شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Paxos Standard Token

  • نرخ فعلی:1.0002
  • بالاترین قیمت روز:1.0008
  • پایین ترین قیمت روز:0.9984
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9995
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.9992
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک Paxos Standard Token در روز جاری

نمودار کندل استیک Paxos Standard Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0002 ریال8:06:06
1.0005 ریال8:04:06
1.0002 ریال8:03:06
1 ریال8:02:07
1.0001 ریال8:01:08
1.0002 ریال7:59:05
1.0001 ریال7:58:06
1 ریال7:57:06
1.0001 ریال7:56:06
1.0002 ریال7:55:06
1.0001 ریال7:54:06
1.0002 ریال7:49:06
1.0001 ریال7:48:07
1.0002 ریال7:45:06
1 ریال7:43:06
1.0001 ریال7:41:07
1 ریال7:40:07
1.0002 ریال7:38:06
1 ریال7:36:06
1.0002 ریال7:35:07
1.0001 ریال7:34:07
1.0002 ریال7:33:07
1 ریال7:32:06
1.0001 ریال7:31:07
1 ریال7:30:09
1.0002 ریال7:29:06
1 ریال7:28:06
1.0001 ریال7:26:06
1 ریال7:25:06
1.0001 ریال7:24:06
1 ریال7:23:05
1.0001 ریال7:22:07
1.0004 ریال7:21:07
1.0001 ریال7:19:05
1.0005 ریال7:18:07
1.0002 ریال7:17:05
1.0001 ریال7:14:06
1.0002 ریال7:13:05
1 ریال7:12:06
0.9995 ریال7:11:12
0.9999 ریال7:10:11
0.9996 ریال7:09:11
1.0001 ریال7:08:06
0.9995 ریال7:07:11
1.0005 ریال7:06:07
1 ریال7:05:06
0.9998 ریال7:04:06
1 ریال7:02:07
0.9995 ریال7:01:07
0.9998 ریال7:00:10
0.9996 ریال6:59:06
1 ریال6:58:06
0.9999 ریال6:57:06
0.9998 ریال6:55:06
0.9997 ریال6:54:05
1 ریال6:53:05
0.9997 ریال6:51:06
0.9995 ریال6:50:07
0.9998 ریال6:49:05
0.9995 ریال6:47:05
0.9999 ریال6:46:06
0.9995 ریال6:45:05
0.9998 ریال6:44:06
1.0004 ریال6:43:06
0.9999 ریال6:42:06
0.9995 ریال6:41:06
0.9999 ریال6:40:06
0.9995 ریال6:39:05
0.9997 ریال6:38:06
0.9996 ریال6:37:05
0.9995 ریال6:36:06
0.9998 ریال6:34:05
1.0003 ریال6:33:06
1.0005 ریال6:31:06
0.9997 ریال6:30:07
0.9995 ریال6:29:05
0.9996 ریال6:26:05
0.9995 ریال6:24:06
0.9998 ریال6:23:06
0.9995 ریال6:22:05
1.0006 ریال6:21:07
0.9999 ریال6:20:06
0.9996 ریال6:19:05
1 ریال6:18:05
0.9996 ریال6:17:06
0.9998 ریال6:16:06
0.9996 ریال6:15:06
1.0002 ریال6:14:06
0.9998 ریال6:13:06
0.9997 ریال6:11:06
1.0005 ریال6:10:07
0.9997 ریال6:09:06
1.0005 ریال6:08:06
0.9995 ریال6:07:05
0.9999 ریال6:06:07
0.9996 ریال6:05:05
0.9998 ریال6:04:06
0.9997 ریال6:03:06
0.9999 ریال5:59:05
0.9995 ریال5:58:04
0.9996 ریال5:57:05
0.9998 ریال5:54:06
0.9996 ریال5:53:05
0.9999 ریال5:52:05
0.9998 ریال5:51:05
0.9997 ریال5:50:06
0.9998 ریال5:49:05
0.9996 ریال5:48:05
0.9995 ریال5:47:04
0.9996 ریال5:46:05
0.9999 ریال5:45:05
1.0006 ریال5:44:05
0.9999 ریال5:43:05
1.0003 ریال5:42:05
0.9996 ریال5:41:06
0.9995 ریال5:40:06
0.9997 ریال5:39:06
0.9999 ریال5:38:05
0.9995 ریال5:37:05
0.9996 ریال5:36:06
1 ریال5:35:06
0.9996 ریال5:34:05
0.9998 ریال5:33:05
0.9996 ریال5:31:06
0.9995 ریال5:30:07
1.0004 ریال5:29:04
0.9996 ریال5:28:05
0.9999 ریال5:27:06
1.0001 ریال5:26:05
1.0003 ریال5:25:05
1.0005 ریال5:24:05
0.9996 ریال5:23:04
0.9997 ریال5:21:05
0.9999 ریال5:20:05
0.9996 ریال5:19:05
0.9997 ریال5:14:05
1.0006 ریال5:13:05
0.9997 ریال5:10:06
0.9996 ریال5:09:05
0.9997 ریال5:08:04
1.0006 ریال5:07:05
0.9998 ریال5:06:05
1.0001 ریال5:05:05
1 ریال5:04:09
0.9996 ریال5:02:05
0.9997 ریال5:01:05
1.0004 ریال5:00:07
0.9999 ریال4:59:04
0.9998 ریال4:58:05
1 ریال4:57:10
0.9997 ریال4:56:10
1.0002 ریال4:55:05
0.9998 ریال4:54:05
1 ریال4:53:05
0.9998 ریال4:52:09
1.0007 ریال4:51:05
0.9997 ریال4:48:09
1.0005 ریال4:47:05
0.9996 ریال4:46:04
0.9998 ریال4:45:05
1.0004 ریال4:44:04
0.9996 ریال4:43:04
1.0006 ریال4:42:05
0.9996 ریال4:41:05
0.9997 ریال4:40:05
0.9998 ریال4:39:04
0.9996 ریال4:37:04
0.9995 ریال4:36:09
0.9996 ریال4:35:05
0.9995 ریال4:34:09
1.0004 ریال4:33:05
0.9996 ریال4:31:04
0.9998 ریال4:30:06
0.9997 ریال4:29:04
1.0006 ریال4:27:04
1.0005 ریال4:25:04
0.9998 ریال4:24:04
0.9996 ریال4:23:09
0.9995 ریال4:22:04
0.9996 ریال4:21:09
0.9998 ریال4:18:09
0.9996 ریال4:17:04
0.9995 ریال4:15:04
1.0003 ریال4:14:09
1.0005 ریال4:13:04
1 ریال4:12:09
0.9996 ریال4:11:04
0.9999 ریال4:10:05
0.9998 ریال4:09:10
1.0004 ریال4:08:09
1.0006 ریال4:07:04
0.9998 ریال4:05:05
1.0006 ریال4:04:10
0.9998 ریال4:02:10
0.9997 ریال4:00:08
1.0002 ریال3:59:03
0.9997 ریال3:58:04
0.9998 ریال3:57:04
0.9997 ریال3:56:04
1 ریال3:55:04
0.9997 ریال3:54:04
0.9995 ریال3:52:04
0.9996 ریال3:50:05
1.0002 ریال3:49:04
0.9999 ریال3:48:04
0.9996 ریال3:47:03
0.9999 ریال3:46:10
1.0005 ریال3:44:04
0.9996 ریال3:43:09
1.0001 ریال3:42:04
0.9999 ریال3:39:03
1.0004 ریال3:37:09
0.9996 ریال3:36:09
1.0003 ریال3:35:04
0.9998 ریال3:34:04
0.9999 ریال3:33:04
0.9998 ریال3:31:04
1 ریال3:30:11
1.0001 ریال3:29:09
0.9998 ریال3:28:09
0.9995 ریال3:27:09
0.9997 ریال3:26:09
1.0003 ریال3:25:09
0.9997 ریال3:23:03
1.0004 ریال3:22:04
0.9997 ریال3:21:04
1.0002 ریال3:20:09
0.9999 ریال3:17:03
1.0001 ریال3:16:03
0.9999 ریال3:15:04
0.9996 ریال3:13:03
1.0002 ریال3:12:04
1 ریال3:11:03
0.9997 ریال3:10:09
1.0001 ریال3:09:09
1.0002 ریال3:08:08
0.9984 ریال3:06:03
0.9986 ریال3:05:04
0.9993 ریال3:04:04
0.9986 ریال3:03:03
0.9996 ریال3:02:09
1 ریال3:00:06
0.9997 ریال2:59:03
0.9994 ریال2:58:03
0.9998 ریال2:55:03
0.9994 ریال2:53:03
0.9995 ریال2:52:04
1.0006 ریال2:51:04
0.9998 ریال2:50:05
0.9995 ریال2:49:04
0.9994 ریال2:48:03
0.9997 ریال2:47:03
0.9998 ریال2:46:10
0.9995 ریال2:45:09
0.9994 ریال2:44:09
0.9995 ریال2:43:03
0.9999 ریال2:42:04
0.9997 ریال2:41:04
1.0008 ریال2:40:04
0.9996 ریال2:39:03
0.9998 ریال2:38:03
0.9996 ریال2:37:03
0.9999 ریال2:34:09
0.9996 ریال2:33:03
1 ریال2:32:09
0.9995 ریال2:31:10
0.9996 ریال2:30:11
0.9999 ریال2:29:03
0.9998 ریال2:28:03
0.9994 ریال2:25:08
0.9996 ریال2:23:04
0.9998 ریال2:22:03
0.9994 ریال2:21:03
0.9995 ریال2:20:04
1 ریال2:19:03
0.9999 ریال2:18:08
0.9996 ریال2:17:08
0.9994 ریال2:16:03
0.9996 ریال2:14:03
0.9995 ریال2:13:03
0.9999 ریال2:10:10
0.9995 ریال2:07:09
0.9998 ریال2:05:10
1.0006 ریال2:04:08
0.9994 ریال2:02:04
0.9999 ریال2:01:03
0.9997 ریال2:00:05
0.9994 ریال1:57:02
0.9999 ریال1:56:03
0.9995 ریال1:55:03
0.9994 ریال1:53:08
0.9985 ریال1:52:03
1.0002 ریال1:50:09
0.9989 ریال1:49:03
1.0006 ریال1:47:02
0.9989 ریال1:45:04
0.9992 ریال1:44:08
1.0003 ریال1:43:03
0.9989 ریال1:42:08
0.9992 ریال1:41:08
0.9991 ریال1:39:02
1.0005 ریال1:38:03
0.9996 ریال1:37:03
0.9992 ریال1:36:04
0.999 ریال1:35:09
0.9995 ریال1:33:09
0.9992 ریال1:31:03
0.9991 ریال1:30:04
0.9993 ریال1:29:08
0.999 ریال1:28:08
0.9988 ریال1:27:08
0.9996 ریال1:25:03
1.0006 ریال1:24:03
0.999 ریال1:23:03
0.9991 ریال1:21:09
0.9988 ریال1:20:03
0.9991 ریال1:19:07
0.9992 ریال1:18:08
1.0006 ریال1:17:07
0.9993 ریال1:16:03
1.0004 ریال1:15:09
0.999 ریال1:14:08
0.9989 ریال1:13:08
0.9991 ریال1:11:09
0.9996 ریال1:10:08
0.999 ریال1:08:03
1.0006 ریال1:07:02
0.9994 ریال1:06:03
0.9991 ریال1:05:08
0.9989 ریال1:04:08
0.9996 ریال1:02:08
0.999 ریال1:00:03
0.9993 ریال0:57:02
0.9988 ریال0:56:03
0.9995 ریال0:55:03
0.9989 ریال0:54:03
0.9996 ریال0:53:08
1.0006 ریال0:52:02
0.9992 ریال0:51:03
1.0005 ریال0:50:04
0.9994 ریال0:49:03
0.9992 ریال0:48:02
0.9996 ریال0:47:08
0.9994 ریال0:46:03
0.999 ریال0:45:08
0.9997 ریال0:44:07
0.9989 ریال0:43:08
0.9992 ریال0:42:03
0.9994 ریال0:41:03
0.9988 ریال0:40:03
1.0004 ریال0:39:03
0.9992 ریال0:38:09
0.999 ریال0:37:03
0.9994 ریال0:36:09
0.9997 ریال0:35:09
0.9995 ریال0:34:08
0.9994 ریال0:33:08
0.9993 ریال0:32:08
0.9992 ریال0:30:03
1.0007 ریال0:29:03
0.9997 ریال0:28:03
0.9993 ریال0:26:03
0.9992 ریال0:25:02
0.9988 ریال0:24:03
0.9997 ریال0:23:03
1.0006 ریال0:22:03
0.9995 ریال0:21:03
0.9989 ریال0:19:07
1.0004 ریال0:18:02
0.999 ریال0:17:03
0.9994 ریال0:16:03
0.9992 ریال0:15:03
0.9995 ریال0:13:02
0.9988 ریال0:11:03
0.9993 ریال0:10:03
0.9988 ریال0:09:03
0.9995 ریال0:08:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی