شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

موناکو / Monaco

  • نرخ فعلی:5.5101
  • بالاترین قیمت روز:5.54
  • پایین ترین قیمت روز:5.4199
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.4199
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:5.4001
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.11

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.5101 ریال13:19:07
5.52 ریال13:18:12
5.5299 ریال13:17:08
5.52 ریال13:16:09
5.5299 ریال13:15:14
5.5101 ریال13:14:14
5.52 ریال13:12:13
5.5201 ریال13:10:14
5.53 ریال13:09:20
5.5201 ریال13:08:08
5.5102 ریال13:06:14
5.5201 ریال13:05:08
5.5399 ریال13:04:14
5.53 ریال13:03:09
5.5399 ریال13:02:16
5.53 ریال13:00:21
5.5399 ریال12:59:07
5.53 ریال12:58:12
5.54 ریال12:53:11
5.5301 ریال12:52:13
5.54 ریال12:50:16
5.5202 ریال12:49:13
5.5301 ریال12:48:14
5.5202 ریال12:47:12
5.52 ریال12:46:09
5.5299 ریال12:44:14
5.5398 ریال12:43:07
5.5301 ریال12:42:10
5.5201 ریال12:41:09
5.5301 ریال12:39:09
5.54 ریال12:38:14
5.5301 ریال12:36:10
5.5201 ریال12:35:10
5.54 ریال12:33:09
5.5301 ریال12:32:09
5.5102 ریال12:31:11
5.5298 ریال12:30:14
5.51 ریال12:29:08
5.5199 ریال12:27:09
5.5201 ریال12:26:11
5.5101 ریال12:25:08
5.5299 ریال12:23:08
5.5101 ریال12:22:14
5.52 ریال12:21:11
5.5101 ریال12:20:10
5.5002 ریال12:18:15
5.52 ریال12:16:09
5.5101 ریال12:12:10
5.5002 ریال12:11:16
5.5299 ریال12:10:17
5.5101 ریال12:09:15
5.5299 ریال12:08:10
5.52 ریال12:07:18
5.5002 ریال12:06:18
5.52 ریال12:04:12
5.5101 ریال12:03:18
5.52 ریال12:02:12
5.5 ریال12:01:22
5.5198 ریال12:00:21
5.5 ریال11:59:09
5.5099 ریال11:58:08
5.5297 ریال11:57:12
5.4901 ریال11:56:09
5.5 ریال11:54:10
5.5198 ریال11:50:13
5.5099 ریال11:49:10
5.5198 ریال11:48:10
5.4901 ریال11:47:10
5.5 ریال11:44:10
5.4901 ریال11:42:11
5.5 ریال11:40:18
5.5099 ریال11:38:09
5.5102 ریال11:37:09
5.5003 ریال11:36:10
5.5201 ریال11:34:09
5.5102 ریال11:32:15
5.5201 ریال11:31:19
5.5003 ریال11:30:15
5.4904 ریال11:28:08
5.5003 ریال11:25:09
5.5102 ریال11:24:09
5.5003 ریال11:23:08
5.4903 ریال11:21:09
5.52 ریال11:20:09
5.5101 ریال11:19:13
5.4903 ریال11:18:13
5.5002 ریال11:17:08
5.52 ریال11:15:10
5.5101 ریال11:14:08
5.4903 ریال11:10:08
5.5002 ریال11:08:07
5.52 ریال11:07:08
5.5002 ریال11:04:08
5.4903 ریال11:03:08
5.52 ریال11:02:09
5.5002 ریال11:01:10
5.5101 ریال11:00:15
5.4903 ریال10:59:07
5.5101 ریال10:58:08
5.52 ریال10:57:07
5.5101 ریال10:56:09
5.52 ریال10:55:07
5.5299 ریال10:54:08
5.5101 ریال10:53:08
5.5299 ریال10:52:07
5.5101 ریال10:51:08
5.5002 ریال10:49:09
5.5101 ریال10:48:09
5.5001 ریال10:47:08
5.51 ریال10:45:08
5.5199 ریال10:43:07
5.52 ریال10:40:08
5.5101 ریال10:39:07
5.5299 ریال10:38:08
5.5101 ریال10:37:07
5.5298 ریال10:36:09
5.5001 ریال10:34:07
5.51 ریال10:33:08
5.5001 ریال10:31:10
5.4902 ریال10:30:11
5.51 ریال10:28:08
5.5199 ریال10:27:07
5.4902 ریال10:26:08
5.5001 ریال10:25:07
5.4803 ریال10:24:08
5.4999 ریال10:23:07
5.49 ریال10:22:08
5.4801 ریال10:20:08
5.5097 ریال10:19:06
5.4801 ریال10:17:07
5.4702 ریال10:16:08
5.4801 ریال10:13:08
5.49 ریال10:12:07
5.4801 ریال10:11:08
5.4803 ریال10:10:07
5.51 ریال10:09:08
5.4803 ریال10:04:08
5.4902 ریال10:03:09
5.4803 ریال10:02:09
5.5001 ریال10:01:10
5.4803 ریال10:00:13
5.51 ریال9:59:07
5.5001 ریال9:57:07
5.5199 ریال9:56:09
5.51 ریال9:54:07
5.5199 ریال9:52:07
5.51 ریال9:50:09
5.5199 ریال9:49:07
5.51 ریال9:48:07
5.5199 ریال9:45:08
5.51 ریال9:44:07
5.5199 ریال9:42:07
5.51 ریال9:41:09
5.5199 ریال9:38:06
5.5001 ریال9:37:08
5.4902 ریال9:36:08
5.5199 ریال9:35:09
5.4902 ریال9:33:08
5.5001 ریال9:32:08
5.4902 ریال9:31:09
5.4901 ریال9:30:10
5.5 ریال9:28:07
5.4901 ریال9:26:07
5.5 ریال9:24:07
5.4901 ریال9:23:07
5.4802 ریال9:18:07
5.4901 ریال9:17:07
5.4803 ریال9:16:09
5.4704 ریال9:15:09
5.4901 ریال9:14:07
5.4802 ریال9:13:06
5.4901 ریال9:12:07
5.4802 ریال9:10:09
5.4703 ریال9:09:07
5.4901 ریال9:08:07
5.4704 ریال9:06:07
5.4802 ریال9:05:07
5.4603 ریال9:04:09
5.4702 ریال9:03:07
5.4801 ریال9:02:09
5.49 ریال9:00:14
5.4796 ریال8:59:06
5.4698 ریال8:58:07
5.45 ریال8:56:07
5.4598 ریال8:55:07
5.45 ریال8:54:07
5.4401 ریال8:51:08
5.4598 ریال8:48:07
5.4401 ریال8:47:07
5.4302 ریال8:45:07
5.4599 ریال8:44:07
5.4698 ریال8:41:09
5.45 ریال8:40:07
5.4599 ریال8:39:07
5.4501 ریال8:38:07
5.4402 ریال8:37:06
5.4303 ریال8:36:06
5.4402 ریال8:35:07
5.4798 ریال8:34:06
5.4699 ریال8:33:07
5.4798 ریال8:31:09
5.4801 ریال8:29:07
5.4702 ریال8:26:07
5.4701 ریال8:23:06
5.48 ریال8:22:07
5.4801 ریال8:20:08
5.4702 ریال8:19:06
5.4899 ریال8:18:07
5.4702 ریال8:17:06
5.4801 ریال8:14:06
5.4702 ریال8:13:07
5.4801 ریال8:12:07
5.4998 ریال8:11:07
5.4702 ریال8:09:06
5.4801 ریال8:08:06
5.5097 ریال8:07:07
5.5098 ریال8:06:09
5.49 ریال8:05:06
5.4804 ریال8:04:08
5.4999 ریال8:02:09
5.5002 ریال7:59:06
5.4903 ریال7:58:06
5.5002 ریال7:54:06
5.4903 ریال7:48:06
5.5002 ریال7:46:08
5.5101 ریال7:45:06
5.4903 ریال7:43:17
5.5002 ریال7:41:13
5.4903 ریال7:39:07
5.5002 ریال7:38:06
5.5101 ریال7:37:11
5.5002 ریال7:36:12
5.4903 ریال7:35:13
5.5101 ریال7:34:11
5.4902 ریال7:32:07
5.51 ریال7:31:15
5.4902 ریال7:30:11
5.5001 ریال7:28:12
5.4902 ریال7:26:08
5.5001 ریال7:23:06
5.5101 ریال7:22:06
5.49 ریال7:21:07
5.4999 ریال7:19:06
5.49 ریال7:17:07
5.48 ریال7:16:12
5.49 ریال7:15:12
5.5098 ریال7:14:06
5.4801 ریال7:13:12
5.5098 ریال7:12:11
5.4702 ریال7:10:08
5.49 ریال7:09:06
5.4999 ریال7:08:07
5.4702 ریال7:07:12
5.49 ریال7:05:11
5.4801 ریال7:04:06
5.4999 ریال7:02:12
5.5098 ریال7:00:13
5.49 ریال6:55:11
5.4804 ریال6:49:07
5.4901 ریال6:48:06
5.4801 ریال6:43:06
5.4604 ریال6:42:07
5.4801 ریال6:41:07
5.4702 ریال6:40:08
5.4801 ریال6:39:07
5.4702 ریال6:38:06
5.47 ریال6:37:06
5.4601 ریال6:36:07
5.4799 ریال6:35:08
5.4601 ریال6:32:07
5.4799 ریال6:31:08
5.4801 ریال6:29:06
5.4702 ریال6:27:06
5.4601 ریال6:26:07
5.47 ریال6:24:07
5.4701 ریال6:22:06
5.48 ریال6:20:08
5.4701 ریال6:17:06
5.4801 ریال6:16:06
5.49 ریال6:05:07
5.5299 ریال6:04:13
5.5002 ریال6:02:09
5.52 ریال6:01:08
5.5002 ریال6:00:12
5.5101 ریال5:59:06
5.5299 ریال5:58:06
5.4903 ریال5:56:06
5.5101 ریال5:54:06
5.5002 ریال5:53:06
5.5101 ریال5:52:05
5.5002 ریال5:51:07
5.5101 ریال5:50:07
5.5002 ریال5:48:06
5.4903 ریال5:45:07
5.5001 ریال5:44:06
5.4902 ریال5:43:06
5.5001 ریال5:42:06
5.4902 ریال5:39:06
5.51 ریال5:38:06
5.5199 ریال5:36:06
5.5298 ریال5:34:06
5.51 ریال5:33:07
5.5197 ریال5:32:07
5.4999 ریال5:31:07
5.5098 ریال5:30:08
5.5001 ریال5:29:06
5.5199 ریال5:28:06
5.51 ریال5:27:06
5.5298 ریال5:25:06
5.5199 ریال5:24:06
5.51 ریال5:22:06
5.5199 ریال5:21:06
5.5298 ریال5:20:11
5.51 ریال5:19:05
5.5298 ریال5:17:05
5.5301 ریال5:16:06
5.5202 ریال5:15:06
5.5301 ریال5:14:05
5.5202 ریال5:08:05
5.5301 ریال5:07:05
5.5202 ریال5:06:06
5.5301 ریال5:05:05
5.51 ریال5:03:09
5.5298 ریال5:02:10
5.5199 ریال5:01:07
5.51 ریال5:00:09
5.5298 ریال4:59:04
5.51 ریال4:58:05
5.5299 ریال4:57:05
5.5101 ریال4:55:10
5.5002 ریال4:54:10
5.4903 ریال4:53:10
5.4999 ریال4:50:06
5.49 ریال4:49:05
5.4903 ریال4:48:09
5.51 ریال4:45:10
5.4902 ریال4:44:05
5.5001 ریال4:42:05
5.4902 ریال4:41:05
5.49 ریال4:37:05
5.4999 ریال4:32:04
5.5002 ریال4:31:06
5.5101 ریال4:30:07
5.5002 ریال4:29:05
5.5001 ریال4:28:05
5.51 ریال4:27:05
5.5001 ریال4:21:06
5.5004 ریال4:20:06
5.5103 ریال4:18:10
5.5202 ریال4:13:09
5.5103 ریال4:07:05
5.5301 ریال4:05:05
5.5202 ریال4:04:05
5.5297 ریال4:03:10
5.5099 ریال4:02:06
5.51 ریال4:01:11
5.52 ریال4:00:11
5.5101 ریال3:59:05
5.5199 ریال3:58:09
5.5198 ریال3:55:09
5.5199 ریال3:54:04
5.5002 ریال3:52:09
5.51 ریال3:50:10
5.5002 ریال3:49:09
5.5199 ریال3:48:05
5.5002 ریال3:46:09
5.5098 ریال3:44:09
5.4999 ریال3:42:09
5.49 ریال3:41:05
5.4801 ریال3:40:11
5.49 ریال3:39:10
5.4903 ریال3:36:05
5.51 ریال3:34:10
5.5002 ریال3:32:10
5.51 ریال3:31:05
5.4901 ریال3:30:07
5.51 ریال3:29:09
5.4903 ریال3:26:05
5.4902 ریال3:25:09
5.4901 ریال3:24:04
5.4801 ریال3:23:04
5.4702 ریال3:22:09
5.4801 ریال3:18:09
5.4702 ریال3:17:09
5.49 ریال3:14:09
5.4801 ریال3:13:05
5.4703 ریال3:12:05
5.4801 ریال3:10:05
5.49 ریال3:08:03
5.4801 ریال3:02:04
5.4702 ریال3:01:11
5.49 ریال3:00:07
5.4702 ریال2:59:04
5.49 ریال2:58:08
5.4801 ریال2:57:04
5.49 ریال2:54:04
5.4801 ریال2:51:04
5.49 ریال2:50:05
5.48 ریال2:49:04
5.4899 ریال2:47:04
5.4701 ریال2:43:04
5.48 ریال2:42:04
5.4899 ریال2:41:05
5.4701 ریال2:38:04
5.48 ریال2:37:04
5.4701 ریال2:34:04
5.4602 ریال2:33:04
5.4701 ریال2:32:04
5.48 ریال2:31:05
5.4899 ریال2:30:06
5.4701 ریال2:29:03
5.47 ریال2:28:04
5.4898 ریال2:25:04
5.47 ریال2:23:03
5.4799 ریال2:22:04
5.4601 ریال2:19:04
5.47 ریال2:18:04
5.4601 ریال2:16:04
5.47 ریال2:14:04
5.4898 ریال2:13:03
5.4902 ریال2:07:04
5.4901 ریال2:04:04
5.4802 ریال2:02:04
5.4901 ریال2:01:06
5.49 ریال1:59:04
5.4901 ریال1:58:03
5.4703 ریال1:57:04
5.4901 ریال1:55:04
5.4703 ریال1:54:04
5.4901 ریال1:53:03
5.4801 ریال1:51:04
5.4901 ریال1:44:04
5.4802 ریال1:42:04
5.4901 ریال1:40:04
5.4802 ریال1:39:03
5.4901 ریال1:38:03
5.4898 ریال1:37:04
5.47 ریال1:36:03
5.4898 ریال1:35:04
5.4799 ریال1:32:03
5.47 ریال1:26:04
5.4799 ریال1:24:04
5.47 ریال1:22:03
5.4801 ریال1:20:03
5.4802 ریال1:10:04
5.49 ریال1:07:03
5.4902 ریال1:06:04
5.4901 ریال1:05:03
5.4903 ریال1:02:04
5.4901 ریال0:59:03
5.4802 ریال0:58:03
5.4901 ریال0:56:04
5.4899 ریال0:55:03
5.4902 ریال0:54:03
5.4801 ریال0:52:03
5.49 ریال0:51:03
5.4702 ریال0:50:04
5.4801 ریال0:48:08
5.4702 ریال0:44:03
5.47 ریال0:42:03
5.4702 ریال0:41:03
5.4801 ریال0:40:03
5.4701 ریال0:39:03
5.48 ریال0:38:03
5.4701 ریال0:37:03
5.48 ریال0:34:03
5.4701 ریال0:33:03
5.47 ریال0:32:03
5.4799 ریال0:31:03
5.4601 ریال0:29:03
5.47 ریال0:28:03
5.4601 ریال0:27:02
5.4502 ریال0:25:03
5.47 ریال0:24:02
5.4502 ریال0:23:03
5.4601 ریال0:21:03
5.45 ریال0:20:03
5.4302 ریال0:19:03
5.4301 ریال0:18:03
5.44 ریال0:17:03
5.4301 ریال0:15:03
5.44 ریال0:14:03
5.4598 ریال0:13:02
5.44 ریال0:12:02
5.4599 ریال0:11:03
5.4401 ریال0:10:03
5.45 ریال0:09:03
5.4401 ریال0:08:02
5.4302 ریال0:07:03
5.4199 ریال0:06:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی