شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کوتزال گواتمالا / دلار

  • نرخ فعلی:0.1302
  • بالاترین قیمت روز:0.1302
  • پایین ترین قیمت روز:0.1301
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1301
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.1302
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کوتزال گواتمالا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کوتزال گواتمالا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1302 ریال10:50:07
0.1302 ریال10:50:06
0.1301 ریال10:49:16
0.1302 ریال10:43:06
0.1301 ریال10:42:17
0.1302 ریال10:36:06
0.1301 ریال10:35:19
0.1301 ریال10:35:18
0.1302 ریال10:29:05
0.1301 ریال10:28:16
0.1302 ریال10:22:05
0.1301 ریال10:21:17
0.1302 ریال10:15:06
0.1302 ریال10:15:05
0.1301 ریال10:14:15
0.1302 ریال10:08:05
0.1301 ریال10:07:16
0.1302 ریال10:01:07
0.1301 ریال10:00:24
0.1301 ریال10:00:23
0.1302 ریال9:57:06
0.1301 ریال9:56:17
0.1302 ریال9:50:06
0.1302 ریال9:50:06
0.1301 ریال9:49:14
0.1302 ریال9:43:05
0.1301 ریال9:42:18
0.1302 ریال9:36:06
0.1301 ریال9:35:16
0.1301 ریال9:35:16
0.1302 ریال9:29:06
0.1301 ریال9:28:16
0.1302 ریال9:22:06
0.1301 ریال9:21:16
0.1302 ریال9:15:07
0.1302 ریال9:15:05
0.1301 ریال9:14:15
0.1302 ریال9:08:05
0.1301 ریال9:07:16
0.1302 ریال9:01:06
0.1301 ریال9:00:22
0.1301 ریال9:00:22
0.1302 ریال8:57:06
0.1301 ریال8:56:17
0.1302 ریال8:50:07
0.1302 ریال8:50:06
0.1301 ریال8:49:15
0.1302 ریال8:43:06
0.1301 ریال8:42:16
0.1302 ریال8:36:05
0.1301 ریال8:35:16
0.1301 ریال8:35:15
0.1302 ریال8:29:05
0.1301 ریال8:28:16
0.1302 ریال8:22:06
0.1301 ریال8:21:15
0.1302 ریال8:15:06
0.1302 ریال8:15:06
0.1301 ریال8:14:14
0.1302 ریال8:08:06
0.1301 ریال8:07:16
0.1302 ریال8:01:07
0.1301 ریال8:00:23
0.1301 ریال8:00:22
0.1302 ریال7:57:06
0.1301 ریال7:56:16
0.1302 ریال7:50:05
0.1302 ریال7:50:05
0.1301 ریال7:49:15
0.1302 ریال7:43:05
0.1301 ریال7:42:14
0.1302 ریال7:36:06
0.1301 ریال7:35:16
0.1301 ریال7:35:15
0.1302 ریال7:29:05
0.1301 ریال7:28:15
0.1302 ریال7:22:06
0.1301 ریال7:21:14
0.1302 ریال7:15:06
0.1302 ریال7:15:05
0.1301 ریال7:14:15
0.1302 ریال7:08:05
0.1301 ریال7:07:15
0.1302 ریال7:01:06
0.1301 ریال7:00:22
0.1301 ریال7:00:20
0.1302 ریال6:57:05
0.1301 ریال6:56:15
0.1302 ریال6:50:07
0.1302 ریال6:50:06
0.1301 ریال6:49:13
0.1302 ریال6:43:06
0.1301 ریال6:42:16
0.1302 ریال6:36:06
0.1301 ریال6:35:16
0.1301 ریال6:35:14
0.1302 ریال6:29:05
0.1301 ریال6:28:15
0.1302 ریال6:22:06
0.1301 ریال6:21:16
0.1302 ریال6:15:06
0.1302 ریال6:15:05
0.1301 ریال6:14:15
0.1302 ریال6:08:06
0.1301 ریال6:07:15
0.1302 ریال6:01:07
0.1301 ریال6:00:23
0.1301 ریال6:00:23
0.1302 ریال5:57:06
0.1301 ریال5:56:16
0.1302 ریال5:50:06
0.1302 ریال5:50:05
0.1301 ریال5:49:14
0.1302 ریال5:43:05
0.1301 ریال5:42:16
0.1302 ریال5:36:06
0.1301 ریال5:35:15
0.1301 ریال5:35:14
0.1302 ریال5:29:05
0.1301 ریال5:28:17
0.1302 ریال5:23:06
0.1301 ریال5:21:16
0.1302 ریال5:15:06
0.1302 ریال5:15:05
0.1301 ریال5:14:14
0.1302 ریال5:08:06
0.1301 ریال5:07:16
0.1302 ریال5:01:06
0.1301 ریال5:00:28
0.1301 ریال5:00:27
0.1302 ریال4:57:06
0.1301 ریال4:56:15
0.1302 ریال4:50:06
0.1302 ریال4:50:05
0.1301 ریال4:49:15
0.1302 ریال4:43:05
0.1301 ریال4:42:16
0.1302 ریال4:36:05
0.1301 ریال4:35:15
0.1301 ریال4:35:15
0.1302 ریال4:29:05
0.1301 ریال4:28:15
0.1302 ریال4:22:05
0.1301 ریال4:21:15
0.1302 ریال4:15:04
0.1302 ریال4:15:04
0.1301 ریال4:14:13
0.1302 ریال4:08:05
0.1301 ریال4:07:15
0.1302 ریال4:01:06
0.1301 ریال4:00:25
0.1301 ریال4:00:23
0.1302 ریال3:57:04
0.1301 ریال3:56:15
0.1302 ریال3:50:06
0.1302 ریال3:50:06
0.1301 ریال3:49:14
0.1302 ریال3:43:04
0.1301 ریال3:42:14
0.1302 ریال3:36:05
0.1301 ریال3:35:14
0.1301 ریال3:35:13
0.1302 ریال3:29:05
0.1301 ریال3:28:14
0.1302 ریال3:22:04
0.1301 ریال3:21:13
0.1302 ریال3:15:05
0.1302 ریال3:15:05
0.1301 ریال3:14:12
0.1302 ریال3:08:04
0.1301 ریال3:07:14
0.1302 ریال3:01:04
0.1301 ریال3:00:19
0.1301 ریال3:00:19
0.1302 ریال2:57:06
0.1301 ریال2:56:15
0.1302 ریال2:50:06
0.1302 ریال2:50:04
0.1301 ریال2:49:13
0.1302 ریال2:43:04
0.1301 ریال2:42:15
0.1302 ریال2:36:05
0.1301 ریال2:35:15
0.1301 ریال2:35:14
0.1302 ریال2:29:04
0.1301 ریال2:28:14
0.1302 ریال2:22:04
0.1301 ریال2:21:15
0.1302 ریال2:15:05
0.1302 ریال2:15:04
0.1301 ریال2:14:13
0.1302 ریال2:08:05
0.1301 ریال2:07:15
0.1302 ریال2:01:06
0.1301 ریال2:00:23
0.1301 ریال2:00:23
0.1302 ریال1:57:05
0.1301 ریال1:56:14
0.1302 ریال1:50:05
0.1302 ریال1:50:04
0.1301 ریال1:49:13
0.1302 ریال1:43:04
0.1301 ریال1:42:14
0.1302 ریال1:36:04
0.1301 ریال1:35:13
0.1301 ریال1:35:13
0.1302 ریال1:29:04
0.1301 ریال1:28:14
0.1302 ریال1:22:04
0.1301 ریال1:21:13
0.1302 ریال1:15:05
0.1302 ریال1:15:04
0.1301 ریال1:14:13
0.1302 ریال1:08:05
0.1301 ریال1:07:13
0.1302 ریال1:01:05
0.1301 ریال1:00:18
0.1301 ریال1:00:18
0.1302 ریال0:57:05
0.1301 ریال0:56:14
0.1302 ریال0:50:04
0.1302 ریال0:50:03
0.1301 ریال0:49:13
0.1302 ریال0:43:04
0.1301 ریال0:42:15
0.1302 ریال0:36:04
0.1301 ریال0:35:13
0.1301 ریال0:35:13
0.1302 ریال0:29:04
0.1301 ریال0:28:14
0.1302 ریال0:22:04
0.1301 ریال0:21:14
0.1302 ریال0:15:04
0.1302 ریال0:15:03
0.1301 ریال0:14:13
0.1302 ریال0:08:05
0.1301 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی