شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:1,027.05
  • بالاترین قیمت روز:1,028.80
  • پایین ترین قیمت روز:1,025.65
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.85
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,027.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1,028.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.55

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,027.05 دلار1:30:06
1,027.2 دلار1:29:48
1,027.3 دلار1:29:40
1,027.45 دلار1:29:28
1,027.5 دلار1:29:24
1,027.2 دلار1:29:09
1,027.45 دلار1:28:04
1,026.8 دلار1:27:44
1,026.45 دلار1:26:09
1,026 دلار1:23:21
1,026.25 دلار1:23:04
1,026.4 دلار1:22:11
1,026.35 دلار1:22:09
1,026.3 دلار1:21:08
1,026.65 دلار1:20:08
1,026.6 دلار1:20:05
1,026.2 دلار1:19:20
1,026.3 دلار1:19:16
1,026.7 دلار1:19:11
1,026.5 دلار1:19:04
1,026.65 دلار1:18:40
1,026.7 دلار1:16:06
1,026.1 دلار1:15:44
1,026.4 دلار1:15:12
1,026.35 دلار1:11:12
1,026.15 دلار1:11:09
1,026.05 دلار1:10:25
1,026.1 دلار1:10:14
1,026.15 دلار1:09:39
1,026.1 دلار1:09:35
1,026.15 دلار1:09:27
1,026.2 دلار1:09:23
1,026.25 دلار1:09:15
1,026.3 دلار1:09:11
1,026.35 دلار1:08:54
1,026.2 دلار1:08:44
1,026.15 دلار1:08:26
1,026.2 دلار1:08:22
1,026.25 دلار1:08:16
1,026.35 دلار1:08:06
1,026.4 دلار1:07:32
1,026.6 دلار1:07:24
1,026.9 دلار1:06:48
1,026.65 دلار1:06:44
1,026.75 دلار1:06:40
1,026.65 دلار1:06:32
1,026.2 دلار1:06:24
1,026.55 دلار1:06:16
1,025.9 دلار1:06:13
1,025.95 دلار1:06:04
1,026 دلار1:05:47
1,025.85 دلار1:05:39
1,026.1 دلار1:05:35
1,025.95 دلار1:05:31
1,026.05 دلار1:05:27
1,026.2 دلار1:05:16
1,026.3 دلار1:04:40
1,026.05 دلار1:04:28
1,026.15 دلار1:04:23
1,026 دلار1:04:19
1,026.2 دلار1:04:08
1,026.25 دلار1:03:06
1,026.15 دلار1:02:46
1,026.35 دلار1:02:38
1,026.3 دلار1:02:34
1,026.6 دلار1:02:30
1,026.5 دلار1:02:26
1,026.55 دلار1:02:14
1,026.6 دلار1:02:12
1,026.65 دلار1:02:07
1,026.75 دلار1:02:04
1,026.7 دلار1:01:42
1,026.5 دلار1:01:40
1,026.55 دلار1:01:31
1,026.6 دلار1:01:19
1,026.65 دلار1:01:09
1,026.75 دلار1:00:52
1,026.5 دلار1:00:40
1,027.35 دلار1:00:06
1,027.6 دلار0:59:32
1,027.75 دلار0:58:04
1,027.4 دلار0:56:04
1,027.55 دلار0:55:04
1,027.25 دلار0:54:44
1,026.95 دلار0:54:24
1,027 دلار0:54:04
1,027.1 دلار0:53:04
1,027.05 دلار0:52:15
1,027.15 دلار0:52:03
1,026.5 دلار0:51:23
1,026.8 دلار0:51:07
1,026.65 دلار0:50:43
1,026.45 دلار0:50:38
1,026.3 دلار0:50:30
1,026.65 دلار0:50:11
1,026.7 دلار0:50:06
1,026.75 دلار0:49:16
1,026.65 دلار0:49:09
1,027 دلار0:48:36
1,027.15 دلار0:48:15
1,027.25 دلار0:48:04
1,027.3 دلار0:47:48
1,026.7 دلار0:46:44
1,026.9 دلار0:45:36
1,027 دلار0:45:24
1,027.05 دلار0:45:20
1,027 دلار0:45:05
1,027.15 دلار0:44:48
1,027.2 دلار0:44:44
1,027.15 دلار0:44:32
1,027.3 دلار0:44:28
1,027.45 دلار0:44:25
1,027.55 دلار0:44:04
1,028.4 دلار0:43:47
1,028.7 دلار0:43:20
1,028.6 دلار0:43:11
1,028.5 دلار0:41:38
1,028.8 دلار0:41:20
1,028.15 دلار0:40:42
1,028.2 دلار0:40:12
1,028.25 دلار0:37:18
1,028.2 دلار0:37:04
1,028 دلار0:36:39
1,028.35 دلار0:36:23
1,028.4 دلار0:36:07
1,028.35 دلار0:35:27
1,028.4 دلار0:34:35
1,028.25 دلار0:34:16
1,028.4 دلار0:33:23
1,027.95 دلار0:33:08
1,028.2 دلار0:33:04
1,028 دلار0:32:32
1,028.05 دلار0:32:27
1,028 دلار0:32:23
1,028.05 دلار0:32:04
1,028.1 دلار0:31:48
1,027.75 دلار0:31:13
1,027.8 دلار0:31:10
1,028.2 دلار0:31:04
1,028 دلار0:30:52
1,028.1 دلار0:30:43
1,027.95 دلار0:30:41
1,028.2 دلار0:30:36
1,027.95 دلار0:30:25
1,027.3 دلار0:30:20
1,027.5 دلار0:30:15
1,027.15 دلار0:30:12
1,026.85 دلار0:30:07
1,026.75 دلار0:30:05
1,026.55 دلار0:29:47
1,026.9 دلار0:29:43
1,026.7 دلار0:29:39
1,026.4 دلار0:29:33
1,026.65 دلار0:29:19
1,026.45 دلار0:29:12
1,025.8 دلار0:29:04
1,025.65 دلار0:28:56
1,025.7 دلار0:28:36
1,025.75 دلار0:28:32
1,025.85 دلار0:28:09
1,025.8 دلار0:28:04
1,026.3 دلار0:27:30
1,026.15 دلار0:26:46
1,025.8 دلار0:25:49
1,026.35 دلار0:25:43
1,026.4 دلار0:25:35
1,026.5 دلار0:25:31
1,026.55 دلار0:25:29
1,026.6 دلار0:25:24
1,026.65 دلار0:25:04
1,026.4 دلار0:24:53
1,026.7 دلار0:24:39
1,026.55 دلار0:24:35
1,026.7 دلار0:24:27
1,026.85 دلار0:24:23
1,026.9 دلار0:24:20
1,026.75 دلار0:23:44
1,026.9 دلار0:23:36
1,026.8 دلار0:23:32
1,026.95 دلار0:23:28
1,027.3 دلار0:23:08
1,027.25 دلار0:23:03
1,027.4 دلار0:22:39
1,027.6 دلار0:21:46
1,027.45 دلار0:20:51
1,027.2 دلار0:20:49
1,027.4 دلار0:20:42
1,027.5 دلار0:20:32
1,027.75 دلار0:20:08
1,027.7 دلار0:19:39
1,027.75 دلار0:19:23
1,027.7 دلار0:19:19
1,027.75 دلار0:19:15
1,027.4 دلار0:18:47
1,027.55 دلار0:18:43
1,027.75 دلار0:18:39
1,027.6 دلار0:18:28
1,027.45 دلار0:18:08
1,027.4 دلار0:18:03
1,027.5 دلار0:17:44
1,027.6 دلار0:17:32
1,027.4 دلار0:17:24
1,027.1 دلار0:17:12
1,027.15 دلار0:17:08
1,027 دلار0:17:04
1,027.2 دلار0:15:26
1,027.6 دلار0:15:08
1,027.2 دلار0:14:20
1,027.35 دلار0:14:08
1,027.7 دلار0:14:04
1,027.65 دلار0:13:41
1,027.75 دلار0:13:31
1,027.65 دلار0:13:25
1,027.5 دلار0:13:19
1,027.65 دلار0:12:48
1,027.45 دلار0:12:44
1,027.4 دلار0:12:40
1,027.15 دلار0:12:37
1,027.05 دلار0:12:06
1,026.95 دلار0:11:44
1,026.8 دلار0:11:36
1,026.95 دلار0:11:28
1,026.9 دلار0:11:15
1,026.85 دلار0:11:08
1,026.6 دلار0:11:05
1,026.55 دلار0:10:48
1,026.75 دلار0:10:07
1,026.8 دلار0:09:48
1,027 دلار0:09:28
1,026.9 دلار0:09:18
1,026.95 دلار0:09:13
1,027.1 دلار0:08:37
1,027 دلار0:08:09
1,027.15 دلار0:07:18
1,027.3 دلار0:07:11
1,027.35 دلار0:06:23
1,027.4 دلار0:06:10
1,027.55 دلار0:06:08
1,027.8 دلار0:05:44
1,027.7 دلار0:04:24
1,027.8 دلار0:04:05
1,027.9 دلار0:03:34
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات