شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Stakinglab

  • نرخ فعلی:0.033313
  • بالاترین قیمت روز:0.0379721
  • پایین ترین قیمت روز:0.0284451
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:6.84%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0379706
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.0379697
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:13.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0047

نمودار کندل استیک Stakinglab در روز جاری

نمودار کندل استیک Stakinglab در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.033313 ریال13:44:13
0.033259 ریال13:38:11
0.0332827 ریال13:35:13
0.033259 ریال13:32:14
0.028827 ریال13:23:13
0.0288052 ریال13:18:13
0.0288182 ریال13:11:14
0.0288528 ریال13:05:13
0.0287964 ریال12:59:13
0.0286324 ریال12:50:15
0.0286612 ریال12:47:12
0.0287093 ریال12:38:13
0.0286819 ریال12:32:14
0.0287605 ریال12:23:12
0.0286379 ریال12:20:17
0.0286317 ریال12:11:14
0.0286149 ریال12:05:15
0.0286129 ریال11:59:13
0.0286245 ریال11:50:17
0.0285939 ریال11:41:15
0.0285392 ریال11:38:15
0.0285621 ریال11:35:16
0.0285381 ریال11:23:12
0.0284823 ریال11:20:16
0.0284511 ریال11:11:14
0.0284451 ریال11:06:15
0.0285643 ریال10:56:16
0.0286059 ریال10:50:18
0.0286563 ریال10:41:14
0.0286155 ریال10:32:16
0.0287124 ریال10:26:17
0.0287479 ریال10:20:15
0.0287709 ریال10:17:12
0.0286661 ریال10:05:13
0.0286475 ریال9:59:12
0.0289763 ریال9:47:12
0.0290137 ریال9:41:14
0.0290203 ریال9:38:12
0.0290221 ریال9:32:12
0.0290203 ریال9:29:11
0.029076 ریال9:23:13
0.0289105 ریال9:17:12
0.028849 ریال9:14:13
0.0288624 ریال9:11:13
0.028849 ریال9:08:14
0.0288624 ریال9:02:13
0.0287428 ریال8:50:14
0.0287465 ریال8:44:11
0.0287721 ریال8:41:13
0.0287611 ریال8:32:12
0.0287949 ریال8:23:11
0.0288719 ریال8:17:11
0.0297351 ریال8:14:13
0.0297539 ریال8:05:12
0.0299239 ریال7:56:13
0.0300509 ریال7:47:11
0.0300383 ریال7:42:22
0.0300383 ریال7:42:22
0.0301069 ریال7:38:12
0.0301227 ریال7:32:13
0.0301298 ریال7:23:12
0.0301343 ریال7:17:12
0.0301863 ریال7:14:13
0.0301889 ریال7:02:14
0.0301958 ریال6:56:13
0.0300771 ریال6:50:14
0.0301153 ریال6:41:13
0.0301968 ریال6:38:12
0.0302148 ریال6:35:15
0.030236 ریال6:23:12
0.0302031 ریال6:11:13
0.030219 ریال6:02:15
0.0301946 ریال5:56:14
0.0302178 ریال5:47:13
0.0302508 ریال5:41:14
0.0302668 ریال5:35:15
0.0303145 ریال5:32:13
0.0301676 ریال5:23:12
0.0301809 ریال5:20:15
0.0300939 ریال5:14:14
0.0301872 ریال5:05:12
0.0302093 ریال4:56:13
0.0301872 ریال4:50:14
0.030217 ریال4:41:13
0.0310259 ریال4:38:12
0.0309738 ریال4:32:13
0.0310182 ریال4:23:13
0.0319134 ریال4:20:13
0.0319198 ریال4:17:11
0.0319134 ریال4:11:12
0.0320013 ریال4:05:12
0.0320409 ریال3:59:12
0.0319619 ریال3:50:13
0.0319728 ریال3:41:13
0.0320264 ریال3:38:11
0.0320282 ریال3:29:11
0.0320003 ریال3:23:11
0.0319736 ریال3:20:12
0.0320327 ریال3:14:12
0.0319906 ریال3:05:13
0.0319682 ریال2:59:12
0.0319895 ریال2:50:13
0.0320164 ریال2:41:13
0.0311373 ریال2:38:10
0.0320169 ریال2:35:13
0.0311373 ریال2:32:12
0.0311461 ریال2:26:12
0.0311648 ریال2:17:12
0.0311714 ریال2:11:12
0.0311591 ریال2:05:12
0.031166 ریال1:59:12
0.031224 ریال1:53:11
0.0311799 ریال1:44:11
0.0377688 ریال1:41:13
0.0377441 ریال1:35:14
0.0377361 ریال1:29:12
0.0377184 ریال1:20:13
0.0377013 ریال1:11:14
0.0377011 ریال1:05:12
0.0377013 ریال0:59:11
0.037701 ریال0:50:14
0.0377114 ریال0:41:13
0.0377033 ریال0:38:12
0.0377449 ریال0:35:15
0.0379717 ریال0:26:12
0.0379721 ریال0:17:11
0.037965 ریال0:11:13
0.0379706 ریال0:05:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی