شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CUP/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.9998
  • بالاترین قیمت روز:0.9998
  • پایین ترین قیمت روز:0.9992
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9992
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.9996
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک CUP/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CUP/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9998 ریال19:43:23
0.9996 ریال19:42:33
0.9998 ریال19:36:26
0.9996 ریال19:35:34
0.9996 ریال19:35:33
0.9998 ریال19:29:25
0.9996 ریال19:28:31
0.9998 ریال19:22:24
0.9996 ریال19:21:31
0.9998 ریال19:15:28
0.9998 ریال19:15:26
0.9996 ریال19:14:30
0.9998 ریال19:08:24
0.9996 ریال19:07:33
0.9998 ریال19:01:36
0.9996 ریال19:00:56
0.9996 ریال19:00:55
0.9998 ریال18:57:23
0.9996 ریال18:56:30
0.9998 ریال18:50:30
0.9998 ریال18:50:29
0.9996 ریال18:49:29
0.9998 ریال18:43:23
0.9996 ریال18:42:35
0.9998 ریال18:36:25
0.9996 ریال18:35:37
0.9996 ریال18:35:35
0.9998 ریال18:29:24
0.9996 ریال18:28:29
0.9998 ریال18:22:23
0.9996 ریال18:21:32
0.9998 ریال18:15:28
0.9998 ریال18:15:27
0.9996 ریال18:14:30
0.9998 ریال18:08:30
0.9996 ریال18:07:35
0.9998 ریال18:01:41
0.9996 ریال18:01:13
0.9996 ریال18:01:08
0.9998 ریال17:57:24
0.9996 ریال17:56:31
0.9998 ریال17:50:30
0.9998 ریال17:50:30
0.9996 ریال17:49:34
0.9998 ریال17:43:25
0.9996 ریال17:42:32
0.9998 ریال17:36:29
0.9996 ریال17:35:40
0.9996 ریال17:35:39
0.9998 ریال17:29:23
0.9996 ریال17:28:31
0.9998 ریال17:22:24
0.9996 ریال17:21:40
0.9998 ریال17:15:30
0.9998 ریال17:15:29
0.9996 ریال17:14:35
0.9998 ریال17:08:24
0.9996 ریال17:07:35
0.9998 ریال17:02:33
0.9996 ریال17:01:13
0.9996 ریال17:01:13
0.9998 ریال16:57:26
0.9996 ریال16:56:35
0.9998 ریال16:50:34
0.9998 ریال16:50:34
0.9996 ریال16:49:35
0.9998 ریال16:43:24
0.9996 ریال16:42:35
0.9998 ریال16:36:25
0.9996 ریال16:35:39
0.9996 ریال16:35:37
0.9998 ریال16:29:25
0.9996 ریال16:28:35
0.9998 ریال16:22:23
0.9996 ریال16:21:36
0.9998 ریال16:15:31
0.9998 ریال16:15:30
0.9996 ریال16:14:36
0.9998 ریال16:08:25
0.9996 ریال16:07:39
0.9998 ریال16:01:37
0.9996 ریال16:01:04
0.9996 ریال16:01:02
0.9998 ریال15:57:24
0.9996 ریال15:56:37
0.9998 ریال15:51:29
0.9996 ریال9:08:04
0.9992 ریال9:07:11
0.9996 ریال9:01:05
0.9992 ریال9:00:18
0.9992 ریال9:00:17
0.9996 ریال8:57:04
0.9992 ریال8:56:12
0.9996 ریال8:50:05
0.9996 ریال8:50:04
0.9992 ریال8:49:11
0.9996 ریال8:43:03
0.9992 ریال8:42:12
0.9996 ریال8:36:04
0.9992 ریال8:35:12
0.9992 ریال8:35:11
0.9996 ریال8:29:04
0.9992 ریال8:28:11
0.9996 ریال8:22:04
0.9992 ریال8:21:12
0.9996 ریال8:15:04
0.9996 ریال8:15:03
0.9992 ریال8:14:11
0.9996 ریال8:08:03
0.9992 ریال8:07:12
0.9996 ریال8:01:05
0.9992 ریال8:00:18
0.9992 ریال8:00:17
0.9996 ریال7:57:04
0.9992 ریال7:56:11
0.9996 ریال7:50:05
0.9996 ریال7:50:04
0.9992 ریال7:49:12
0.9996 ریال7:43:05
0.9992 ریال7:42:17
0.9996 ریال7:36:04
0.9992 ریال7:35:10
0.9992 ریال7:35:09
0.9996 ریال7:29:04
0.9992 ریال7:28:11
0.9996 ریال7:22:04
0.9992 ریال7:21:12
0.9996 ریال7:15:04
0.9996 ریال7:15:04
0.9992 ریال7:14:11
0.9996 ریال7:08:04
0.9992 ریال7:07:12
0.9996 ریال7:01:05
0.9992 ریال7:00:18
0.9992 ریال7:00:16
0.9996 ریال6:57:04
0.9992 ریال6:56:12
0.9996 ریال6:50:05
0.9996 ریال6:50:04
0.9992 ریال6:49:12
0.9996 ریال6:43:04
0.9992 ریال6:42:11
0.9996 ریال6:36:04
0.9992 ریال6:35:12
0.9992 ریال6:35:11
0.9996 ریال6:29:04
0.9992 ریال6:28:11
0.9996 ریال6:22:03
0.9992 ریال6:21:16
0.9996 ریال6:15:06
0.9996 ریال6:15:06
0.9992 ریال6:14:11
0.9996 ریال6:08:04
0.9992 ریال6:07:12
0.9996 ریال6:01:05
0.9992 ریال6:00:20
0.9992 ریال6:00:19
0.9996 ریال5:57:04
0.9992 ریال5:56:12
0.9996 ریال5:50:05
0.9996 ریال5:50:04
0.9992 ریال5:49:12
0.9996 ریال5:43:04
0.9992 ریال5:42:12
0.9996 ریال5:36:04
0.9992 ریال5:35:13
0.9992 ریال5:35:12
0.9996 ریال5:29:04
0.9992 ریال5:28:12
0.9996 ریال5:22:04
0.9992 ریال5:21:12
0.9996 ریال5:15:04
0.9996 ریال5:15:04
0.9992 ریال5:14:11
0.9996 ریال5:08:04
0.9992 ریال5:07:11
0.9996 ریال5:01:05
0.9992 ریال5:00:17
0.9992 ریال5:00:15
0.9996 ریال4:57:04
0.9992 ریال4:56:11
0.9996 ریال4:50:04
0.9996 ریال4:50:03
0.9992 ریال4:49:11
0.9996 ریال4:43:03
0.9992 ریال4:42:12
0.9996 ریال4:36:04
0.9992 ریال4:35:12
0.9992 ریال4:35:11
0.9996 ریال4:29:04
0.9992 ریال4:28:06
0.9996 ریال4:22:04
0.9992 ریال4:21:07
0.9996 ریال4:15:04
0.9996 ریال4:15:04
0.9992 ریال4:14:06
0.9996 ریال4:08:04
0.9992 ریال4:07:06
0.9996 ریال4:01:04
0.9992 ریال4:00:11
0.9992 ریال4:00:11
0.9996 ریال3:57:04
0.9992 ریال3:56:07
0.9996 ریال3:50:04
0.9996 ریال3:50:04
0.9992 ریال3:49:06
0.9996 ریال3:43:03
0.9992 ریال3:42:07
0.9996 ریال3:36:04
0.9992 ریال3:35:10
0.9992 ریال3:35:09
0.9996 ریال3:29:04
0.9992 ریال3:28:09
0.9996 ریال3:22:03
0.9992 ریال3:21:10
0.9996 ریال3:15:04
0.9996 ریال3:15:04
0.9992 ریال3:14:09
0.9996 ریال3:08:03
0.9992 ریال3:07:11
0.9996 ریال3:01:05
0.9992 ریال3:00:17
0.9992 ریال3:00:15
0.9996 ریال2:57:03
0.9992 ریال2:56:12
0.9996 ریال2:50:05
0.9996 ریال2:50:04
0.9992 ریال2:49:12
0.9996 ریال2:43:04
0.9992 ریال2:42:12
0.9996 ریال2:36:04
0.9992 ریال2:35:12
0.9992 ریال2:35:11
0.9996 ریال2:29:04
0.9992 ریال2:28:12
0.9996 ریال2:22:04
0.9992 ریال2:21:12
0.9996 ریال2:15:04
0.9996 ریال2:15:03
0.9992 ریال2:14:11
0.9996 ریال2:08:04
0.9992 ریال2:07:12
0.9996 ریال2:01:06
0.9992 ریال2:00:15
0.9992 ریال2:00:15
0.9996 ریال1:57:04
0.9992 ریال1:56:11
0.9996 ریال1:50:05
0.9996 ریال1:50:04
0.9992 ریال1:49:09
0.9996 ریال1:43:04
0.9992 ریال1:42:10
0.9996 ریال1:36:04
0.9992 ریال1:35:11
0.9992 ریال1:35:10
0.9996 ریال1:29:04
0.9992 ریال1:28:11
0.9996 ریال1:22:03
0.9992 ریال1:21:11
0.9996 ریال1:15:04
0.9996 ریال1:15:03
0.9992 ریال1:14:09
0.9996 ریال1:08:04
0.9992 ریال1:07:11
0.9996 ریال1:01:04
0.9992 ریال1:00:16
0.9992 ریال1:00:16
0.9996 ریال0:57:04
0.9992 ریال0:56:12
0.9996 ریال0:50:05
0.9996 ریال0:50:04
0.9992 ریال0:49:12
0.9996 ریال0:43:04
0.9992 ریال0:42:11
0.9996 ریال0:36:04
0.9992 ریال0:35:12
0.9992 ریال0:35:11
0.9996 ریال0:29:04
0.9992 ریال0:28:11
0.9996 ریال0:22:03
0.9992 ریال0:21:10
0.9996 ریال0:15:04
0.9996 ریال0:15:04
0.9992 ریال0:14:09
0.9996 ریال0:08:04
0.9992 ریال0:07:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی