شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HedgeTrade

  • نرخ فعلی:1.8755
  • بالاترین قیمت روز:1.9443
  • پایین ترین قیمت روز:1.8755
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8838
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۵:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.8857
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0102

نمودار کندل استیک HedgeTrade در روز جاری

نمودار کندل استیک HedgeTrade در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8758 ریال8:06:06
1.8755 ریال8:05:06
1.8777 ریال8:04:06
1.8793 ریال8:03:06
1.8794 ریال8:02:07
1.8808 ریال8:01:08
1.8823 ریال8:00:11
1.8819 ریال7:59:05
1.8809 ریال7:58:06
1.8817 ریال7:57:06
1.8811 ریال7:56:06
1.8801 ریال7:55:06
1.8797 ریال7:54:06
1.8807 ریال7:53:06
1.8815 ریال7:52:08
1.882 ریال7:51:20
1.883 ریال7:50:11
1.8831 ریال7:49:06
1.8834 ریال7:48:07
1.885 ریال7:45:06
1.8854 ریال7:44:06
1.8845 ریال7:42:06
1.8857 ریال7:41:07
1.8839 ریال7:40:07
1.8858 ریال7:39:06
1.886 ریال7:38:06
1.8846 ریال7:37:06
1.8843 ریال7:36:06
1.8856 ریال7:35:07
1.8838 ریال7:34:07
1.8843 ریال7:33:07
1.8842 ریال7:32:06
1.886 ریال7:30:09
1.8853 ریال7:29:06
1.8832 ریال7:28:06
1.8831 ریال7:27:06
1.8832 ریال7:26:06
1.8816 ریال7:25:06
1.8827 ریال7:24:06
1.8817 ریال7:23:05
1.8812 ریال7:22:07
1.882 ریال7:21:07
1.8835 ریال7:20:07
1.883 ریال7:19:05
1.882 ریال7:18:07
1.8821 ریال7:17:05
1.8834 ریال7:16:06
1.8828 ریال7:15:06
1.8824 ریال7:14:06
1.8813 ریال7:13:05
1.8817 ریال7:10:11
1.8832 ریال7:09:11
1.8838 ریال7:08:06
1.8845 ریال7:06:06
1.8854 ریال7:05:06
1.8858 ریال7:04:06
1.8857 ریال7:02:07
1.8853 ریال7:01:07
1.885 ریال7:00:09
1.8857 ریال6:59:06
1.886 ریال6:58:06
1.8871 ریال6:57:06
1.8879 ریال6:55:06
1.8871 ریال6:54:05
1.8857 ریال6:53:05
1.8895 ریال6:51:06
1.8901 ریال6:50:07
1.8894 ریال6:49:05
1.8901 ریال6:48:06
1.8895 ریال6:47:05
1.8882 ریال6:46:06
1.8879 ریال6:45:05
1.8904 ریال6:44:06
1.8902 ریال6:43:05
1.8904 ریال6:42:06
1.8905 ریال6:41:06
1.8904 ریال6:40:06
1.8887 ریال6:39:05
1.8867 ریال6:38:05
1.8875 ریال6:37:05
1.8872 ریال6:36:06
1.9397 ریال6:35:06
1.8882 ریال6:33:06
1.8888 ریال6:32:06
1.8882 ریال6:31:06
1.8894 ریال6:30:07
1.8886 ریال6:29:05
1.8893 ریال6:28:05
1.8897 ریال6:27:05
1.8904 ریال6:26:05
1.8905 ریال6:25:06
1.8897 ریال6:24:06
1.8898 ریال6:23:06
1.8888 ریال6:22:05
1.889 ریال6:21:07
1.8897 ریال6:20:06
1.8901 ریال6:19:05
1.8906 ریال6:18:05
1.8913 ریال6:17:06
1.8912 ریال6:16:06
1.8916 ریال6:15:06
1.8915 ریال6:14:06
1.8913 ریال6:13:06
1.8906 ریال6:12:06
1.891 ریال6:11:06
1.8899 ریال6:10:07
1.891 ریال6:09:05
1.8883 ریال6:08:06
1.8869 ریال6:07:05
1.8875 ریال6:06:07
1.8864 ریال6:05:05
1.889 ریال6:03:06
1.8883 ریال6:02:07
1.8875 ریال6:01:07
1.8878 ریال6:00:10
1.888 ریال5:59:05
1.8878 ریال5:58:04
1.8882 ریال5:57:05
1.8884 ریال5:56:06
1.8891 ریال5:55:05
1.8908 ریال5:53:05
1.8893 ریال5:52:05
1.8891 ریال5:51:05
1.889 ریال5:49:05
1.8898 ریال5:48:05
1.8913 ریال5:47:04
1.8893 ریال5:46:05
1.8915 ریال5:45:05
1.891 ریال5:44:05
1.8923 ریال5:43:05
1.8931 ریال5:42:05
1.8938 ریال5:41:06
1.8935 ریال5:40:06
1.8932 ریال5:39:06
1.8937 ریال5:38:05
1.893 ریال5:37:05
1.8938 ریال5:36:06
1.8944 ریال5:35:06
1.8946 ریال5:34:05
1.8952 ریال5:33:05
1.8955 ریال5:32:05
1.8961 ریال5:30:07
1.8959 ریال5:29:04
1.8941 ریال5:28:05
1.8952 ریال5:27:06
1.895 ریال5:26:05
1.9443 ریال5:25:05
1.8945 ریال5:24:05
1.8934 ریال5:23:04
1.8942 ریال5:22:05
1.8935 ریال5:21:05
1.8944 ریال5:20:05
1.8946 ریال5:19:05
1.8932 ریال5:17:05
1.895 ریال5:16:10
1.8949 ریال5:15:05
1.895 ریال5:14:05
1.8945 ریال5:13:05
1.8937 ریال5:11:05
1.8941 ریال5:10:06
1.893 ریال5:09:05
1.8928 ریال5:08:04
1.8934 ریال5:07:05
1.8928 ریال5:06:05
1.8934 ریال5:05:05
1.892 ریال5:04:09
1.8913 ریال5:02:05
1.8905 ریال5:01:05
1.8906 ریال4:59:04
1.891 ریال4:58:05
1.8908 ریال4:55:05
1.8899 ریال4:54:05
1.8895 ریال4:53:05
1.8873 ریال4:52:09
1.888 ریال4:51:05
1.8873 ریال4:50:05
1.8862 ریال4:47:05
1.8867 ریال4:45:04
1.888 ریال4:44:04
1.8893 ریال4:43:04
1.8897 ریال4:42:05
1.8905 ریال4:41:05
1.8882 ریال4:40:05
1.8897 ریال4:39:04
1.8912 ریال4:38:03
1.8915 ریال4:37:04
1.8932 ریال4:36:09
1.8934 ریال4:35:05
1.8941 ریال4:34:09
1.8942 ریال4:33:05
1.8949 ریال4:30:06
1.8937 ریال4:29:04
1.8935 ریال4:28:04
1.8953 ریال4:27:04
1.8957 ریال4:25:04
1.8941 ریال4:24:04
1.8937 ریال4:22:04
1.8934 ریال4:21:09
1.8938 ریال4:19:08
1.8955 ریال4:18:09
1.8966 ریال4:17:04
1.8949 ریال4:16:09
1.895 ریال4:15:04
1.8955 ریال4:13:04
1.8938 ریال4:12:09
1.8949 ریال4:11:04
1.8953 ریال4:10:05
1.8964 ریال4:09:10
1.897 ریال4:08:09
1.8964 ریال4:07:04
1.897 ریال4:06:04
1.8966 ریال4:05:05
1.8959 ریال4:04:10
1.8948 ریال4:02:10
1.8957 ریال4:01:11
1.8948 ریال4:00:08
1.8957 ریال3:59:03
1.8952 ریال3:58:04
1.8942 ریال3:57:04
1.893 ریال3:56:04
1.8941 ریال3:55:04
1.8946 ریال3:54:04
1.8931 ریال3:53:04
1.892 ریال3:52:04
1.8967 ریال3:51:09
1.8939 ریال3:50:04
1.8967 ریال3:49:03
1.8963 ریال3:48:04
1.895 ریال3:47:03
1.8952 ریال3:46:10
1.8953 ریال3:45:09
1.895 ریال3:44:04
1.8957 ریال3:42:04
1.8959 ریال3:41:10
1.8956 ریال3:40:04
1.8959 ریال3:39:03
1.8966 ریال3:38:04
1.8785 ریال3:37:09
1.8979 ریال3:36:09
1.8785 ریال3:35:04
1.8979 ریال3:34:04
1.8967 ریال3:33:04
1.9006 ریال3:32:04
1.9014 ریال3:31:04
1.8986 ریال3:30:11
1.8982 ریال3:29:09
1.8988 ریال3:28:09
1.8993 ریال3:25:09
1.8996 ریال3:24:09
1.8989 ریال3:23:03
1.8996 ریال3:22:04
1.8986 ریال3:21:04
1.8989 ریال3:20:09
1.8979 ریال3:17:03
1.8984 ریال3:16:03
1.8988 ریال3:15:04
1.8981 ریال3:14:04
1.8973 ریال3:13:03
1.8984 ریال3:12:04
1.8974 ریال3:11:03
1.8946 ریال3:10:09
1.8945 ریال3:08:08
1.8955 ریال3:06:03
1.8949 ریال3:05:04
1.8944 ریال3:04:04
1.8966 ریال3:03:03
1.8974 ریال3:02:09
1.8968 ریال3:00:06
1.8964 ریال2:58:03
1.8978 ریال2:56:04
1.8964 ریال2:55:03
1.8968 ریال2:53:03
1.8963 ریال2:52:04
1.8979 ریال2:51:04
1.8991 ریال2:50:05
1.8978 ریال2:48:03
1.8991 ریال2:47:03
1.9003 ریال2:45:09
1.8984 ریال2:44:09
1.8992 ریال2:43:03
1.8984 ریال2:42:04
1.8991 ریال2:41:04
1.8993 ریال2:40:04
1.8981 ریال2:39:03
1.8986 ریال2:38:03
1.8975 ریال2:37:03
1.8964 ریال2:36:10
1.8959 ریال2:34:09
1.9 ریال2:33:03
1.8995 ریال2:31:10
1.8991 ریال2:30:11
1.8992 ریال2:29:03
1.8991 ریال2:27:03
1.8984 ریال2:26:03
1.8974 ریال2:23:03
1.8977 ریال2:22:03
1.8981 ریال2:21:03
1.8963 ریال2:20:04
1.8957 ریال2:18:08
1.8948 ریال2:16:03
1.8942 ریال2:15:03
1.8944 ریال2:11:09
1.8952 ریال2:10:10
1.8966 ریال2:08:09
1.8971 ریال2:07:09
1.8963 ریال2:06:03
1.8959 ریال2:05:10
1.8949 ریال2:04:08
1.8944 ریال2:03:09
1.8949 ریال2:02:04
1.8944 ریال2:01:03
1.8953 ریال2:00:05
1.8946 ریال1:57:02
1.8932 ریال1:56:03
1.8931 ریال1:52:03
1.8937 ریال1:49:03
1.8948 ریال1:47:02
1.8973 ریال1:46:08
1.8974 ریال1:45:03
1.897 ریال1:44:08
1.8948 ریال1:42:08
1.8937 ریال1:41:08
1.8924 ریال1:40:09
1.8937 ریال1:39:02
1.8924 ریال1:38:03
1.8904 ریال1:37:03
1.8966 ریال1:36:04
1.8995 ریال1:35:09
1.8978 ریال1:33:08
1.8959 ریال1:31:03
1.8956 ریال1:30:04
1.8979 ریال1:29:08
1.8975 ریال1:27:08
1.892 ریال1:26:08
1.8948 ریال1:25:03
1.892 ریال1:24:03
1.8919 ریال1:23:03
1.8908 ریال1:20:03
1.8906 ریال1:19:07
1.892 ریال1:18:08
1.8912 ریال1:16:03
1.8897 ریال1:15:09
1.8882 ریال1:13:08
1.8886 ریال1:10:08
1.888 ریال1:09:08
1.8886 ریال1:08:03
1.888 ریال1:07:02
1.8879 ریال1:06:03
1.8862 ریال1:05:08
1.8867 ریال1:03:02
1.8868 ریال1:02:08
1.8875 ریال1:00:03
1.8871 ریال0:59:08
1.8878 ریال0:58:03
1.8871 ریال0:57:02
1.8862 ریال0:56:03
1.8853 ریال0:55:03
1.8847 ریال0:54:03
1.8861 ریال0:52:02
1.8867 ریال0:51:03
1.8864 ریال0:50:04
1.886 ریال0:49:03
1.885 ریال0:48:02
1.8841 ریال0:46:03
1.8839 ریال0:45:08
1.8845 ریال0:44:07
1.8857 ریال0:43:08
1.8845 ریال0:42:03
1.8857 ریال0:41:03
1.885 ریال0:40:03
1.8857 ریال0:39:03
1.8831 ریال0:37:03
1.8853 ریال0:36:09
1.885 ریال0:35:09
1.8846 ریال0:34:08
1.8875 ریال0:32:08
1.8876 ریال0:31:09
1.8882 ریال0:30:03
1.8876 ریال0:29:03
1.8871 ریال0:28:03
1.8873 ریال0:27:03
1.8878 ریال0:26:03
1.889 ریال0:25:02
1.8898 ریال0:24:03
1.8906 ریال0:23:03
1.8897 ریال0:22:03
1.8898 ریال0:21:03
1.8876 ریال0:18:02
1.888 ریال0:17:03
1.8887 ریال0:16:03
1.8878 ریال0:14:02
1.8872 ریال0:13:02
1.8853 ریال0:12:03
1.8856 ریال0:11:03
1.8843 ریال0:10:03
1.8836 ریال0:09:03
1.8841 ریال0:07:08
1.8853 ریال0:06:09
1.8838 ریال0:05:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی