شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE Italia All Share

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,082 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 211.41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 101.41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 335.59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,442.59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.91%