شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 147,673 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,173 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 144,960 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,540 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 136,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 133,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.98%