شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Karachi 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 255.73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 585.27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,341.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,977.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.61%