شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار کویت / دلار

  • نرخ فعلی:3.2096
  • بالاترین قیمت روز:3.2403
  • پایین ترین قیمت روز:3.2057
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.96%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2069
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:3.2138
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک دینار کویت / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار کویت / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2096 ریال20:29:24
3.2057 ریال20:28:33
3.2096 ریال19:41:26
3.2121 ریال19:36:26
3.213 ریال19:35:34
3.213 ریال19:35:33
3.2096 ریال19:31:30
3.213 ریال16:36:25
3.2057 ریال16:35:39
3.2057 ریال16:35:37
3.2214 ریال16:29:25
3.2057 ریال16:28:35
3.2214 ریال16:01:37
3.2246 ریال16:01:05
3.2246 ریال16:01:02
3.2214 ریال15:57:24
3.2246 ریال15:56:37
3.2214 ریال15:51:29
3.2246 ریال15:36:28
3.2297 ریال15:35:35
3.2297 ریال15:35:35
3.2246 ریال15:29:24
3.2297 ریال15:28:34
3.2246 ریال15:22:24
3.2297 ریال15:21:38
3.2246 ریال15:15:27
3.2246 ریال15:15:27
3.2297 ریال15:14:31
3.2246 ریال15:08:24
3.2297 ریال15:07:33
3.2246 ریال15:06:30
3.2297 ریال15:01:42
3.2069 ریال15:01:14
3.2069 ریال15:01:13
3.2297 ریال14:57:32
3.2069 ریال14:56:49
3.2297 ریال14:50:46
3.2297 ریال14:50:43
3.2069 ریال14:49:47
3.2297 ریال14:43:37
3.2069 ریال14:42:40
3.2297 ریال14:36:37
3.2069 ریال14:35:51
3.2069 ریال14:35:49
3.2297 ریال14:29:27
3.2069 ریال14:28:39
3.2297 ریال14:26:31
3.2241 ریال14:22:30
3.2069 ریال14:21:44
3.2241 ریال14:15:36
3.2241 ریال14:15:34
3.2069 ریال14:14:36
3.2241 ریال14:08:33
3.2069 ریال14:07:45
3.2241 ریال14:01:46
3.2069 ریال14:01:19
3.2069 ریال14:01:17
3.2241 ریال13:57:29
3.2069 ریال13:56:36
3.2241 ریال13:50:33
3.2241 ریال13:50:32
3.2069 ریال13:49:37
3.2241 ریال13:43:28
3.2069 ریال13:42:37
3.2241 ریال13:36:33
3.2069 ریال13:35:43
3.2069 ریال13:35:41
3.2241 ریال13:29:26
3.2069 ریال13:28:34
3.2241 ریال13:22:27
3.2069 ریال13:21:39
3.2241 ریال13:15:32
3.2241 ریال13:15:30
3.2069 ریال13:14:33
3.2241 ریال13:08:25
3.2069 ریال13:07:31
3.2241 ریال13:01:35
3.2069 ریال13:00:54
3.2069 ریال13:00:54
3.2224 ریال12:57:26
3.2069 ریال12:56:32
3.2227 ریال12:50:30
3.2227 ریال12:50:28
3.2069 ریال12:49:29
3.2227 ریال12:43:23
3.2069 ریال12:42:33
3.2227 ریال12:41:25
3.2237 ریال12:36:26
3.2069 ریال12:35:34
3.2069 ریال12:35:34
3.2235 ریال12:29:23
3.2069 ریال12:28:32
3.2235 ریال12:26:25
3.2239 ریال12:22:24
3.2069 ریال12:21:35
3.2239 ریال12:15:27
3.2239 ریال12:15:24
3.2069 ریال12:14:28
3.2239 ریال11:43:23
3.2069 ریال11:42:33
3.2239 ریال11:36:23
3.2069 ریال11:35:35
3.2069 ریال11:35:34
3.2239 ریال11:29:20
3.2069 ریال11:28:13
3.2239 ریال11:22:04
3.2403 ریال11:21:14
3.2239 ریال11:16:05
3.2403 ریال10:57:03
3.2148 ریال9:06:04
3.2114 ریال9:01:05
3.2148 ریال7:29:04
3.2069 ریال7:28:11
3.2148 ریال7:22:04
3.2069 ریال7:21:12
3.2148 ریال7:15:04
3.2148 ریال7:15:04
3.2069 ریال7:14:11
3.2148 ریال7:08:04
3.2069 ریال7:07:12
3.2148 ریال7:01:05
3.2069 ریال7:00:18
3.2069 ریال7:00:17
3.2148 ریال6:57:04
3.2069 ریال6:56:12
3.2148 ریال6:50:05
3.2148 ریال6:50:04
3.2069 ریال6:49:12
3.2148 ریال6:43:04
3.2069 ریال6:42:11
3.2148 ریال6:36:04
3.2069 ریال6:35:12
3.2069 ریال6:35:12
3.2148 ریال6:29:04
3.2069 ریال6:28:11
3.2148 ریال6:22:03
3.2069 ریال6:21:16
3.2148 ریال6:15:06
3.2148 ریال6:15:06
3.2069 ریال6:14:11
3.2148 ریال6:08:04
3.2069 ریال6:07:12
3.2148 ریال4:29:04
3.2069 ریال4:28:06
3.2148 ریال4:22:04
3.2069 ریال4:21:07
3.2148 ریال4:15:04
3.2148 ریال4:15:04
3.2069 ریال4:14:06
3.2148 ریال4:08:04
3.2069 ریال4:07:07
3.2148 ریال4:01:04
3.2069 ریال4:00:11
3.2069 ریال4:00:11
3.2148 ریال3:57:04
3.2069 ریال3:56:07
3.2148 ریال3:50:04
3.2148 ریال3:50:04
3.2069 ریال3:49:06
3.2148 ریال3:43:03
3.2069 ریال3:42:07
3.2148 ریال3:36:04
3.2069 ریال3:35:10
3.2069 ریال3:35:10
3.2148 ریال2:36:04
3.2069 ریال2:35:12
3.2069 ریال2:35:11
3.2148 ریال2:29:04
3.2069 ریال2:28:12
3.2148 ریال2:01:06
3.2069 ریال2:00:16
3.2069 ریال2:00:15
3.2148 ریال1:57:04
3.2069 ریال1:56:11
3.2148 ریال1:50:05
3.2148 ریال1:50:04
3.2069 ریال1:49:09
3.2148 ریال1:43:04
3.2069 ریال1:42:10
3.2148 ریال1:36:04
3.2069 ریال1:35:11
3.2069 ریال1:35:10
3.2138 ریال1:29:04
3.2069 ریال1:28:11
3.2138 ریال1:22:03
3.2069 ریال1:21:11
3.2138 ریال1:15:04
3.2138 ریال1:15:03
3.2069 ریال1:14:09
3.2138 ریال0:43:04
3.2069 ریال0:42:11
3.2138 ریال0:36:04
3.2069 ریال0:35:12
3.2069 ریال0:35:11
3.2138 ریال0:29:04
3.2069 ریال0:28:11
3.2138 ریال0:22:03
3.2069 ریال0:21:10
3.2138 ریال0:15:04
3.2138 ریال0:15:04
3.2069 ریال0:14:09
3.2138 ریال0:08:04
3.2069 ریال0:07:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی