شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میکر / Maker

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.17%