شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/GHS Ask

  • نرخ فعلی:6.2982
  • بالاترین قیمت روز:6.3199
  • پایین ترین قیمت روز:6.296
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.3048
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۵۰
  • نرخ روز گذشته:6.3025
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0043

نمودار کندل استیک EUR/GHS Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/GHS Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.2982 ریال14:56:50
6.296 ریال14:42:48
6.3199 ریال14:21:41
6.3059 ریال13:56:54
6.3031 ریال13:42:48
6.302 ریال13:21:58
6.298 ریال12:56:44
6.3003 ریال12:43:01
6.3008 ریال12:21:55
6.2991 ریال11:56:48
6.3025 ریال11:42:48
6.3037 ریال11:21:57
6.3025 ریال10:56:38
6.3014 ریال10:42:41
6.3037 ریال10:21:34
6.3031 ریال9:56:36
6.3025 ریال9:42:34
6.3042 ریال8:56:25
6.3048 ریال8:42:28
6.3037 ریال8:21:28
6.302 ریال7:56:23
6.3037 ریال7:42:23
6.3031 ریال7:22:17
6.3048 ریال6:56:26
6.3037 ریال6:42:28
6.3008 ریال6:21:29
6.3037 ریال5:56:25
6.3014 ریال5:21:29
6.2997 ریال4:56:24
6.3003 ریال4:21:23
6.3025 ریال3:56:22
6.3031 ریال3:42:22
6.3025 ریال3:21:23
6.302 ریال2:56:24
6.3037 ریال1:56:20
6.3025 ریال1:42:19
6.3037 ریال0:42:19
6.3048 ریال0:21:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات