شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نانو / Nano

  • نرخ فعلی:0.7364
  • بالاترین قیمت روز:0.7509
  • پایین ترین قیمت روز:0.7028
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7421
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۶:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.7397
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0033

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7364 ریال12:16:23
0.7349 ریال12:14:23
0.7284 ریال12:12:24
0.7278 ریال12:04:27
0.7266 ریال12:02:39
0.7259 ریال11:58:21
0.7255 ریال11:56:24
0.7241 ریال11:54:24
0.7208 ریال11:52:22
0.721 ریال11:50:36
0.7205 ریال11:46:23
0.7203 ریال11:44:22
0.7207 ریال11:42:26
0.7202 ریال11:40:30
0.7208 ریال11:38:21
0.7205 ریال11:36:22
0.7206 ریال11:34:28
0.7235 ریال11:32:39
0.7211 ریال11:30:42
0.724 ریال11:28:23
0.7241 ریال11:26:22
0.7244 ریال11:24:20
0.73 ریال11:22:20
0.7302 ریال11:18:20
0.7308 ریال11:16:22
0.7309 ریال11:14:25
0.7312 ریال11:12:22
0.7313 ریال11:10:27
0.7304 ریال11:08:25
0.7282 ریال11:04:27
0.7279 ریال11:02:37
0.7243 ریال11:00:51
0.7222 ریال10:54:17
0.7216 ریال10:52:21
0.7217 ریال10:50:30
0.7193 ریال10:48:17
0.7188 ریال10:46:48
0.7194 ریال10:42:54
0.7178 ریال10:41:18
0.7182 ریال10:36:53
0.7204 ریال10:32:34
0.7204 ریال10:31:38
0.7202 ریال10:28:59
0.7166 ریال10:26:55
0.7167 ریال10:22:58
0.7208 ریال10:21:21
0.7145 ریال10:18:57
0.714 ریال10:16:59
0.7139 ریال10:15:00
0.7141 ریال10:12:58
0.7114 ریال10:11:14
0.7113 ریال10:08:55
0.7114 ریال10:04:12
0.7114 ریال10:03:24
0.7113 ریال10:02:45
0.7113 ریال10:01:58
0.7111 ریال9:58:54
0.7136 ریال9:56:53
0.7138 ریال9:54:48
0.7128 ریال9:52:50
0.7111 ریال9:51:10
0.7068 ریال9:48:51
0.7085 ریال9:46:48
0.7125 ریال9:44:41
0.7096 ریال9:42:47
0.7097 ریال9:40:54
0.7109 ریال9:38:37
0.711 ریال9:36:39
0.7135 ریال9:34:28
0.7111 ریال9:32:40
0.711 ریال9:31:00
0.7108 ریال9:28:28
0.7111 ریال9:22:26
0.7113 ریال9:20:33
0.7102 ریال9:18:21
0.7098 ریال9:16:21
0.7108 ریال9:14:23
0.7114 ریال9:12:21
0.7115 ریال9:10:28
0.7113 ریال9:08:20
0.7112 ریال9:06:20
0.7113 ریال9:04:21
0.7111 ریال9:02:24
0.7112 ریال9:00:43
0.7064 ریال8:58:18
0.708 ریال8:56:19
0.71 ریال8:54:17
0.7082 ریال8:52:18
0.7081 ریال8:44:16
0.7099 ریال8:36:19
0.7102 ریال8:34:15
0.7096 ریال8:32:18
0.7102 ریال8:30:24
0.7098 ریال8:28:18
0.71 ریال8:26:15
0.7086 ریال8:24:16
0.7056 ریال8:22:16
0.7052 ریال8:20:19
0.7031 ریال8:18:15
0.7088 ریال8:16:16
0.7028 ریال8:14:16
0.7147 ریال8:10:19
0.7131 ریال8:08:14
0.7125 ریال8:06:16
0.7131 ریال8:04:14
0.7178 ریال8:02:19
0.7192 ریال7:58:13
0.7246 ریال7:56:14
0.7248 ریال7:52:12
0.7229 ریال7:46:13
0.7241 ریال7:44:11
0.7246 ریال7:42:12
0.725 ریال7:40:13
0.7246 ریال7:38:11
0.7245 ریال7:36:12
0.7271 ریال7:32:14
0.7317 ریال7:30:18
0.7315 ریال7:28:11
0.7313 ریال7:26:11
0.7299 ریال7:24:12
0.7295 ریال7:20:13
0.7294 ریال7:16:11
0.7295 ریال7:14:12
0.7298 ریال7:12:11
0.7296 ریال7:10:13
0.7299 ریال7:08:11
0.7298 ریال7:06:11
0.7297 ریال7:04:11
0.729 ریال7:02:14
0.7292 ریال7:00:31
0.7293 ریال6:58:14
0.7246 ریال6:56:13
0.7247 ریال6:54:13
0.7245 ریال6:52:12
0.7246 ریال6:48:12
0.7245 ریال6:46:11
0.7248 ریال6:44:11
0.7226 ریال6:42:13
0.7225 ریال6:40:14
0.7224 ریال6:38:11
0.7219 ریال6:36:12
0.722 ریال6:34:11
0.7218 ریال6:30:15
0.7214 ریال6:28:11
0.7194 ریال6:26:12
0.7192 ریال6:24:12
0.7185 ریال6:22:11
0.718 ریال6:20:13
0.7177 ریال6:18:17
0.7175 ریال6:16:16
0.7178 ریال6:14:13
0.7211 ریال6:10:13
0.7187 ریال6:08:12
0.7225 ریال6:06:11
0.7205 ریال6:04:12
0.7184 ریال6:02:16
0.7204 ریال6:00:26
0.72 ریال5:58:13
0.7193 ریال5:56:12
0.7192 ریال5:54:12
0.7296 ریال5:52:12
0.7297 ریال5:50:18
0.7266 ریال5:48:12
0.7318 ریال5:46:11
0.7329 ریال5:44:13
0.7325 ریال5:42:13
0.7302 ریال5:40:14
0.7297 ریال5:38:11
0.7305 ریال5:36:13
0.7303 ریال5:30:17
0.7301 ریال5:28:13
0.7302 ریال5:26:11
0.7312 ریال5:24:11
0.732 ریال5:20:16
0.7333 ریال5:18:12
0.7331 ریال5:16:10
0.7353 ریال5:14:12
0.7352 ریال5:12:12
0.7362 ریال5:10:13
0.7351 ریال5:08:11
0.7339 ریال5:06:11
0.7392 ریال5:04:11
0.7388 ریال4:56:11
0.7394 ریال4:52:10
0.736 ریال4:50:15
0.7362 ریال4:46:10
0.7363 ریال4:44:11
0.7383 ریال4:42:11
0.7422 ریال4:40:11
0.7423 ریال4:38:10
0.7397 ریال4:36:11
0.7398 ریال4:34:11
0.7403 ریال4:32:10
0.742 ریال4:30:15
0.7414 ریال4:28:11
0.7408 ریال4:26:10
0.7414 ریال4:24:11
0.7415 ریال4:22:11
0.7413 ریال4:20:13
0.7415 ریال4:16:10
0.7416 ریال4:14:11
0.7403 ریال4:12:10
0.7398 ریال4:08:12
0.7355 ریال4:06:11
0.7354 ریال4:02:10
0.7361 ریال4:00:19
0.7382 ریال3:58:10
0.7383 ریال3:54:10
0.7376 ریال3:50:16
0.7383 ریال3:48:09
0.737 ریال3:46:10
0.7367 ریال3:44:10
0.7365 ریال3:40:12
0.7366 ریال3:38:10
0.7339 ریال3:36:11
0.7345 ریال3:34:11
0.7374 ریال3:32:10
0.7389 ریال3:30:16
0.7387 ریال3:28:11
0.7391 ریال3:26:11
0.7427 ریال3:24:11
0.7423 ریال3:22:11
0.7426 ریال3:20:13
0.7427 ریال3:18:11
0.743 ریال3:16:10
0.7425 ریال3:14:10
0.74 ریال3:10:13
0.7401 ریال3:08:11
0.7428 ریال3:06:11
0.7412 ریال3:02:11
0.7411 ریال3:00:22
0.7418 ریال2:58:11
0.7427 ریال2:56:10
0.7416 ریال2:54:10
0.7433 ریال2:52:10
0.7434 ریال2:50:14
0.7423 ریال2:48:10
0.7425 ریال2:46:10
0.7429 ریال2:44:10
0.7427 ریال2:42:11
0.7408 ریال2:40:13
0.7406 ریال2:38:11
0.7404 ریال2:36:11
0.7401 ریال2:34:09
0.74 ریال2:32:11
0.7402 ریال2:30:16
0.7381 ریال2:28:11
0.7408 ریال2:26:10
0.7405 ریال2:24:11
0.737 ریال2:22:10
0.7368 ریال2:20:14
0.7364 ریال2:18:10
0.737 ریال2:16:13
0.7368 ریال2:14:11
0.7377 ریال2:06:11
0.7382 ریال2:04:11
0.7378 ریال2:02:16
0.7377 ریال2:00:30
0.7386 ریال1:58:10
0.7404 ریال1:56:10
0.7413 ریال1:54:11
0.741 ریال1:52:11
0.7409 ریال1:48:10
0.741 ریال1:46:11
0.7373 ریال1:44:11
0.7389 ریال1:42:11
0.7436 ریال1:40:14
0.7446 ریال1:38:10
0.7453 ریال1:36:11
0.7509 ریال1:34:11
0.743 ریال1:32:12
0.7404 ریال1:30:19
0.7357 ریال1:28:11
0.7339 ریال1:26:11
0.7337 ریال1:24:11
0.7309 ریال1:22:10
0.7271 ریال1:20:14
0.7269 ریال1:18:11
0.7264 ریال1:16:10
0.7302 ریال1:14:12
0.7309 ریال1:12:12
0.7284 ریال1:10:14
0.7283 ریال1:08:11
0.7288 ریال1:00:23
0.7289 ریال0:58:10
0.7314 ریال0:54:11
0.7307 ریال0:50:15
0.7296 ریال0:44:09
0.7295 ریال0:42:10
0.7296 ریال0:38:09
0.7294 ریال0:36:11
0.7272 ریال0:26:10
0.7285 ریال0:24:11
0.7359 ریال0:20:13
0.7362 ریال0:18:10
0.7366 ریال0:16:10
0.7363 ریال0:14:11
0.7416 ریال0:12:10
0.7417 ریال0:10:18
0.7385 ریال0:06:14
0.7421 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات