شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Gosama

  • نرخ فعلی:0.145611
  • بالاترین قیمت روز:0.23761
  • پایین ترین قیمت روز:0.120155
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.139661
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.127457
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:14.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0182

نمودار کندل استیک Gosama در روز جاری

نمودار کندل استیک Gosama در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.145611 ریال20:52:13
0.143106 ریال20:46:14
0.161275 ریال20:36:14
0.171462 ریال20:22:13
0.162625 ریال20:20:15
0.162561 ریال20:18:12
0.162625 ریال20:14:13
0.159865 ریال20:12:13
0.162625 ریال20:08:13
0.159865 ریال20:04:15
0.148292 ریال19:58:12
0.132926 ریال19:50:16
0.125336 ریال19:46:13
0.125584 ریال19:36:14
0.124419 ریال19:34:13
0.120562 ریال19:32:14
0.124419 ریال19:28:13
0.124895 ریال19:22:14
0.128795 ریال19:20:15
0.124895 ریال19:18:13
0.128795 ریال19:12:12
0.141554 ریال19:04:16
0.126171 ریال19:00:26
0.128637 ریال18:58:12
0.126171 ریال18:56:12
0.128637 ریال18:48:13
0.12057 ریال17:34:14
0.120549 ریال17:30:18
0.131896 ریال17:22:12
0.122805 ریال17:16:14
0.122992 ریال17:12:11
0.122805 ریال17:10:16
0.122992 ریال17:06:14
0.127999 ریال17:02:16
0.127945 ریال16:52:13
0.126699 ریال16:46:13
0.138287 ریال16:08:13
0.126701 ریال15:34:14
0.129543 ریال15:20:14
0.142253 ریال15:14:13
0.152197 ریال15:08:13
0.180003 ریال15:06:13
0.152197 ریال15:04:13
0.180003 ریال15:00:27
0.192578 ریال14:50:14
0.188884 ریال14:46:12
0.184584 ریال14:16:14
0.188309 ریال14:02:16
0.165294 ریال13:36:11
0.157604 ریال13:34:14
0.161478 ریال13:26:14
0.169048 ریال13:20:15
0.162673 ریال13:08:14
0.172232 ریال12:58:13
0.190308 ریال12:12:13
0.200576 ریال12:03:14
0.216916 ریال12:01:19
0.216916 ریال12:01:19
0.214214 ریال11:51:18
0.226434 ریال11:48:13
0.23761 ریال11:45:16
0.226434 ریال11:42:17
0.23761 ریال11:36:14
0.221124 ریال11:24:12
0.201885 ریال11:21:14
0.197205 ریال11:12:16
0.216014 ریال11:06:13
0.202139 ریال10:57:12
0.18913 ریال10:51:17
0.184094 ریال10:42:13
0.187149 ریال10:36:14
0.182663 ریال10:27:13
0.16878 ریال10:24:12
0.154647 ریال10:09:13
0.174126 ریال9:57:15
0.166224 ریال9:51:13
0.17 ریال9:42:12
0.162554 ریال9:39:13
0.150007 ریال9:36:13
0.162554 ریال9:33:14
0.165087 ریال9:30:20
0.150007 ریال9:27:13
0.156242 ریال9:18:12
0.156038 ریال9:12:12
0.152136 ریال9:03:13
0.139608 ریال9:00:21
0.130944 ریال8:51:13
0.137522 ریال8:42:12
0.131473 ریال8:39:11
0.131485 ریال8:36:13
0.122543 ریال8:24:12
0.121272 ریال8:18:12
0.126411 ریال8:12:12
0.122521 ریال8:06:15
0.120155 ریال7:57:12
0.125456 ریال7:51:12
0.124338 ریال7:45:13
0.130663 ریال7:40:19
0.130663 ریال7:40:19
0.133103 ریال7:30:15
0.150742 ریال7:18:13
0.155859 ریال7:06:13
0.164777 ریال7:00:26
0.161152 ریال6:48:12
0.151201 ریال6:36:12
0.15637 ریال6:33:12
0.14467 ریال6:24:12
0.142912 ریال6:18:13
0.153062 ریال6:15:13
0.155579 ریال6:06:15
0.154267 ریال5:57:12
0.169866 ریال5:48:13
0.163435 ریال5:45:13
0.163506 ریال5:39:12
0.169965 ریال5:30:15
0.175393 ریال5:24:12
0.196363 ریال5:21:15
0.170051 ریال4:45:12
0.173811 ریال4:36:12
0.171189 ریال4:33:12
0.165683 ریال4:21:13
0.159318 ریال4:18:11
0.16563 ریال4:15:12
0.159318 ریال4:12:11
0.181941 ریال4:06:14
0.178371 ریال4:00:23
0.168107 ریال3:57:11
0.178371 ریال3:54:11
0.18721 ریال3:42:13
0.165484 ریال3:39:11
0.161413 ریال3:36:12
0.15921 ریال3:24:12
0.168069 ریال3:18:12
0.184147 ریال3:09:13
0.208941 ریال3:06:13
0.205797 ریال2:42:13
0.203303 ریال2:36:14
0.201891 ریال2:33:12
0.195595 ریال2:30:16
0.171096 ریال2:27:10
0.195595 ریال2:24:12
0.171096 ریال2:18:12
0.176389 ریال2:12:12
0.18022 ریال2:03:13
0.174795 ریال1:57:12
0.167147 ریال1:54:11
0.169689 ریال1:51:13
0.167147 ریال1:45:13
0.157914 ریال1:39:13
0.153499 ریال1:30:17
0.15928 ریال1:19:12
0.17905 ریال1:12:12
0.182128 ریال1:06:13
0.175741 ریال1:04:12
0.172871 ریال0:42:11
0.164899 ریال0:36:12
0.148495 ریال0:30:13
0.142223 ریال0:21:12
0.154936 ریال0:18:11
0.142223 ریال0:15:11
0.154936 ریال0:12:12
0.139661 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی