شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار لیبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.7086
  • بالاترین قیمت روز:0.7088
  • پایین ترین قیمت روز:0.7086
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7088
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.7086
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دینار لیبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار لیبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7086 ریال21:35:17
0.7086 ریال21:35:17
0.7087 ریال21:29:04
0.7086 ریال21:28:17
0.7087 ریال21:22:05
0.7086 ریال21:21:17
0.7087 ریال21:15:06
0.7087 ریال21:15:04
0.7086 ریال21:14:16
0.7087 ریال21:08:04
0.7086 ریال21:07:17
0.7087 ریال21:01:05
0.7086 ریال21:00:26
0.7086 ریال21:00:24
0.7087 ریال20:57:05
0.7086 ریال20:56:17
0.7087 ریال20:50:06
0.7087 ریال20:50:05
0.7086 ریال20:49:16
0.7087 ریال20:43:06
0.7086 ریال20:42:18
0.7087 ریال20:36:06
0.7086 ریال20:35:16
0.7086 ریال20:35:16
0.7087 ریال20:29:04
0.7086 ریال20:28:16
0.7087 ریال20:22:06
0.7086 ریال20:21:16
0.7087 ریال20:15:04
0.7087 ریال20:15:04
0.7086 ریال20:14:15
0.7087 ریال20:08:06
0.7086 ریال20:07:16
0.7087 ریال20:01:06
0.7086 ریال20:00:29
0.7086 ریال20:00:27
0.7087 ریال19:57:05
0.7086 ریال19:56:16
0.7087 ریال19:50:06
0.7087 ریال19:50:04
0.7086 ریال19:49:15
0.7087 ریال19:43:05
0.7086 ریال19:42:18
0.7087 ریال19:36:05
0.7086 ریال19:35:16
0.7086 ریال19:35:16
0.7087 ریال19:29:04
0.7086 ریال19:28:16
0.7087 ریال19:22:06
0.7086 ریال19:21:16
0.7087 ریال19:15:06
0.7087 ریال19:15:04
0.7086 ریال19:14:15
0.7087 ریال19:08:05
0.7086 ریال19:07:18
0.7087 ریال19:01:06
0.7086 ریال19:00:25
0.7086 ریال19:00:23
0.7087 ریال18:57:04
0.7086 ریال18:56:16
0.7087 ریال18:50:05
0.7087 ریال18:50:05
0.7086 ریال18:49:15
0.7087 ریال18:43:05
0.7086 ریال18:42:16
0.7087 ریال18:36:05
0.7086 ریال18:35:18
0.7086 ریال18:35:17
0.7087 ریال18:29:04
0.7086 ریال18:28:16
0.7087 ریال18:22:04
0.7086 ریال18:21:16
0.7087 ریال18:15:05
0.7087 ریال18:15:04
0.7086 ریال18:14:15
0.7087 ریال18:08:05
0.7086 ریال18:07:18
0.7087 ریال18:01:08
0.7086 ریال18:00:29
0.7086 ریال18:00:29
0.7087 ریال17:57:04
0.7086 ریال17:56:08
0.7087 ریال17:50:06
0.7087 ریال17:50:05
0.7086 ریال17:49:14
0.7087 ریال17:43:05
0.7086 ریال17:42:16
0.7087 ریال17:36:05
0.7086 ریال17:35:17
0.7086 ریال17:35:16
0.7087 ریال17:29:04
0.7086 ریال17:28:15
0.7087 ریال17:22:06
0.7086 ریال17:21:14
0.7087 ریال17:15:05
0.7087 ریال17:15:04
0.7086 ریال17:14:15
0.7087 ریال17:08:06
0.7086 ریال17:07:16
0.7087 ریال17:01:06
0.7086 ریال17:00:28
0.7086 ریال17:00:25
0.7087 ریال16:57:06
0.7086 ریال16:56:15
0.7087 ریال16:50:06
0.7087 ریال16:50:05
0.7086 ریال16:49:14
0.7087 ریال16:43:06
0.7086 ریال16:42:17
0.7087 ریال16:36:06
0.7086 ریال16:35:16
0.7086 ریال16:35:16
0.7087 ریال16:29:05
0.7086 ریال16:28:16
0.7087 ریال16:22:05
0.7086 ریال16:21:16
0.7087 ریال16:15:05
0.7087 ریال16:15:04
0.7086 ریال16:14:15
0.7087 ریال16:08:05
0.7086 ریال16:07:17
0.7087 ریال16:01:06
0.7086 ریال16:00:24
0.7086 ریال16:00:24
0.7087 ریال15:57:05
0.7086 ریال15:56:16
0.7087 ریال15:50:06
0.7087 ریال15:50:05
0.7086 ریال15:49:15
0.7087 ریال15:48:06
0.7086 ریال5:08:04
0.7088 ریال5:07:15
0.7086 ریال5:01:05
0.7088 ریال5:00:19
0.7088 ریال5:00:17
0.7086 ریال4:57:05
0.7088 ریال4:56:14
0.7086 ریال4:50:05
0.7086 ریال4:50:04
0.7088 ریال4:49:14
0.7086 ریال4:43:04
0.7088 ریال4:42:14
0.7086 ریال4:36:04
0.7088 ریال4:35:16
0.7088 ریال4:35:15
0.7086 ریال4:29:04
0.7088 ریال4:28:14
0.7086 ریال4:22:04
0.7088 ریال4:21:14
0.7086 ریال4:15:05
0.7086 ریال4:15:04
0.7088 ریال4:14:13
0.7086 ریال4:08:05
0.7088 ریال4:07:14
0.7086 ریال4:01:06
0.7088 ریال4:00:23
0.7088 ریال4:00:21
0.7086 ریال3:57:05
0.7088 ریال3:56:14
0.7086 ریال3:50:06
0.7086 ریال3:50:04
0.7088 ریال3:49:14
0.7086 ریال3:43:04
0.7088 ریال3:42:15
0.7086 ریال3:36:04
0.7088 ریال3:35:15
0.7088 ریال3:35:15
0.7086 ریال3:29:04
0.7088 ریال3:28:14
0.7086 ریال3:22:04
0.7088 ریال3:21:14
0.7086 ریال3:15:04
0.7086 ریال3:15:04
0.7088 ریال3:14:14
0.7086 ریال3:08:05
0.7088 ریال3:07:14
0.7086 ریال3:01:05
0.7088 ریال3:00:20
0.7088 ریال3:00:20
0.7086 ریال2:57:04
0.7088 ریال2:56:15
0.7086 ریال2:50:05
0.7086 ریال2:50:05
0.7088 ریال2:49:13
0.7086 ریال2:43:04
0.7088 ریال2:42:14
0.7086 ریال2:36:05
0.7088 ریال2:35:15
0.7088 ریال2:35:14
0.7086 ریال2:29:04
0.7088 ریال2:28:15
0.7086 ریال2:22:05
0.7088 ریال2:21:14
0.7086 ریال2:15:04
0.7086 ریال2:15:04
0.7088 ریال2:14:14
0.7086 ریال2:08:04
0.7088 ریال2:07:15
0.7086 ریال2:01:07
0.7088 ریال2:00:29
0.7088 ریال2:00:29
0.7086 ریال1:57:05
0.7088 ریال1:56:15
0.7086 ریال1:50:05
0.7086 ریال1:50:04
0.7088 ریال1:49:14
0.7086 ریال1:43:05
0.7088 ریال1:42:16
0.7086 ریال1:36:04
0.7088 ریال1:35:16
0.7088 ریال1:35:14
0.7086 ریال1:29:04
0.7088 ریال1:28:15
0.7086 ریال1:22:05
0.7088 ریال1:21:15
0.7086 ریال1:15:06
0.7086 ریال1:15:05
0.7088 ریال1:14:14
0.7086 ریال1:08:05
0.7088 ریال1:07:14
0.7086 ریال1:01:06
0.7088 ریال1:00:21
0.7088 ریال1:00:19
0.7086 ریال0:57:05
0.7088 ریال0:56:14
0.7086 ریال0:50:06
0.7086 ریال0:50:05
0.7088 ریال0:49:13
0.7086 ریال0:43:04
0.7088 ریال0:42:15
0.7086 ریال0:36:04
0.7088 ریال0:35:14
0.7088 ریال0:35:14
0.7086 ریال0:29:04
0.7088 ریال0:28:13
0.7086 ریال0:22:05
0.7088 ریال0:21:16
0.7086 ریال0:15:04
0.7086 ریال0:15:03
0.7088 ریال0:14:14
0.7086 ریال0:08:06
0.7088 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی