شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده نقدی

  • نرخ فعلی:22150000
  • بالاترین قیمت روز:22250000
  • پایین ترین قیمت روز:22100000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:22,210,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸ بهمن
  • نرخ روز گذشته:22,150,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک آبشده نقدی در روز جاری

نمودار کندل استیک آبشده نقدی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,200,000 ریال18:02:59
22,190,000 ریال18:02:20
22,200,000 ریال18:01:33
22,190,000 ریال18:00:30
22,200,000 ریال17:49:57
22,190,000 ریال17:49:35
22,200,000 ریال17:47:06
22,190,000 ریال17:46:37
22,200,000 ریال17:46:18
22,210,000 ریال17:43:21
22,200,000 ریال17:42:55
22,210,000 ریال17:41:31
22,200,000 ریال17:40:44
22,210,000 ریال17:35:54
22,200,000 ریال17:34:49
22,210,000 ریال17:34:26
22,200,000 ریال17:32:18
22,190,000 ریال17:31:54
22,200,000 ریال17:31:11
22,190,000 ریال17:30:46
22,200,000 ریال17:30:15
22,190,000 ریال17:28:54
22,200,000 ریال17:27:47
22,190,000 ریال17:27:30
22,200,000 ریال17:26:08
22,190,000 ریال17:25:35
22,200,000 ریال17:25:15
22,210,000 ریال17:24:50
22,200,000 ریال17:23:23
22,210,000 ریال17:23:07
22,200,000 ریال17:22:38
22,210,000 ریال17:21:16
22,220,000 ریال17:20:50
22,210,000 ریال17:20:10
22,220,000 ریال17:19:40
22,210,000 ریال17:17:09
22,200,000 ریال17:16:21
22,210,000 ریال17:15:15
22,200,000 ریال17:14:52
22,210,000 ریال17:14:09
22,200,000 ریال17:13:45
22,210,000 ریال17:12:20
22,200,000 ریال17:11:55
22,210,000 ریال17:07:13
22,200,000 ریال17:05:39
22,190,000 ریال17:05:22
22,200,000 ریال17:03:30
22,190,000 ریال17:03:11
22,200,000 ریال16:59:22
22,190,000 ریال16:54:57
22,180,000 ریال16:54:34
22,190,000 ریال16:54:13
22,180,000 ریال16:47:56
22,190,000 ریال16:46:50
22,180,000 ریال16:46:29
22,170,000 ریال16:46:10
22,180,000 ریال16:45:08
22,170,000 ریال16:44:38
22,180,000 ریال16:43:54
22,170,000 ریال16:42:26
22,160,000 ریال16:40:56
22,170,000 ریال16:40:17
22,160,000 ریال16:39:50
22,170,000 ریال16:39:27
22,160,000 ریال16:38:21
22,170,000 ریال16:38:04
22,180,000 ریال16:37:36
22,190,000 ریال16:35:50
22,180,000 ریال16:35:06
22,190,000 ریال16:34:42
22,180,000 ریال16:33:55
22,190,000 ریال16:33:13
22,180,000 ریال16:28:06
22,170,000 ریال16:27:41
22,180,000 ریال16:25:11
22,170,000 ریال16:24:43
22,180,000 ریال16:24:22
22,190,000 ریال16:23:18
22,180,000 ریال16:22:53
22,190,000 ریال16:22:31
22,180,000 ریال16:20:44
22,160,000 ریال16:20:23
22,170,000 ریال16:19:33
22,180,000 ریال16:12:56
22,170,000 ریال16:12:35
22,180,000 ریال16:10:44
22,190,000 ریال16:10:25
22,180,000 ریال16:10:07
22,190,000 ریال16:09:19
22,170,000 ریال16:08:32
22,180,000 ریال16:07:27
22,170,000 ریال16:06:42
22,180,000 ریال16:06:21
22,170,000 ریال16:05:15
22,180,000 ریال16:04:28
22,190,000 ریال16:03:22
22,180,000 ریال16:03:06
22,190,000 ریال16:02:39
22,180,000 ریال16:01:35
22,190,000 ریال16:01:13
22,170,000 ریال16:00:50
22,180,000 ریال16:00:10
22,170,000 ریال15:57:27
22,190,000 ریال15:56:06
22,180,000 ریال15:55:37
22,190,000 ریال15:54:10
22,180,000 ریال15:53:25
22,190,000 ریال15:53:05
22,180,000 ریال15:51:34
22,170,000 ریال15:51:17
22,190,000 ریال15:50:28
22,180,000 ریال15:50:09
22,190,000 ریال15:49:42
22,180,000 ریال15:49:21
22,170,000 ریال15:49:05
22,180,000 ریال15:47:31
22,170,000 ریال15:47:10
22,180,000 ریال15:46:46
22,190,000 ریال15:46:26
22,180,000 ریال15:46:07
22,200,000 ریال15:44:57
22,210,000 ریال15:44:36
22,200,000 ریال15:44:13
22,190,000 ریال15:43:49
22,200,000 ریال15:43:29
22,210,000 ریال15:42:43
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات