شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده شنبه ای

  • نرخ فعلی:21,820,000
  • بالاترین قیمت روز:21,820,000
  • پایین ترین قیمت روز:21,660,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:60,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.74%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,800,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:21,660,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:160,000

نمودار کندل استیک آبشده شنبه ای در روز جاری

نمودار کندل استیک آبشده شنبه ای در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,820,000 ریال16:50:28
21,810,000 ریال16:49:04
21,800,000 ریال16:47:56
21,820,000 ریال16:47:35
21,810,000 ریال16:46:53
21,800,000 ریال16:46:13
21,820,000 ریال16:45:07
21,810,000 ریال16:44:45
21,820,000 ریال16:43:42
21,810,000 ریال16:43:05
21,800,000 ریال16:42:38
21,810,000 ریال16:41:34
21,800,000 ریال16:41:15
21,810,000 ریال16:40:54
21,800,000 ریال16:40:34
21,810,000 ریال16:39:47
21,800,000 ریال16:39:09
21,810,000 ریال16:34:51
21,800,000 ریال16:34:32
21,810,000 ریال16:33:27
21,800,000 ریال16:33:06
21,810,000 ریال16:30:38
21,800,000 ریال16:28:52
21,790,000 ریال16:28:30
21,800,000 ریال16:26:25
21,790,000 ریال16:25:22
21,800,000 ریال16:24:17
21,790,000 ریال16:23:33
21,800,000 ریال16:23:12
21,790,000 ریال16:22:51
21,800,000 ریال16:22:12
21,780,000 ریال16:20:24
21,790,000 ریال16:16:29
21,780,000 ریال16:13:40
21,790,000 ریال16:11:35
21,780,000 ریال16:08:45
21,770,000 ریال16:08:24
21,780,000 ریال16:07:40
21,760,000 ریال16:07:22
21,770,000 ریال16:06:22
21,760,000 ریال16:05:36
21,770,000 ریال16:01:24
21,760,000 ریال16:01:09
21,770,000 ریال16:00:38
21,760,000 ریال15:59:53
21,770,000 ریال15:58:50
21,750,000 ریال15:57:27
21,760,000 ریال15:56:23
21,750,000 ریال15:54:15
21,760,000 ریال15:51:49
21,770,000 ریال15:50:47
21,760,000 ریال15:48:36
21,750,000 ریال15:48:16
21,760,000 ریال15:46:09
21,750,000 ریال15:45:48
21,760,000 ریال15:45:07
21,750,000 ریال15:42:57
21,740,000 ریال15:42:16
21,750,000 ریال15:41:35
21,740,000 ریال15:41:12
21,750,000 ریال15:40:31
21,740,000 ریال15:40:11
21,750,000 ریال15:38:44
21,740,000 ریال15:37:39
21,750,000 ریال15:36:17
21,740,000 ریال15:35:54
21,750,000 ریال15:34:51
21,730,000 ریال15:34:11
21,740,000 ریال15:33:48
21,750,000 ریال15:32:22
21,740,000 ریال15:31:41
21,750,000 ریال15:31:21
21,740,000 ریال15:31:09
21,750,000 ریال15:30:39
21,740,000 ریال15:30:19
21,750,000 ریال15:29:32
21,740,000 ریال15:28:50
21,750,000 ریال15:27:06
21,740,000 ریال15:26:43
21,730,000 ریال15:26:22
21,740,000 ریال15:22:09
21,730,000 ریال15:21:46
21,740,000 ریال15:21:07
21,750,000 ریال15:20:22
21,740,000 ریال15:20:07
21,750,000 ریال15:18:56
21,740,000 ریال15:17:53
21,750,000 ریال15:15:46
21,740,000 ریال15:15:27
21,750,000 ریال15:14:43
21,740,000 ریال15:14:05
21,730,000 ریال15:13:38
21,740,000 ریال15:12:15
21,730,000 ریال15:11:55
21,750,000 ریال15:11:33
21,740,000 ریال15:11:11
21,750,000 ریال15:09:45
21,740,000 ریال15:09:25
21,750,000 ریال15:07:06
21,740,000 ریال15:06:16
21,770,000 ریال15:01:43
21,750,000 ریال14:54:15
21,760,000 ریال14:53:32
21,750,000 ریال14:53:12
21,760,000 ریال14:52:08
21,780,000 ریال14:48:34
21,760,000 ریال14:48:13
21,770,000 ریال14:47:32
21,750,000 ریال14:47:11
21,770,000 ریال14:46:29
21,760,000 ریال14:38:21
21,750,000 ریال14:35:54
21,760,000 ریال14:34:48
21,750,000 ریال14:34:28
21,760,000 ریال14:34:10
21,750,000 ریال14:33:26
21,760,000 ریال14:30:35
21,750,000 ریال14:30:17
21,780,000 ریال14:24:14
21,770,000 ریال14:23:31
21,760,000 ریال14:23:11
21,770,000 ریال14:22:48
21,760,000 ریال14:20:23
21,770,000 ریال14:16:27
21,780,000 ریال14:14:40
21,770,000 ریال14:12:54
21,780,000 ریال14:11:11
21,800,000 ریال14:08:41
21,790,000 ریال14:08:21
21,800,000 ریال14:08:05
21,790,000 ریال14:07:17
21,800,000 ریال14:05:53
21,790,000 ریال14:05:10
21,800,000 ریال14:04:09
21,780,000 ریال14:03:45
21,790,000 ریال14:00:15
21,780,000 ریال13:59:30
21,770,000 ریال13:59:10
21,780,000 ریال13:57:23
21,790,000 ریال13:57:07
21,770,000 ریال13:55:36
21,760,000 ریال13:51:22
21,750,000 ریال13:48:13
21,740,000 ریال13:47:50
21,730,000 ریال13:42:35
21,740,000 ریال13:35:54
21,730,000 ریال13:33:25
21,740,000 ریال13:33:08
21,730,000 ریال13:30:15
21,740,000 ریال13:29:09
21,730,000 ریال13:28:08
21,740,000 ریال13:24:13
21,730,000 ریال13:22:29
21,740,000 ریال13:22:09
21,750,000 ریال13:21:08
21,730,000 ریال13:20:44
21,750,000 ریال13:17:32
21,740,000 ریال13:17:10
21,750,000 ریال13:16:09
21,730,000 ریال13:14:43
21,740,000 ریال13:09:05
21,730,000 ریال13:08:06
21,740,000 ریال13:04:48
21,730,000 ریال13:01:18
21,740,000 ریال13:00:36
21,730,000 ریال13:00:17
21,740,000 ریال12:59:10
21,730,000 ریال12:57:43
21,740,000 ریال12:56:05
21,730,000 ریال12:51:45
21,740,000 ریال12:50:21
21,720,000 ریال12:45:24
21,710,000 ریال12:45:04
21,720,000 ریال12:43:37
21,740,000 ریال12:41:33
21,730,000 ریال12:41:10
21,720,000 ریال12:38:41
21,730,000 ریال12:38:21
21,720,000 ریال12:33:44
21,700,000 ریال12:32:41
21,720,000 ریال12:32:07
21,700,000 ریال12:31:38
21,660,000 ریال12:31:20
21,720,000 ریال12:30:19
21,710,000 ریال12:29:31
21,720,000 ریال12:28:48
21,710,000 ریال12:28:29
21,730,000 ریال12:27:05
21,720,000 ریال12:26:43
21,740,000 ریال12:26:20
21,730,000 ریال12:25:41
21,740,000 ریال12:25:17
21,730,000 ریال12:23:12
21,740,000 ریال12:21:47
21,730,000 ریال12:20:08
21,740,000 ریال12:19:39
21,730,000 ریال12:17:33
21,740,000 ریال12:16:29
21,750,000 ریال12:14:42
21,740,000 ریال12:12:57
21,760,000 ریال12:12:36
21,740,000 ریال12:10:51
21,750,000 ریال12:10:29
21,740,000 ریال12:10:08
21,750,000 ریال12:08:42
21,740,000 ریال12:08:06
21,750,000 ریال12:07:38
21,740,000 ریال12:07:18
21,750,000 ریال12:05:54
21,760,000 ریال12:04:49
21,770,000 ریال12:04:29
21,780,000 ریال12:03:25
21,770,000 ریال11:58:28
21,780,000 ریال11:58:05
21,770,000 ریال11:57:44
21,780,000 ریال11:56:19
21,790,000 ریال11:56:05
21,770,000 ریال11:54:54
21,790,000 ریال11:54:34
21,770,000 ریال11:52:28
21,780,000 ریال11:52:08
21,770,000 ریال11:51:05
21,760,000 ریال11:47:53
21,780,000 ریال11:47:10
21,740,000 ریال11:46:48
21,750,000 ریال11:41:52
21,760,000 ریال11:41:32
21,740,000 ریال11:41:11
21,760,000 ریال11:40:10
21,750,000 ریال11:36:16
21,760,000 ریال11:35:53
21,770,000 ریال11:35:33
21,750,000 ریال11:33:27
21,760,000 ریال11:32:45
21,750,000 ریال11:31:21
21,760,000 ریال11:29:54
21,740,000 ریال11:29:13
21,750,000 ریال11:27:05
21,740,000 ریال11:26:22
21,750,000 ریال11:26:05
21,730,000 ریال11:23:12
21,740,000 ریال11:22:50
21,720,000 ریال11:20:43
21,730,000 ریال11:19:04
21,740,000 ریال11:16:10
21,730,000 ریال11:13:40
21,750,000 ریال11:11:56
21,760,000 ریال11:11:36
21,750,000 ریال11:08:24
21,780,000 ریال11:03:49
21,790,000 ریال11:01:42
21,800,000 ریال11:00:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات