شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه موریس / دلار تقاضا

  • نرخ فعلی:0.0247
  • بالاترین قیمت روز:0.0248
  • پایین ترین قیمت روز:0.0244
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0245
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۹:۴۵
  • نرخ روز گذشته:0.0244
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک روپیه موریس / دلار تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه موریس / دلار تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0247 ریال17:29:45
0.0244 ریال17:29:05
0.0247 ریال17:22:42
0.0244 ریال17:21:58
0.0247 ریال17:15:50
0.0247 ریال17:15:49
0.0244 ریال17:14:50
0.0247 ریال17:13:47
0.0248 ریال17:08:51
0.0244 ریال17:08:14
0.0248 ریال17:02:14
0.0244 ریال17:01:40
0.0244 ریال17:01:40
0.0248 ریال16:57:48
0.0244 ریال16:56:53
0.0248 ریال16:50:56
0.0248 ریال16:50:53
0.0244 ریال16:49:53
0.0248 ریال16:43:44
0.0244 ریال16:42:56
0.0248 ریال16:36:43
0.0244 ریال16:35:56
0.0244 ریال16:35:54
0.0248 ریال16:29:37
0.0244 ریال16:28:58
0.0248 ریال16:22:39
0.0244 ریال16:21:55
0.0248 ریال16:15:44
0.0248 ریال16:15:43
0.0244 ریال16:14:55
0.0248 ریال16:08:40
0.0244 ریال16:07:59
0.0248 ریال16:01:54
0.0244 ریال16:01:34
0.0244 ریال16:01:31
0.0248 ریال15:57:49
0.0244 ریال15:56:59
0.0248 ریال15:50:47
0.0248 ریال15:50:47
0.0244 ریال15:49:50
0.0248 ریال15:48:41
0.0244 ریال13:50:43
0.0244 ریال13:50:43
0.0245 ریال13:49:46
0.0244 ریال13:43:31
0.0245 ریال13:42:48
0.0244 ریال13:36:34
0.0245 ریال13:35:51
0.0245 ریال13:35:50
0.0244 ریال13:29:28
0.0245 ریال13:28:42
0.0244 ریال13:22:32
0.0245 ریال13:21:47
0.0244 ریال13:15:41
0.0244 ریال13:15:38
0.0245 ریال13:14:42
0.0244 ریال13:08:31
0.0245 ریال13:07:44
0.0244 ریال13:01:39
0.0245 ریال13:01:18
0.0245 ریال13:01:15
0.0244 ریال12:57:32
0.0245 ریال12:56:43
0.0244 ریال12:50:39
0.0244 ریال12:50:39
0.0245 ریال12:49:44
0.0244 ریال12:43:31
0.0245 ریال12:42:42
0.0244 ریال12:36:35
0.0245 ریال12:35:48
0.0245 ریال12:35:47
0.0244 ریال12:29:30
0.0245 ریال12:28:45
0.0244 ریال12:22:33
0.0245 ریال12:21:43
0.0244 ریال12:15:35
0.0244 ریال12:15:35
0.0245 ریال12:14:44
0.0244 ریال12:08:31
0.0245 ریال12:07:46
0.0244 ریال12:01:52
0.0245 ریال12:01:25
0.0245 ریال12:01:24
0.0244 ریال11:57:31
0.0245 ریال11:56:44
0.0244 ریال11:50:34
0.0244 ریال11:50:34
0.0245 ریال11:49:36
0.0244 ریال11:43:29
0.0245 ریال11:42:45
0.0244 ریال11:36:31
0.0245 ریال11:35:44
0.0245 ریال11:35:44
0.0244 ریال11:29:25
0.0245 ریال11:28:18
0.0244 ریال11:22:05
0.0245 ریال11:21:17
0.0244 ریال11:15:06
0.0244 ریال11:15:06
0.0245 ریال11:14:14
0.0244 ریال11:08:05
0.0245 ریال11:07:16
0.0244 ریال11:01:06
0.0245 ریال11:00:26
0.0245 ریال11:00:25
0.0244 ریال10:57:05
0.0245 ریال10:56:15
0.0244 ریال10:50:05
0.0244 ریال10:50:05
0.0245 ریال10:49:14
0.0244 ریال10:43:04
0.0245 ریال10:42:15
0.0244 ریال10:36:05
0.0245 ریال10:35:15
0.0245 ریال10:35:14
0.0244 ریال10:29:04
0.0245 ریال10:28:15
0.0244 ریال10:22:04
0.0245 ریال10:21:14
0.0244 ریال10:15:05
0.0244 ریال10:15:04
0.0245 ریال10:14:13
0.0244 ریال10:08:04
0.0245 ریال10:07:14
0.0244 ریال10:01:05
0.0245 ریال10:00:22
0.0245 ریال10:00:22
0.0244 ریال9:57:05
0.0245 ریال9:56:13
0.0244 ریال9:50:04
0.0244 ریال9:50:04
0.0245 ریال9:49:13
0.0244 ریال9:43:04
0.0245 ریال9:42:14
0.0244 ریال9:36:04
0.0245 ریال9:35:14
0.0245 ریال9:35:13
0.0244 ریال9:29:04
0.0245 ریال9:28:14
0.0244 ریال9:22:04
0.0245 ریال9:21:14
0.0244 ریال9:15:06
0.0244 ریال9:15:05
0.0245 ریال9:14:13
0.0244 ریال9:08:04
0.0245 ریال9:07:14
0.0244 ریال9:01:04
0.0245 ریال9:00:20
0.0245 ریال9:00:19
0.0244 ریال8:57:04
0.0245 ریال8:56:13
0.0244 ریال8:50:05
0.0244 ریال8:50:04
0.0245 ریال8:49:13
0.0244 ریال8:43:07
0.0245 ریال8:42:24
0.0244 ریال8:36:04
0.0245 ریال8:35:14
0.0245 ریال8:35:13
0.0244 ریال8:29:04
0.0245 ریال8:28:12
0.0244 ریال8:22:04
0.0245 ریال8:21:14
0.0244 ریال8:15:04
0.0244 ریال8:15:04
0.0245 ریال8:14:12
0.0244 ریال8:08:04
0.0245 ریال8:07:13
0.0244 ریال8:01:05
0.0245 ریال8:00:23
0.0245 ریال8:00:20
0.0244 ریال7:57:04
0.0245 ریال7:56:13
0.0244 ریال7:50:05
0.0244 ریال7:50:04
0.0245 ریال7:49:12
0.0244 ریال7:43:04
0.0245 ریال7:42:14
0.0244 ریال7:36:05
0.0245 ریال7:35:14
0.0245 ریال7:35:13
0.0244 ریال7:29:04
0.0245 ریال7:28:14
0.0244 ریال7:22:04
0.0245 ریال7:21:14
0.0244 ریال7:15:05
0.0244 ریال7:15:04
0.0245 ریال7:14:14
0.0244 ریال7:08:04
0.0245 ریال7:07:15
0.0244 ریال7:01:06
0.0245 ریال7:00:23
0.0245 ریال7:00:19
0.0244 ریال6:57:04
0.0245 ریال6:56:13
0.0244 ریال6:50:04
0.0244 ریال6:50:04
0.0245 ریال6:49:13
0.0244 ریال6:43:03
0.0245 ریال6:42:14
0.0244 ریال6:36:09
0.0245 ریال6:35:14
0.0245 ریال6:35:13
0.0244 ریال6:29:06
0.0245 ریال6:28:14
0.0244 ریال6:22:04
0.0245 ریال6:21:14
0.0244 ریال6:15:05
0.0244 ریال6:15:04
0.0245 ریال6:14:12
0.0244 ریال6:08:04
0.0245 ریال6:07:14
0.0244 ریال6:01:06
0.0245 ریال6:00:24
0.0245 ریال6:00:21
0.0244 ریال5:57:05
0.0245 ریال5:56:13
0.0244 ریال5:50:06
0.0244 ریال5:50:05
0.0245 ریال5:49:13
0.0244 ریال5:43:05
0.0245 ریال5:42:14
0.0244 ریال5:36:04
0.0245 ریال5:35:14
0.0245 ریال5:35:14
0.0244 ریال5:29:04
0.0245 ریال5:28:13
0.0244 ریال5:22:04
0.0245 ریال5:21:13
0.0244 ریال5:15:04
0.0245 ریال5:14:13
0.0244 ریال5:08:05
0.0245 ریال5:07:13
0.0244 ریال5:01:05
0.0245 ریال5:00:19
0.0245 ریال5:00:18
0.0244 ریال4:57:04
0.0245 ریال4:56:13
0.0244 ریال4:50:05
0.0244 ریال4:50:04
0.0245 ریال4:49:13
0.0244 ریال4:43:04
0.0245 ریال4:42:13
0.0244 ریال4:36:04
0.0245 ریال4:35:13
0.0245 ریال4:35:12
0.0244 ریال4:29:04
0.0245 ریال4:28:12
0.0244 ریال4:22:04
0.0245 ریال4:21:12
0.0244 ریال4:15:04
0.0244 ریال4:15:03
0.0245 ریال4:14:13
0.0244 ریال4:08:04
0.0245 ریال4:07:13
0.0244 ریال4:01:06
0.0245 ریال4:00:19
0.0245 ریال4:00:18
0.0244 ریال3:57:04
0.0245 ریال3:56:13
0.0244 ریال3:50:05
0.0244 ریال3:50:04
0.0245 ریال3:49:11
0.0244 ریال3:43:03
0.0245 ریال3:42:13
0.0244 ریال3:36:05
0.0245 ریال3:35:13
0.0245 ریال3:35:13
0.0244 ریال3:29:03
0.0245 ریال3:28:12
0.0244 ریال3:22:04
0.0245 ریال3:21:13
0.0244 ریال3:15:04
0.0244 ریال3:15:04
0.0245 ریال3:14:12
0.0244 ریال3:08:04
0.0245 ریال3:07:13
0.0244 ریال3:01:05
0.0245 ریال3:00:18
0.0245 ریال3:00:17
0.0244 ریال2:57:04
0.0245 ریال2:56:13
0.0244 ریال2:50:05
0.0244 ریال2:50:04
0.0245 ریال2:49:12
0.0244 ریال2:43:04
0.0245 ریال2:42:13
0.0244 ریال2:36:04
0.0245 ریال2:35:13
0.0245 ریال2:35:12
0.0244 ریال2:29:04
0.0245 ریال2:28:12
0.0244 ریال2:22:04
0.0245 ریال2:21:13
0.0244 ریال2:15:04
0.0244 ریال2:15:04
0.0245 ریال2:14:11
0.0244 ریال2:08:04
0.0245 ریال2:07:14
0.0244 ریال2:01:05
0.0245 ریال2:00:20
0.0245 ریال2:00:19
0.0244 ریال1:57:04
0.0245 ریال1:56:13
0.0244 ریال1:50:05
0.0244 ریال1:50:04
0.0245 ریال1:49:13
0.0244 ریال1:43:04
0.0245 ریال1:42:13
0.0244 ریال1:36:04
0.0245 ریال1:35:13
0.0245 ریال1:35:12
0.0244 ریال1:29:04
0.0245 ریال1:28:12
0.0244 ریال1:22:04
0.0245 ریال1:21:13
0.0244 ریال1:15:05
0.0244 ریال1:15:04
0.0245 ریال1:14:12
0.0244 ریال1:08:04
0.0245 ریال1:07:12
0.0244 ریال1:01:04
0.0245 ریال1:00:18
0.0245 ریال1:00:16
0.0244 ریال0:57:04
0.0245 ریال0:56:12
0.0244 ریال0:50:04
0.0244 ریال0:50:03
0.0245 ریال0:49:11
0.0244 ریال0:43:04
0.0245 ریال0:42:14
0.0244 ریال0:36:04
0.0245 ریال0:35:12
0.0245 ریال0:35:12
0.0244 ریال0:29:04
0.0245 ریال0:28:12
0.0244 ریال0:22:04
0.0245 ریال0:21:12
0.0244 ریال0:15:05
0.0244 ریال0:15:04
0.0245 ریال0:14:11
0.0244 ریال0:08:04
0.0245 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی