63%) 0.0063 ۱۳:۵۶:۳۷
SEK/LVL 0 0.0786 0.0786 0.0786 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی