شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Insight Chain

  • نرخ فعلی:0.8293
  • بالاترین قیمت روز:0.8295
  • پایین ترین قیمت روز:0.8249
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8281
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.8292
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Insight Chain در روز جاری

نمودار کندل استیک Insight Chain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8293 ریال7:06:07
0.8294 ریال7:05:06
0.8292 ریال7:02:07
0.8289 ریال7:01:07
0.8287 ریال7:00:10
0.8286 ریال6:59:06
0.8283 ریال6:57:06
0.8289 ریال6:55:06
0.828 ریال6:54:05
0.8281 ریال6:53:05
0.8282 ریال6:51:06
0.828 ریال6:50:07
0.8281 ریال6:49:05
0.8283 ریال6:48:06
0.828 ریال6:47:05
0.8275 ریال6:45:05
0.8276 ریال6:44:06
0.8274 ریال6:43:06
0.8272 ریال6:42:06
0.8271 ریال6:41:06
0.8273 ریال6:40:06
0.8272 ریال6:39:06
0.828 ریال6:38:06
0.8282 ریال6:37:05
0.8277 ریال6:35:06
0.8275 ریال6:34:05
0.8271 ریال6:32:06
0.8273 ریال6:31:07
0.8272 ریال6:30:07
0.8273 ریال6:29:05
0.8278 ریال6:28:05
0.8279 ریال6:27:05
0.8276 ریال6:26:05
0.8272 ریال6:25:06
0.8275 ریال6:24:06
0.828 ریال6:23:06
0.8276 ریال6:22:05
0.8272 ریال6:21:07
0.8274 ریال6:20:06
0.8281 ریال6:18:05
0.8282 ریال6:17:06
0.8281 ریال6:16:06
0.8282 ریال6:15:06
0.828 ریال6:12:06
0.8281 ریال6:11:06
0.8282 ریال6:10:07
0.828 ریال6:08:06
0.8255 ریال6:07:05
0.8257 ریال6:06:07
0.8256 ریال6:05:05
0.8252 ریال6:03:06
0.825 ریال5:59:05
0.8253 ریال5:58:04
0.8258 ریال5:57:05
0.8256 ریال5:56:06
0.8253 ریال5:55:05
0.8252 ریال5:54:06
0.8258 ریال5:53:05
0.8256 ریال5:52:05
0.8258 ریال5:51:05
0.8256 ریال5:50:06
0.8257 ریال5:49:05
0.8256 ریال5:48:05
0.8254 ریال5:47:04
0.825 ریال5:46:05
0.8256 ریال5:45:05
0.8257 ریال5:44:05
0.8256 ریال5:43:05
0.8257 ریال5:42:05
0.8258 ریال5:41:06
0.8256 ریال5:40:06
0.825 ریال5:38:05
0.8251 ریال5:36:06
0.8254 ریال5:35:06
0.8255 ریال5:34:05
0.8251 ریال5:33:05
0.8252 ریال5:31:06
0.825 ریال5:27:06
0.8251 ریال5:26:05
0.8249 ریال5:25:05
0.8252 ریال5:24:05
0.8254 ریال5:23:04
0.8256 ریال5:22:05
0.8257 ریال5:21:05
0.8254 ریال5:20:05
0.8267 ریال5:19:05
0.8263 ریال5:17:05
0.8267 ریال5:16:10
0.8266 ریال5:15:05
0.8268 ریال5:14:05
0.8266 ریال5:13:05
0.8268 ریال5:11:05
0.8267 ریال5:10:06
0.8265 ریال5:09:05
0.8261 ریال5:08:04
0.8267 ریال5:06:05
0.8268 ریال5:05:05
0.8267 ریال5:04:09
0.8266 ریال5:01:05
0.8263 ریال5:00:07
0.8265 ریال4:59:04
0.8268 ریال4:58:05
0.8266 ریال4:57:10
0.8268 ریال4:56:10
0.8267 ریال4:55:05
0.8266 ریال4:54:05
0.8267 ریال4:53:05
0.8265 ریال4:51:05
0.8262 ریال4:50:05
0.8263 ریال4:49:09
0.8262 ریال4:47:05
0.8259 ریال4:46:04
0.8264 ریال4:44:04
0.826 ریال4:43:04
0.8261 ریال4:42:05
0.8265 ریال4:41:05
0.826 ریال4:40:05
0.8264 ریال4:39:04
0.8267 ریال4:38:04
0.8263 ریال4:37:04
0.8261 ریال4:36:10
0.8259 ریال4:34:09
0.8258 ریال4:33:05
0.826 ریال4:31:04
0.8267 ریال4:30:06
0.8265 ریال4:29:04
0.8258 ریال4:28:04
0.8262 ریال4:27:04
0.8264 ریال4:25:05
0.8265 ریال4:24:04
0.8259 ریال4:23:09
0.8261 ریال4:22:04
0.8266 ریال4:21:10
0.8258 ریال4:20:09
0.8259 ریال4:19:09
0.8263 ریال4:17:04
0.8266 ریال4:15:04
0.8267 ریال4:13:04
0.8263 ریال4:11:04
0.8268 ریال4:10:05
0.8266 ریال4:07:04
0.8262 ریال4:06:04
0.8266 ریال4:05:05
0.8267 ریال4:04:10
0.8265 ریال4:02:10
0.8258 ریال4:00:08
0.826 ریال3:59:04
0.8261 ریال3:58:04
0.8259 ریال3:56:04
0.8263 ریال3:55:04
0.8265 ریال3:54:04
0.8264 ریال3:53:04
0.8261 ریال3:52:04
0.8266 ریال3:49:04
0.8262 ریال3:48:04
0.8275 ریال3:47:03
0.8274 ریال3:46:10
0.8272 ریال3:44:04
0.8273 ریال3:42:04
0.8266 ریال3:41:10
0.8269 ریال3:40:04
0.8264 ریال3:39:03
0.8274 ریال3:38:04
0.8273 ریال3:37:09
0.8274 ریال3:35:05
0.8272 ریال3:34:04
0.8275 ریال3:33:04
0.8273 ریال3:32:04
0.8272 ریال3:31:04
0.8271 ریال3:30:11
0.8273 ریال3:29:09
0.8275 ریال3:28:09
0.8274 ریال3:27:09
0.8288 ریال3:26:09
0.8284 ریال3:25:09
0.8278 ریال3:24:09
0.8279 ریال3:23:03
0.828 ریال3:22:04
0.8284 ریال3:21:04
0.8294 ریال3:20:09
0.8291 ریال3:19:09
0.829 ریال3:17:03
0.8288 ریال3:16:03
0.8282 ریال3:15:04
0.8278 ریال3:14:04
0.828 ریال3:13:03
0.8279 ریال3:12:04
0.8289 ریال3:11:03
0.8292 ریال3:10:09
0.8289 ریال3:09:09
0.8294 ریال3:08:08
0.8293 ریال3:05:04
0.829 ریال3:04:04
0.8294 ریال3:03:03
0.8295 ریال3:02:09
0.8291 ریال3:00:06
0.8289 ریال2:59:03
0.8286 ریال2:58:03
0.8292 ریال2:56:04
0.8286 ریال2:55:03
0.8282 ریال2:53:03
0.829 ریال2:52:04
0.8292 ریال2:51:04
0.8288 ریال2:50:05
0.8282 ریال2:49:04
0.8279 ریال2:48:03
0.8289 ریال2:47:03
0.8294 ریال2:46:10
0.8293 ریال2:45:09
0.8289 ریال2:43:03
0.8284 ریال2:42:04
0.8286 ریال2:41:04
0.8294 ریال2:40:04
0.8295 ریال2:39:03
0.8279 ریال2:37:03
0.8281 ریال2:36:10
0.829 ریال2:34:09
0.8293 ریال2:33:03
0.8294 ریال2:32:09
0.8292 ریال2:31:10
0.8293 ریال2:28:03
0.8288 ریال2:27:03
0.8281 ریال2:26:03
0.8283 ریال2:25:08
0.8284 ریال2:23:04
0.8291 ریال2:22:03
0.829 ریال2:21:03
0.8287 ریال2:20:04
0.8282 ریال2:19:03
0.828 ریال2:16:03
0.8282 ریال2:15:03
0.828 ریال2:14:03
0.8285 ریال2:13:03
0.8281 ریال2:12:08
0.8285 ریال2:11:09
0.829 ریال2:10:10
0.8283 ریال2:08:09
0.8279 ریال2:07:09
0.8281 ریال2:05:10
0.8283 ریال2:04:08
0.8286 ریال2:02:04
0.8288 ریال2:01:03
0.8286 ریال2:00:06
0.8281 ریال1:58:08
0.8288 ریال1:57:03
0.8293 ریال1:56:03
0.8291 ریال1:55:03
0.8293 ریال1:52:03
0.8294 ریال1:51:03
0.8292 ریال1:50:09
0.8289 ریال1:49:03
0.829 ریال1:47:02
0.8287 ریال1:46:08
0.829 ریال1:45:04
0.8293 ریال1:44:08
0.8294 ریال1:43:03
0.8292 ریال1:42:08
0.8293 ریال1:41:08
0.8292 ریال1:40:09
0.8294 ریال1:38:03
0.8291 ریال1:37:03
0.8292 ریال1:36:04
0.8291 ریال1:35:09
0.8289 ریال1:33:09
0.8279 ریال1:31:03
0.8292 ریال1:30:04
0.8283 ریال1:29:08
0.8288 ریال1:28:08
0.829 ریال1:27:08
0.8292 ریال1:25:03
0.8284 ریال1:24:03
0.8279 ریال1:23:03
0.8282 ریال1:21:09
0.829 ریال1:20:03
0.8286 ریال1:19:07
0.8281 ریال1:18:08
0.8283 ریال1:17:07
0.8282 ریال1:16:03
0.828 ریال1:15:09
0.8283 ریال1:14:08
0.828 ریال1:11:09
0.8278 ریال1:10:08
0.828 ریال1:07:02
0.8279 ریال1:06:03
0.8288 ریال1:05:08
0.8289 ریال1:04:08
0.8281 ریال1:02:08
0.8293 ریال0:58:03
0.8292 ریال0:57:02
0.8293 ریال0:56:03
0.8284 ریال0:55:03
0.8281 ریال0:54:03
0.8294 ریال0:53:08
0.8292 ریال0:52:03
0.8293 ریال0:51:03
0.8294 ریال0:50:04
0.8292 ریال0:49:03
0.8283 ریال0:48:02
0.8287 ریال0:47:08
0.8293 ریال0:46:03
0.8287 ریال0:45:08
0.8289 ریال0:44:07
0.8291 ریال0:43:08
0.8293 ریال0:42:03
0.8291 ریال0:41:03
0.8288 ریال0:40:03
0.8289 ریال0:39:03
0.8279 ریال0:38:09
0.8284 ریال0:37:03
0.8288 ریال0:36:09
0.8291 ریال0:35:09
0.8285 ریال0:34:08
0.828 ریال0:33:08
0.8279 ریال0:32:08
0.8278 ریال0:31:09
0.8279 ریال0:29:03
0.8281 ریال0:28:03
0.8284 ریال0:27:04
0.828 ریال0:26:03
0.8279 ریال0:25:02
0.828 ریال0:24:03
0.8281 ریال0:22:03
0.8284 ریال0:21:03
0.828 ریال0:20:03
0.8287 ریال0:18:03
0.8294 ریال0:17:03
0.8292 ریال0:15:03
0.8294 ریال0:14:02
0.8292 ریال0:13:03
0.8293 ریال0:12:03
0.8294 ریال0:11:03
0.8292 ریال0:10:03
0.8293 ریال0:09:03
0.8286 ریال0:08:09
0.8278 ریال0:07:09
0.8281 ریال0:05:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی