شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1445
  • بالاترین قیمت روز:0.1451
  • پایین ترین قیمت روز:0.1443
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1448
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۸:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.1447
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1445 ریال22:08:43
0.1446 ریال22:07:51
0.1445 ریال22:01:57
0.1447 ریال22:01:36
0.1447 ریال22:01:34
0.1446 ریال21:57:38
0.1447 ریال21:56:49
0.1446 ریال21:50:50
0.1446 ریال21:50:50
0.1447 ریال21:49:49
0.1446 ریال21:46:44
0.1447 ریال21:36:45
0.1446 ریال21:35:57
0.1446 ریال21:35:55
0.1447 ریال21:31:46
0.1446 ریال21:26:42
0.1447 ریال21:22:36
0.1446 ریال21:16:40
0.1447 ریال21:15:46
0.1447 ریال21:15:43
0.1446 ریال21:14:46
0.1447 ریال21:11:44
0.1446 ریال21:06:41
0.1447 ریال21:01:50
0.1447 ریال21:01:26
0.1447 ریال21:01:26
0.1446 ریال20:57:43
0.1447 ریال20:56:56
0.1446 ریال20:50:48
0.1446 ریال20:50:47
0.1447 ریال20:49:54
0.1446 ریال20:46:45
0.1447 ریال20:36:43
0.1449 ریال20:36:00
0.1449 ریال20:35:57
0.1447 ریال20:31:50
0.1448 ریال20:29:38
0.1449 ریال20:28:48
0.1448 ریال20:22:39
0.1449 ریال20:21:50
0.1448 ریال20:15:41
0.1448 ریال20:15:41
0.1449 ریال20:14:48
0.1448 ریال20:08:47
0.1446 ریال20:07:53
0.1448 ریال20:06:49
0.1449 ریال20:02:17
0.1446 ریال20:01:48
0.1446 ریال20:01:45
0.1448 ریال19:57:37
0.1446 ریال19:56:53
0.1447 ریال19:50:52
0.1447 ریال19:50:50
0.1446 ریال19:49:47
0.1447 ریال19:46:42
0.1446 ریال19:43:39
0.1445 ریال19:42:48
0.1446 ریال19:36:42
0.1445 ریال19:35:53
0.1445 ریال19:35:50
0.1444 ریال19:31:49
0.1445 ریال19:22:38
0.1449 ریال19:21:51
0.1446 ریال19:15:40
0.1446 ریال19:15:39
0.1449 ریال19:14:44
0.1446 ریال19:01:57
0.1446 ریال19:01:36
0.1446 ریال19:01:36
0.1447 ریال18:57:37
0.1446 ریال18:56:50
0.1447 ریال18:51:40
0.1448 ریال18:50:44
0.1448 ریال18:50:43
0.1446 ریال18:49:47
0.1448 ریال18:46:36
0.1445 ریال18:43:35
0.1444 ریال18:42:46
0.1445 ریال18:41:42
0.1446 ریال18:36:39
0.1444 ریال18:35:56
0.1444 ریال18:35:53
0.1447 ریال18:31:45
0.1446 ریال18:29:34
0.1444 ریال18:28:45
0.1446 ریال18:26:41
0.1445 ریال18:22:34
0.1444 ریال18:16:36
0.1443 ریال18:15:37
0.1443 ریال18:15:37
0.1444 ریال18:14:47
0.1443 ریال18:08:38
0.1444 ریال18:07:51
0.1443 ریال18:06:46
0.1444 ریال18:03:26
0.1445 ریال18:01:40
0.1445 ریال18:01:38
0.1444 ریال17:57:33
0.1445 ریال17:46:39
0.1446 ریال17:43:34
0.1445 ریال17:42:49
0.1446 ریال17:41:46
0.1445 ریال17:16:33
0.1444 ریال17:15:41
0.1444 ریال17:15:38
0.1445 ریال17:14:41
0.1444 ریال17:11:35
0.1445 ریال17:02:42
0.1447 ریال17:01:26
0.1447 ریال17:01:26
0.1445 ریال16:57:32
0.1447 ریال16:56:43
0.1446 ریال16:50:41
0.1446 ریال16:50:40
0.1447 ریال16:49:40
0.1446 ریال16:46:34
0.1447 ریال16:43:29
0.1446 ریال16:42:39
0.1447 ریال16:36:33
0.1446 ریال16:35:45
0.1446 ریال16:35:44
0.1447 ریال16:31:44
0.1445 ریال16:29:30
0.1446 ریال16:28:40
0.1445 ریال16:26:32
0.1446 ریال16:22:31
0.1448 ریال16:21:46
0.1446 ریال16:15:32
0.1446 ریال16:15:32
0.1448 ریال16:14:40
0.1446 ریال16:11:34
0.1445 ریال16:08:30
0.1448 ریال16:07:38
0.1445 ریال16:06:32
0.1447 ریال16:01:52
0.1446 ریال16:01:23
0.1446 ریال16:01:21
0.1448 ریال15:57:30
0.1446 ریال15:56:45
0.1448 ریال15:51:34
0.1447 ریال15:50:38
0.1447 ریال15:50:36
0.1446 ریال15:49:37
0.1447 ریال15:46:28
0.1446 ریال15:36:33
0.1447 ریال15:35:48
0.1447 ریال15:35:43
0.1446 ریال15:29:26
0.1447 ریال15:28:35
0.1446 ریال15:26:28
0.1447 ریال15:16:27
0.1448 ریال15:02:07
0.1449 ریال15:00:57
0.1449 ریال15:00:55
0.1448 ریال14:57:27
0.1449 ریال14:56:42
0.1447 ریال14:51:31
0.1448 ریال14:50:31
0.1448 ریال14:50:30
0.1449 ریال14:49:36
0.1448 ریال14:43:26
0.1449 ریال14:42:36
0.1448 ریال14:41:28
0.1449 ریال14:36:29
0.1447 ریال14:35:36
0.1447 ریال14:35:35
0.1448 ریال14:31:31
0.1447 ریال14:22:23
0.1446 ریال14:21:35
0.1447 ریال14:16:25
0.1446 ریال14:01:36
0.1445 ریال14:00:59
0.1445 ریال14:00:59
0.1446 ریال13:57:21
0.1445 ریال13:56:31
0.1446 ریال13:50:29
0.1446 ریال13:50:27
0.1445 ریال13:49:30
0.1446 ریال13:43:21
0.1445 ریال13:42:32
0.1446 ریال13:41:26
0.1445 ریال13:31:28
0.1444 ریال13:29:20
0.1445 ریال13:28:30
0.1444 ریال13:22:20
0.1445 ریال13:15:25
0.1445 ریال13:15:24
0.1447 ریال13:14:33
0.1445 ریال13:08:19
0.1447 ریال13:07:27
0.1445 ریال13:06:21
0.1448 ریال13:01:40
0.1447 ریال12:57:19
0.1448 ریال12:51:37
0.1447 ریال12:50:24
0.1447 ریال12:50:23
0.1448 ریال12:49:27
0.1447 ریال12:46:21
0.1448 ریال12:36:19
0.1449 ریال12:31:26
0.145 ریال12:29:18
0.1449 ریال12:28:27
0.145 ریال12:26:20
0.1448 ریال12:06:23
0.1449 ریال12:01:32
0.1448 ریال11:43:19
0.1449 ریال11:42:27
0.1448 ریال11:36:20
0.1449 ریال11:35:32
0.1449 ریال11:35:32
0.1448 ریال11:29:16
0.1449 ریال11:28:25
0.1448 ریال11:26:18
0.1449 ریال10:51:08
0.1448 ریال10:50:10
0.1448 ریال10:50:09
0.1449 ریال10:49:16
0.1448 ریال10:46:08
0.1449 ریال10:43:08
0.145 ریال10:42:16
0.1449 ریال10:36:09
0.145 ریال10:26:08
0.1451 ریال10:22:07
0.145 ریال10:01:11
0.1448 ریال10:00:28
0.1448 ریال10:00:28
0.145 ریال9:57:07
0.1448 ریال9:56:16
0.1449 ریال9:50:10
0.1449 ریال9:50:09
0.1448 ریال9:49:15
0.1449 ریال9:46:08
0.1448 ریال9:22:07
0.145 ریال9:21:17
0.1448 ریال9:15:08
0.1448 ریال9:15:08
0.145 ریال9:14:14
0.1448 ریال9:11:08
0.1449 ریال9:08:08
0.145 ریال9:07:14
0.1449 ریال9:00:22
0.1449 ریال9:00:21
0.145 ریال8:57:06
0.1449 ریال8:01:08
0.1448 ریال8:00:22
0.1448 ریال8:00:21
0.1449 ریال7:57:06
0.1448 ریال7:26:06
0.1447 ریال7:22:06
0.1448 ریال7:08:05
0.1449 ریال7:07:12
0.1448 ریال7:01:08
0.1449 ریال7:00:24
0.1449 ریال7:00:23
0.1448 ریال6:57:05
0.1449 ریال6:56:13
0.1448 ریال6:50:07
0.1448 ریال6:50:07
0.1449 ریال6:49:13
0.1448 ریال6:46:06
0.1449 ریال6:11:07
0.1448 ریال6:08:06
0.1449 ریال6:07:15
0.1448 ریال6:06:07
0.1449 ریال5:43:05
0.1448 ریال5:42:12
0.1449 ریال5:41:06
0.1448 ریال5:31:06
0.1449 ریال5:29:05
0.1448 ریال5:28:12
0.1449 ریال5:22:05
0.1447 ریال5:21:14
0.1449 ریال5:15:07
0.1449 ریال5:15:06
0.1447 ریال5:14:12
0.1449 ریال5:11:05
0.1448 ریال5:08:05
0.1447 ریال5:07:11
0.1448 ریال5:06:05
0.1447 ریال5:01:06
0.1448 ریال5:00:18
0.1448 ریال5:00:17
0.1447 ریال4:57:04
0.1448 ریال4:56:13
0.1447 ریال4:51:05
0.1448 ریال4:46:05
0.1447 ریال4:43:04
0.1448 ریال4:42:12
0.1447 ریال4:41:05
0.1448 ریال4:35:13
0.1448 ریال4:35:13
0.1447 ریال4:29:04
0.1448 ریال4:28:12
0.1447 ریال4:26:04
0.1448 ریال4:01:06
0.1449 ریال4:00:19
0.1449 ریال4:00:18
0.1448 ریال3:57:05
0.1449 ریال3:56:11
0.1448 ریال3:50:05
0.1448 ریال3:50:05
0.1449 ریال3:49:12
0.1448 ریال3:46:05
0.1449 ریال3:08:04
0.1448 ریال3:07:12
0.1449 ریال3:01:05
0.1448 ریال3:00:18
0.1448 ریال3:00:18
0.1449 ریال2:57:04
0.1448 ریال2:56:12
0.1449 ریال2:51:05
0.1448 ریال1:36:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی