شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:2,250.40
  • بالاترین قیمت روز:2,267.75
  • پایین ترین قیمت روز:2,232.20
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,258.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۴۰
  • نرخ روز گذشته:2,257.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.8

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,250.4 دلار1:29:40
2,247.3 دلار1:29:24
2,245 دلار1:29:13
2,244.9 دلار1:27:19
2,242.6 دلار1:26:33
2,241.7 دلار1:26:04
2,243.1 دلار1:25:48
2,245.15 دلار1:25:44
2,246.5 دلار1:23:27
2,247 دلار1:23:04
2,248 دلار1:22:04
2,249.85 دلار1:21:08
2,249.9 دلار1:20:32
2,250 دلار1:20:23
2,256 دلار1:16:06
2,257.5 دلار1:15:44
2,254.4 دلار1:14:43
2,250.45 دلار1:13:46
2,250.4 دلار1:12:04
2,249.5 دلار1:04:55
2,251.1 دلار1:04:44
2,251.15 دلار1:04:40
2,252.7 دلار1:04:36
2,251.1 دلار1:04:23
2,247.4 دلار1:04:19
2,245.3 دلار1:04:08
2,244 دلار1:04:04
2,240.9 دلار1:03:39
2,241.75 دلار1:03:34
2,240.9 دلار1:02:38
2,239.7 دلار1:02:26
2,241.2 دلار1:02:05
2,240.9 دلار1:01:05
2,239.1 دلار1:00:52
2,241.5 دلار1:00:13
2,241.95 دلار1:00:09
2,241.2 دلار0:59:44
2,240.5 دلار0:59:40
2,240.55 دلار0:59:20
2,240.6 دلار0:59:16
2,240.65 دلار0:58:57
2,240.75 دلار0:58:13
2,240.65 دلار0:58:04
2,235.8 دلار0:55:45
2,234.5 دلار0:55:20
2,232.2 دلار0:54:28
2,232.9 دلار0:54:04
2,234.9 دلار0:53:47
2,235.85 دلار0:53:44
2,235.95 دلار0:53:19
2,235.85 دلار0:52:52
2,235.95 دلار0:52:46
2,238.05 دلار0:52:26
2,241 دلار0:52:03
2,243.25 دلار0:51:43
2,241 دلار0:51:08
2,238.8 دلار0:50:43
2,236.1 دلار0:50:30
2,238.3 دلار0:50:16
2,239.15 دلار0:50:06
2,240.9 دلار0:49:43
2,241.9 دلار0:49:41
2,242.25 دلار0:49:19
2,243.1 دلار0:49:16
2,243.15 دلار0:49:09
2,242.4 دلار0:48:09
2,242.8 دلار0:47:48
2,242.75 دلار0:47:27
2,243.2 دلار0:47:15
2,243.45 دلار0:47:04
2,243.15 دلار0:46:48
2,243.3 دلار0:46:44
2,246.4 دلار0:46:28
2,247.15 دلار0:46:07
2,247.2 دلار0:46:05
2,246.65 دلار0:45:38
2,249.4 دلار0:45:20
2,250.55 دلار0:45:11
2,247.75 دلار0:45:05
2,248.7 دلار0:44:53
2,248 دلار0:44:44
2,248.1 دلار0:44:40
2,249.3 دلار0:44:32
2,252.4 دلار0:44:04
2,256.2 دلار0:43:47
2,256.45 دلار0:43:15
2,260.3 دلار0:42:04
2,260.35 دلار0:41:38
2,260.25 دلار0:41:30
2,261.45 دلار0:41:24
2,262.35 دلار0:41:04
2,261.1 دلار0:40:51
2,261.4 دلار0:40:31
2,260.8 دلار0:40:13
2,261.35 دلار0:40:07
2,261.45 دلار0:40:05
2,261.5 دلار0:39:34
2,261.45 دلار0:39:04
2,262.1 دلار0:38:53
2,262.05 دلار0:38:50
2,262.1 دلار0:38:47
2,261.5 دلار0:38:39
2,261.45 دلار0:38:15
2,261.4 دلار0:38:10
2,262.2 دلار0:37:22
2,260.2 دلار0:36:47
2,261.35 دلار0:36:43
2,261.4 دلار0:36:39
2,262.2 دلار0:36:35
2,262.75 دلار0:36:15
2,262.8 دلار0:36:07
2,262.95 دلار0:34:35
2,262.9 دلار0:34:16
2,262.35 دلار0:34:12
2,262.15 دلار0:34:07
2,263 دلار0:34:03
2,265 دلار0:33:47
2,264.6 دلار0:32:52
2,265.75 دلار0:32:44
2,265.95 دلار0:32:04
2,266.1 دلار0:31:40
2,265.7 دلار0:31:37
2,266.1 دلار0:31:15
2,265.8 دلار0:31:04
2,267.6 دلار0:30:41
2,267.75 دلار0:30:31
2,265 دلار0:30:15
2,264.8 دلار0:30:07
2,263.7 دلار0:30:05
2,264.2 دلار0:29:47
2,265.9 دلار0:29:39
2,266.3 دلار0:29:35
2,267 دلار0:29:33
2,265.65 دلار0:29:25
2,264.5 دلار0:29:19
2,262 دلار0:29:12
2,262.3 دلار0:29:08
2,262 دلار0:29:04
2,261.2 دلار0:28:52
2,260.95 دلار0:28:14
2,260.25 دلار0:27:39
2,260.3 دلار0:27:30
2,260.1 دلار0:27:23
2,261 دلار0:27:03
2,260.8 دلار0:26:10
2,260.95 دلار0:26:04
2,261 دلار0:25:31
2,260.95 دلار0:25:07
2,260.7 دلار0:25:04
2,258 دلار0:24:35
2,258.95 دلار0:24:15
2,260 دلار0:24:08
2,259 دلار0:24:04
2,260 دلار0:23:36
2,259.35 دلار0:23:28
2,259.55 دلار0:23:08
2,259.45 دلار0:23:03
2,260.8 دلار0:22:47
2,260.75 دلار0:22:31
2,260.8 دلار0:22:09
2,260.85 دلار0:22:04
2,260.95 دلار0:21:34
2,261 دلار0:21:15
2,260.95 دلار0:20:24
2,259.2 دلار0:19:04
2,259.15 دلار0:18:47
2,259.7 دلار0:18:28
2,260.8 دلار0:18:17
2,260.85 دلار0:18:03
2,261.45 دلار0:17:44
2,262.3 دلار0:17:32
2,261.3 دلار0:17:24
2,262.5 دلار0:17:17
2,264.6 دلار0:17:12
2,263.5 دلار0:17:08
2,264.05 دلار0:17:04
2,263.05 دلار0:16:47
2,262.75 دلار0:16:31
2,263.05 دلار0:16:20
2,260.75 دلار0:16:04
2,260.8 دلار0:15:38
2,261.4 دلار0:15:32
2,263.3 دلار0:15:15
2,260.9 دلار0:15:13
2,260.5 دلار0:15:08
2,256 دلار0:14:04
2,260.6 دلار0:13:47
2,260.65 دلار0:13:35
2,260.5 دلار0:13:27
2,260.45 دلار0:13:25
2,260.65 دلار0:13:19
2,260.9 دلار0:13:15
2,261.05 دلار0:13:04
2,259.7 دلار0:12:21
2,260.8 دلار0:12:03
2,255.15 دلار0:11:32
2,255.8 دلار0:11:23
2,255.75 دلار0:10:28
2,258.6 دلار0:08:52
2,257.4 دلار0:08:04
2,258.75 دلار0:05:23
2,258.8 دلار0:04:05
2,258.4 دلار0:03:44
2,258.6 دلار0:03:35
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات