شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0403
  • بالاترین قیمت روز:0.0407
  • پایین ترین قیمت روز:0.0389
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0399
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۶:۴۶
  • نرخ روز گذشته:0.0401
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0403 ریال23:36:46
0.0405 ریال23:35:57
0.0405 ریال23:35:56
0.0403 ریال23:31:46
0.0404 ریال23:29:36
0.0405 ریال23:28:50
0.0404 ریال23:26:44
0.0405 ریال23:22:43
0.0398 ریال23:21:59
0.0404 ریال23:15:47
0.0404 ریال23:15:45
0.0398 ریال23:14:50
0.0404 ریال23:11:46
0.0403 ریال23:08:45
0.0398 ریال23:07:58
0.0403 ریال23:06:48
0.0404 ریال23:02:09
0.0405 ریال23:01:36
0.0405 ریال23:01:35
0.0404 ریال22:57:37
0.0405 ریال22:56:49
0.0404 ریال22:50:51
0.0404 ریال22:50:51
0.0405 ریال22:49:46
0.0404 ریال22:46:41
0.0405 ریال22:41:53
0.0404 ریال22:36:41
0.0398 ریال22:35:54
0.0398 ریال22:35:52
0.0406 ریال22:31:47
0.0407 ریال22:29:40
0.0398 ریال22:28:48
0.0407 ریال22:22:36
0.0406 ریال22:01:57
0.0407 ریال22:01:36
0.0407 ریال22:01:34
0.0406 ریال21:57:38
0.0407 ریال21:56:49
0.0406 ریال21:51:43
0.0407 ریال21:41:46
0.0406 ریال21:22:36
0.0398 ریال21:21:55
0.0406 ریال21:15:46
0.0406 ریال21:15:43
0.0398 ریال21:14:47
0.0406 ریال21:11:44
0.0407 ریال21:08:37
0.0398 ریال21:07:46
0.0407 ریال21:01:50
0.0406 ریال21:01:26
0.0406 ریال21:01:26
0.0407 ریال20:57:43
0.0406 ریال20:46:45
0.0407 ریال20:43:39
0.0406 ریال20:42:53
0.0407 ریال20:41:44
0.0406 ریال20:36:43
0.0405 ریال20:36:00
0.0405 ریال20:35:57
0.0407 ریال20:31:50
0.0405 ریال20:22:39
0.0398 ریال20:21:50
0.0404 ریال20:15:41
0.0404 ریال20:15:41
0.0398 ریال20:14:48
0.0404 ریال20:08:47
0.0403 ریال20:07:53
0.0404 ریال20:02:17
0.0403 ریال19:43:39
0.0398 ریال19:42:49
0.0403 ریال19:41:46
0.0404 ریال19:36:42
0.0398 ریال19:35:53
0.0398 ریال19:35:50
0.0403 ریال19:31:49
0.0404 ریال19:29:37
0.0398 ریال19:28:48
0.0404 ریال19:22:38
0.0398 ریال19:21:52
0.0405 ریال19:16:42
0.0404 ریال19:15:40
0.0404 ریال19:15:39
0.0398 ریال19:14:44
0.0404 ریال19:08:39
0.0402 ریال19:07:46
0.0404 ریال19:01:57
0.0402 ریال19:01:37
0.0402 ریال19:01:36
0.0403 ریال18:57:37
0.0402 ریال18:41:42
0.0403 ریال18:36:39
0.0402 ریال18:31:45
0.0403 ریال18:29:34
0.0402 ریال18:28:45
0.0403 ریال18:26:41
0.0402 ریال18:21:52
0.0401 ریال18:16:37
0.0399 ریال18:15:38
0.0399 ریال18:15:37
0.0402 ریال18:14:48
0.0399 ریال18:11:45
0.0401 ریال18:08:39
0.0402 ریال18:07:51
0.0401 ریال18:06:46
0.0402 ریال18:02:09
0.0401 ریال18:01:40
0.0401 ریال18:01:38
0.0402 ریال17:57:33
0.0401 ریال17:56:49
0.0402 ریال17:50:51
0.0402 ریال17:50:48
0.0401 ریال17:49:44
0.0402 ریال17:46:39
0.0401 ریال17:26:35
0.0402 ریال17:22:32
0.0398 ریال17:21:49
0.0401 ریال17:16:33
0.04 ریال17:15:41
0.04 ریال17:15:38
0.0398 ریال17:14:41
0.04 ریال17:11:35
0.0399 ریال17:08:35
0.0398 ریال17:07:43
0.0399 ریال17:01:53
0.0398 ریال16:56:43
0.0397 ریال16:51:38
0.0398 ریال16:46:34
0.0399 ریال16:43:29
0.04 ریال16:42:40
0.0399 ریال16:36:34
0.04 ریال16:26:32
0.0399 ریال16:22:31
0.04 ریال16:21:46
0.0399 ریال16:16:31
0.04 ریال16:01:52
0.0398 ریال16:01:24
0.0398 ریال16:01:23
0.04 ریال15:57:30
0.0398 ریال15:56:45
0.0399 ریال15:51:35
0.04 ریال15:50:38
0.04 ریال15:50:37
0.0398 ریال15:49:37
0.04 ریال15:46:28
0.0398 ریال15:35:48
0.0398 ریال15:35:43
0.0399 ریال15:31:35
0.0398 ریال15:21:41
0.0399 ریال15:02:09
0.0401 ریال15:00:57
0.0401 ریال15:00:55
0.0399 ریال14:57:27
0.0401 ریال14:56:42
0.0399 ریال14:51:31
0.0401 ریال14:26:24
0.0402 ریال14:22:23
0.04 ریال14:21:35
0.0402 ریال14:16:25
0.04 ریال14:01:36
0.0399 ریال13:56:31
0.04 ریال13:50:29
0.04 ریال13:50:27
0.0399 ریال13:49:30
0.04 ریال13:46:24
0.0399 ریال13:36:21
0.0398 ریال13:35:35
0.0398 ریال13:35:34
0.0399 ریال13:31:29
0.0398 ریال13:21:32
0.0397 ریال12:56:29
0.0398 ریال12:51:37
0.0397 ریال12:36:20
0.0398 ریال12:35:32
0.0398 ریال12:35:30
0.0397 ریال12:31:26
0.0396 ریال12:29:18
0.0398 ریال12:28:27
0.0396 ریال12:26:20
0.0397 ریال12:16:23
0.0398 ریال12:15:26
0.0398 ریال12:15:26
0.0397 ریال12:14:31
0.0398 ریال12:08:20
0.0397 ریال12:07:31
0.0398 ریال12:06:23
0.0397 ریال12:01:33
0.0394 ریال12:00:59
0.0394 ریال12:00:58
0.0396 ریال11:57:18
0.0394 ریال11:56:27
0.0396 ریال11:51:23
0.0394 ریال11:43:19
0.0393 ریال11:42:28
0.0394 ریال11:41:21
0.0393 ریال11:22:17
0.0397 ریال11:21:32
0.0395 ریال11:15:22
0.0395 ریال11:15:21
0.0397 ریال11:14:23
0.0395 ریال11:11:10
0.0396 ریال11:08:07
0.0397 ریال11:07:16
0.0396 ریال11:01:11
0.0393 ریال11:00:29
0.0393 ریال11:00:29
0.0395 ریال10:57:07
0.0393 ریال10:56:16
0.0394 ریال10:51:09
0.0393 ریال10:43:08
0.039 ریال10:42:16
0.0393 ریال10:41:09
0.0392 ریال10:36:09
0.039 ریال9:56:17
0.0389 ریال9:50:10
0.0389 ریال9:50:09
0.039 ریال9:49:15
0.0389 ریال9:46:08
0.039 ریال9:22:07
0.0391 ریال9:21:17
0.039 ریال9:16:07
0.0391 ریال9:01:09
0.0392 ریال9:00:22
0.0392 ریال9:00:21
0.0391 ریال8:57:06
0.0392 ریال8:56:14
0.0391 ریال8:51:09
0.0392 ریال7:56:13
0.0391 ریال7:51:08
0.0392 ریال7:43:05
0.04 ریال7:42:13
0.0392 ریال7:41:10
0.0391 ریال7:36:06
0.04 ریال7:35:12
0.04 ریال7:35:12
0.0391 ریال7:31:08
0.039 ریال7:29:06
0.04 ریال7:28:10
0.039 ریال7:22:06
0.04 ریال7:21:12
0.039 ریال7:15:07
0.039 ریال7:15:06
0.04 ریال7:14:10
0.039 ریال7:11:07
0.0392 ریال7:08:05
0.04 ریال7:07:12
0.0392 ریال7:06:07
0.0394 ریال7:01:08
0.04 ریال7:00:25
0.04 ریال7:00:23
0.0394 ریال6:57:05
0.04 ریال6:56:13
0.0394 ریال6:50:07
0.0394 ریال6:50:07
0.04 ریال6:49:13
0.0394 ریال6:43:06
0.0397 ریال6:42:14
0.0394 ریال6:41:08
0.0395 ریال6:36:06
0.0397 ریال6:35:15
0.0397 ریال6:35:14
0.0395 ریال6:31:07
0.0396 ریال6:29:07
0.0397 ریال6:28:13
0.0396 ریال6:26:06
0.0397 ریال6:22:06
0.0398 ریال6:21:19
0.0397 ریال6:15:07
0.0397 ریال6:15:06
0.0398 ریال6:14:14
0.0397 ریال6:08:06
0.0398 ریال6:07:15
0.0397 ریال6:01:11
0.0398 ریال5:56:14
0.0397 ریال5:51:07
0.0398 ریال5:43:05
0.0399 ریال5:42:12
0.0398 ریال5:36:06
0.0399 ریال5:35:13
0.0399 ریال5:35:12
0.0398 ریال5:31:07
0.0399 ریال5:22:05
0.04 ریال5:21:14
0.0399 ریال5:15:07
0.0399 ریال5:15:06
0.04 ریال5:14:12
0.0399 ریال5:11:05
0.0398 ریال5:08:05
0.04 ریال5:07:11
0.0398 ریال5:01:06
0.0395 ریال5:00:19
0.0395 ریال5:00:18
0.0398 ریال4:57:04
0.0395 ریال4:56:13
0.0397 ریال4:51:05
0.0396 ریال4:50:06
0.0396 ریال4:50:05
0.0395 ریال4:49:11
0.0396 ریال4:41:05
0.0395 ریال4:36:05
0.0396 ریال4:01:06
0.0398 ریال4:00:19
0.0398 ریال4:00:18
0.0397 ریال3:57:05
0.0398 ریال3:56:11
0.0396 ریال3:51:06
0.0398 ریال3:41:05
0.0396 ریال3:36:05
0.0398 ریال3:35:12
0.0398 ریال3:35:12
0.0396 ریال3:29:04
0.0398 ریال3:28:12
0.0396 ریال3:26:04
0.0398 ریال3:22:04
0.04 ریال3:21:11
0.0399 ریال3:15:04
0.0399 ریال3:15:04
0.04 ریال3:14:11
0.0399 ریال2:36:04
0.0401 ریال2:35:13
0.0401 ریال2:35:12
0.0399 ریال2:29:04
0.0401 ریال2:28:12
0.0399 ریال2:22:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی