شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آنتالوجی / Ontology

  • نرخ فعلی:0.4866
  • بالاترین قیمت روز:0.4932
  • پایین ترین قیمت روز:0.4807
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.485
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.4847
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4866 ریال10:53:13
0.487 ریال10:52:14
0.4872 ریال10:51:11
0.4871 ریال10:49:12
0.4874 ریال10:48:12
0.4875 ریال10:47:12
0.4872 ریال10:46:11
0.4877 ریال10:44:11
0.4878 ریال10:43:12
0.488 ریال10:41:11
0.4884 ریال10:40:13
0.4885 ریال10:39:11
0.4886 ریال10:38:13
0.4884 ریال10:37:13
0.4887 ریال10:36:14
0.4888 ریال10:35:13
0.489 ریال10:34:13
0.4898 ریال10:33:12
0.4897 ریال10:32:13
0.4901 ریال10:31:14
0.4898 ریال10:30:15
0.4897 ریال10:29:10
0.4893 ریال10:28:13
0.4887 ریال10:27:11
0.4888 ریال10:26:10
0.4887 ریال10:25:12
0.4886 ریال10:24:10
0.489 ریال10:23:11
0.4889 ریال10:22:11
0.4887 ریال10:21:12
0.4885 ریال10:19:11
0.4884 ریال10:18:12
0.4889 ریال10:17:12
0.4886 ریال10:16:11
0.4881 ریال10:15:13
0.4883 ریال10:14:11
0.4888 ریال10:13:11
0.4886 ریال10:12:13
0.4887 ریال10:11:13
0.4886 ریال10:10:12
0.4884 ریال10:09:11
0.4877 ریال10:08:13
0.4876 ریال10:07:12
0.4875 ریال10:06:15
0.4877 ریال10:05:13
0.4881 ریال10:04:12
0.4871 ریال10:03:13
0.4873 ریال10:02:11
0.487 ریال10:01:13
0.4874 ریال10:00:20
0.4863 ریال9:59:11
0.4869 ریال9:58:12
0.4867 ریال9:57:12
0.4865 ریال9:56:11
0.4864 ریال9:55:12
0.4871 ریال9:54:10
0.487 ریال9:53:12
0.4871 ریال9:52:12
0.4872 ریال9:51:10
0.4881 ریال9:50:11
0.4877 ریال9:49:11
0.4873 ریال9:47:11
0.487 ریال9:46:11
0.488 ریال9:45:11
0.4883 ریال9:44:10
0.4889 ریال9:42:12
0.4887 ریال9:40:12
0.4888 ریال9:39:10
0.4891 ریال9:38:13
0.4896 ریال9:36:12
0.4898 ریال9:35:11
0.4896 ریال9:34:12
0.4894 ریال9:33:12
0.4898 ریال9:32:12
0.4902 ریال9:31:13
0.4901 ریال9:30:15
0.4904 ریال9:29:11
0.4907 ریال9:28:11
0.4906 ریال9:27:11
0.4911 ریال9:26:10
0.4909 ریال9:25:11
0.4895 ریال9:24:10
0.4903 ریال9:22:11
0.4906 ریال9:21:12
0.4914 ریال9:19:10
0.4913 ریال9:18:11
0.4912 ریال9:17:12
0.4916 ریال9:16:13
0.4917 ریال9:14:11
0.4913 ریال9:12:12
0.4912 ریال9:11:12
0.4913 ریال9:10:12
0.491 ریال9:09:10
0.4901 ریال9:08:10
0.4894 ریال9:06:11
0.4893 ریال9:05:12
0.4895 ریال9:04:09
0.4889 ریال9:03:11
0.4884 ریال9:02:11
0.4881 ریال9:01:11
0.4879 ریال9:00:16
0.488 ریال8:59:09
0.4881 ریال8:58:09
0.488 ریال8:57:10
0.4874 ریال8:56:12
0.4875 ریال8:55:11
0.4874 ریال8:54:09
0.4876 ریال8:53:09
0.4878 ریال8:52:10
0.4875 ریال8:51:11
0.4871 ریال8:50:11
0.4869 ریال8:49:10
0.4874 ریال8:48:09
0.4876 ریال8:47:11
0.4883 ریال8:46:10
0.4886 ریال8:45:09
0.488 ریال8:43:11
0.4879 ریال8:42:14
0.488 ریال8:41:15
0.4877 ریال8:40:17
0.4879 ریال8:38:09
0.4878 ریال8:37:11
0.4884 ریال8:36:09
0.4886 ریال8:35:11
0.4884 ریال8:34:10
0.4879 ریال8:33:12
0.4877 ریال8:32:12
0.4884 ریال8:31:12
0.4889 ریال8:30:13
0.4886 ریال8:29:09
0.4892 ریال8:28:10
0.4889 ریال8:27:13
0.4888 ریال8:26:10
0.489 ریال8:25:10
0.4889 ریال8:24:09
0.4898 ریال8:22:10
0.4897 ریال8:21:11
0.4898 ریال8:20:11
0.4886 ریال8:18:09
0.4883 ریال8:17:10
0.4886 ریال8:16:09
0.4891 ریال8:15:12
0.4889 ریال8:14:09
0.4887 ریال8:13:10
0.4891 ریال8:12:10
0.4892 ریال8:10:12
0.4893 ریال8:09:11
0.4895 ریال8:08:10
0.4898 ریال8:07:10
0.4893 ریال8:05:10
0.4898 ریال8:04:12
0.4904 ریال8:02:12
0.4894 ریال8:01:12
0.489 ریال8:00:17
0.4891 ریال7:59:09
0.4887 ریال7:58:10
0.4885 ریال7:57:10
0.4886 ریال7:56:10
0.4885 ریال7:55:09
0.488 ریال7:54:09
0.4873 ریال7:53:10
0.4877 ریال7:52:10
0.4875 ریال7:51:10
0.4873 ریال7:50:11
0.4875 ریال7:49:09
0.4868 ریال7:47:09
0.486 ریال7:45:10
0.4872 ریال7:44:09
0.4869 ریال7:43:10
0.4877 ریال7:42:11
0.4876 ریال7:41:10
0.4879 ریال7:40:11
0.4875 ریال7:38:11
0.4872 ریال7:37:10
0.4879 ریال7:36:10
0.4871 ریال7:35:11
0.4863 ریال7:34:09
0.4857 ریال7:33:12
0.486 ریال7:32:11
0.4868 ریال7:31:11
0.4872 ریال7:30:14
0.4874 ریال7:29:09
0.4872 ریال7:27:09
0.4873 ریال7:26:10
0.4876 ریال7:25:10
0.4875 ریال7:24:08
0.4879 ریال7:23:10
0.4877 ریال7:22:12
0.4881 ریال7:21:11
0.4882 ریال7:20:11
0.489 ریال7:19:09
0.4885 ریال7:18:09
0.4889 ریال7:17:10
0.4897 ریال7:15:10
0.4887 ریال7:14:10
0.4895 ریال7:13:10
0.4897 ریال7:12:10
0.4898 ریال7:11:09
0.4902 ریال7:10:10
0.4907 ریال7:08:10
0.4911 ریال7:07:11
0.4914 ریال7:06:10
0.4918 ریال7:04:10
0.4926 ریال7:03:11
0.4929 ریال7:02:11
0.4925 ریال7:01:12
0.4918 ریال7:00:16
0.4919 ریال6:58:11
0.4921 ریال6:57:09
0.4919 ریال6:55:10
0.4917 ریال6:54:10
0.4912 ریال6:53:09
0.491 ریال6:52:10
0.4911 ریال6:50:10
0.4912 ریال6:49:10
0.4911 ریال6:48:10
0.491 ریال6:47:08
0.492 ریال6:46:10
0.4925 ریال6:45:08
0.4927 ریال6:44:09
0.4929 ریال6:43:09
0.4931 ریال6:42:10
0.4932 ریال6:41:10
0.492 ریال6:40:10
0.4903 ریال6:39:11
0.4898 ریال6:36:09
0.49 ریال6:35:11
0.4901 ریال6:34:10
0.4899 ریال6:33:11
0.49 ریال6:32:11
0.4897 ریال6:31:11
0.4894 ریال6:30:13
0.4888 ریال6:29:08
0.4893 ریال6:28:10
0.4892 ریال6:27:10
0.4886 ریال6:25:10
0.4887 ریال6:23:09
0.4885 ریال6:20:10
0.4882 ریال6:19:09
0.4884 ریال6:18:09
0.4885 ریال6:17:09
0.4883 ریال6:16:10
0.4881 ریال6:15:09
0.4886 ریال6:14:09
0.4887 ریال6:12:09
0.4878 ریال6:11:09
0.4876 ریال6:10:10
0.4875 ریال6:09:09
0.4878 ریال6:08:10
0.4879 ریال6:06:09
0.4877 ریال6:05:10
0.4876 ریال6:03:11
0.4875 ریال6:02:12
0.4879 ریال6:01:10
0.488 ریال6:00:18
0.4874 ریال5:59:09
0.4881 ریال5:58:10
0.488 ریال5:56:08
0.4881 ریال5:55:09
0.4871 ریال5:54:08
0.4873 ریال5:53:08
0.4875 ریال5:52:09
0.4872 ریال5:51:09
0.4876 ریال5:50:10
0.4878 ریال5:49:08
0.4874 ریال5:48:09
0.4879 ریال5:47:09
0.4877 ریال5:46:11
0.4869 ریال5:45:09
0.4873 ریال5:44:08
0.4878 ریال5:41:09
0.4871 ریال5:40:11
0.4866 ریال5:38:08
0.4874 ریال5:37:10
0.4876 ریال5:36:09
0.4877 ریال5:35:10
0.4881 ریال5:34:08
0.4883 ریال5:33:10
0.4884 ریال5:32:10
0.4869 ریال5:31:09
0.4857 ریال5:29:08
0.4863 ریال5:28:08
0.4864 ریال5:27:10
0.4862 ریال5:26:08
0.4867 ریال5:25:08
0.4868 ریال5:23:10
0.4864 ریال5:22:09
0.4854 ریال5:21:09
0.4855 ریال5:19:08
0.4851 ریال5:17:09
0.4848 ریال5:15:09
0.4843 ریال5:14:09
0.4845 ریال5:13:08
0.4848 ریال5:12:08
0.4844 ریال5:11:09
0.4848 ریال5:10:09
0.4853 ریال5:09:09
0.486 ریال5:08:08
0.4864 ریال5:07:08
0.4857 ریال5:06:08
0.486 ریال5:05:08
0.4862 ریال5:04:07
0.486 ریال5:03:08
0.4833 ریال5:02:09
0.4837 ریال5:01:09
0.4846 ریال5:00:12
0.4864 ریال4:59:08
0.4885 ریال4:58:08
0.4883 ریال4:57:08
0.4885 ریال4:56:08
0.4882 ریال4:55:08
0.4887 ریال4:54:08
0.489 ریال4:53:07
0.4891 ریال4:52:08
0.4893 ریال4:51:07
0.4895 ریال4:50:09
0.4906 ریال4:49:08
0.4908 ریال4:48:08
0.4911 ریال4:47:08
0.4912 ریال4:46:07
0.4909 ریال4:45:07
0.4902 ریال4:44:07
0.49 ریال4:43:08
0.4897 ریال4:42:08
0.4895 ریال4:41:07
0.4897 ریال4:40:08
0.4912 ریال4:39:07
0.4916 ریال4:38:07
0.4921 ریال4:37:09
0.4923 ریال4:36:08
0.4924 ریال4:35:08
0.4922 ریال4:34:07
0.4912 ریال4:33:08
0.4911 ریال4:32:09
0.4916 ریال4:31:08
0.4912 ریال4:30:11
0.4888 ریال4:29:07
0.4891 ریال4:28:08
0.49 ریال4:27:08
0.4903 ریال4:26:07
0.4904 ریال4:25:08
0.4917 ریال4:24:07
0.4922 ریال4:23:07
0.4921 ریال4:22:08
0.492 ریال4:20:08
0.4925 ریال4:19:07
0.4919 ریال4:18:07
0.4917 ریال4:17:08
0.492 ریال4:16:07
0.4909 ریال4:15:07
0.4906 ریال4:14:08
0.4884 ریال4:13:07
0.49 ریال4:12:07
0.4903 ریال4:11:07
0.4909 ریال4:10:08
0.4915 ریال4:09:06
0.4918 ریال4:08:07
0.4903 ریال4:07:08
0.4894 ریال4:06:07
0.489 ریال4:05:08
0.4891 ریال4:04:07
0.4888 ریال4:02:09
0.4889 ریال4:01:09
0.489 ریال4:00:14
0.4891 ریال3:59:06
0.4897 ریال3:58:07
0.489 ریال3:57:07
0.4889 ریال3:55:07
0.4887 ریال3:54:07
0.4878 ریال3:53:07
0.4874 ریال3:51:07
0.4873 ریال3:49:07
0.4872 ریال3:47:07
0.4866 ریال3:46:07
0.4863 ریال3:45:07
0.485 ریال3:44:07
0.4852 ریال3:43:06
0.485 ریال3:42:07
0.4853 ریال3:41:08
0.4855 ریال3:40:07
0.4858 ریال3:38:07
0.4856 ریال3:37:08
0.485 ریال3:36:07
0.4851 ریال3:34:07
0.4844 ریال3:33:07
0.4838 ریال3:32:07
0.4835 ریال3:31:08
0.4832 ریال3:30:09
0.4827 ریال3:29:06
0.4825 ریال3:28:06
0.4821 ریال3:27:07
0.4816 ریال3:26:07
0.483 ریال3:23:07
0.4827 ریال3:22:07
0.4826 ریال3:21:08
0.483 ریال3:19:07
0.4829 ریال3:18:07
0.4828 ریال3:16:08
0.4826 ریال3:14:07
0.4824 ریال3:13:07
0.4821 ریال3:11:07
0.4818 ریال3:09:07
0.4817 ریال3:07:08
0.4819 ریال3:06:07
0.482 ریال3:05:07
0.4819 ریال3:03:08
0.4816 ریال3:02:09
0.4813 ریال3:01:07
0.4814 ریال3:00:10
0.4812 ریال2:59:06
0.4817 ریال2:58:07
0.4818 ریال2:57:07
0.4814 ریال2:56:07
0.4815 ریال2:55:06
0.4813 ریال2:54:07
0.4814 ریال2:53:06
0.4815 ریال2:52:06
0.4827 ریال2:51:07
0.483 ریال2:50:07
0.4831 ریال2:49:06
0.4833 ریال2:48:07
0.484 ریال2:46:07
0.4841 ریال2:45:07
0.4839 ریال2:44:06
0.484 ریال2:43:06
0.4843 ریال2:41:07
0.4842 ریال2:40:07
0.4843 ریال2:39:06
0.4845 ریال2:38:07
0.4841 ریال2:37:06
0.484 ریال2:36:06
0.4837 ریال2:35:07
0.4833 ریال2:34:07
0.483 ریال2:33:07
0.4827 ریال2:32:07
0.4823 ریال2:31:07
0.4822 ریال2:30:09
0.4821 ریال2:26:06
0.482 ریال2:25:06
0.4818 ریال2:24:06
0.4819 ریال2:22:06
0.4818 ریال2:20:07
0.4817 ریال2:19:06
0.4818 ریال2:18:06
0.4817 ریال2:16:07
0.4815 ریال2:15:07
0.4816 ریال2:13:06
0.4817 ریال2:10:07
0.4814 ریال2:08:05
0.4811 ریال2:07:07
0.4807 ریال2:05:08
0.4812 ریال2:02:07
0.481 ریال2:01:07
0.4813 ریال1:57:06
0.4824 ریال1:56:06
0.4827 ریال1:55:06
0.4829 ریال1:54:06
0.4828 ریال1:53:05
0.4829 ریال1:51:06
0.4827 ریال1:49:06
0.4825 ریال1:47:06
0.4824 ریال1:46:06
0.4827 ریال1:45:06
0.483 ریال1:44:06
0.4838 ریال1:42:06
0.4839 ریال1:41:06
0.4841 ریال1:40:07
0.4842 ریال1:38:06
0.4841 ریال1:37:06
0.4843 ریال1:36:06
0.4846 ریال1:34:05
0.4844 ریال1:33:06
0.4842 ریال1:32:07
0.4832 ریال1:31:06
0.4833 ریال1:30:08
0.4831 ریال1:29:06
0.4829 ریال1:28:06
0.483 ریال1:27:05
0.4833 ریال1:26:06
0.4837 ریال1:25:07
0.4839 ریال1:24:06
0.484 ریال1:23:06
0.4842 ریال1:22:06
0.4843 ریال1:21:06
0.484 ریال1:20:07
0.4839 ریال1:18:05
0.4841 ریال1:17:06
0.4835 ریال1:16:06
0.4832 ریال1:15:07
0.4831 ریال1:13:05
0.4832 ریال1:12:05
0.483 ریال1:11:06
0.4828 ریال1:09:05
0.4829 ریال1:08:06
0.4825 ریال1:07:05
0.4826 ریال1:04:05
0.4824 ریال1:03:07
0.4823 ریال1:02:07
0.4819 ریال1:01:06
0.482 ریال1:00:09
0.483 ریال0:59:05
0.4831 ریال0:58:05
0.483 ریال0:56:05
0.4833 ریال0:55:06
0.4832 ریال0:54:05
0.4827 ریال0:53:06
0.4826 ریال0:52:06
0.4827 ریال0:51:05
0.4833 ریال0:50:06
0.4836 ریال0:49:05
0.4837 ریال0:48:05
0.4838 ریال0:47:05
0.4839 ریال0:46:05
0.4838 ریال0:45:06
0.4836 ریال0:44:05
0.4838 ریال0:43:06
0.484 ریال0:42:06
0.4838 ریال0:41:05
0.4837 ریال0:40:06
0.4833 ریال0:39:06
0.4834 ریال0:38:05
0.4836 ریال0:37:06
0.4835 ریال0:36:06
0.4837 ریال0:35:06
0.4834 ریال0:34:06
0.4836 ریال0:33:06
0.4832 ریال0:32:06
0.4831 ریال0:31:06
0.4828 ریال0:29:05
0.4841 ریال0:28:05
0.484 ریال0:27:05
0.4838 ریال0:26:05
0.484 ریال0:25:05
0.4849 ریال0:24:06
0.4852 ریال0:23:05
0.4855 ریال0:21:05
0.4859 ریال0:20:06
0.4866 ریال0:19:05
0.4863 ریال0:18:05
0.4866 ریال0:17:04
0.4853 ریال0:16:05
0.4852 ریال0:15:06
0.4847 ریال0:13:05
0.4844 ریال0:12:05
0.4843 ریال0:10:05
0.4844 ریال0:09:05
0.4841 ریال0:08:05
0.4845 ریال0:07:06
0.485 ریال0:06:07
0.4851 ریال0:05:07
0.4849 ریال0:04:07
0.485 ریال0:03:29
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی