شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روفیا مالدیو / دلار

  • نرخ فعلی:0.0647
  • بالاترین قیمت روز:0.0647
  • پایین ترین قیمت روز:0.0643
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0643
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0644
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک روفیا مالدیو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک روفیا مالدیو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0647 ریال20:50:06
0.0647 ریال20:50:06
0.0643 ریال20:49:16
0.0647 ریال20:43:06
0.0643 ریال20:42:18
0.0647 ریال20:36:06
0.0643 ریال20:35:16
0.0643 ریال20:35:16
0.0647 ریال20:29:04
0.0643 ریال20:28:16
0.0647 ریال20:22:06
0.0643 ریال20:21:16
0.0647 ریال20:15:05
0.0647 ریال20:15:04
0.0643 ریال20:14:15
0.0647 ریال20:08:06
0.0643 ریال20:07:16
0.0647 ریال20:01:07
0.0643 ریال20:00:29
0.0643 ریال20:00:27
0.0647 ریال19:57:05
0.0643 ریال19:48:05
0.0647 ریال19:43:05
0.0643 ریال19:42:18
0.0647 ریال19:36:05
0.0643 ریال19:35:16
0.0643 ریال19:35:16
0.0647 ریال19:29:04
0.0643 ریال19:28:16
0.0647 ریال19:27:05
0.0643 ریال19:21:16
0.0647 ریال19:15:06
0.0647 ریال19:15:04
0.0643 ریال19:14:16
0.0647 ریال19:08:05
0.0643 ریال19:07:18
0.0647 ریال19:02:06
0.0643 ریال11:15:05
0.0643 ریال11:15:04
0.0644 ریال11:14:14
0.0643 ریال11:08:04
0.0644 ریال11:07:15
0.0643 ریال11:01:05
0.0644 ریال11:00:22
0.0644 ریال11:00:20
0.0643 ریال10:57:05
0.0644 ریال10:56:14
0.0643 ریال10:50:06
0.0643 ریال10:50:06
0.0644 ریال10:49:13
0.0643 ریال10:43:04
0.0644 ریال10:42:16
0.0643 ریال10:36:05
0.0644 ریال10:35:15
0.0644 ریال10:35:14
0.0643 ریال10:29:05
0.0644 ریال10:28:15
0.0643 ریال10:22:05
0.0644 ریال10:21:15
0.0643 ریال10:15:05
0.0643 ریال10:15:04
0.0644 ریال10:14:14
0.0643 ریال10:08:05
0.0644 ریال10:07:15
0.0643 ریال10:01:06
0.0644 ریال10:00:27
0.0644 ریال10:00:27
0.0643 ریال9:57:04
0.0644 ریال9:56:14
0.0643 ریال9:50:05
0.0643 ریال9:50:04
0.0644 ریال9:49:13
0.0643 ریال9:43:05
0.0644 ریال9:42:15
0.0643 ریال9:36:04
0.0644 ریال9:35:15
0.0644 ریال9:35:14
0.0643 ریال9:29:04
0.0644 ریال9:28:15
0.0643 ریال9:22:04
0.0644 ریال9:21:15
0.0643 ریال9:15:05
0.0643 ریال9:15:04
0.0644 ریال9:14:13
0.0643 ریال9:08:04
0.0644 ریال9:07:16
0.0643 ریال9:01:10
0.0644 ریال9:00:25
0.0644 ریال9:00:24
0.0643 ریال8:57:05
0.0644 ریال8:56:16
0.0643 ریال8:50:06
0.0643 ریال8:50:04
0.0644 ریال8:49:14
0.0643 ریال8:43:05
0.0644 ریال8:42:15
0.0643 ریال8:36:05
0.0644 ریال8:35:15
0.0644 ریال8:35:15
0.0643 ریال8:29:05
0.0644 ریال8:28:14
0.0643 ریال8:22:05
0.0644 ریال8:21:15
0.0643 ریال8:15:05
0.0643 ریال8:15:04
0.0644 ریال8:14:14
0.0643 ریال8:08:06
0.0644 ریال8:07:15
0.0643 ریال8:01:06
0.0644 ریال8:00:27
0.0644 ریال8:00:26
0.0643 ریال7:57:06
0.0644 ریال7:56:15
0.0643 ریال7:50:05
0.0643 ریال7:50:04
0.0644 ریال7:49:14
0.0643 ریال7:43:04
0.0644 ریال7:42:15
0.0643 ریال7:36:05
0.0644 ریال7:35:15
0.0644 ریال7:35:15
0.0643 ریال7:29:05
0.0644 ریال7:28:15
0.0643 ریال7:22:05
0.0644 ریال7:21:15
0.0643 ریال7:15:05
0.0643 ریال7:15:04
0.0644 ریال7:14:14
0.0643 ریال7:08:05
0.0644 ریال7:07:15
0.0643 ریال7:01:06
0.0644 ریال7:00:27
0.0644 ریال7:00:22
0.0643 ریال6:57:05
0.0644 ریال6:56:15
0.0643 ریال6:50:05
0.0643 ریال6:50:05
0.0644 ریال6:49:15
0.0643 ریال6:43:05
0.0644 ریال6:42:19
0.0643 ریال6:36:05
0.0644 ریال6:35:16
0.0644 ریال6:35:15
0.0643 ریال6:29:05
0.0644 ریال6:28:17
0.0643 ریال6:22:05
0.0644 ریال6:21:15
0.0643 ریال6:15:05
0.0643 ریال6:15:04
0.0644 ریال6:14:14
0.0643 ریال6:08:05
0.0644 ریال6:07:15
0.0643 ریال6:01:07
0.0644 ریال6:00:25
0.0644 ریال6:00:22
0.0643 ریال5:57:05
0.0644 ریال5:56:15
0.0643 ریال5:50:06
0.0643 ریال5:50:04
0.0644 ریال5:49:14
0.0643 ریال5:43:05
0.0644 ریال5:42:15
0.0643 ریال5:36:05
0.0644 ریال5:35:16
0.0644 ریال5:35:14
0.0643 ریال5:29:04
0.0644 ریال5:28:15
0.0643 ریال5:22:05
0.0644 ریال5:21:15
0.0643 ریال5:15:05
0.0643 ریال5:15:04
0.0644 ریال5:14:14
0.0643 ریال5:08:04
0.0644 ریال5:07:15
0.0643 ریال5:01:05
0.0644 ریال5:00:20
0.0644 ریال5:00:17
0.0643 ریال4:57:05
0.0644 ریال4:56:14
0.0643 ریال4:50:05
0.0643 ریال4:50:04
0.0644 ریال4:49:14
0.0643 ریال4:43:04
0.0644 ریال4:42:14
0.0643 ریال4:36:04
0.0644 ریال4:35:16
0.0644 ریال4:35:15
0.0643 ریال4:29:04
0.0644 ریال4:28:14
0.0643 ریال4:22:04
0.0644 ریال4:21:14
0.0643 ریال4:15:05
0.0643 ریال4:15:04
0.0644 ریال4:14:13
0.0643 ریال4:08:05
0.0644 ریال4:07:14
0.0643 ریال4:01:06
0.0644 ریال4:00:24
0.0644 ریال4:00:21
0.0643 ریال3:57:05
0.0644 ریال3:56:14
0.0643 ریال3:50:06
0.0643 ریال3:50:05
0.0644 ریال3:49:14
0.0643 ریال3:43:04
0.0644 ریال3:42:15
0.0643 ریال3:36:04
0.0644 ریال3:35:15
0.0644 ریال3:35:15
0.0643 ریال3:29:04
0.0644 ریال3:28:14
0.0643 ریال3:22:04
0.0644 ریال3:21:14
0.0643 ریال3:15:04
0.0643 ریال3:15:04
0.0644 ریال3:14:14
0.0643 ریال3:08:05
0.0644 ریال3:07:14
0.0643 ریال3:01:05
0.0644 ریال3:00:20
0.0644 ریال3:00:20
0.0643 ریال2:57:04
0.0644 ریال2:56:15
0.0643 ریال2:50:05
0.0643 ریال2:50:05
0.0644 ریال2:49:13
0.0643 ریال2:43:04
0.0644 ریال2:42:14
0.0643 ریال2:36:05
0.0644 ریال2:35:15
0.0644 ریال2:35:14
0.0643 ریال2:32:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی