شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت کوره

  • نرخ فعلی:1.8666
  • بالاترین قیمت روز:1.867
  • پایین ترین قیمت روز:1.8616
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8619
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.8619
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0047

نمودار کندل استیک نفت کوره در روز جاری

نمودار کندل استیک نفت کوره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8666 ریال1:29:04
1.8662 ریال1:28:56
1.8664 ریال1:28:24
1.8663 ریال1:28:20
1.8662 ریال1:27:27
1.866 ریال1:27:19
1.8661 ریال1:26:41
1.8659 ریال1:25:48
1.8658 ریال1:25:39
1.8657 ریال1:25:25
1.8659 ریال1:25:20
1.8661 ریال1:25:11
1.866 ریال1:25:07
1.8662 ریال1:25:04
1.8666 ریال1:24:04
1.8659 ریال1:23:48
1.8661 ریال1:23:27
1.866 ریال1:23:23
1.8664 ریال1:23:21
1.8665 ریال1:23:14
1.8666 ریال1:23:04
1.8664 ریال1:22:52
1.8665 ریال1:22:48
1.8664 ریال1:22:40
1.8663 ریال1:22:36
1.8664 ریال1:22:29
1.8666 ریال1:22:24
1.8665 ریال1:22:20
1.8666 ریال1:22:04
1.8667 ریال1:21:13
1.8668 ریال1:21:05
1.8666 ریال1:20:56
1.8667 ریال1:20:41
1.8666 ریال1:20:27
1.8665 ریال1:20:23
1.8667 ریال1:20:13
1.8669 ریال1:20:08
1.8668 ریال1:20:05
1.867 ریال1:19:41
1.8669 ریال1:19:36
1.8668 ریال1:19:20
1.8666 ریال1:19:16
1.8664 ریال1:19:11
1.8662 ریال1:19:09
1.8659 ریال1:19:04
1.8657 ریال1:17:15
1.8659 ریال1:17:04
1.8657 ریال1:16:08
1.8656 ریال1:16:03
1.8654 ریال1:15:22
1.8655 ریال1:15:12
1.8657 ریال1:14:43
1.8655 ریال1:14:31
1.8649 ریال1:14:07
1.865 ریال1:13:20
1.8651 ریال1:11:29
1.8652 ریال1:11:12
1.8653 ریال1:10:44
1.8652 ریال1:10:14
1.8651 ریال1:09:42
1.865 ریال1:09:31
1.8649 ریال1:09:15
1.8651 ریال1:08:52
1.8653 ریال1:08:34
1.8651 ریال1:08:06
1.8652 ریال1:07:47
1.8651 ریال1:06:56
1.8652 ریال1:06:48
1.8649 ریال1:06:16
1.8651 ریال1:06:04
1.865 ریال1:05:47
1.8647 ریال1:05:23
1.8646 ریال1:05:20
1.8649 ریال1:05:09
1.865 ریال1:05:04
1.8649 ریال1:04:36
1.8651 ریال1:04:04
1.8649 ریال1:03:24
1.8651 ریال1:03:20
1.8653 ریال1:03:15
1.8652 ریال1:02:54
1.8653 ریال1:02:50
1.8652 ریال1:02:46
1.8654 ریال1:01:42
1.8653 ریال1:01:11
1.8654 ریال1:01:09
1.8653 ریال1:00:40
1.8654 ریال1:00:33
1.865 ریال1:00:21
1.8649 ریال1:00:10
1.8655 ریال0:59:24
1.8639 ریال0:59:20
1.8638 ریال0:59:16
1.8637 ریال0:59:04
1.8636 ریال0:58:08
1.8638 ریال0:57:08
1.8639 ریال0:56:53
1.8637 ریال0:56:29
1.8638 ریال0:56:16
1.8637 ریال0:56:13
1.8638 ریال0:56:04
1.8636 ریال0:55:32
1.8635 ریال0:55:28
1.8636 ریال0:54:04
1.8634 ریال0:52:19
1.8633 ریال0:52:15
1.8634 ریال0:52:10
1.8636 ریال0:52:03
1.8635 ریال0:51:47
1.8634 ریال0:50:47
1.8636 ریال0:50:38
1.8635 ریال0:48:36
1.8636 ریال0:48:24
1.8638 ریال0:47:04
1.8637 ریال0:46:56
1.8634 ریال0:46:48
1.8635 ریال0:46:11
1.8636 ریال0:45:47
1.8635 ریال0:45:44
1.8634 ریال0:44:56
1.8632 ریال0:44:36
1.863 ریال0:44:32
1.8628 ریال0:44:04
1.8629 ریال0:43:34
1.8628 ریال0:43:32
1.863 ریال0:43:15
1.8632 ریال0:43:11
1.8631 ریال0:43:07
1.8633 ریال0:41:47
1.8632 ریال0:41:42
1.8629 ریال0:41:30
1.8624 ریال0:41:24
1.8626 ریال0:41:11
1.8625 ریال0:41:07
1.8626 ریال0:41:04
1.8624 ریال0:40:55
1.8626 ریال0:40:42
1.8625 ریال0:40:40
1.8623 ریال0:40:31
1.8628 ریال0:40:27
1.8627 ریال0:40:18
1.8629 ریال0:40:15
1.8631 ریال0:39:18
1.8632 ریال0:39:11
1.8633 ریال0:39:06
1.8634 ریال0:38:31
1.8633 ریال0:38:23
1.863 ریال0:38:10
1.8631 ریال0:37:10
1.8632 ریال0:36:04
1.8635 ریال0:35:48
1.8634 ریال0:35:35
1.8635 ریال0:35:20
1.8634 ریال0:34:24
1.8635 ریال0:34:19
1.8632 ریال0:34:16
1.8634 ریال0:34:03
1.8632 ریال0:32:40
1.863 ریال0:31:04
1.8632 ریال0:30:48
1.863 ریال0:30:36
1.8629 ریال0:30:31
1.8626 ریال0:30:07
1.8627 ریال0:30:05
1.8626 ریال0:29:35
1.8629 ریال0:29:33
1.8628 ریال0:29:29
1.863 ریال0:29:23
1.8632 ریال0:29:08
1.8633 ریال0:29:04
1.8634 ریال0:28:52
1.8633 ریال0:28:47
1.8632 ریال0:28:32
1.8634 ریال0:28:28
1.8632 ریال0:28:24
1.8633 ریال0:28:20
1.8632 ریال0:28:09
1.8631 ریال0:28:04
1.863 ریال0:27:23
1.8628 ریال0:27:08
1.8627 ریال0:27:03
1.863 ریال0:26:54
1.8628 ریال0:26:50
1.863 ریال0:26:35
1.8629 ریال0:26:31
1.8628 ریال0:26:27
1.863 ریال0:26:19
1.8629 ریال0:26:15
1.863 ریال0:25:24
1.8628 ریال0:25:15
1.8626 ریال0:25:05
1.8624 ریال0:24:35
1.8622 ریال0:24:27
1.8626 ریال0:24:15
1.8624 ریال0:24:13
1.8625 ریال0:24:06
1.8624 ریال0:23:49
1.8626 ریال0:23:40
1.8624 ریال0:23:32
1.8623 ریال0:23:28
1.8624 ریال0:23:20
1.8623 ریال0:23:18
1.8625 ریال0:23:03
1.8626 ریال0:22:31
1.8624 ریال0:22:18
1.8623 ریال0:22:11
1.8624 ریال0:20:55
1.8622 ریال0:20:34
1.8623 ریال0:20:32
1.8625 ریال0:20:15
1.8624 ریال0:20:10
1.8626 ریال0:19:44
1.8625 ریال0:19:39
1.8626 ریال0:19:31
1.8625 ریال0:19:27
1.8623 ریال0:19:23
1.8622 ریال0:19:11
1.8621 ریال0:19:04
1.862 ریال0:18:32
1.8622 ریال0:18:28
1.862 ریال0:18:08
1.8621 ریال0:18:03
1.862 ریال0:17:48
1.8622 ریال0:17:36
1.8623 ریال0:17:32
1.8622 ریال0:17:27
1.8624 ریال0:17:24
1.8623 ریال0:17:21
1.8624 ریال0:17:04
1.8625 ریال0:16:55
1.8626 ریال0:16:51
1.8628 ریال0:16:44
1.863 ریال0:16:20
1.8628 ریال0:15:22
1.8629 ریال0:15:20
1.8628 ریال0:15:13
1.8631 ریال0:15:05
1.863 ریال0:14:43
1.8634 ریال0:13:31
1.8636 ریال0:13:27
1.8635 ریال0:13:25
1.8638 ریال0:12:48
1.8636 ریال0:12:27
1.8637 ریال0:12:23
1.8636 ریال0:12:21
1.8637 ریال0:12:12
1.864 ریال0:12:08
1.8639 ریال0:12:03
1.8637 ریال0:11:40
1.8638 ریال0:11:23
1.8636 ریال0:11:12
1.8634 ریال0:10:23
1.8635 ریال0:10:18
1.8636 ریال0:09:48
1.8634 ریال0:09:13
1.8628 ریال0:08:43
1.8627 ریال0:08:11
1.8628 ریال0:07:35
1.8627 ریال0:07:31
1.8628 ریال0:07:11
1.8627 ریال0:07:08
1.8626 ریال0:07:04
1.8628 ریال0:06:55
1.863 ریال0:06:35
1.8629 ریال0:06:31
1.8628 ریال0:06:25
1.8626 ریال0:06:08
1.8624 ریال0:06:05
1.8622 ریال0:05:37
1.8621 ریال0:05:23
1.8622 ریال0:05:12
1.8621 ریال0:05:07
1.8622 ریال0:04:53
1.8621 ریال0:04:33
1.8622 ریال0:04:13
1.8617 ریال0:04:08
1.8618 ریال0:04:05
1.8617 ریال0:03:44
1.8616 ریال0:03:39
1.8619 ریال0:03:35
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات