شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:1.907
  • بالاترین قیمت روز:1.944
  • پایین ترین قیمت روز:1.903
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.945
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۴:۴۹
  • نرخ روز گذشته:1.937
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.907 ریال12:44:49
1.909 ریال12:42:31
1.91 ریال12:41:51
1.909 ریال12:41:34
1.907 ریال12:41:27
1.909 ریال12:41:24
1.907 ریال12:38:55
1.909 ریال12:35:34
1.907 ریال12:31:41
1.909 ریال12:31:25
1.907 ریال12:31:09
1.908 ریال12:30:57
1.907 ریال12:30:32
1.909 ریال12:28:07
1.907 ریال12:27:22
1.906 ریال12:26:28
1.907 ریال12:26:18
1.906 ریال12:26:11
1.907 ریال12:25:11
1.906 ریال12:24:57
1.907 ریال12:24:28
1.906 ریال12:24:14
1.907 ریال12:24:06
1.906 ریال12:18:57
1.907 ریال12:18:54
1.906 ریال12:18:07
1.907 ریال12:17:49
1.906 ریال12:17:46
1.907 ریال12:17:33
1.906 ریال12:16:56
1.907 ریال12:16:37
1.906 ریال12:15:35
1.905 ریال12:14:43
1.906 ریال12:13:50
1.907 ریال12:13:47
1.906 ریال12:13:31
1.907 ریال12:12:55
1.909 ریال12:11:47
1.907 ریال12:10:52
1.909 ریال12:10:08
1.907 ریال12:09:27
1.909 ریال12:06:38
1.91 ریال12:05:49
1.909 ریال12:05:08
1.91 ریال12:04:58
1.909 ریال12:04:30
1.91 ریال12:04:06
1.909 ریال12:03:41
1.91 ریال12:02:50
1.909 ریال12:02:20
1.91 ریال12:02:08
1.911 ریال12:01:44
1.913 ریال12:01:35
1.911 ریال12:00:22
1.91 ریال11:57:15
1.911 ریال11:57:07
1.91 ریال11:56:56
1.909 ریال11:56:06
1.906 ریال11:55:44
1.905 ریال11:49:11
1.903 ریال11:48:37
1.905 ریال11:48:21
1.906 ریال11:48:09
1.907 ریال11:46:36
1.909 ریال11:46:33
1.907 ریال11:45:12
1.909 ریال11:44:21
1.908 ریال11:44:14
1.909 ریال11:42:57
1.907 ریال11:42:11
1.909 ریال11:38:51
1.907 ریال11:38:41
1.906 ریال11:38:11
1.905 ریال11:36:50
1.906 ریال11:35:16
1.907 ریال11:35:11
1.906 ریال11:34:40
1.907 ریال11:34:15
1.909 ریال11:33:51
1.91 ریال11:33:45
1.909 ریال11:33:16
1.91 ریال11:33:07
1.911 ریال11:31:47
1.912 ریال11:31:28
1.911 ریال11:31:24
1.912 ریال11:31:19
1.913 ریال11:30:52
1.912 ریال11:30:29
1.913 ریال11:29:44
1.914 ریال11:28:54
1.913 ریال11:28:18
1.914 ریال11:24:37
1.913 ریال11:20:08
1.911 ریال11:19:41
1.91 ریال11:18:45
1.911 ریال11:18:42
1.91 ریال11:18:13
1.911 ریال11:18:10
1.91 ریال11:17:47
1.909 ریال11:17:40
1.91 ریال11:17:33
1.909 ریال11:17:24
1.91 ریال11:17:16
1.911 ریال11:17:06
1.913 ریال11:16:05
1.914 ریال11:15:32
1.913 ریال11:15:12
1.912 ریال11:15:07
1.918 ریال11:14:54
1.919 ریال11:14:44
1.917 ریال11:10:54
1.915 ریال11:10:38
1.914 ریال11:10:25
1.913 ریال11:10:13
1.911 ریال11:10:09
1.912 ریال11:09:31
1.911 ریال11:09:21
1.91 ریال11:08:44
1.911 ریال11:08:38
1.91 ریال11:08:22
1.909 ریال11:07:38
1.91 ریال11:07:35
1.909 ریال11:07:27
1.91 ریال11:07:18
1.911 ریال11:05:33
1.913 ریال11:05:26
1.912 ریال11:05:22
1.913 ریال11:05:18
1.911 ریال11:05:12
1.913 ریال11:04:45
1.911 ریال11:04:28
1.91 ریال11:04:21
1.911 ریال11:04:07
1.91 ریال11:03:33
1.911 ریال11:01:36
1.914 ریال11:01:22
1.913 ریال11:00:39
1.91 ریال10:59:45
1.909 ریال10:58:54
1.91 ریال10:58:18
1.911 ریال10:58:07
1.91 ریال10:57:26
1.911 ریال10:57:20
1.91 ریال10:57:14
1.911 ریال10:56:56
1.91 ریال10:56:26
1.909 ریال10:55:40
1.91 ریال10:55:22
1.911 ریال10:55:11
1.91 ریال10:54:45
1.911 ریال10:54:33
1.91 ریال10:54:30
1.911 ریال10:54:17
1.909 ریال10:54:14
1.91 ریال10:53:21
1.909 ریال10:53:13
1.91 ریال10:52:11
1.909 ریال10:50:32
1.91 ریال10:50:18
1.909 ریال10:48:56
1.907 ریال10:48:53
1.909 ریال10:48:35
1.91 ریال10:48:13
1.909 ریال10:47:23
1.91 ریال10:46:41
1.912 ریال10:46:38
1.913 ریال10:46:26
1.914 ریال10:46:19
1.913 ریال10:46:11
1.914 ریال10:45:35
1.913 ریال10:44:24
1.911 ریال10:43:11
1.914 ریال10:42:53
1.917 ریال10:42:40
1.918 ریال10:42:21
1.917 ریال10:40:18
1.921 ریال10:39:48
1.922 ریال10:39:45
1.925 ریال10:37:06
1.926 ریال10:36:20
1.925 ریال10:35:40
1.926 ریال10:35:34
1.925 ریال10:34:53
1.926 ریال10:34:50
1.927 ریال10:32:33
1.926 ریال10:31:17
1.925 ریال10:19:35
1.926 ریال10:18:40
1.925 ریال10:14:30
1.926 ریال10:07:21
1.925 ریال10:04:46
1.926 ریال10:04:40
1.925 ریال10:03:20
1.926 ریال10:02:56
1.927 ریال10:00:11
1.929 ریال9:58:52
1.928 ریال9:57:22
1.929 ریال9:54:09
1.927 ریال9:53:48
1.926 ریال9:50:45
1.927 ریال9:50:08
1.925 ریال9:34:05
1.923 ریال9:33:33
1.925 ریال9:32:06
1.927 ریال9:30:09
1.929 ریال9:22:40
1.93 ریال9:22:35
1.929 ریال9:20:19
1.93 ریال9:19:49
1.929 ریال9:18:16
1.927 ریال9:18:05
1.926 ریال9:17:20
1.927 ریال9:15:06
1.926 ریال9:11:10
1.925 ریال9:09:46
1.926 ریال9:07:45
1.925 ریال9:03:40
1.923 ریال9:03:21
1.924 ریال9:03:15
1.923 ریال9:03:09
1.924 ریال9:02:51
1.925 ریال9:02:21
1.924 ریال9:02:06
1.923 ریال9:00:15
1.925 ریال8:56:09
1.926 ریال8:53:38
1.927 ریال8:49:49
1.926 ریال8:49:33
1.925 ریال8:49:24
1.926 ریال8:49:18
1.927 ریال8:49:08
1.929 ریال8:41:40
1.93 ریال8:40:06
1.929 ریال8:39:36
1.93 ریال8:38:05
1.931 ریال8:37:06
1.93 ریال8:36:31
1.931 ریال8:36:29
1.93 ریال8:35:30
1.931 ریال8:34:33
1.933 ریال8:32:22
1.931 ریال8:31:36
1.933 ریال8:30:12
1.934 ریال8:29:37
1.935 ریال8:26:17
1.934 ریال8:25:48
1.933 ریال8:25:06
1.934 ریال8:24:05
1.933 ریال8:22:56
1.934 ریال8:22:06
1.933 ریال8:04:44
1.931 ریال8:04:41
1.93 ریال7:58:50
1.931 ریال7:58:34
1.93 ریال7:57:28
1.929 ریال7:55:44
1.93 ریال7:54:06
1.929 ریال7:52:19
1.93 ریال7:51:10
1.929 ریال7:48:15
1.927 ریال7:47:15
1.928 ریال7:47:05
1.929 ریال7:46:34
1.928 ریال7:46:32
1.929 ریال7:45:48
1.928 ریال7:45:45
1.927 ریال7:45:42
1.929 ریال7:45:10
1.93 ریال7:44:05
1.931 ریال7:40:13
1.93 ریال7:40:10
1.931 ریال7:35:06
1.932 ریال7:34:42
1.933 ریال7:27:37
1.931 ریال7:27:05
1.933 ریال7:26:24
1.931 ریال7:19:13
1.932 ریال7:19:04
1.933 ریال7:18:55
1.931 ریال7:18:53
1.932 ریال7:18:41
1.933 ریال7:18:28
1.931 ریال7:18:11
1.933 ریال7:06:16
1.934 ریال7:04:28
1.933 ریال7:02:20
1.934 ریال7:02:06
1.933 ریال7:01:32
1.934 ریال6:54:04
1.935 ریال6:45:09
1.934 ریال6:18:06
1.935 ریال6:17:16
1.934 ریال6:08:17
1.935 ریال6:06:40
1.934 ریال6:05:28
1.935 ریال6:03:32
1.934 ریال5:51:18
1.933 ریال5:51:05
1.934 ریال5:49:05
1.933 ریال5:48:53
1.934 ریال5:48:28
1.933 ریال5:48:20
1.934 ریال5:44:16
1.933 ریال5:42:10
1.934 ریال5:39:09
1.933 ریال5:39:06
1.934 ریال5:38:25
1.933 ریال5:34:33
1.934 ریال5:33:37
1.933 ریال5:33:21
1.934 ریال5:33:05
1.933 ریال5:29:16
1.935 ریال5:22:20
1.937 ریال5:21:44
1.935 ریال5:15:09
1.937 ریال5:15:06
1.935 ریال5:08:14
1.936 ریال5:07:26
1.935 ریال5:07:15
1.936 ریال5:06:55
1.935 ریال5:06:05
1.937 ریال5:03:33
1.936 ریال5:03:24
1.935 ریال5:03:08
1.936 ریال5:03:05
1.937 ریال5:02:18
1.938 ریال5:00:08
1.94 ریال4:56:07
1.941 ریال4:54:04
1.94 ریال4:51:05
1.941 ریال4:50:40
1.94 ریال4:49:31
1.941 ریال4:45:06
1.942 ریال4:30:27
1.943 ریال4:30:05
1.942 ریال4:29:05
1.943 ریال4:25:36
1.944 ریال4:20:47
1.941 ریال4:14:56
1.94 ریال4:04:39
1.941 ریال4:02:17
1.94 ریال4:00:07
1.938 ریال3:41:20
1.94 ریال3:39:07
1.941 ریال3:35:21
1.942 ریال3:33:05
1.941 ریال3:21:04
1.94 ریال3:18:54
1.941 ریال3:18:31
1.94 ریال3:14:16
1.938 ریال3:13:06
1.94 ریال2:59:13
1.938 ریال2:57:12
1.939 ریال2:55:43
1.94 ریال2:55:17
1.938 ریال2:55:12
1.939 ریال2:55:10
1.938 ریال2:54:29
1.939 ریال2:54:20
1.94 ریال2:52:16
1.941 ریال2:51:23
1.94 ریال2:51:04
1.941 ریال2:50:29
1.942 ریال2:37:04
1.941 ریال2:36:54
1.942 ریال2:36:34
1.941 ریال2:33:04
1.942 ریال2:31:05
1.941 ریال2:30:32
1.942 ریال2:30:28
1.941 ریال2:30:21
1.938 ریال1:28:52
1.94 ریال1:28:29
1.938 ریال1:28:20
1.94 ریال1:23:35
1.939 ریال1:23:16
1.938 ریال1:22:09
1.941 ریال1:17:05
1.942 ریال1:14:31
1.941 ریال1:14:07
1.942 ریال1:14:05
1.941 ریال1:12:39
1.94 ریال1:12:25
1.941 ریال1:04:39
1.94 ریال1:00:07
1.941 ریال0:59:34
1.94 ریال0:58:04
1.941 ریال0:57:24
1.94 ریال0:57:19
1.941 ریال0:55:10
1.94 ریال0:54:42
1.941 ریال0:52:12
1.942 ریال0:52:05
1.941 ریال0:51:43
1.942 ریال0:51:39
1.941 ریال0:49:47
1.942 ریال0:49:31
1.941 ریال0:46:15
1.942 ریال0:46:11
1.941 ریال0:44:07
1.94 ریال0:43:09
1.938 ریال0:42:51
1.94 ریال0:39:48
1.941 ریال0:39:24
1.94 ریال0:38:04
1.938 ریال0:34:28
1.941 ریال0:33:49
1.94 ریال0:33:41
1.941 ریال0:33:28
1.94 ریال0:33:04
1.939 ریال0:32:55
1.938 ریال0:31:17
1.94 ریال0:29:09
1.941 ریال0:28:48
1.94 ریال0:28:31
1.939 ریال0:28:29
1.94 ریال0:28:19
1.938 ریال0:22:03
1.937 ریال0:21:16
1.936 ریال0:21:08
1.935 ریال0:21:05
1.936 ریال0:20:36
1.935 ریال0:19:29
1.937 ریال0:19:23
1.935 ریال0:19:15
1.934 ریال0:19:04
1.933 ریال0:12:04
1.934 ریال0:09:04
1.935 ریال0:08:48
1.934 ریال0:08:44
1.935 ریال0:08:04
1.937 ریال0:06:43
1.935 ریال0:06:08
1.964 ریال17:06:21
1.962 ریال17:05:32
1.961 ریال17:05:19
1.96 ریال17:04:56
1.961 ریال17:04:39
1.962 ریال17:04:17
1.964 ریال17:03:04
1.962 ریال17:02:53
1.961 ریال17:02:22
1.962 ریال17:00:27
1.964 ریال16:59:33
1.962 ریال16:58:58
1.964 ریال16:58:37
1.962 ریال16:58:23
1.964 ریال16:58:14
1.962 ریال16:57:22
1.964 ریال16:57:13
1.962 ریال16:56:57
1.964 ریال16:56:51
1.965 ریال16:56:43
1.962 ریال16:56:18
1.965 ریال16:55:48
1.964 ریال16:55:18
1.963 ریال16:55:01
1.962 ریال16:54:46
1.964 ریال16:54:30
1.965 ریال16:52:54
1.964 ریال16:52:46
1.965 ریال16:52:39
1.966 ریال16:50:42
1.965 ریال16:50:34
1.966 ریال16:50:21
1.964 ریال16:48:55
1.962 ریال16:48:24
1.961 ریال16:48:14
1.962 ریال16:47:48
1.964 ریال16:47:40
1.962 ریال16:47:26
1.964 ریال16:46:37
1.965 ریال16:45:55
1.964 ریال16:45:47
1.966 ریال16:43:13
1.965 ریال16:42:58
1.966 ریال16:42:44
1.962 ریال16:41:32
1.964 ریال16:41:00
1.962 ریال16:40:34
1.965 ریال16:40:22
1.964 ریال16:39:46
1.965 ریال16:38:59
1.964 ریال16:38:53
1.965 ریال16:38:46
1.966 ریال16:38:23
1.965 ریال16:37:37
1.966 ریال16:37:23
1.968 ریال16:37:13
1.97 ریال16:35:54
1.969 ریال16:35:48
1.966 ریال16:33:38
1.965 ریال16:33:01
1.966 ریال16:31:37
1.964 ریال16:30:43
1.965 ریال16:29:23
1.966 ریال16:28:47
1.965 ریال16:28:39
1.966 ریال16:27:56
1.965 ریال16:27:42
1.966 ریال16:27:36
1.965 ریال16:27:28
1.964 ریال16:27:21
1.965 ریال16:27:13
1.964 ریال16:26:52
1.963 ریال16:26:44
1.964 ریال16:26:31
1.962 ریال16:26:23
1.961 ریال16:26:13
1.96 ریال16:22:36
1.958 ریال16:21:50
1.96 ریال16:20:45
1.958 ریال16:19:37
1.96 ریال16:18:42
1.958 ریال16:16:54
1.957 ریال16:15:37
1.956 ریال16:14:30
1.955 ریال16:14:00
1.954 ریال16:12:21
1.957 ریال16:10:55
1.958 ریال16:10:23
1.96 ریال16:09:46
1.961 ریال16:09:27
1.962 ریال16:07:39
1.961 ریال16:07:29
1.96 ریال16:05:06
1.958 ریال16:03:45
1.959 ریال16:03:28
1.96 ریال16:02:56
1.962 ریال15:58:36
1.96 ریال15:58:27
1.958 ریال15:56:36
1.96 ریال15:55:35
1.961 ریال15:54:56
1.962 ریال15:53:16
1.961 ریال15:52:40
1.96 ریال15:48:39
1.958 ریال15:48:18
1.956 ریال15:47:17
1.954 ریال15:40:43
1.956 ریال15:39:18
1.957 ریال15:38:59
1.956 ریال15:37:46
1.955 ریال15:37:36
1.954 ریال15:37:16
1.956 ریال15:35:39
1.954 ریال15:33:34
1.956 ریال15:32:56
1.954 ریال15:27:29
1.956 ریال15:26:17
1.953 ریال15:09:52
1.952 ریال15:09:34
1.95 ریال15:08:15
1.949 ریال15:07:56
1.95 ریال15:05:51
1.948 ریال15:05:42
1.946 ریال15:04:49
1.945 ریال15:04:42
1.946 ریال14:56:28
1.945 ریال14:55:46
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات