شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نانو / Nano

  • نرخ فعلی:0.5926
  • بالاترین قیمت روز:0.6067
  • پایین ترین قیمت روز:0.5845
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6017
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.6018
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0092

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5926 ریال12:53:11
0.5922 ریال12:52:13
0.5926 ریال12:51:15
0.5935 ریال12:50:16
0.5931 ریال12:49:13
0.5927 ریال12:48:14
0.5931 ریال12:47:12
0.5927 ریال12:46:09
0.5931 ریال12:44:14
0.5933 ریال12:41:09
0.5934 ریال12:40:18
0.5938 ریال12:39:09
0.5934 ریال12:38:14
0.5921 ریال12:37:09
0.5929 ریال12:36:10
0.5945 ریال12:34:09
0.5941 ریال12:33:09
0.5913 ریال12:32:09
0.5934 ریال12:30:14
0.5933 ریال12:28:09
0.5929 ریال12:27:09
0.5939 ریال12:26:11
0.5913 ریال12:25:08
0.5911 ریال12:21:12
0.5912 ریال12:20:10
0.5906 ریال12:19:14
0.5904 ریال12:18:15
0.5889 ریال12:10:17
0.5888 ریال12:03:18
0.5887 ریال12:01:22
0.5888 ریال12:00:21
0.5897 ریال11:57:12
0.5896 ریال11:56:09
0.5889 ریال11:54:10
0.5896 ریال11:53:09
0.5882 ریال11:46:10
0.5888 ریال11:42:12
0.5897 ریال11:37:09
0.5898 ریال11:17:08
0.5897 ریال11:14:08
0.5893 ریال11:12:09
0.5896 ریال11:11:09
0.5894 ریال11:10:08
0.5895 ریال11:07:08
0.5894 ریال11:05:08
0.5885 ریال11:03:08
0.5886 ریال11:00:16
0.5885 ریال10:59:08
0.5884 ریال10:48:09
0.5888 ریال10:44:08
0.5893 ریال10:40:08
0.5892 ریال10:39:07
0.589 ریال10:38:08
0.5892 ریال10:37:07
0.5891 ریال10:36:09
0.5892 ریال10:35:08
0.589 ریال10:31:10
0.5865 ریال10:28:08
0.587 ریال10:27:07
0.5869 ریال10:22:08
0.587 ریال10:21:10
0.5869 ریال10:13:08
0.5862 ریال10:09:08
0.5873 ریال10:05:08
0.5874 ریال10:04:08
0.5864 ریال10:03:09
0.5865 ریال10:01:10
0.5879 ریال9:54:07
0.5865 ریال9:52:07
0.5864 ریال9:40:08
0.5863 ریال9:37:08
0.5872 ریال9:22:08
0.587 ریال9:20:07
0.5868 ریال9:18:07
0.5867 ریال9:17:07
0.5868 ریال9:13:06
0.5866 ریال9:10:09
0.5865 ریال9:08:07
0.5861 ریال9:05:07
0.5859 ریال9:02:09
0.5851 ریال9:01:08
0.5848 ریال9:00:14
0.5852 ریال8:59:06
0.5856 ریال8:55:07
0.5848 ریال8:54:07
0.5845 ریال8:53:06
0.5851 ریال8:52:07
0.5854 ریال8:51:08
0.5862 ریال8:49:06
0.5852 ریال8:45:07
0.5868 ریال8:44:07
0.5873 ریال8:39:07
0.5875 ریال8:35:07
0.5871 ریال8:34:06
0.5875 ریال8:33:07
0.5878 ریال8:32:08
0.5901 ریال8:31:09
0.5904 ریال8:20:08
0.5899 ریال8:19:06
0.59 ریال8:06:09
0.591 ریال8:04:08
0.5905 ریال8:02:09
0.5914 ریال8:01:09
0.5916 ریال7:58:06
0.5907 ریال7:56:08
0.5902 ریال7:48:06
0.5911 ریال7:43:18
0.592 ریال7:35:13
0.5912 ریال7:34:11
0.592 ریال7:32:07
0.5922 ریال7:28:12
0.5921 ریال7:07:12
0.5915 ریال7:05:11
0.5923 ریال6:59:11
0.5914 ریال6:58:10
0.5896 ریال6:57:11
0.5887 ریال6:55:11
0.5888 ریال6:42:07
0.5882 ریال6:40:08
0.5881 ریال6:39:07
0.5877 ریال6:38:06
0.5875 ریال6:37:06
0.5876 ریال6:35:08
0.5869 ریال6:30:09
0.5873 ریال6:29:06
0.5869 ریال6:28:07
0.5862 ریال6:27:06
0.5858 ریال6:26:07
0.5861 ریال6:25:07
0.5873 ریال6:24:07
0.5877 ریال6:22:06
0.5869 ریال6:21:07
0.5873 ریال6:20:08
0.5892 ریال6:18:07
0.5901 ریال6:17:06
0.5905 ریال6:16:06
0.5916 ریال6:15:07
0.5913 ریال6:14:06
0.5891 ریال6:13:06
0.5907 ریال6:12:06
0.5946 ریال6:11:07
0.5947 ریال6:10:08
0.5946 ریال6:09:07
0.5959 ریال6:08:08
0.5945 ریال6:06:07
0.5949 ریال6:05:07
0.5976 ریال5:57:06
0.5975 ریال5:55:06
0.5974 ریال5:48:06
0.5977 ریال5:44:06
0.5976 ریال5:43:06
0.5975 ریال5:41:06
0.5979 ریال5:31:07
0.598 ریال5:29:06
0.5981 ریال5:27:06
0.5965 ریال5:24:06
0.5969 ریال5:23:05
0.5981 ریال5:22:06
0.597 ریال5:19:05
0.5974 ریال5:18:06
0.5989 ریال5:12:10
0.5984 ریال5:10:06
0.599 ریال5:09:05
0.5988 ریال5:07:05
0.5989 ریال5:06:06
0.5972 ریال5:05:05
0.5971 ریال5:04:10
0.5989 ریال5:03:09
0.5988 ریال4:59:04
0.5987 ریال4:56:05
0.5979 ریال4:54:10
0.5978 ریال4:53:10
0.5979 ریال4:52:09
0.5978 ریال4:51:06
0.5979 ریال4:48:09
0.5981 ریال4:47:04
0.5976 ریال4:38:05
0.5988 ریال4:37:05
0.5989 ریال4:36:05
0.5985 ریال4:35:06
0.5988 ریال4:31:06
0.5993 ریال4:27:05
0.5978 ریال4:24:05
0.5992 ریال4:22:05
0.5993 ریال4:15:10
0.5992 ریال4:14:05
0.5993 ریال4:09:05
0.5995 ریال4:08:06
0.5992 ریال4:07:05
0.5993 ریال4:06:10
0.5987 ریال4:03:10
0.5982 ریال4:02:06
0.5992 ریال4:01:11
0.5991 ریال3:59:05
0.5992 ریال3:58:09
0.5974 ریال3:53:09
0.5973 ریال3:52:09
0.5991 ریال3:47:09
0.599 ریال3:46:09
0.5982 ریال3:42:10
0.598 ریال3:41:05
0.5979 ریال3:39:10
0.598 ریال3:38:04
0.5964 ریال3:37:04
0.5952 ریال3:36:05
0.5973 ریال3:35:11
0.5974 ریال3:33:11
0.5981 ریال3:31:05
0.5985 ریال3:28:05
0.5971 ریال3:24:04
0.5977 ریال3:20:09
0.5978 ریال3:19:04
0.598 ریال3:18:09
0.5979 ریال3:17:09
0.5984 ریال3:16:04
0.5981 ریال3:10:05
0.597 ریال3:09:09
0.5981 ریال3:07:09
0.5975 ریال3:03:09
0.5976 ریال3:02:04
0.5975 ریال3:00:07
0.5976 ریال2:58:08
0.5981 ریال2:57:04
0.5972 ریال2:52:04
0.5971 ریال2:51:04
0.5981 ریال2:50:05
0.5982 ریال2:44:04
0.5978 ریال2:43:04
0.5984 ریال2:42:04
0.5992 ریال2:40:05
0.5988 ریال2:37:04
0.598 ریال2:32:04
0.5988 ریال2:29:03
0.5987 ریال2:26:04
0.5988 ریال2:25:04
0.5989 ریال2:23:03
0.5977 ریال2:21:04
0.5953 ریال2:18:04
0.5952 ریال2:17:03
0.5984 ریال2:16:04
0.5977 ریال2:15:04
0.5978 ریال2:13:03
0.5984 ریال2:12:04
0.5977 ریال2:11:04
0.5986 ریال2:10:05
0.6001 ریال2:09:03
0.599 ریال2:08:04
0.5971 ریال2:07:04
0.6014 ریال2:02:04
0.6007 ریال2:00:07
0.6006 ریال1:59:04
0.6009 ریال1:58:03
0.6011 ریال1:56:04
0.6032 ریال1:55:04
0.6033 ریال1:54:04
0.6034 ریال1:49:03
0.6015 ریال1:46:04
0.6035 ریال1:44:04
0.6057 ریال1:42:04
0.6063 ریال1:41:04
0.6057 ریال1:40:04
0.6052 ریال1:39:03
0.6041 ریال1:34:03
0.6042 ریال1:22:03
0.6045 ریال1:17:03
0.6059 ریال1:14:03
0.606 ریال1:13:03
0.6061 ریال1:07:03
0.6056 ریال1:06:04
0.6067 ریال1:05:03
0.6066 ریال1:04:03
0.6051 ریال1:02:04
0.6055 ریال1:00:07
0.6053 ریال0:59:03
0.6057 ریال0:57:03
0.6056 ریال0:54:03
0.6042 ریال0:52:03
0.6037 ریال0:50:04
0.6036 ریال0:48:08
0.6047 ریال0:46:03
0.6045 ریال0:38:03
0.6035 ریال0:37:03
0.604 ریال0:35:03
0.6036 ریال0:34:03
0.6037 ریال0:31:03
0.6036 ریال0:27:02
0.6021 ریال0:22:03
0.6015 ریال0:20:03
0.6017 ریال0:06:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی