شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

موناکو / Monaco

  • نرخ فعلی:5.22
  • بالاترین قیمت روز:5.24
  • پایین ترین قیمت روز:4.9799
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.0202
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:5.0301
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1899

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.22 ریال16:32:13
5.2101 ریال16:30:18
5.21 ریال16:17:10
5.2199 ریال16:16:12
5.21 ریال16:12:12
5.2199 ریال16:11:12
5.22 ریال16:09:11
5.2101 ریال16:06:13
5.2199 ریال16:05:15
5.2099 ریال16:04:13
5.2199 ریال16:02:16
5.2099 ریال16:01:22
5.2199 ریال16:00:21
5.2099 ریال15:56:13
5.2 ریال15:55:11
5.2001 ریال15:49:11
5.2 ریال15:48:11
5.2101 ریال15:43:11
5.2001 ریال15:38:10
5.2002 ریال15:35:13
5.2 ریال15:30:16
5.2002 ریال15:27:10
5.2102 ریال15:26:10
5.2201 ریال15:25:11
5.2102 ریال15:24:11
5.2002 ریال15:23:09
5.2199 ریال15:20:13
5.2202 ریال15:12:10
5.2301 ریال15:09:12
5.24 ریال15:07:11
5.23 ریال15:06:11
5.2201 ریال15:02:30
5.2102 ریال15:01:13
5.2101 ریال15:00:17
5.2 ریال14:56:12
5.2002 ریال14:51:13
5.2102 ریال14:48:11
5.2201 ریال14:47:10
5.2102 ریال14:46:10
5.2201 ریال14:44:11
5.2101 ریال14:42:10
5.21 ریال14:41:12
5.2001 ریال14:39:09
5.19 ریال14:38:09
5.2099 ریال14:37:11
5.2 ریال14:36:13
5.19 ریال14:35:09
5.2 ریال14:34:12
5.19 ریال14:33:11
5.2099 ریال14:32:10
5.2 ریال14:31:12
5.1902 ریال14:30:15
5.22 ریال14:25:09
5.2001 ریال14:23:09
5.21 ریال14:22:09
5.2001 ریال14:21:13
5.21 ریال14:20:11
5.2099 ریال14:19:09
5.22 ریال14:17:09
5.2101 ریال14:13:09
5.2001 ریال14:09:10
5.1902 ریال14:08:10
5.2001 ریال14:04:16
5.2101 ریال14:02:11
5.1902 ریال14:00:17
5.21 ریال13:59:09
5.1902 ریال13:58:09
5.1901 ریال13:57:09
5.2 ریال13:56:09
5.1801 ریال13:55:11
5.1901 ریال13:51:10
5.1801 ریال13:48:09
5.1701 ریال13:47:10
5.1801 ریال13:45:11
5.1602 ریال13:44:09
5.1701 ریال13:43:09
5.1799 ریال13:42:11
5.1699 ریال13:39:10
5.1602 ریال13:38:09
5.1601 ریال13:37:08
5.1501 ریال13:36:09
5.1599 ریال13:35:10
5.1499 ریال13:34:09
5.14 ریال13:32:11
5.1499 ریال13:31:12
5.1501 ریال13:30:15
5.1402 ریال13:28:09
5.1501 ریال13:26:09
5.1402 ریال13:25:09
5.1501 ریال13:22:08
5.14 ریال13:20:11
5.1401 ریال13:18:08
5.16 ریال13:12:10
5.1601 ریال13:10:11
5.17 ریال13:04:10
5.1799 ریال13:02:12
5.1801 ریال12:59:38
5.1702 ریال12:56:10
5.1602 ریال12:52:08
5.1701 ریال12:49:07
5.1801 ریال12:48:09
5.1701 ریال12:47:09
5.18 ریال12:46:09
5.1601 ریال12:45:09
5.1701 ریال12:39:09
5.1601 ریال12:38:08
5.1502 ریال12:37:08
5.1403 ریال12:36:09
5.1502 ریال12:34:09
5.1601 ریال12:33:10
5.1502 ریال12:32:10
5.1601 ریال12:31:12
5.1403 ریال12:30:16
5.1601 ریال12:28:09
5.1701 ریال12:27:09
5.1601 ریال12:26:10
5.1701 ریال12:19:09
5.1601 ریال12:18:10
5.1701 ریال12:16:09
5.1501 ریال12:14:09
5.16 ریال12:12:09
5.1501 ریال12:10:11
5.16 ریال12:08:10
5.1699 ریال12:07:10
5.1501 ریال12:06:10
5.1401 ریال12:00:20
5.1399 ریال11:59:09
5.12 ریال11:55:08
5.1198 ریال11:53:08
5.11 ریال11:51:10
5.12 ریال11:50:12
5.1101 ریال11:49:09
5.1401 ریال11:46:08
5.15 ریال11:45:11
5.1502 ریال11:43:08
5.1599 ریال11:42:09
5.1601 ریال11:41:09
5.1502 ریال11:40:10
5.15 ریال11:39:08
5.1599 ریال11:38:07
5.15 ریال11:36:09
5.1601 ریال11:35:09
5.1701 ریال11:34:08
5.1601 ریال11:33:09
5.18 ریال11:32:09
5.1501 ریال11:31:10
5.15 ریال11:30:13
5.1502 ریال11:27:08
5.1501 ریال11:25:08
5.1699 ریال11:24:08
5.15 ریال11:23:07
5.16 ریال11:22:07
5.17 ریال11:19:07
5.1601 ریال11:17:07
5.18 ریال11:16:07
5.17 ریال11:15:11
5.18 ریال11:14:07
5.1702 ریال11:13:07
5.1801 ریال11:12:08
5.1601 ریال11:11:08
5.1501 ریال11:10:09
5.16 ریال11:08:06
5.14 ریال11:07:07
5.1501 ریال11:06:07
5.14 ریال10:59:07
5.13 ریال10:56:07
5.1302 ریال10:52:06
5.1401 ریال10:51:07
5.13 ریال10:50:08
5.1101 ریال10:49:07
5.1201 ریال10:46:07
5.13 ریال10:45:07
5.1201 ریال10:44:07
5.13 ریال10:43:07
5.1101 ریال10:41:07
5.1002 ریال10:40:08
5.1201 ریال10:38:07
5.1102 ریال10:36:07
5.1002 ریال10:34:07
5.1102 ریال10:33:08
5.1201 ریال10:32:07
5.1299 ریال10:31:08
5.1102 ریال10:30:11
5.1201 ریال10:29:06
5.13 ریال10:28:07
5.1201 ریال10:27:07
5.12 ریال10:25:07
5.1101 ریال10:24:06
5.1001 ریال10:23:07
5.0902 ریال10:20:08
5.1001 ریال10:18:07
5.1101 ریال10:16:07
5.1 ریال10:15:07
5.11 ریال10:14:06
5.1 ریال10:12:07
5.1001 ریال10:09:06
5.0901 ریال10:03:07
5.0801 ریال10:02:08
5.0901 ریال10:01:10
5.0801 ریال9:59:06
5.0901 ریال9:57:06
5.0801 ریال9:56:07
5.08 ریال9:55:08
5.0999 ریال9:54:06
5.0899 ریال9:52:07
5.0999 ریال9:51:09
5.08 ریال9:49:06
5.0899 ریال9:48:06
5.08 ریال9:47:06
5.0999 ریال9:45:07
5.1 ریال9:37:06
5.1001 ریال9:36:07
5.1101 ریال9:35:06
5.1001 ریال9:34:06
5.1101 ریال9:33:07
5.0901 ریال9:32:07
5.1 ریال9:30:11
5.0899 ریال9:29:06
5.0999 ریال9:27:06
5.09 ریال9:24:06
5.0801 ریال9:21:07
5.09 ریال9:19:06
5.1 ریال9:18:06
5.0801 ریال9:15:07
5.0901 ریال9:14:06
5.0801 ریال9:11:07
5.0901 ریال9:10:07
5.1 ریال9:08:06
5.09 ریال9:06:06
5.0801 ریال9:04:06
5.0701 ریال9:03:06
5.0801 ریال9:02:05
5.0602 ریال9:01:06
5.0801 ریال8:59:05
5.0701 ریال8:58:06
5.0602 ریال8:57:05
5.0701 ریال8:56:05
5.08 ریال8:55:06
5.0601 ریال8:52:06
5.0701 ریال8:51:07
5.08 ریال8:50:07
5.0701 ریال8:48:05
5.08 ریال8:47:05
5.0601 ریال8:46:06
5.07 ریال8:45:05
5.0601 ریال8:44:06
5.07 ریال8:43:05
5.06 ریال8:41:06
5.0501 ریال8:38:06
5.06 ریال8:36:06
5.0501 ریال8:35:06
5.06 ریال8:33:05
5.05 ریال8:32:05
5.0401 ریال8:29:05
5.05 ریال8:28:05
5.0301 ریال8:27:05
5.04 ریال8:26:05
5.0301 ریال8:25:06
5.04 ریال8:24:05
5.0301 ریال8:22:05
5.04 ریال8:20:07
5.0401 ریال8:13:04
5.05 ریال8:11:06
5.0401 ریال8:00:09
5.05 ریال7:59:05
5.0401 ریال7:56:05
5.05 ریال7:55:06
5.0401 ریال7:50:07
5.05 ریال7:49:04
5.0401 ریال7:37:05
5.05 ریال7:36:05
5.0401 ریال7:33:05
5.0301 ریال7:32:06
5.05 ریال7:31:07
5.0301 ریال7:26:05
5.0399 ریال7:24:05
5.0499 ریال7:22:05
5.0401 ریال7:20:06
5.0302 ریال7:19:05
5.03 ریال7:12:05
5.04 ریال7:10:07
5.0301 ریال7:09:05
5.04 ریال7:08:09
5.0502 ریال7:06:06
5.0402 ریال7:02:05
5.0502 ریال7:01:07
5.0402 ریال7:00:18
5.0502 ریال6:57:05
5.0402 ریال6:53:05
5.0502 ریال6:41:06
5.0601 ریال6:37:04
5.0502 ریال6:36:05
5.0601 ریال6:35:06
5.0502 ریال6:34:05
5.0601 ریال6:33:05
5.0699 ریال6:32:05
5.0601 ریال6:30:08
5.07 ریال6:29:05
5.0601 ریال6:28:04
5.0501 ریال6:27:05
5.07 ریال6:26:05
5.0501 ریال6:25:06
5.0601 ریال6:24:10
5.0501 ریال6:23:09
5.07 ریال6:22:05
5.0601 ریال6:21:05
5.0501 ریال6:19:04
5.0601 ریال6:17:05
5.0502 ریال6:12:05
5.0599 ریال6:09:06
5.0501 ریال6:07:05
5.0401 ریال6:06:06
5.0501 ریال6:05:05
5.06 ریال6:04:05
5.0501 ریال6:00:10
5.0401 ریال5:59:04
5.0501 ریال5:58:04
5.07 ریال5:55:05
5.0601 ریال5:53:05
5.07 ریال5:52:05
5.0601 ریال5:48:05
5.0501 ریال5:47:05
5.0601 ریال5:45:05
5.07 ریال5:43:04
5.0601 ریال5:41:05
5.07 ریال5:40:06
5.0601 ریال5:39:05
5.0501 ریال5:37:04
5.07 ریال5:35:05
5.08 ریال5:34:05
5.0701 ریال5:33:04
5.0602 ریال5:32:05
5.0701 ریال5:30:07
5.0602 ریال5:29:04
5.0701 ریال5:27:05
5.0602 ریال5:26:04
5.0701 ریال5:20:06
5.0501 ریال5:18:04
5.07 ریال5:17:05
5.0501 ریال5:16:04
5.06 ریال5:12:05
5.05 ریال5:11:05
5.0401 ریال5:08:04
5.05 ریال5:07:04
5.0401 ریال5:06:04
5.0202 ریال5:05:05
5.0201 ریال5:04:04
5.05 ریال5:02:03
5.0601 ریال5:00:08
5.0501 ریال4:58:04
5.0601 ریال4:57:03
5.0699 ریال4:56:04
5.05 ریال4:55:04
5.0599 ریال4:54:03
5.0499 ریال4:53:04
5.0399 ریال4:52:04
5.03 ریال4:50:05
5.0201 ریال4:48:04
5.0101 ریال4:47:04
5.0201 ریال4:45:05
5.0002 ریال4:42:04
5.0101 ریال4:40:04
5.0201 ریال4:38:04
5.0101 ریال4:35:04
5.0002 ریال4:33:04
5.0101 ریال4:32:04
4.9902 ریال4:30:05
5.0101 ریال4:28:04
5.0201 ریال4:27:04
5.02 ریال4:20:04
5.01 ریال4:18:04
5.0001 ریال4:12:04
4.9901 ریال4:11:03
5.0001 ریال4:10:04
4.9901 ریال4:07:04
5.0001 ریال4:06:05
4.9901 ریال4:04:10
4.99 ریال3:55:04
5 ریال3:53:03
4.9801 ریال3:52:04
4.99 ریال3:51:04
4.9801 ریال3:50:05
4.99 ریال3:44:04
5 ریال3:43:04
4.99 ریال3:42:04
5 ریال3:41:04
4.99 ریال3:38:04
5.0099 ریال3:35:04
5 ریال3:34:04
4.99 ریال3:33:04
5 ریال3:32:03
5.0199 ریال3:31:05
5.0001 ریال3:30:06
4.9901 ریال3:21:03
5.0001 ریال3:20:04
4.9901 ریال3:19:03
5.0001 ریال3:16:04
4.99 ریال3:14:04
4.9999 ریال3:12:03
4.99 ریال3:11:03
4.9999 ریال3:09:04
4.9901 ریال3:02:03
5.0001 ریال2:57:03
5 ریال2:52:03
5.01 ریال2:51:04
5 ریال2:49:04
5.01 ریال2:48:03
5 ریال2:45:04
5.01 ریال2:40:04
5 ریال2:38:03
5.01 ریال2:37:04
5 ریال2:36:03
5.0099 ریال2:35:04
5 ریال2:34:03
5.0099 ریال2:33:03
5 ریال2:32:03
4.9801 ریال2:31:04
4.9901 ریال2:27:03
4.9801 ریال2:13:03
4.99 ریال2:12:03
4.9801 ریال1:55:04
4.99 ریال1:54:03
4.9801 ریال1:53:03
4.99 ریال1:52:03
4.9801 ریال1:49:03
4.99 ریال1:48:03
4.9801 ریال1:47:03
4.9899 ریال1:46:03
4.9799 ریال1:39:03
4.98 ریال1:34:03
4.9801 ریال1:31:03
4.9901 ریال1:29:03
4.9801 ریال1:28:04
4.9901 ریال1:26:03
5 ریال1:24:03
5.0001 ریال1:23:03
4.9902 ریال1:21:03
5.0101 ریال1:18:03
4.9902 ریال1:17:03
5.0001 ریال1:16:03
4.9902 ریال1:15:03
4.9802 ریال1:12:02
4.9902 ریال1:10:03
4.9802 ریال1:09:03
4.9902 ریال1:06:03
4.9999 ریال1:04:03
4.99 ریال1:02:03
5 ریال1:01:03
5.02 ریال0:59:03
5.0001 ریال0:58:03
5.01 ریال0:55:04
5.0101 ریال0:54:03
5.0102 ریال0:48:02
5.0201 ریال0:40:03
5.0102 ریال0:39:02
5.0201 ریال0:36:02
5.03 ریال0:35:03
5.0201 ریال0:34:03
5.03 ریال0:33:03
5.04 ریال0:32:02
5.0498 ریال0:31:03
5.0399 ریال0:29:03
5.02 ریال0:28:02
5.0299 ریال0:26:03
5.0399 ریال0:25:03
5.02 ریال0:24:03
5.0399 ریال0:23:03
5.0299 ریال0:22:03
5.0498 ریال0:21:03
5.0299 ریال0:19:03
5.02 ریال0:16:03
5.0202 ریال0:14:02
5.0302 ریال0:13:03
5.0202 ریال0:09:03
5.0103 ریال0:08:03
5.0202 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی