شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CVE/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0099
  • بالاترین قیمت روز:0.0099
  • پایین ترین قیمت روز:0.0098
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0098
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.0099
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک CVE/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CVE/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0099 ریال5:15:05
0.0099 ریال5:15:04
0.0098 ریال5:14:11
0.0099 ریال5:08:04
0.0098 ریال5:07:11
0.0099 ریال5:01:04
0.0098 ریال5:00:17
0.0098 ریال5:00:16
0.0099 ریال4:57:04
0.0098 ریال4:56:12
0.0099 ریال4:50:05
0.0099 ریال4:50:04
0.0098 ریال4:49:11
0.0099 ریال4:43:03
0.0098 ریال4:42:12
0.0099 ریال4:36:04
0.0098 ریال4:35:12
0.0098 ریال4:35:11
0.0099 ریال4:29:03
0.0098 ریال4:28:11
0.0099 ریال4:22:03
0.0098 ریال4:21:12
0.0099 ریال4:15:04
0.0099 ریال4:15:03
0.0098 ریال4:14:11
0.0099 ریال4:08:03
0.0098 ریال4:07:11
0.0099 ریال4:01:05
0.0098 ریال4:00:17
0.0098 ریال4:00:16
0.0099 ریال3:57:04
0.0098 ریال3:56:11
0.0099 ریال3:50:04
0.0099 ریال3:50:03
0.0098 ریال3:49:12
0.0099 ریال3:43:04
0.0098 ریال3:42:12
0.0099 ریال3:36:04
0.0098 ریال3:35:10
0.0098 ریال3:35:09
0.0099 ریال3:29:04
0.0098 ریال3:28:10
0.0099 ریال3:22:03
0.0098 ریال3:21:09
0.0099 ریال3:15:04
0.0099 ریال3:15:04
0.0098 ریال3:14:09
0.0099 ریال3:08:04
0.0098 ریال3:07:11
0.0099 ریال3:01:04
0.0098 ریال3:00:16
0.0098 ریال3:00:15
0.0099 ریال2:57:04
0.0098 ریال2:56:11
0.0099 ریال2:50:05
0.0099 ریال2:50:04
0.0098 ریال2:49:12
0.0099 ریال2:43:03
0.0098 ریال2:42:12
0.0099 ریال2:36:04
0.0098 ریال2:35:12
0.0098 ریال2:35:12
0.0099 ریال2:29:04
0.0098 ریال2:28:11
0.0099 ریال2:22:04
0.0098 ریال2:21:12
0.0099 ریال2:15:05
0.0099 ریال2:15:04
0.0098 ریال2:14:11
0.0099 ریال2:08:03
0.0098 ریال2:07:12
0.0099 ریال2:01:05
0.0098 ریال2:00:17
0.0098 ریال2:00:16
0.0099 ریال1:57:04
0.0098 ریال1:56:11
0.0099 ریال1:50:05
0.0099 ریال1:50:04
0.0098 ریال1:49:12
0.0099 ریال1:43:04
0.0098 ریال1:42:11
0.0099 ریال1:36:04
0.0098 ریال1:35:12
0.0098 ریال1:35:11
0.0099 ریال1:29:04
0.0098 ریال1:28:11
0.0099 ریال1:22:04
0.0098 ریال1:21:13
0.0099 ریال1:15:04
0.0099 ریال1:15:03
0.0098 ریال1:14:11
0.0099 ریال1:08:03
0.0098 ریال1:07:11
0.0099 ریال1:01:05
0.0098 ریال1:00:17
0.0098 ریال1:00:15
0.0099 ریال0:57:04
0.0098 ریال0:56:11
0.0099 ریال0:50:04
0.0099 ریال0:50:04
0.0098 ریال0:49:11
0.0099 ریال0:43:04
0.0098 ریال0:42:11
0.0099 ریال0:36:04
0.0098 ریال0:35:13
0.0098 ریال0:35:12
0.0099 ریال0:29:04
0.0098 ریال0:28:11
0.0099 ریال0:22:04
0.0098 ریال0:21:13
0.0099 ریال0:15:05
0.0099 ریال0:15:04
0.0098 ریال0:14:11
0.0099 ریال0:08:04
0.0098 ریال0:07:15
0.0099 ریال18:15:43
0.0099 ریال18:15:42
0.0098 ریال18:14:50
0.0099 ریال18:08:46
0.0098 ریال18:07:54
0.0099 ریال18:03:11
0.0098 ریال18:01:51
0.0098 ریال18:01:51
0.0099 ریال17:57:41
0.0098 ریال17:56:55
0.0099 ریال17:50:53
0.0099 ریال17:50:52
0.0098 ریال17:49:51
0.0099 ریال17:43:38
0.0098 ریال17:42:52
0.0099 ریال17:36:43
0.0098 ریال17:35:56
0.0098 ریال17:35:54
0.0099 ریال17:29:39
0.0098 ریال17:28:46
0.0099 ریال17:22:36
0.0098 ریال17:21:53
0.0099 ریال17:16:18
0.0099 ریال17:16:14
0.0098 ریال17:14:48
0.0099 ریال17:08:44
0.0098 ریال17:07:50
0.0099 ریال17:02:44
0.0098 ریال17:01:36
0.0098 ریال17:01:33
0.0099 ریال16:57:37
0.0098 ریال16:56:51
0.0099 ریال16:50:43
0.0099 ریال16:50:42
0.0098 ریال16:49:48
0.0099 ریال16:43:35
0.0098 ریال16:42:45
0.0099 ریال16:36:36
0.0098 ریال16:35:53
0.0098 ریال16:35:52
0.0099 ریال16:29:33
0.0098 ریال16:28:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی