شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Kleros

  • نرخ فعلی:0.013019
  • بالاترین قیمت روز:0.013229
  • پایین ترین قیمت روز:0.012899
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.012993
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.012941
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Kleros در روز جاری

نمودار کندل استیک Kleros در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.013019 ریال20:52:10
0.013033 ریال20:46:11
0.013037 ریال20:42:10
0.013049 ریال20:40:11
0.013045 ریال20:36:10
0.013067 ریال20:34:10
0.013069 ریال20:32:10
0.013067 ریال20:30:13
0.013086 ریال20:28:09
0.013079 ریال20:26:09
0.013103 ریال20:22:09
0.013067 ریال20:20:12
0.013062 ریال20:18:09
0.013074 ریال20:16:09
0.013073 ریال20:14:09
0.013082 ریال20:12:10
0.013072 ریال20:10:11
0.013082 ریال20:08:09
0.01309 ریال20:04:11
0.01307 ریال20:00:16
0.013073 ریال19:58:09
0.013077 ریال19:56:09
0.013051 ریال19:54:09
0.013052 ریال19:52:08
0.013051 ریال19:50:11
0.013048 ریال19:48:09
0.013038 ریال19:46:09
0.013031 ریال19:38:10
0.013033 ریال19:36:10
0.013042 ریال19:34:10
0.013025 ریال19:32:09
0.013048 ریال19:28:10
0.013057 ریال19:24:09
0.013054 ریال19:22:10
0.013043 ریال19:20:11
0.013054 ریال19:18:10
0.013055 ریال19:12:09
0.013054 ریال19:06:10
0.013059 ریال19:04:11
0.013065 ریال19:02:11
0.013078 ریال18:52:10
0.013088 ریال18:50:10
0.013093 ریال18:48:09
0.013039 ریال17:34:10
0.013049 ریال17:32:10
0.013053 ریال17:24:09
0.01304 ریال17:22:09
0.013042 ریال17:10:11
0.01301 ریال17:08:09
0.013019 ریال17:06:10
0.013031 ریال17:02:11
0.013033 ریال16:52:09
0.013029 ریال16:46:09
0.013024 ریال16:08:10
0.013011 ریال15:38:09
0.012948 ریال15:34:10
0.012978 ریال15:20:10
0.012982 ریال15:14:09
0.012995 ریال15:10:11
0.013002 ریال15:08:10
0.013013 ریال15:06:10
0.012993 ریال15:04:10
0.012992 ریال15:00:16
0.012991 ریال14:58:09
0.012992 ریال14:56:10
0.012991 ریال14:54:10
0.012978 ریال14:50:10
0.012976 ریال14:46:09
0.012996 ریال14:16:10
0.013069 ریال14:02:11
0.013007 ریال13:38:09
0.013004 ریال13:36:10
0.012999 ریال13:34:10
0.012994 ریال13:32:09
0.012999 ریال13:26:10
0.013004 ریال13:24:10
0.013003 ریال13:20:11
0.013012 ریال13:16:10
0.013009 ریال13:14:09
0.012996 ریال13:08:10
0.012959 ریال12:58:10
0.012999 ریال12:15:12
0.012988 ریال12:12:09
0.012972 ریال12:09:10
0.012994 ریال12:03:11
0.012996 ریال12:00:35
0.013001 ریال11:54:09
0.013007 ریال11:51:11
0.01297 ریال11:48:09
0.01298 ریال11:42:11
0.013003 ریال11:36:10
0.012992 ریال11:33:09
0.013003 ریال11:30:14
0.012997 ریال11:27:09
0.01298 ریال11:24:09
0.012964 ریال11:21:10
0.012952 ریال11:18:10
0.012956 ریال11:12:10
0.013001 ریال11:09:09
0.012991 ریال11:06:09
0.012989 ریال11:03:09
0.012988 ریال11:00:16
0.012983 ریال10:57:09
0.012973 ریال10:54:08
0.012976 ریال10:51:10
0.012996 ریال10:48:09
0.012986 ریال10:42:09
0.012952 ریال10:36:10
0.013003 ریال10:33:09
0.013008 ریال10:30:12
0.013006 ریال10:27:09
0.01305 ریال10:24:09
0.013084 ریال10:21:10
0.013082 ریال10:18:10
0.013088 ریال10:15:10
0.013084 ریال10:09:09
0.013083 ریال10:00:17
0.013085 ریال9:57:10
0.013065 ریال9:54:09
0.013055 ریال9:51:09
0.013038 ریال9:48:09
0.013049 ریال9:45:11
0.013021 ریال9:42:09
0.013011 ریال9:39:09
0.013034 ریال9:36:09
0.013017 ریال9:33:10
0.013032 ریال9:30:13
0.01303 ریال9:27:09
0.013025 ریال9:24:08
0.013052 ریال9:21:10
0.013048 ریال9:18:08
0.013037 ریال9:15:09
0.01303 ریال9:12:09
0.013047 ریال9:09:08
0.013031 ریال9:06:08
0.013008 ریال9:03:10
0.012993 ریال9:00:14
0.013001 ریال8:54:09
0.013028 ریال8:51:09
0.013038 ریال8:48:08
0.013044 ریال8:45:08
0.013037 ریال8:42:08
0.013062 ریال8:39:08
0.013048 ریال8:36:09
0.013098 ریال8:30:11
0.013099 ریال8:27:08
0.013101 ریال8:24:08
0.013099 ریال8:18:09
0.013107 ریال8:15:09
0.013102 ریال8:12:09
0.013069 ریال8:09:08
0.013064 ریال8:06:11
0.013095 ریال8:03:09
0.013094 ریال7:57:08
0.013076 ریال7:54:08
0.013119 ریال7:51:09
0.013116 ریال7:45:09
0.013149 ریال7:42:09
0.013153 ریال7:39:57
0.013147 ریال7:36:09
0.013144 ریال7:30:11
0.013133 ریال7:27:08
0.013139 ریال7:21:10
0.013134 ریال7:18:09
0.013108 ریال7:06:10
0.01313 ریال7:00:17
0.013121 ریال6:57:09
0.013127 ریال6:54:08
0.013132 ریال6:42:09
0.013163 ریال6:36:09
0.013157 ریال6:33:09
0.013167 ریال6:30:11
0.013169 ریال6:27:08
0.013185 ریال6:24:09
0.013171 ریال6:21:10
0.013172 ریال6:18:09
0.013192 ریال6:15:10
0.013187 ریال6:12:09
0.013167 ریال6:09:09
0.013172 ریال6:06:10
0.013189 ریال6:03:10
0.013176 ریال6:00:18
0.013175 ریال5:57:09
0.013173 ریال5:54:09
0.013187 ریال5:48:09
0.013177 ریال5:45:10
0.013185 ریال5:39:08
0.013162 ریال5:36:09
0.013164 ریال5:30:11
0.013187 ریال5:27:09
0.013212 ریال5:24:09
0.013229 ریال5:21:10
0.013134 ریال4:45:08
0.013158 ریال4:39:08
0.013157 ریال4:36:09
0.013165 ریال4:33:09
0.013123 ریال4:30:11
0.013115 ریال4:24:08
0.013104 ریال4:21:10
0.013079 ریال4:18:08
0.013084 ریال4:15:09
0.013093 ریال4:06:10
0.013104 ریال4:00:16
0.013109 ریال3:57:08
0.013101 ریال3:54:08
0.013093 ریال3:48:08
0.013099 ریال3:45:09
0.013115 ریال3:42:09
0.013128 ریال3:39:08
0.013094 ریال3:36:09
0.013118 ریال3:33:08
0.013093 ریال3:30:11
0.013106 ریال3:24:08
0.013149 ریال3:18:09
0.013124 ریال3:15:08
0.013144 ریال3:09:09
0.013115 ریال3:06:09
0.013046 ریال2:45:08
0.013035 ریال2:42:09
0.013074 ریال2:36:11
0.013094 ریال2:33:09
0.013114 ریال2:30:11
0.013085 ریال2:27:08
0.013089 ریال2:24:08
0.01312 ریال2:21:10
0.013104 ریال2:18:09
0.01307 ریال2:12:08
0.013077 ریال2:09:09
0.013097 ریال2:06:09
0.013099 ریال2:03:09
0.013092 ریال2:00:14
0.0131 ریال1:57:09
0.013054 ریال1:51:09
0.01308 ریال1:48:09
0.013077 ریال1:45:09
0.013129 ریال1:39:09
0.01307 ریال1:30:12
0.012965 ریال1:19:09
0.012964 ریال1:12:09
0.012899 ریال1:09:08
0.013135 ریال1:06:09
0.013141 ریال1:04:09
0.013037 ریال0:45:08
0.01304 ریال0:42:08
0.013048 ریال0:39:08
0.013031 ریال0:36:08
0.012999 ریال0:33:08
0.013005 ریال0:30:10
0.013007 ریال0:27:08
0.01301 ریال0:24:08
0.012994 ریال0:21:09
0.012993 ریال0:18:08
0.012994 ریال0:15:08
0.013008 ریال0:12:09
0.012999 ریال0:06:10
0.012993 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی