شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / نفت کوره

  • نرخ فعلی:1.7389
  • بالاترین قیمت روز:1.7428
  • پایین ترین قیمت روز:1.737
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.74
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۳۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.7406
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7389 ریال2:30:14
1.7374 ریال2:27:12
1.7389 ریال2:26:12
1.7374 ریال2:21:13
1.7389 ریال2:17:13
1.7374 ریال2:16:12
1.7389 ریال2:14:11
1.7374 ریال2:11:12
1.7389 ریال2:09:12
1.7374 ریال2:07:13
1.7389 ریال2:06:12
1.7374 ریال2:05:17
1.7389 ریال2:04:12
1.7374 ریال1:57:12
1.7395 ریال1:52:11
1.7388 ریال1:51:12
1.7389 ریال1:50:13
1.737 ریال1:48:11
1.7388 ریال1:47:12
1.7395 ریال1:45:16
1.738 ریال1:44:12
1.7395 ریال1:43:12
1.739 ریال1:42:15
1.738 ریال1:41:13
1.7395 ریال1:40:14
1.739 ریال1:37:13
1.7388 ریال1:36:13
1.739 ریال1:35:14
1.737 ریال1:34:12
1.7397 ریال1:33:12
1.739 ریال1:32:12
1.738 ریال1:31:14
1.7409 ریال1:30:18
1.7397 ریال1:29:12
1.739 ریال1:27:11
1.738 ریال1:25:12
1.7415 ریال1:24:11
1.739 ریال1:23:11
1.7415 ریال1:20:13
1.7409 ریال1:19:11
1.7415 ریال1:18:12
1.7397 ریال1:16:12
1.7409 ریال1:14:12
1.7415 ریال1:13:12
1.7411 ریال1:12:11
1.7415 ریال1:11:13
1.7411 ریال1:09:12
1.7415 ریال1:08:12
1.7411 ریال1:05:13
1.7422 ریال1:04:11
1.7415 ریال1:03:11
1.7411 ریال1:02:14
1.7415 ریال1:01:14
1.7411 ریال0:59:12
1.7422 ریال0:57:11
1.7411 ریال0:56:13
1.7422 ریال0:54:11
1.7428 ریال0:53:11
1.7419 ریال0:52:12
1.7428 ریال0:51:12
1.7422 ریال0:50:13
1.7428 ریال0:49:12
1.7422 ریال0:48:12
1.7428 ریال0:42:12
1.7403 ریال0:41:13
1.7419 ریال0:40:17
1.7428 ریال0:39:11
1.7403 ریال0:38:11
1.7418 ریال0:37:11
1.7428 ریال0:35:13
1.7403 ریال0:34:11
1.7415 ریال0:30:16
1.74 ریال0:28:11
1.7415 ریال0:27:11
1.74 ریال0:26:12
1.7403 ریال0:25:12
1.7398 ریال0:24:11
1.7403 ریال0:23:12
1.7415 ریال0:22:12
1.7398 ریال0:21:12
1.7415 ریال0:20:18
1.7388 ریال0:19:11
1.74 ریال0:18:11
1.7388 ریال0:17:12
1.7415 ریال0:16:11
1.7388 ریال0:15:12
1.7382 ریال0:14:11
1.7388 ریال0:13:11
1.74 ریال0:12:11
1.7382 ریال0:10:15
1.7388 ریال0:09:11
1.74 ریال0:08:11
1.7388 ریال0:07:12
1.74 ریال0:06:11
1.7406 ریال0:05:12
1.74 ریال0:04:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات