شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.647
  • بالاترین قیمت روز:1.647
  • پایین ترین قیمت روز:1.6439
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.644
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.6435
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0035

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.647 ریال1:30:06
1.6465 ریال1:26:45
1.6467 ریال1:26:39
1.6465 ریال1:26:25
1.6466 ریال1:26:21
1.6465 ریال1:26:09
1.6462 ریال1:26:04
1.6463 ریال1:25:48
1.6465 ریال1:25:39
1.6462 ریال1:25:37
1.6459 ریال1:25:33
1.6465 ریال1:25:27
1.6462 ریال1:25:22
1.6465 ریال1:25:16
1.6462 ریال1:25:09
1.6464 ریال1:25:04
1.6467 ریال1:24:57
1.6465 ریال1:24:04
1.6455 ریال1:23:48
1.6462 ریال1:23:40
1.6465 ریال1:21:05
1.6467 ریال1:20:56
1.6465 ریال1:19:45
1.6464 ریال1:19:41
1.6465 ریال1:19:24
1.6467 ریال1:19:20
1.6468 ریال1:19:16
1.6463 ریال1:19:11
1.6462 ریال1:19:09
1.6461 ریال1:19:04
1.6455 ریال1:18:13
1.646 ریال1:18:08
1.6461 ریال1:18:04
1.646 ریال1:17:32
1.6465 ریال1:17:20
1.6464 ریال1:17:15
1.6465 ریال1:17:08
1.6464 ریال1:17:04
1.6465 ریال1:16:48
1.6462 ریال1:16:43
1.6465 ریال1:16:40
1.646 ریال1:16:27
1.6465 ریال1:15:31
1.6455 ریال1:15:20
1.6459 ریال1:15:15
1.6455 ریال1:15:12
1.6462 ریال1:15:05
1.6455 ریال1:14:43
1.6461 ریال1:14:35
1.6455 ریال1:14:31
1.6456 ریال1:14:27
1.6455 ریال1:14:12
1.645 ریال1:14:07
1.6452 ریال1:14:04
1.645 ریال1:12:04
1.6455 ریال1:11:04
1.6456 ریال1:10:57
1.6455 ریال1:10:52
1.6454 ریال1:10:48
1.6455 ریال1:10:14
1.645 ریال1:10:08
1.6453 ریال1:10:05
1.6454 ریال1:09:42
1.6455 ریال1:09:31
1.6452 ریال1:09:25
1.645 ریال1:09:19
1.6452 ریال1:09:15
1.6455 ریال1:08:54
1.6456 ریال1:08:50
1.6455 ریال1:08:48
1.6457 ریال1:08:44
1.6455 ریال1:08:11
1.6454 ریال1:08:04
1.6455 ریال1:06:56
1.6454 ریال1:06:52
1.6455 ریال1:06:48
1.645 ریال1:06:40
1.6451 ریال1:06:36
1.645 ریال1:06:20
1.6452 ریال1:06:16
1.645 ریال1:05:47
1.6449 ریال1:05:43
1.645 ریال1:05:20
1.6449 ریال1:05:16
1.645 ریال1:04:32
1.6453 ریال1:04:28
1.645 ریال1:04:23
1.6452 ریال1:04:19
1.6455 ریال1:04:17
1.645 ریال1:04:04
1.6455 ریال1:03:43
1.645 ریال1:03:24
1.6455 ریال1:03:11
1.6457 ریال1:03:06
1.6455 ریال1:03:04
1.6456 ریال1:02:54
1.6458 ریال1:02:50
1.6455 ریال1:02:42
1.6457 ریال1:02:30
1.646 ریال1:01:35
1.6455 ریال1:01:26
1.646 ریال1:01:11
1.6461 ریال1:01:09
1.6465 ریال1:00:35
1.6462 ریال1:00:33
1.6461 ریال1:00:27
1.646 ریال1:00:24
1.6455 ریال1:00:21
1.646 ریال1:00:06
1.6465 ریال0:59:24
1.646 ریال0:59:16
1.6455 ریال0:59:07
1.6459 ریال0:59:04
1.6455 ریال0:58:13
1.6458 ریال0:58:08
1.6455 ریال0:57:25
1.6459 ریال0:57:19
1.6455 ریال0:57:08
1.646 ریال0:56:53
1.6455 ریال0:56:08
1.6458 ریال0:56:04
1.6455 ریال0:55:32
1.6456 ریال0:55:24
1.6455 ریال0:52:44
1.645 ریال0:52:32
1.6453 ریال0:52:26
1.645 ریال0:52:15
1.6454 ریال0:52:10
1.6455 ریال0:52:04
1.6456 ریال0:51:47
1.6455 ریال0:47:04
1.6458 ریال0:46:56
1.6455 ریال0:46:48
1.646 ریال0:46:32
1.6455 ریال0:46:11
1.6459 ریال0:46:07
1.6455 ریال0:44:32
1.645 ریال0:42:16
1.6455 ریال0:41:47
1.6454 ریال0:41:45
1.645 ریال0:40:40
1.6449 ریال0:40:35
1.645 ریال0:40:20
1.6453 ریال0:40:15
1.6455 ریال0:38:23
1.645 ریال0:37:35
1.6455 ریال0:37:20
1.645 ریال0:36:07
1.6454 ریال0:36:04
1.6456 ریال0:35:48
1.6455 ریال0:35:23
1.6456 ریال0:35:20
1.6455 ریال0:33:23
1.6454 ریال0:33:21
1.6455 ریال0:31:46
1.6454 ریال0:31:42
1.6455 ریال0:31:10
1.645 ریال0:31:07
1.6455 ریال0:31:04
1.6456 ریال0:30:56
1.6455 ریال0:30:25
1.645 ریال0:30:05
1.6452 ریال0:29:49
1.645 ریال0:29:33
1.6455 ریال0:27:41
1.645 ریال0:27:16
1.6453 ریال0:27:12
1.645 ریال0:27:03
1.6455 ریال0:26:48
1.6454 ریال0:26:45
1.6455 ریال0:25:49
1.645 ریال0:25:45
1.6454 ریال0:25:37
1.6455 ریال0:25:29
1.6453 ریال0:25:24
1.6455 ریال0:25:22
1.645 ریال0:24:37
1.6448 ریال0:24:33
1.6447 ریال0:24:29
1.6445 ریال0:24:17
1.6448 ریال0:24:13
1.645 ریال0:23:36
1.6451 ریال0:23:32
1.645 ریال0:23:13
1.6452 ریال0:23:08
1.6453 ریال0:23:03
1.645 ریال0:22:35
1.6451 ریال0:22:31
1.645 ریال0:21:48
1.6449 ریال0:21:40
1.645 ریال0:20:57
1.6445 ریال0:20:40
1.6447 ریال0:20:36
1.6446 ریال0:20:32
1.6445 ریال0:20:24
1.6446 ریال0:20:20
1.6445 ریال0:20:15
1.645 ریال0:19:48
1.6449 ریال0:19:44
1.645 ریال0:19:31
1.6449 ریال0:19:27
1.645 ریال0:19:23
1.6445 ریال0:18:47
1.6446 ریال0:18:43
1.6445 ریال0:18:39
1.6444 ریال0:18:36
1.6445 ریال0:18:20
1.6444 ریال0:18:17
1.6445 ریال0:18:03
1.6443 ریال0:17:48
1.6445 ریال0:17:40
1.6444 ریال0:17:36
1.6445 ریال0:17:32
1.6446 ریال0:17:28
1.6445 ریال0:17:08
1.6447 ریال0:17:04
1.6449 ریال0:16:57
1.6445 ریال0:16:53
1.6451 ریال0:16:49
1.645 ریال0:16:41
1.6455 ریال0:16:37
1.645 ریال0:16:26
1.6451 ریال0:16:22
1.645 ریال0:15:18
1.6449 ریال0:15:13
1.645 ریال0:15:08
1.6452 ریال0:15:05
1.645 ریال0:14:39
1.6455 ریال0:13:37
1.646 ریال0:12:54
1.6462 ریال0:12:48
1.646 ریال0:12:37
1.6455 ریال0:12:33
1.646 ریال0:12:12
1.6461 ریال0:12:10
1.6462 ریال0:12:06
1.6455 ریال0:11:40
1.646 ریال0:11:23
1.6459 ریال0:11:19
1.6455 ریال0:10:10
1.646 ریال0:09:48
1.6455 ریال0:09:44
1.6456 ریال0:09:40
1.6455 ریال0:09:13
1.645 ریال0:08:45
1.6445 ریال0:08:29
1.645 ریال0:07:47
1.6445 ریال0:07:35
1.645 ریال0:07:08
1.6449 ریال0:07:04
1.6448 ریال0:06:55
1.645 ریال0:06:49
1.6445 ریال0:06:12
1.6444 ریال0:06:08
1.644 ریال0:05:17
1.6439 ریال0:05:12
1.644 ریال0:04:24
1.6441 ریال0:04:20
1.644 ریال0:04:13
1.6441 ریال0:04:10
1.644 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات