شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:0.6775
  • بالاترین قیمت روز:0.706
  • پایین ترین قیمت روز:0.644
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.644
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۴:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.7135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.036

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6775 ریال13:34:26
0.6785 ریال13:34:06
0.678 ریال13:33:25
0.6789 ریال13:33:06
0.6788 ریال13:33:04
0.6785 ریال13:32:45
0.6765 ریال13:32:26
0.677 ریال13:32:07
0.6765 ریال13:32:04
0.6772 ریال13:32:04
0.6772 ریال13:31:45
0.679 ریال13:31:08
0.68 ریال13:31:05
0.679 ریال13:31:04
0.68 ریال13:30:46
0.6775 ریال13:30:34
0.6772 ریال13:30:06
0.677 ریال13:30:05
0.6772 ریال13:29:46
0.677 ریال13:29:26
0.6765 ریال13:29:06
0.6775 ریال13:29:04
0.6765 ریال13:29:03
0.6775 ریال13:28:45
0.6765 ریال13:28:28
0.6755 ریال13:28:08
0.6755 ریال13:28:03
0.675 ریال13:28:03
0.675 ریال13:27:45
0.6748 ریال13:27:25
0.6731 ریال13:27:03
0.6725 ریال13:27:03
0.6731 ریال13:26:46
0.6725 ریال13:26:26
0.6751 ریال13:26:03
0.6741 ریال13:26:03
0.6741 ریال13:25:53
0.6745 ریال13:25:04
0.6751 ریال13:25:04
0.6745 ریال13:24:47
0.6753 ریال13:24:29
0.6755 ریال13:24:08
0.6745 ریال13:23:47
0.674 ریال13:23:27
0.6745 ریال13:23:03
0.675 ریال13:23:03
0.6745 ریال13:22:26
0.6753 ریال13:22:06
0.6755 ریال13:22:04
0.675 ریال13:22:03
0.6755 ریال13:21:46
0.675 ریال13:21:30
0.6737 ریال13:21:09
0.673 ریال13:21:04
0.674 ریال13:21:03
0.673 ریال13:20:45
0.6732 ریال13:20:05
0.674 ریال13:20:04
0.6732 ریال13:19:46
0.672 ریال13:19:05
0.671 ریال13:19:03
0.6715 ریال13:18:45
0.6725 ریال13:18:26
0.676 ریال13:17:45
0.6765 ریال13:17:25
0.6775 ریال13:16:46
0.678 ریال13:16:06
0.6775 ریال13:16:04
0.678 ریال13:16:03
0.6775 ریال13:15:46
0.6773 ریال13:15:32
0.6765 ریال13:15:05
0.676 ریال13:15:04
0.6765 ریال13:14:26
0.6767 ریال13:14:06
0.6755 ریال13:14:04
0.6767 ریال13:14:04
0.6755 ریال13:13:45
0.6754 ریال13:13:27
0.6758 ریال13:13:07
0.676 ریال13:13:05
0.6758 ریال13:13:03
0.676 ریال13:12:45
0.6765 ریال13:12:07
0.6775 ریال13:12:04
0.6773 ریال13:12:04
0.6775 ریال13:11:27
0.677 ریال13:11:04
0.676 ریال13:09:45
0.6765 ریال13:09:08
0.6768 ریال13:09:04
0.6765 ریال13:09:03
0.6768 ریال13:08:46
0.6754 ریال13:08:27
0.6745 ریال13:08:09
0.674 ریال13:08:03
0.6742 ریال13:08:03
0.6742 ریال13:07:47
0.6735 ریال13:07:07
0.6718 ریال13:07:03
0.6728 ریال13:07:03
0.6718 ریال13:06:45
0.6715 ریال13:06:29
0.672 ریال13:05:47
0.6715 ریال13:05:31
0.672 ریال13:04:45
0.6722 ریال13:04:27
0.6718 ریال13:04:06
0.6722 ریال13:04:04
0.6718 ریال13:04:04
0.6722 ریال13:03:46
0.6719 ریال13:03:26
0.672 ریال13:03:06
0.6722 ریال13:03:04
0.6724 ریال13:03:03
0.6722 ریال13:02:45
0.6716 ریال13:02:25
0.6719 ریال13:02:09
0.6724 ریال13:02:06
0.6725 ریال13:02:04
0.6724 ریال13:01:28
0.6718 ریال13:01:07
0.6722 ریال13:01:05
0.6721 ریال13:00:50
0.6715 ریال13:00:22
0.6736 ریال12:59:52
0.6715 ریال12:59:09
0.6705 ریال12:58:54
0.6704 ریال12:58:30
0.6732 ریال12:58:06
0.6725 ریال12:58:04
0.6732 ریال12:58:03
0.6725 ریال12:57:46
0.672 ریال12:57:26
0.6715 ریال12:57:04
0.6716 ریال12:57:03
0.6715 ریال12:56:06
0.671 ریال12:56:04
0.6718 ریال12:56:03
0.671 ریال12:55:45
0.672 ریال12:55:31
0.6715 ریال12:55:05
0.672 ریال12:55:04
0.6715 ریال12:54:46
0.6721 ریال12:54:26
0.6725 ریال12:54:06
0.673 ریال12:54:04
0.6723 ریال12:54:03
0.673 ریال12:53:45
0.6715 ریال12:53:25
0.6718 ریال12:53:05
0.6721 ریال12:53:03
0.672 ریال12:53:03
0.6721 ریال12:52:46
0.6716 ریال12:52:26
0.6714 ریال12:52:06
0.6715 ریال12:52:04
0.6714 ریال12:52:03
0.6715 ریال12:51:45
0.6696 ریال12:51:30
0.6695 ریال12:51:17
0.6705 ریال12:51:09
0.6695 ریال12:51:06
0.6705 ریال12:50:46
0.671 ریال12:50:28
0.671 ریال12:50:04
0.6715 ریال12:50:04
0.6715 ریال12:49:45
0.6711 ریال12:49:26
0.6712 ریال12:49:05
0.6715 ریال12:48:45
0.6735 ریال12:47:46
0.6734 ریال12:47:26
0.673 ریال12:47:04
0.6732 ریال12:47:03
0.673 ریال12:46:45
0.6734 ریال12:46:28
0.6745 ریال12:46:08
0.6737 ریال12:46:03
0.6735 ریال12:46:03
0.6737 ریال12:45:49
0.6736 ریال12:45:41
0.6725 ریال12:45:17
0.6731 ریال12:45:05
0.6735 ریال12:45:04
0.6731 ریال12:44:45
0.6729 ریال12:44:27
0.6725 ریال12:44:06
0.6741 ریال12:44:04
0.6735 ریال12:44:03
0.6741 ریال12:43:46
0.675 ریال12:43:25
0.676 ریال12:43:03
0.6744 ریال12:42:03
0.6745 ریال12:41:04
0.6749 ریال12:40:05
0.677 ریال12:39:03
0.6795 ریال12:38:04
0.6805 ریال12:37:04
0.6802 ریال12:36:03
0.6794 ریال12:35:04
0.6811 ریال12:34:04
0.683 ریال12:33:04
0.6865 ریال12:32:04
0.688 ریال12:31:06
0.6845 ریال12:30:06
0.6838 ریال12:29:03
0.6855 ریال12:28:03
0.688 ریال12:25:04
0.689 ریال12:24:04
0.6865 ریال12:22:03
0.6875 ریال12:20:06
0.687 ریال12:19:03
0.688 ریال12:18:04
0.6875 ریال12:17:03
0.6905 ریال12:16:04
0.691 ریال12:15:06
0.6915 ریال12:14:04
0.6926 ریال12:13:03
0.693 ریال12:12:04
0.6945 ریال12:10:05
0.6944 ریال12:09:06
0.6935 ریال12:07:05
0.695 ریال12:06:26
0.6907 ریال12:00:08
0.6885 ریال11:50:07
0.6917 ریال11:40:06
0.694 ریال11:30:10
0.693 ریال11:20:05
0.6955 ریال11:10:05
0.698 ریال11:00:09
0.699 ریال10:50:04
0.706 ریال10:40:04
0.697 ریال10:30:08
0.691 ریال10:20:05
0.6865 ریال10:10:05
0.685 ریال10:00:09
0.684 ریال9:50:04
0.6845 ریال9:40:04
0.6875 ریال9:30:08
0.6845 ریال9:20:04
0.684 ریال9:10:04
0.683 ریال9:00:04
0.685 ریال8:50:04
0.686 ریال8:40:04
0.6834 ریال8:30:05
0.6815 ریال8:10:04
0.6825 ریال8:00:05
0.683 ریال7:50:04
0.6815 ریال7:40:22
0.6812 ریال7:30:06
0.671 ریال7:20:04
0.6705 ریال7:10:04
0.671 ریال6:50:04
0.6695 ریال6:30:06
0.6665 ریال6:20:04
0.6663 ریال6:10:04
0.667 ریال6:00:08
0.6685 ریال5:50:04
0.665 ریال5:40:04
0.667 ریال5:30:05
0.6665 ریال5:20:04
0.6673 ریال5:10:05
0.66 ریال5:00:05
0.658 ریال4:50:04
0.6547 ریال4:40:03
0.659 ریال4:30:04
0.658 ریال4:20:04
0.656 ریال4:10:03
0.6555 ریال4:00:05
0.656 ریال3:50:03
0.658 ریال3:40:03
0.656 ریال3:34:06
0.655 ریال3:33:35
0.654 ریال3:30:04
0.6614 ریال3:20:04
0.6554 ریال3:10:03
0.65 ریال3:00:05
0.6493 ریال2:50:03
0.644 ریال2:40:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی