iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PGK/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.2895
  • بالاترین قیمت روز:0.2932
  • پایین ترین قیمت روز:0.2895
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2932
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۸:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.2895
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک PGK/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PGK/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2895 ریال11:08:15
0.2932 ریال11:07:34
0.2895 ریال11:01:28
0.2932 ریال11:00:57
0.2932 ریال11:00:56
0.2895 ریال10:57:10
0.2932 ریال10:56:34
0.2895 ریال10:50:15
0.2895 ریال10:50:13
0.2932 ریال10:49:25
0.2895 ریال10:43:09
0.2932 ریال10:42:28
0.2895 ریال10:36:10
0.2932 ریال10:35:28
0.2932 ریال10:35:28
0.2895 ریال10:29:08
0.2932 ریال10:28:24
0.2895 ریال10:22:10
0.2932 ریال10:21:28
0.2895 ریال10:15:11
0.2895 ریال10:15:09
0.2932 ریال10:14:25
0.2895 ریال10:08:10
0.2932 ریال10:07:23
0.2895 ریال10:01:20
0.2932 ریال10:00:54
0.2932 ریال10:00:51
0.2895 ریال9:57:09
0.2932 ریال9:56:25
0.2895 ریال9:50:13
0.2895 ریال9:50:13
0.2932 ریال9:49:20
0.2895 ریال9:43:07
0.2932 ریال9:42:28
0.2895 ریال9:36:13
0.2932 ریال9:35:38
0.2932 ریال9:35:38
0.2895 ریال9:29:09
0.2932 ریال9:28:20
0.2895 ریال9:22:09
0.2932 ریال9:21:26
0.2895 ریال9:15:10
0.2895 ریال9:15:08
0.2932 ریال9:14:19
0.2895 ریال9:08:07
0.2932 ریال9:07:19
0.2895 ریال9:01:15
0.2932 ریال9:00:43
0.2932 ریال9:00:43
0.2895 ریال8:57:07
0.2932 ریال8:56:27
0.2895 ریال8:50:10
0.2895 ریال8:50:10
0.2932 ریال8:49:21
0.2895 ریال8:43:07
0.2932 ریال8:42:20
0.2895 ریال8:36:12
0.2932 ریال8:35:29
0.2932 ریال8:35:29
0.2895 ریال8:29:06
0.2932 ریال8:28:18
0.2895 ریال8:22:07
0.2932 ریال8:21:25
0.2895 ریال8:15:07
0.2895 ریال8:15:07
0.2932 ریال8:14:17
0.2895 ریال8:08:07
0.2932 ریال8:07:19
0.2895 ریال8:01:14
0.2932 ریال8:00:42
0.2932 ریال8:00:40
0.2895 ریال7:57:05
0.2932 ریال7:56:19
0.2895 ریال7:50:10
0.2895 ریال7:50:09
0.2932 ریال7:49:22
0.2895 ریال7:43:24
0.2932 ریال7:42:34
0.2895 ریال7:36:09
0.2932 ریال7:35:27
0.2932 ریال7:35:25
0.2895 ریال7:29:06
0.2932 ریال7:28:18
0.2895 ریال7:22:07
0.2932 ریال7:21:25
0.2895 ریال7:15:07
0.2895 ریال7:15:07
0.2932 ریال7:14:18
0.2895 ریال7:08:06
0.2932 ریال7:07:21
0.2895 ریال7:01:13
0.2932 ریال7:00:43
0.2932 ریال7:00:33
0.2895 ریال6:57:06
0.2932 ریال6:56:22
0.2895 ریال6:50:09
0.2895 ریال6:50:09
0.2932 ریال6:49:17
0.2895 ریال6:43:06
0.2932 ریال6:42:19
0.2895 ریال6:36:08
0.2932 ریال6:35:27
0.2932 ریال6:35:27
0.2895 ریال6:29:06
0.2932 ریال6:28:17
0.2895 ریال6:22:06
0.2932 ریال6:21:23
0.2895 ریال6:15:08
0.2895 ریال6:15:06
0.2932 ریال6:14:20
0.2895 ریال6:08:06
0.2932 ریال6:07:19
0.2895 ریال6:01:12
0.2932 ریال6:00:40
0.2932 ریال6:00:40
0.2895 ریال5:57:06
0.2932 ریال5:56:21
0.2895 ریال5:50:08
0.2895 ریال5:50:06
0.2932 ریال5:49:17
0.2895 ریال5:43:05
0.2932 ریال5:42:18
0.2895 ریال5:36:08
0.2932 ریال5:35:29
0.2932 ریال5:35:20
0.2895 ریال5:29:05
0.2932 ریال5:28:17
0.2895 ریال5:22:06
0.2932 ریال5:21:21
0.2895 ریال5:15:06
0.2895 ریال5:15:06
0.2932 ریال5:14:18
0.2895 ریال5:08:05
0.2932 ریال5:07:15
0.2895 ریال5:01:10
0.2932 ریال5:00:34
0.2932 ریال5:00:22
0.2895 ریال4:57:05
0.2932 ریال4:56:16
0.2895 ریال4:50:08
0.2895 ریال4:50:08
0.2932 ریال4:49:15
0.2895 ریال4:43:06
0.2932 ریال4:42:15
0.2895 ریال4:36:05
0.2932 ریال4:35:17
0.2932 ریال4:35:17
0.2895 ریال4:29:04
0.2932 ریال4:28:15
0.2895 ریال4:22:05
0.2932 ریال4:21:19
0.2895 ریال4:15:06
0.2895 ریال4:15:05
0.2932 ریال4:14:15
0.2895 ریال4:08:06
0.2932 ریال4:07:16
0.2895 ریال4:01:13
0.2932 ریال4:00:33
0.2932 ریال4:00:31
0.2895 ریال3:57:06
0.2932 ریال3:56:18
0.2895 ریال3:50:07
0.2932 ریال3:49:14
0.2895 ریال3:43:06
0.2932 ریال3:42:16
0.2895 ریال3:36:07
0.2932 ریال3:35:21
0.2932 ریال3:35:19
0.2895 ریال3:29:05
0.2932 ریال3:28:17
0.2895 ریال3:22:05
0.2932 ریال3:21:21
0.2895 ریال3:15:05
0.2895 ریال3:15:05
0.2932 ریال3:14:15
0.2895 ریال3:08:05
0.2932 ریال3:07:15
0.2895 ریال3:01:12
0.2932 ریال3:00:34
0.2932 ریال3:00:24
0.2895 ریال2:57:06
0.2932 ریال2:56:17
0.2895 ریال2:50:08
0.2895 ریال2:50:07
0.2932 ریال2:49:15
0.2895 ریال2:43:05
0.2932 ریال2:42:15
0.2895 ریال2:36:06
0.2932 ریال2:35:18
0.2932 ریال2:35:18
0.2895 ریال2:29:05
0.2932 ریال2:28:15
0.2895 ریال2:22:05
0.2932 ریال2:21:18
0.2895 ریال2:15:08
0.2895 ریال2:15:06
0.2932 ریال2:14:17
0.2895 ریال2:08:06
0.2932 ریال2:07:17
0.2895 ریال2:01:12
0.2932 ریال2:00:34
0.2932 ریال2:00:33
0.2895 ریال1:57:05
0.2932 ریال1:56:17
0.2895 ریال1:50:07
0.2895 ریال1:50:07
0.2932 ریال1:49:18
0.2895 ریال1:43:06
0.2932 ریال1:42:17
0.2895 ریال1:36:06
0.2932 ریال1:35:24
0.2932 ریال1:35:23
0.2895 ریال1:29:05
0.2932 ریال1:28:15
0.2895 ریال1:22:06
0.2932 ریال1:21:20
0.2895 ریال1:15:07
0.2895 ریال1:15:06
0.2932 ریال1:14:16
0.2895 ریال1:08:05
0.2932 ریال1:07:17
0.2895 ریال1:01:12
0.2932 ریال1:00:33
0.2932 ریال1:00:33
0.2895 ریال0:57:05
0.2932 ریال0:56:17
0.2895 ریال0:50:09
0.2895 ریال0:50:07
0.2932 ریال0:49:17
0.2895 ریال0:43:05
0.2932 ریال0:42:17
0.2895 ریال0:36:07
0.2932 ریال0:35:18
0.2932 ریال0:35:18
0.2895 ریال0:29:05
0.2932 ریال0:28:16
0.2895 ریال0:22:05
0.2932 ریال0:21:21
0.2895 ریال0:15:08
0.2895 ریال0:15:07
0.2932 ریال0:14:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات