شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2618
  • بالاترین قیمت روز:0.2623
  • پایین ترین قیمت روز:0.2618
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2622
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۲:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.2618
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2618 ریال9:22:22
0.2621 ریال9:21:43
0.2618 ریال9:15:29
0.2618 ریال9:15:28
0.262 ریال9:14:31
0.2618 ریال9:09:13
0.262 ریال9:07:24
0.2618 ریال9:01:25
0.262 ریال9:00:59
0.262 ریال9:00:57
0.2618 ریال8:57:10
0.262 ریال8:56:26
0.2618 ریال8:50:21
0.2618 ریال8:50:20
0.2621 ریال8:49:23
0.2618 ریال8:43:09
0.2621 ریال8:42:24
0.2618 ریال8:36:11
0.262 ریال8:35:29
0.262 ریال8:35:28
0.2618 ریال8:29:08
0.262 ریال8:28:26
0.2618 ریال8:22:08
0.262 ریال8:21:27
0.2618 ریال8:15:10
0.2618 ریال8:15:10
0.2621 ریال8:14:25
0.2618 ریال8:08:10
0.2621 ریال8:07:21
0.2618 ریال8:01:18
0.2621 ریال8:00:47
0.2621 ریال8:00:45
0.2618 ریال7:57:06
0.2621 ریال7:56:23
0.2618 ریال7:50:13
0.2618 ریال7:50:12
0.262 ریال7:49:20
0.2618 ریال7:43:07
0.262 ریال7:42:23
0.2618 ریال7:36:08
0.262 ریال7:35:22
0.262 ریال7:35:22
0.2618 ریال7:29:08
0.262 ریال7:28:19
0.2618 ریال7:22:07
0.262 ریال7:21:23
0.2618 ریال7:15:09
0.2618 ریال7:15:09
0.262 ریال7:14:21
0.2618 ریال7:08:08
0.262 ریال7:07:21
0.2618 ریال7:01:23
0.262 ریال7:00:41
0.262 ریال7:00:41
0.2618 ریال6:57:11
0.262 ریال6:56:26
0.2618 ریال6:50:04
0.2619 ریال6:49:14
0.2618 ریال6:43:20
0.2619 ریال6:42:40
0.2618 ریال6:36:52
0.2619 ریال6:36:00
0.2618 ریال6:30:10
0.2619 ریال6:29:04
0.2618 ریال6:24:52
0.2619 ریال6:21:24
0.2618 ریال6:15:11
0.2618 ریال6:15:10
0.2619 ریال6:14:23
0.2618 ریال6:08:10
0.2619 ریال6:07:22
0.2618 ریال6:01:26
0.2619 ریال6:00:54
0.2619 ریال6:00:53
0.2618 ریال5:57:09
0.2619 ریال5:56:28
0.2618 ریال5:50:18
0.2618 ریال5:50:18
0.262 ریال5:49:24
0.2618 ریال5:43:10
0.262 ریال5:42:25
0.2618 ریال5:36:09
0.2621 ریال5:35:28
0.2621 ریال5:35:28
0.2618 ریال5:29:12
0.2621 ریال5:28:26
0.2618 ریال5:22:09
0.2621 ریال5:21:24
0.2618 ریال5:15:13
0.2618 ریال5:15:12
0.2621 ریال5:14:22
0.2618 ریال5:08:06
0.2621 ریال5:07:18
0.2618 ریال5:01:20
0.2621 ریال5:00:49
0.2621 ریال5:00:45
0.2618 ریال4:57:06
0.2621 ریال4:56:24
0.2618 ریال4:50:14
0.2618 ریال4:50:12
0.2621 ریال4:49:19
0.2618 ریال4:43:08
0.2621 ریال4:42:22
0.2618 ریال4:36:07
0.2621 ریال4:35:22
0.2621 ریال4:35:21
0.2618 ریال4:29:06
0.2621 ریال4:28:18
0.2618 ریال4:22:06
0.2621 ریال4:21:21
0.2618 ریال4:15:09
0.2618 ریال4:15:08
0.2622 ریال4:14:21
0.2618 ریال4:08:07
0.2622 ریال4:07:17
0.2618 ریال4:01:15
0.2622 ریال4:00:42
0.2622 ریال4:00:42
0.2618 ریال3:57:07
0.2622 ریال3:56:21
0.2618 ریال3:50:11
0.2618 ریال3:50:11
0.262 ریال3:49:18
0.2618 ریال3:43:08
0.262 ریال3:42:21
0.2618 ریال3:36:07
0.262 ریال3:35:20
0.262 ریال3:35:20
0.2618 ریال3:29:08
0.262 ریال3:28:18
0.2618 ریال3:22:07
0.262 ریال3:21:23
0.2618 ریال3:15:08
0.2618 ریال3:15:08
0.262 ریال3:14:18
0.2618 ریال3:08:07
0.262 ریال3:07:16
0.2618 ریال3:01:12
0.262 ریال3:00:37
0.262 ریال3:00:36
0.2618 ریال2:57:08
0.262 ریال2:56:20
0.2618 ریال2:50:11
0.2618 ریال2:50:10
0.262 ریال2:49:16
0.2618 ریال2:43:08
0.262 ریال2:42:20
0.2618 ریال2:36:07
0.2619 ریال2:35:22
0.2619 ریال2:35:22
0.2618 ریال2:29:07
0.2619 ریال2:28:19
0.2618 ریال2:22:07
0.2619 ریال2:21:20
0.2618 ریال2:15:09
0.2618 ریال2:15:09
0.2619 ریال2:14:20
0.2618 ریال2:08:06
0.2619 ریال2:07:17
0.2618 ریال2:01:19
0.2619 ریال2:00:51
0.2619 ریال2:00:50
0.2618 ریال1:57:07
0.2619 ریال1:56:19
0.2618 ریال1:50:11
0.2618 ریال1:50:11
0.2621 ریال1:49:16
0.2618 ریال1:43:06
0.2621 ریال1:42:20
0.2618 ریال1:36:07
0.262 ریال1:35:22
0.262 ریال1:35:22
0.2618 ریال1:29:07
0.262 ریال1:28:19
0.2618 ریال1:22:06
0.262 ریال1:21:18
0.2618 ریال1:15:09
0.2618 ریال1:15:09
0.262 ریال1:14:17
0.2618 ریال1:08:07
0.262 ریال1:07:17
0.2618 ریال1:01:14
0.262 ریال1:00:38
0.262 ریال1:00:38
0.2618 ریال0:57:08
0.262 ریال0:56:21
0.2618 ریال0:50:11
0.2618 ریال0:50:10
0.262 ریال0:49:19
0.2618 ریال0:43:07
0.262 ریال0:42:22
0.2618 ریال0:36:08
0.2623 ریال0:35:16
0.2623 ریال0:35:16
0.2618 ریال0:29:08
0.2623 ریال0:28:17
0.2618 ریال0:22:07
0.2623 ریال0:21:22
0.2618 ریال0:15:09
0.2618 ریال0:15:08
0.2622 ریال0:14:19
0.2618 ریال0:08:08
0.2622 ریال0:07:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات