iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KZT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0026
  • بالاترین قیمت روز:0.0027
  • پایین ترین قیمت روز:0.0026
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0027
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۶:۳۶
  • نرخ روز گذشته:0.0026
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک KZT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک KZT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0026 ریال15:56:36
0.0027 ریال15:50:34
0.0027 ریال15:50:33
0.0026 ریال15:49:34
0.0027 ریال15:43:19
0.0026 ریال15:42:35
0.0027 ریال15:36:26
0.0026 ریال15:35:45
0.0026 ریال15:35:44
0.0027 ریال15:32:31
0.0026 ریال15:27:19
0.0027 ریال15:22:21
0.0026 ریال15:21:39
0.0027 ریال15:15:20
0.0027 ریال15:15:18
0.0026 ریال15:14:29
0.0027 ریال15:08:18
0.0026 ریال15:07:39
0.0027 ریال15:01:34
0.0026 ریال15:01:19
0.0026 ریال15:01:15
0.0027 ریال14:57:16
0.0026 ریال14:56:35
0.0027 ریال14:50:25
0.0027 ریال14:50:21
0.0026 ریال14:49:27
0.0027 ریال14:43:15
0.0026 ریال14:42:32
0.0027 ریال14:36:30
0.0026 ریال14:35:48
0.0026 ریال14:35:47
0.0027 ریال14:29:17
0.0026 ریال14:28:29
0.0027 ریال14:22:22
0.0026 ریال14:21:37
0.0027 ریال14:15:23
0.0027 ریال14:15:21
0.0026 ریال14:14:34
0.0027 ریال14:08:19
0.0026 ریال14:07:30
0.0027 ریال14:01:29
0.0026 ریال14:01:10
0.0026 ریال14:01:09
0.0027 ریال13:57:17
0.0026 ریال13:56:38
0.0027 ریال13:50:19
0.0027 ریال13:50:19
0.0026 ریال13:49:29
0.0027 ریال13:43:12
0.0026 ریال13:42:42
0.0027 ریال13:36:16
0.0026 ریال13:35:42
0.0026 ریال13:35:40
0.0027 ریال13:29:08
0.0026 ریال13:28:27
0.0027 ریال13:22:12
0.0026 ریال13:21:30
0.0027 ریال13:15:18
0.0027 ریال13:15:15
0.0026 ریال13:14:30
0.0027 ریال13:08:12
0.0026 ریال13:07:26
0.0027 ریال12:12:14
0.0026 ریال12:08:18
0.0027 ریال12:01:40
0.0027 ریال12:01:36
0.0026 ریال11:57:18
0.0027 ریال11:56:54
0.0026 ریال11:50:18
0.0026 ریال11:50:15
0.0027 ریال11:49:28
0.0026 ریال11:43:12
0.0027 ریال11:42:41
0.0026 ریال11:36:16
0.0027 ریال11:35:43
0.0027 ریال11:35:40
0.0026 ریال11:29:12
0.0027 ریال11:28:36
0.0026 ریال11:22:16
0.0027 ریال11:21:40
0.0026 ریال11:15:16
0.0026 ریال11:15:16
0.0027 ریال11:14:31
0.0026 ریال11:08:12
0.0027 ریال11:07:28
0.0026 ریال11:01:26
0.0027 ریال11:01:00
0.0027 ریال11:00:57
0.0026 ریال10:57:10
0.0027 ریال10:56:34
0.0026 ریال10:50:16
0.0026 ریال10:50:15
0.0027 ریال10:49:27
0.0026 ریال10:43:10
0.0027 ریال10:42:33
0.0026 ریال10:36:11
0.0027 ریال10:35:33
0.0027 ریال10:35:31
0.0026 ریال10:29:08
0.0027 ریال10:28:21
0.0026 ریال10:22:10
0.0027 ریال10:21:28
0.0026 ریال10:15:11
0.0026 ریال10:15:11
0.0027 ریال10:14:30
0.0026 ریال10:08:08
0.0027 ریال10:07:22
0.0026 ریال10:01:21
0.0027 ریال10:00:55
0.0027 ریال10:00:48
0.0026 ریال9:57:07
0.0027 ریال9:56:27
0.0026 ریال9:50:10
0.0026 ریال9:50:09
0.0027 ریال9:49:20
0.0026 ریال9:43:07
0.0027 ریال9:42:20
0.0026 ریال9:36:10
0.0027 ریال9:35:26
0.0027 ریال9:35:25
0.0026 ریال9:29:07
0.0027 ریال9:28:20
0.0026 ریال9:22:07
0.0027 ریال9:21:21
0.0026 ریال9:15:08
0.0026 ریال9:15:08
0.0027 ریال9:14:17
0.0026 ریال9:08:08
0.0027 ریال9:07:19
0.0026 ریال9:01:11
0.0027 ریال9:00:41
0.0027 ریال9:00:40
0.0026 ریال8:57:06
0.0027 ریال8:56:20
0.0026 ریال8:50:09
0.0026 ریال8:50:08
0.0027 ریال8:49:16
0.0026 ریال8:43:06
0.0027 ریال8:42:17
0.0026 ریال8:36:08
0.0027 ریال8:35:22
0.0027 ریال8:35:22
0.0026 ریال8:29:06
0.0027 ریال8:28:16
0.0026 ریال8:22:06
0.0027 ریال8:21:21
0.0026 ریال8:15:05
0.0027 ریال8:14:16
0.0026 ریال8:08:07
0.0027 ریال8:07:16
0.0026 ریال8:01:11
0.0027 ریال8:00:36
0.0027 ریال8:00:36
0.0026 ریال7:57:05
0.0027 ریال7:56:16
0.0026 ریال7:50:07
0.0026 ریال7:50:07
0.0027 ریال7:49:15
0.0026 ریال7:43:04
0.0027 ریال7:42:17
0.0026 ریال7:36:06
0.0027 ریال7:35:28
0.0027 ریال7:35:20
0.0026 ریال7:29:05
0.0027 ریال7:28:18
0.0026 ریال7:22:06
0.0027 ریال7:21:20
0.0026 ریال7:15:08
0.0026 ریال7:15:08
0.0027 ریال7:14:16
0.0026 ریال7:08:05
0.0027 ریال7:07:16
0.0026 ریال7:01:10
0.0027 ریال7:00:35
0.0027 ریال7:00:31
0.0026 ریال6:57:06
0.0027 ریال6:56:18
0.0026 ریال6:50:08
0.0026 ریال6:50:07
0.0027 ریال6:49:16
0.0026 ریال6:43:05
0.0027 ریال6:42:17
0.0026 ریال6:36:06
0.0027 ریال6:35:24
0.0027 ریال6:35:23
0.0026 ریال6:29:05
0.0027 ریال6:28:15
0.0026 ریال6:22:06
0.0027 ریال6:21:20
0.0026 ریال6:15:04
0.0027 ریال6:14:24
0.0026 ریال6:08:19
0.0027 ریال6:07:30
0.0026 ریال6:01:41
0.0027 ریال6:00:58
0.0027 ریال6:00:57
0.0026 ریال5:57:18
0.0027 ریال5:56:30
0.0026 ریال5:50:23
0.0026 ریال5:50:23
0.0027 ریال5:49:26
0.0026 ریال5:43:17
0.0027 ریال5:42:25
0.0026 ریال5:36:20
0.0027 ریال5:35:34
0.0027 ریال5:35:34
0.0026 ریال5:29:16
0.0027 ریال5:28:25
0.0026 ریال5:22:17
0.0027 ریال5:21:35
0.0026 ریال5:15:18
0.0026 ریال5:15:18
0.0027 ریال5:14:24
0.0026 ریال5:08:14
0.0027 ریال5:07:23
0.0026 ریال5:01:27
0.0027 ریال5:00:43
0.0027 ریال5:00:42
0.0026 ریال4:57:12
0.0027 ریال4:56:24
0.0026 ریال4:50:17
0.0026 ریال4:50:16
0.0027 ریال4:49:21
0.0026 ریال4:43:10
0.0027 ریال4:42:18
0.0026 ریال4:36:09
0.0027 ریال4:35:21
0.0027 ریال4:35:19
0.0026 ریال4:29:08
0.0027 ریال4:28:16
0.0026 ریال4:22:07
0.0027 ریال4:21:18
0.0026 ریال4:15:07
0.0026 ریال4:15:07
0.0027 ریال4:14:16
0.0026 ریال4:08:05
0.0027 ریال4:07:15
0.0026 ریال4:01:08
0.0027 ریال4:00:30
0.0027 ریال4:00:29
0.0026 ریال3:57:05
0.0027 ریال3:56:15
0.0026 ریال3:50:06
0.0026 ریال3:50:05
0.0027 ریال3:49:14
0.0026 ریال3:43:05
0.0027 ریال3:42:13
0.0026 ریال3:36:15
0.0027 ریال3:35:25
0.0027 ریال3:35:23
0.0026 ریال3:29:15
0.0027 ریال3:28:20
0.0026 ریال3:22:12
0.0027 ریال3:21:24
0.0026 ریال3:15:12
0.0026 ریال3:15:11
0.0027 ریال3:14:19
0.0026 ریال3:08:09
0.0027 ریال3:07:18
0.0026 ریال3:01:15
0.0027 ریال3:00:38
0.0027 ریال3:00:36
0.0026 ریال2:57:09
0.0027 ریال2:56:18
0.0026 ریال2:50:12
0.0026 ریال2:50:11
0.0027 ریال2:49:18
0.0026 ریال2:43:08
0.0027 ریال2:42:16
0.0026 ریال2:36:08
0.0027 ریال2:35:18
0.0027 ریال2:35:18
0.0026 ریال2:29:06
0.0027 ریال2:28:15
0.0026 ریال2:22:07
0.0027 ریال2:21:18
0.0026 ریال2:15:07
0.0026 ریال2:15:07
0.0027 ریال2:14:16
0.0026 ریال2:08:05
0.0027 ریال2:07:14
0.0026 ریال2:01:10
0.0027 ریال2:00:31
0.0027 ریال2:00:30
0.0026 ریال1:57:04
0.0027 ریال1:56:14
0.0026 ریال1:50:12
0.0026 ریال1:50:10
0.0027 ریال1:49:16
0.0026 ریال1:43:06
0.0027 ریال1:42:16
0.0026 ریال1:36:08
0.0027 ریال1:35:21
0.0027 ریال1:35:19
0.0026 ریال1:29:05
0.0027 ریال1:28:15
0.0026 ریال1:22:05
0.0027 ریال1:21:21
0.0026 ریال1:15:05
0.0026 ریال1:15:04
0.0027 ریال1:14:15
0.0026 ریال1:08:05
0.0027 ریال1:07:15
0.0026 ریال1:01:10
0.0027 ریال1:00:33
0.0027 ریال1:00:22
0.0026 ریال0:57:05
0.0027 ریال0:56:18
0.0026 ریال0:50:07
0.0026 ریال0:50:06
0.0027 ریال0:49:14
0.0026 ریال0:43:05
0.0027 ریال0:42:15
0.0026 ریال0:36:08
0.0027 ریال0:35:22
0.0027 ریال0:35:20
0.0026 ریال0:29:06
0.0027 ریال0:28:13
0.0026 ریال0:22:05
0.0027 ریال0:21:19
0.0026 ریال0:15:06
0.0026 ریال0:15:06
0.0027 ریال0:14:16
0.0026 ریال0:08:05
0.0027 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات