شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nampak

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 547 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 107 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71.95%