شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1483
  • بالاترین قیمت روز:0.1487
  • پایین ترین قیمت روز:0.1482
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1484
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۰:۵۸
  • نرخ روز گذشته:0.1487
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1483 ریال11:00:58
0.1483 ریال11:00:58
0.1482 ریال10:57:08
0.1483 ریال10:40:12
0.1483 ریال10:40:09
0.1487 ریال10:36:08
0.1483 ریال10:35:33
0.1483 ریال10:35:31
0.1487 ریال10:29:08
0.1483 ریال10:28:27
0.1487 ریال10:22:08
0.1483 ریال10:21:29
0.1487 ریال10:15:10
0.1487 ریال10:15:08
0.1484 ریال10:14:28
0.1487 ریال10:08:07
0.1484 ریال10:07:24
0.1487 ریال10:01:18
0.1484 ریال10:01:06
0.1484 ریال10:01:03
0.1487 ریال9:57:08
0.1484 ریال9:56:34
0.1487 ریال9:50:15
0.1487 ریال9:50:13
0.1484 ریال9:49:37
0.1487 ریال9:43:11
0.1484 ریال9:42:52
0.1487 ریال9:36:14
0.1483 ریال9:35:41
0.1483 ریال9:35:40
0.1487 ریال9:29:09
0.1483 ریال9:28:31
0.1487 ریال9:22:11
0.1483 ریال9:21:39
0.1487 ریال9:15:12
0.1487 ریال9:15:10
0.1483 ریال9:14:28
0.1487 ریال9:09:09
0.1483 ریال9:07:22
0.1487 ریال9:01:13
0.1483 ریال9:00:52
0.1483 ریال9:00:49
0.1487 ریال8:57:07
0.1483 ریال8:56:23
0.1487 ریال8:50:11
0.1487 ریال8:50:08
0.1483 ریال8:49:21
0.1487 ریال8:43:07
0.1483 ریال8:42:22
0.1487 ریال8:36:07
0.1483 ریال8:35:27
0.1483 ریال8:35:26
0.1487 ریال8:29:06
0.1483 ریال8:28:25
0.1487 ریال8:22:06
0.1483 ریال8:21:25
0.1487 ریال8:15:07
0.1487 ریال8:15:06
0.1483 ریال8:14:23
0.1487 ریال8:08:07
0.1483 ریال8:07:19
0.1487 ریال8:01:10
0.1483 ریال8:00:42
0.1483 ریال8:00:40
0.1487 ریال7:57:05
0.1483 ریال7:56:21
0.1487 ریال7:50:09
0.1487 ریال7:50:07
0.1483 ریال7:49:18
0.1487 ریال7:43:05
0.1483 ریال7:42:20
0.1487 ریال7:36:06
0.1483 ریال7:35:20
0.1483 ریال7:35:20
0.1487 ریال7:29:06
0.1483 ریال7:28:18
0.1487 ریال7:22:06
0.1483 ریال7:21:21
0.1487 ریال7:15:07
0.1487 ریال7:15:06
0.1483 ریال7:14:19
0.1487 ریال7:08:07
0.1483 ریال7:07:19
0.1487 ریال7:01:19
0.1483 ریال7:00:37
0.1483 ریال7:00:36
0.1487 ریال6:57:09
0.1483 ریال6:56:25
0.1487 ریال6:50:03
0.1483 ریال6:49:13
0.1487 ریال6:43:18
0.1483 ریال6:42:38
0.1487 ریال6:36:51
0.1483 ریال6:35:59
0.1487 ریال6:29:53
0.1483 ریال6:29:03
0.1487 ریال6:24:51
0.1483 ریال6:21:22
0.1487 ریال6:15:07
0.1487 ریال6:15:06
0.1483 ریال6:14:21
0.1487 ریال6:08:07
0.1483 ریال6:07:18
0.1487 ریال6:01:12
0.1483 ریال6:00:46
0.1483 ریال6:00:44
0.1487 ریال5:57:06
0.1483 ریال5:56:26
0.1487 ریال5:50:09
0.1487 ریال5:50:09
0.1483 ریال5:49:22
0.1487 ریال5:43:07
0.1483 ریال5:42:23
0.1487 ریال5:36:07
0.1483 ریال5:35:26
0.1483 ریال5:35:26
0.1487 ریال5:29:07
0.1483 ریال5:28:24
0.1487 ریال5:22:06
0.1483 ریال5:21:22
0.1487 ریال5:15:08
0.1487 ریال5:15:08
0.1483 ریال5:14:21
0.1487 ریال5:08:04
0.1483 ریال5:07:17
0.1487 ریال5:01:11
0.1483 ریال5:00:42
0.1483 ریال5:00:40
0.1487 ریال4:57:05
0.1483 ریال4:56:22
0.1487 ریال4:50:08
0.1487 ریال4:50:07
0.1483 ریال4:49:18
0.1487 ریال4:43:06
0.1483 ریال4:42:20
0.1487 ریال4:36:05
0.1484 ریال4:35:20
0.1484 ریال4:35:18
0.1487 ریال4:29:04
0.1484 ریال4:28:16
0.1487 ریال4:22:04
0.1484 ریال4:21:20
0.1487 ریال4:15:07
0.1487 ریال4:15:06
0.1484 ریال4:14:19
0.1487 ریال4:08:05
0.1484 ریال4:07:16
0.1487 ریال4:01:10
0.1484 ریال4:00:37
0.1484 ریال4:00:37
0.1487 ریال3:57:06
0.1484 ریال3:56:19
0.1487 ریال3:50:08
0.1487 ریال3:50:07
0.1484 ریال3:49:17
0.1487 ریال3:43:06
0.1484 ریال3:42:19
0.1487 ریال3:36:05
0.1484 ریال3:35:18
0.1484 ریال3:35:18
0.1487 ریال3:29:06
0.1484 ریال3:28:16
0.1487 ریال3:22:05
0.1484 ریال3:21:21
0.1487 ریال3:15:07
0.1487 ریال3:15:06
0.1483 ریال3:14:17
0.1487 ریال3:08:05
0.1483 ریال3:07:15
0.1487 ریال3:01:08
0.1483 ریال3:00:34
0.1483 ریال3:00:31
0.1487 ریال2:57:06
0.1483 ریال2:56:19
0.1487 ریال2:50:08
0.1487 ریال2:50:06
0.1483 ریال2:49:15
0.1487 ریال2:43:06
0.1483 ریال2:42:18
0.1487 ریال2:36:05
0.1483 ریال2:35:20
0.1483 ریال2:35:20
0.1487 ریال2:29:05
0.1483 ریال2:28:18
0.1487 ریال2:22:05
0.1483 ریال2:21:18
0.1487 ریال2:15:07
0.1487 ریال2:15:06
0.1483 ریال2:14:18
0.1487 ریال2:08:05
0.1483 ریال2:07:16
0.1487 ریال2:01:11
0.1483 ریال2:00:47
0.1483 ریال2:00:45
0.1487 ریال1:57:05
0.1483 ریال1:56:18
0.1487 ریال1:50:07
0.1487 ریال1:50:07
0.1483 ریال1:49:15
0.1487 ریال1:43:04
0.1483 ریال1:42:19
0.1487 ریال1:36:05
0.1483 ریال1:35:20
0.1483 ریال1:35:20
0.1487 ریال1:29:05
0.1483 ریال1:28:18
0.1487 ریال1:22:05
0.1483 ریال1:21:17
0.1487 ریال1:15:07
0.1487 ریال1:15:06
0.1484 ریال1:14:16
0.1487 ریال1:08:05
0.1484 ریال1:07:16
0.1487 ریال1:01:08
0.1484 ریال1:00:36
0.1484 ریال1:00:36
0.1487 ریال0:57:06
0.1484 ریال0:56:19
0.1487 ریال0:50:09
0.1487 ریال0:50:07
0.1484 ریال0:49:17
0.1487 ریال0:43:05
0.1484 ریال0:42:21
0.1487 ریال0:36:06
0.1484 ریال0:35:15
0.1484 ریال0:35:14
0.1487 ریال0:29:06
0.1484 ریال0:28:16
0.1487 ریال0:22:05
0.1484 ریال0:21:21
0.1487 ریال0:15:07
0.1487 ریال0:15:06
0.1484 ریال0:14:18
0.1487 ریال0:08:06
0.1484 ریال0:07:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات