شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CZK/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0405
  • بالاترین قیمت روز:0.0406
  • پایین ترین قیمت روز:0.0399
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.04
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۲:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.0401
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک CZK/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CZK/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0405 ریال19:22:24
0.04 ریال19:21:31
0.0406 ریال19:15:28
0.0406 ریال19:15:26
0.04 ریال19:14:30
0.0406 ریال19:08:24
0.04 ریال19:07:33
0.0406 ریال19:01:36
0.04 ریال19:00:56
0.04 ریال19:00:55
0.0406 ریال18:57:23
0.04 ریال18:56:30
0.0406 ریال18:50:30
0.0406 ریال18:50:29
0.04 ریال18:49:29
0.0406 ریال18:43:23
0.04 ریال18:42:35
0.0406 ریال18:36:25
0.04 ریال18:35:37
0.04 ریال18:35:35
0.0406 ریال18:29:24
0.04 ریال18:28:29
0.0406 ریال18:22:23
0.04 ریال18:21:32
0.0406 ریال18:15:28
0.0406 ریال18:15:27
0.04 ریال18:14:30
0.0406 ریال18:08:30
0.04 ریال18:07:35
0.0406 ریال18:06:30
0.0405 ریال18:01:41
0.04 ریال18:01:13
0.04 ریال18:01:08
0.0405 ریال17:57:24
0.04 ریال17:56:31
0.0405 ریال17:51:29
0.0404 ریال17:50:30
0.0404 ریال17:50:30
0.04 ریال17:49:34
0.0404 ریال17:43:25
0.04 ریال17:42:32
0.0404 ریال17:36:30
0.04 ریال17:35:40
0.04 ریال17:35:39
0.0404 ریال17:31:31
0.0403 ریال17:29:23
0.04 ریال17:28:31
0.0403 ریال17:26:24
0.0404 ریال17:22:24
0.04 ریال17:21:40
0.0404 ریال17:16:27
0.0403 ریال17:15:30
0.0403 ریال17:15:29
0.04 ریال17:14:35
0.0403 ریال17:11:26
0.0404 ریال17:08:24
0.04 ریال17:07:35
0.0404 ریال17:01:42
0.04 ریال17:01:13
0.04 ریال17:01:13
0.0404 ریال16:57:26
0.04 ریال16:56:35
0.0404 ریال16:51:27
0.0403 ریال16:50:34
0.0403 ریال16:50:34
0.04 ریال16:49:35
0.0403 ریال16:43:24
0.04 ریال16:42:35
0.0403 ریال16:36:25
0.04 ریال16:35:39
0.04 ریال16:35:37
0.0403 ریال16:29:25
0.04 ریال16:28:35
0.0403 ریال16:22:23
0.04 ریال16:21:36
0.0403 ریال16:15:31
0.0403 ریال16:15:30
0.04 ریال16:14:36
0.0403 ریال16:08:25
0.04 ریال16:07:39
0.0403 ریال16:01:37
0.04 ریال16:01:04
0.04 ریال16:01:02
0.0403 ریال15:57:24
0.04 ریال15:56:37
0.0403 ریال15:51:29
0.0404 ریال15:50:32
0.0404 ریال15:50:30
0.04 ریال15:49:34
0.0404 ریال15:43:23
0.04 ریال15:42:34
0.0404 ریال15:36:28
0.04 ریال15:35:35
0.04 ریال15:35:35
0.0404 ریال15:29:24
0.04 ریال15:28:34
0.0404 ریال15:22:24
0.04 ریال15:21:38
0.0404 ریال15:15:27
0.0404 ریال15:15:27
0.04 ریال15:14:31
0.0404 ریال15:08:24
0.04 ریال15:07:32
0.0404 ریال15:01:42
0.04 ریال15:01:14
0.04 ریال15:01:13
0.0404 ریال14:57:32
0.04 ریال14:56:49
0.0404 ریال14:50:46
0.0404 ریال14:50:42
0.04 ریال14:49:47
0.0404 ریال14:43:37
0.04 ریال14:42:40
0.0404 ریال14:36:37
0.04 ریال14:35:51
0.04 ریال14:35:49
0.0404 ریال14:29:27
0.04 ریال14:28:39
0.0404 ریال14:22:30
0.04 ریال14:21:44
0.0404 ریال14:16:31
0.0403 ریال14:15:36
0.0403 ریال14:15:34
0.04 ریال14:14:36
0.0403 ریال14:08:33
0.04 ریال14:07:45
0.0403 ریال14:01:46
0.04 ریال14:01:18
0.04 ریال14:01:17
0.0403 ریال13:57:29
0.04 ریال13:56:36
0.0404 ریال13:50:33
0.0404 ریال13:50:32
0.04 ریال13:49:37
0.0404 ریال13:43:28
0.04 ریال13:42:37
0.0404 ریال13:41:28
0.0403 ریال13:36:33
0.04 ریال13:35:43
0.04 ریال13:35:41
0.0404 ریال13:31:34
0.0403 ریال13:29:26
0.04 ریال13:28:34
0.0403 ریال13:22:27
0.04 ریال13:21:39
0.0403 ریال13:15:32
0.0403 ریال13:15:30
0.04 ریال13:14:33
0.0403 ریال13:08:25
0.04 ریال13:07:30
0.0403 ریال13:06:28
0.0402 ریال13:01:34
0.04 ریال13:00:54
0.04 ریال13:00:53
0.0402 ریال12:57:26
0.04 ریال12:56:32
0.0402 ریال12:50:30
0.0402 ریال12:50:28
0.04 ریال12:49:28
0.0402 ریال12:43:22
0.04 ریال12:42:33
0.0402 ریال12:36:26
0.04 ریال12:35:34
0.04 ریال12:35:33
0.0401 ریال12:29:23
0.04 ریال12:28:32
0.0401 ریال12:22:24
0.04 ریال12:21:35
0.0401 ریال12:15:27
0.0401 ریال12:15:24
0.04 ریال12:14:28
0.0401 ریال12:11:30
0.0402 ریال12:08:26
0.04 ریال12:07:37
0.0402 ریال12:06:28
0.0401 ریال12:01:36
0.04 ریال12:01:08
0.04 ریال12:01:00
0.0401 ریال11:57:24
0.04 ریال11:56:33
0.0401 ریال11:50:29
0.0401 ریال11:50:29
0.04 ریال11:49:31
0.0401 ریال11:43:23
0.04 ریال11:42:33
0.0401 ریال11:36:23
0.04 ریال11:35:35
0.04 ریال11:35:33
0.0401 ریال11:31:26
0.04 ریال11:06:04
0.0399 ریال11:01:05
0.04 ریال10:56:12
0.0399 ریال10:50:04
0.0399 ریال10:50:03
0.04 ریال10:49:14
0.0399 ریال10:46:04
0.04 ریال8:06:04
0.0399 ریال8:01:05
0.04 ریال8:00:18
0.04 ریال8:00:17
0.0399 ریال7:57:04
0.04 ریال7:56:11
0.0399 ریال7:50:05
0.0399 ریال7:50:04
0.04 ریال7:49:12
0.0399 ریال7:46:04
0.04 ریال7:41:05
0.0399 ریال7:36:04
0.04 ریال7:35:10
0.04 ریال7:35:09
0.0399 ریال7:29:04
0.04 ریال7:28:11
0.0399 ریال7:26:05
0.04 ریال7:00:18
0.04 ریال7:00:16
0.0399 ریال6:57:04
0.04 ریال6:56:12
0.0399 ریال6:50:05
0.0399 ریال6:50:04
0.04 ریال6:49:12
0.0399 ریال6:46:04
0.04 ریال6:35:12
0.04 ریال6:35:12
0.0399 ریال6:31:05
0.04 ریال5:00:17
0.04 ریال5:00:15
0.0399 ریال4:57:04
0.04 ریال4:56:11
0.0399 ریال4:50:04
0.0399 ریال4:50:03
0.04 ریال4:49:11
0.0399 ریال4:43:03
0.04 ریال4:42:12
0.0399 ریال4:36:04
0.04 ریال4:11:04
0.0399 ریال4:08:04
0.04 ریال4:07:06
0.0399 ریال4:06:04
0.04 ریال3:26:04
0.0399 ریال3:22:03
0.04 ریال2:46:05
0.0399 ریال2:43:04
0.04 ریال2:42:12
0.0399 ریال2:36:04
0.04 ریال2:35:12
0.04 ریال2:35:11
0.0399 ریال2:29:04
0.04 ریال2:28:12
0.0399 ریال2:22:04
0.04 ریال2:21:12
0.0399 ریال2:15:04
0.0399 ریال2:15:03
0.04 ریال2:14:11
0.0399 ریال2:08:04
0.04 ریال2:07:12
0.0399 ریال2:01:06
0.04 ریال2:00:15
0.04 ریال2:00:15
0.0399 ریال1:57:04
0.04 ریال1:56:11
0.0399 ریال1:50:05
0.0399 ریال1:50:04
0.04 ریال1:49:09
0.0399 ریال1:43:04
0.04 ریال1:42:10
0.0399 ریال1:41:04
0.04 ریال0:31:04
0.0401 ریال0:29:04
0.04 ریال0:28:11
0.0401 ریال0:22:03
0.04 ریال0:21:10
0.0401 ریال0:15:04
0.0401 ریال0:15:04
0.04 ریال0:14:09
0.0401 ریال0:08:04
0.04 ریال0:07:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی