شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.3011
  • بالاترین قیمت روز:1.3054
  • پایین ترین قیمت روز:1.3011
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3021
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴:۳۴
  • نرخ روز گذشته:1.3054
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0043

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3011 ریال11:14:34
1.3054 ریال11:08:11
1.3011 ریال11:07:26
1.3054 ریال11:01:20
1.3011 ریال11:01:00
1.3011 ریال11:01:00
1.3054 ریال10:57:09
1.3011 ریال10:56:28
1.3054 ریال10:50:13
1.3054 ریال10:50:12
1.3011 ریال10:49:22
1.3054 ریال10:43:08
1.3011 ریال10:42:29
1.3054 ریال10:36:08
1.3011 ریال10:35:28
1.3011 ریال10:35:27
1.3054 ریال10:29:07
1.3011 ریال10:28:29
1.3054 ریال10:22:09
1.3011 ریال10:21:31
1.3054 ریال10:15:10
1.3054 ریال10:15:10
1.3011 ریال10:14:26
1.3054 ریال10:08:07
1.3011 ریال10:07:21
1.3054 ریال10:01:16
1.3011 ریال10:00:57
1.3011 ریال10:00:57
1.3054 ریال9:57:07
1.3011 ریال9:56:25
1.3054 ریال9:50:11
1.3054 ریال9:50:09
1.3011 ریال9:49:20
1.3054 ریال9:43:07
1.3011 ریال9:42:28
1.3054 ریال9:36:07
1.3011 ریال9:35:26
1.3011 ریال9:35:25
1.3054 ریال9:29:06
1.3011 ریال9:28:22
1.3054 ریال9:22:06
1.3011 ریال9:21:23
1.3054 ریال9:15:10
1.3054 ریال9:15:09
1.3011 ریال9:14:22
1.3054 ریال9:08:07
1.3011 ریال9:07:18
1.3054 ریال9:01:09
1.3011 ریال9:00:42
1.3011 ریال9:00:38
1.3054 ریال8:57:06
1.3011 ریال8:56:17
1.3054 ریال8:50:09
1.3054 ریال8:50:08
1.3011 ریال8:49:17
1.3054 ریال8:43:06
1.3011 ریال8:42:18
1.3054 ریال8:36:06
1.3011 ریال8:35:23
1.3011 ریال8:35:22
1.3054 ریال8:29:05
1.3011 ریال8:28:17
1.3054 ریال8:22:05
1.3011 ریال8:21:21
1.3054 ریال8:15:06
1.3054 ریال8:15:05
1.3011 ریال8:14:16
1.3054 ریال8:08:05
1.3011 ریال8:07:17
1.3054 ریال8:01:10
1.3011 ریال8:00:33
1.3011 ریال8:00:29
1.3054 ریال7:57:05
1.3011 ریال7:56:16
1.3054 ریال7:50:08
1.3054 ریال7:50:08
1.3011 ریال7:49:16
1.3054 ریال7:43:05
1.3011 ریال7:42:18
1.3054 ریال7:36:05
1.3011 ریال7:35:19
1.3011 ریال7:35:18
1.3054 ریال7:29:05
1.3011 ریال7:28:16
1.3054 ریال7:22:05
1.3011 ریال7:21:17
1.3054 ریال7:15:06
1.3054 ریال7:15:05
1.3011 ریال7:14:17
1.3054 ریال7:08:05
1.3011 ریال7:07:16
1.3054 ریال7:01:18
1.3011 ریال7:00:41
1.3011 ریال7:00:41
1.3054 ریال6:57:06
1.3011 ریال6:56:20
1.3054 ریال6:50:08
1.3054 ریال6:50:07
1.3011 ریال6:49:17
1.3054 ریال6:43:05
1.3011 ریال6:42:19
1.3054 ریال6:36:06
1.3011 ریال6:35:19
1.3011 ریال6:35:19
1.3054 ریال6:29:06
1.3011 ریال6:28:17
1.3054 ریال6:22:05
1.3011 ریال6:21:18
1.3054 ریال6:15:08
1.3054 ریال6:15:07
1.3011 ریال6:14:19
1.3054 ریال6:08:06
1.3011 ریال6:07:16
1.3054 ریال6:01:10
1.3011 ریال6:00:38
1.3011 ریال6:00:36
1.3054 ریال5:57:06
1.3011 ریال5:56:16
1.3054 ریال5:50:09
1.3054 ریال5:50:07
1.3011 ریال5:49:17
1.3054 ریال5:43:07
1.3011 ریال5:42:19
1.3054 ریال5:36:06
1.3011 ریال5:35:19
1.3011 ریال5:35:17
1.3054 ریال5:29:05
1.3011 ریال5:28:19
1.3054 ریال5:22:05
1.3011 ریال5:21:20
1.3054 ریال5:15:07
1.3054 ریال5:15:06
1.3011 ریال5:14:17
1.3054 ریال5:08:05
1.3011 ریال5:07:15
1.3054 ریال5:01:07
1.3011 ریال5:00:30
1.3011 ریال5:00:29
1.3054 ریال4:57:05
1.3011 ریال4:56:16
1.3054 ریال4:50:07
1.3054 ریال4:50:05
1.3011 ریال4:49:14
1.3054 ریال4:43:05
1.3011 ریال4:42:16
1.3054 ریال4:36:05
1.3011 ریال4:35:16
1.3011 ریال4:35:15
1.3054 ریال4:29:04
1.3011 ریال4:28:16
1.3054 ریال4:22:05
1.3011 ریال4:21:17
1.3054 ریال4:15:05
1.3054 ریال4:15:05
1.3011 ریال4:14:17
1.3054 ریال4:08:06
1.3011 ریال4:07:15
1.3054 ریال4:01:06
1.3011 ریال4:00:31
1.3011 ریال4:00:28
1.3054 ریال3:57:04
1.3011 ریال3:56:17
1.3054 ریال3:50:07
1.3054 ریال3:50:05
1.3011 ریال3:49:15
1.3054 ریال3:43:05
1.3011 ریال3:42:17
1.3054 ریال3:36:05
1.3011 ریال3:35:17
1.3011 ریال3:35:17
1.3054 ریال3:29:05
1.3011 ریال3:28:16
1.3054 ریال3:22:05
1.3011 ریال3:21:18
1.3054 ریال3:15:06
1.3054 ریال3:15:05
1.3011 ریال3:14:15
1.3054 ریال3:08:05
1.3011 ریال3:07:15
1.3054 ریال3:01:07
1.3011 ریال3:00:32
1.3011 ریال3:00:31
1.3054 ریال2:57:05
1.3011 ریال2:56:14
1.3054 ریال2:50:07
1.3054 ریال2:50:05
1.3011 ریال2:49:14
1.3054 ریال2:43:05
1.3011 ریال2:42:16
1.3054 ریال2:36:05
1.3011 ریال2:35:17
1.3011 ریال2:35:16
1.3054 ریال2:29:05
1.3011 ریال2:28:17
1.3054 ریال2:22:05
1.3011 ریال2:21:18
1.3054 ریال2:15:06
1.3054 ریال2:15:05
1.3011 ریال2:14:17
1.3054 ریال2:08:05
1.3011 ریال2:07:20
1.3054 ریال2:01:08
1.3011 ریال2:00:40
1.3011 ریال2:00:40
1.3054 ریال1:57:05
1.3011 ریال1:56:15
1.3054 ریال1:50:07
1.3054 ریال1:50:06
1.3011 ریال1:49:15
1.3054 ریال1:43:05
1.3011 ریال1:42:16
1.3054 ریال1:36:05
1.3012 ریال1:35:19
1.3012 ریال1:35:18
1.3054 ریال1:29:05
1.3012 ریال1:28:16
1.3054 ریال1:22:05
1.3012 ریال1:21:20
1.3054 ریال1:15:06
1.3054 ریال1:15:05
1.3012 ریال1:14:18
1.3054 ریال1:08:05
1.3016 ریال1:07:15
1.3054 ریال1:01:09
1.3016 ریال1:00:34
1.3016 ریال1:00:32
1.3054 ریال0:57:05
1.3016 ریال0:56:18
1.3054 ریال0:50:08
1.3054 ریال0:50:06
1.3016 ریال0:49:14
1.3054 ریال0:43:05
1.3016 ریال0:42:15
1.3054 ریال0:36:05
1.3016 ریال0:35:17
1.3016 ریال0:35:16
1.3054 ریال0:29:05
1.3016 ریال0:28:16
1.3054 ریال0:22:05
1.3016 ریال0:21:20
1.3054 ریال0:15:06
1.3054 ریال0:15:05
1.3021 ریال0:14:16
1.3054 ریال0:08:05
1.3021 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات